dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวและข้อมูลอิมมิเกรชั่น
USA GREEN CARD IN 24 MONTHS

  

INVEST IN YOUR FUTURE

INVEST IN USA

US Green Card In 24 Months*

วีซ่าถาวรอเมริกาใน 24 เดือน*

 

กฏหมายใหม่โปรแกรม EB-5

มีผลบังคับใช้
November 21, 2019

 

เงื่อนไขใหม่โปรแกรม EB-5 มีดังนี้:

 

 • พื้นที่เป้าหมายการสร้างงาน

(Targeted Employment Areas - TEAs)

เงินลงทุนเพิ่มจาก US$500,000 เป็น US$900,000

 

 • พื้นที่นอกเป้าหมายการสร้างงาน (Outside a TEA) 

เงินลงทุนเพิ่มจาก US$1,000,000 เป็น US$1,800,000

   

  

 

 

 

  •  US Immigrant Investor Programs

  •  วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน

  •  US Citizenship After 5 Years of Residency

  •  ขอสัญชาติอเมริกันใน 5 ปี

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

 

  

 

 


US EB-5 Investment Project

  •  Funded by State Goverment

  •  โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นในอเมริกา

  •  Hold a First-Rate Mortgage Position (Building & Land)

  •  นักลงทุนได้รับกรรมสิทธิ์จำนองลำดับหนึ่งในอาคารและที่ดิน

  •  Return of the Investment Principal in 5 Years

  •  นักลงทุนได้รับเงินคืนใน 5 ปี

 

 

 

   

 

Permanent Residence / Green Card Holder

ช่องทางตรงขอวีซ่าถาวรอเมริกา / กรีนคาร์ดอเมริกา

 

 • An effective way to immigrate to the US for:  Professionals, Business People, Foreign Students, Persons wanting to retire in the United States
  วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน (วีซ่านักลงทุน)
  เหมาะสำหรับ :
     -  เจ้าของธุรกิจ
     -  ข้าราชการ
     -  พนักงานบริษัท
     -  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
     -  นักเรียนนักศึกษา
     -  ผู้เกษียณอายุ ฯลฯ


  ผู้ที่ต้องการพำนักอาศัยถาวร
     -  เรียนหนังสือ
     -  ทำธุรกิจการค้า
     -  ทำงาน
     -  หรือพักผ่อนในวัยเกษียณในประเทศสหรัฐอเมริกา


 • Green Card Holders are granted the same rights as other U.S. Citizens
  ผู้ถือวีซ่าถาวรอเมริกา / กรีนการ์ดอเมริกาได้รับสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆเท่าเทียมกับพลเมืองอเมริกัน

 • No day-to-day business management
  ไม่มีข้อบังคับให้ท่านต้องทำธุรกิจในอเมริกาแต่อย่างใด


 • Permanent residency in the United States for you, your partner and any children under 21
  วีซ่าถาวรอเมริกา (PR Visa) สำหรับท่านและครอบครัว (บุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี)


 • You can live anywhere you choose in the United States
  พำนักอาศัยในพื้นที่ใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Freely start businesses and engage in sole proprietorship or corporate enterprises in the U.S.
  ประกอบกิจการธุรกิจได้อย่างเสรี ในทุกประเภท (บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทจำกัด)

 • Study, work, live, and retire in the United States
  เรียนหนังสือฟรี-ทำธุรกิจ-ทำงาน-พำนักอาศัย-หรือใช้ชีวิตวัยเกษียณในสหรัฐอเมริกา

 • Houses, consumer goods, cost of living are cheaper than other developped countries
  บ้านราคาไม่แพง-สินค้าราคาถูก-ค่าครองชีพต่ำ เทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆ

 • Become a U.S Citizen after 5 years of being a green card holder
  ขอสัญชาติอเมริกาใน 5 ปี หลังจากท่านเข้ามาพำนักในอเมริกาและเป็นผู้ถือสถานะประชากรถาวร (Green Card Holder)

 • No backlogs for the EB-5 Visa Investor category
  วีซ่าถาวรอเมริกา / วีซ่านักลงทุนอเมริกา อนุมัติอย่างรวดเร็วไม่มีความล่าช้า

 • American citizens are entitled to many social rights and goods, such as schooling, health and medical assistance, social security for retirement and more
  ผู้ถือสถานะกรีนคาร์ด (ประชากรถาวร) หรือพลเมืองอเมริกัน
     - ได้รับสิทธิ์ประโยชน์มากมายเช่น บุตรเรียนฟรี (ในระดับไฮสกูล) และจ่ายค่าเทอมถูกมากในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
     - โอกาสทางธุรกิจ
     - การทำงาน
     - การรักษาพยาบาลและระบบประกันสุขภาพ
     - สวัสดิการสังคมและสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ ฯลฯ


© Visa-Free Travel for Citizens: 184 Countries (as of October 2019)

         ผู้ถือพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางไปได้ 184 ประเทศทั่วโลก (โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือ Visa on arrival) 

   

 

 

  
 เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอเมริกัน
(We are working in close collaboration with Financial Professionals & American Lawyers duly Licensed by the US Government)  

 

  

USA Immigrant Investor Program

วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน 

  

 • Since its introduction in 1990 by the U.S. Immigration Act, the EB-5 program provides a special category of immigration visa for high-net-worth international investors.
  โปรแกรมก่อตั้งในปี 1990 ภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นของสหรัฐอเมริกา - โปรแกรมวีซ่านักลงทุนอเมริกา (EB-5 Immigrant Investor Programs) คือช่องทางพิเศษเพื่อขอกรีนคาร์ดอเมริกา (ขอสัญชาติใน 5 ปี) สำหรับผู้ที่มีฐานะหรือมีทรัพย์สินจำนวนมากจากทั่วโลก

 • US Government has allocated 10,000 immigrant investor visas annually.
  ทุกๆปี รัฐบาลอเมริกันจัดสรรวีซ่าถาวรประเภทนักลงทุน ให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกปีละ 10,000 วีซ่า

ในปีงบประมาณ 2013 และ 2014 เป็นต้นมา: วีซ่าถาวรอเมริกา (USA PR Visa) ถูกอนุมัติเต็มจำนวน ครบ 10,000 วีซ่าให้กับผู้สมัครจากทั่วโลก

 • Normal visa processing time is 24 months (Subject to change without prior notice).
  ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

 

 

 

 

 

Program Advantages

จุดเด่นของโปรแกรม
 

 • No English language requirement
  ท่านไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา
 • No age restriction
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ
 • No minimum education requirement
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการศึกษา
 • No management or business experience requirement
  ไม่จำเป็นต้องมีประสพการณ์บริหารงานหรือทำธุรกิจ
 • No strict net worth requirement
  ไม่มีข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปในการพิสูจน์ที่มาที่ไปของทรัพย์สิน
 • Investor, his/her spouse, and dependents will receive US permanent resident visas (“Green Cards”)
  นักลงทุนพร้อมคู่สมรส-และบุตร ได้รับวีซ่าประชากรถาวรอเมริกา (กรีนคาร์ด)
 • Dual Citizenship!
  พลเมืองไทยถือครองได้ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอเมริกัน อย่างถูกต้องตามกฏหมาย!
 • VISA FREE & VISA On Arrival to 184 countries worldwide !
  เดินทางอย่างเสรีไป 184 ประเทศทั่วโลก
 • $1 MILLION WORTH OF BENEFITS!
  นักกฏหมายในอเมริกาประเมินมูลค่าผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
  (จากการถือสถานะกรีนคาร์ด / หรือสถานะพลเมืองอเมริกัน โดยคำนวณจากโอกาสเรียนฟรี-จ่ายค่าเทอมถูก-โอกาสทำงานรายได้สูงในอเมริกา-ถือสัญชาติอเมริกันตลอดชีวิต-สัญชาติอเมริกันสืบทอดต่อไปยังลูกหลาน ฯลฯ)

 

 

EB-5 CHARTER SCHOOL PROJECTS (FLORIDA, USA)  

 

 

    

 

 

 

  

 Program Qualifications
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • To qualify for the program, the applicant must invest US$500,000 in a business project approved by the US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and located in an area of the U.S. with high unemployment rates. Return of the Investment Principal in 5 Years !
  ผู้สมัครต้องลงทุนเงินจำนวน US$500,000 ในโครงการธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นอเมริกา US Citizenship and Immigration Services (USCIS) และเป็นโครงการอยู่ในพื้นที่มีอัตราการว่างงานสูง (รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมโครงการ Project fee = US$55,000)
  นักลงทุนได้รับเงินคืนใน 5 ปี !


 • The investor must have a net worth of US$1,000,000 or earn at least $200,000 annual personal income (or $300,000 in combined annual income with a spouse).
  นักลงทุนต้องมีทรัพย์สินอย่างน้อย US$1,000,000 (หนึ่งล้านเหรียญอเมริกัน) หรือมีรายได้ต่อปีของตนเองเท่ากับ $200,000 หรือถ้ารวมรายได้ตนเองกับคู่สมรสต้องเท่ากับ $300,000
  * ทรัพย์สินรวมสามารถอยู่ในรูปแบบของเงินสด-หุ้นพันธบัตร-อสังหาริมทรัพย์-มูลค่าทางบัญชีของธุรกิจ ฯ


 • The applicant's investment must create 10 full-time jobs within a two-year period.
  เงินลงทุนดังกล่าวต้องสร้างงาน 10 ตำแหน่งในเวลา 2 ปี

 

 • Investment capital can originate from gift, loan, property sale, business income, or any lawful source.
  เงินลงทุนสามารถได้รับมาจาก: การให้, เงินกู้ยืม, การขายทรัพย์สินส่วนตัว, รายได้จากธุรกิจ หรือ แหล่งเงินทุนอื่นที่ถูกต้องตามกฏหมาย

 

 

 

EB-5 DOWNTOWN LOS ANGELES MARRIOTT (CALIFORNIA, USA)  

 

 

 

 

  

 3 Major Savings For Your Children
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
สำหรับบุตรหลานจำนวนมากใน 3 ระดับ

1. FREE Education (Elementary - High School)

    เรียนฟรี (ระดับประถม-จนจบมัธยมปลาย)

2. Save $260,000 of Tuition Fee (For 4-Year Bachelor Program)

    ประหยัดค่าเทอมถึง $260,000 (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

3. PLUS Save More on Post-graduate Studies

    ประหยัดค่าเทอมอีก (ในระดับปริญญาโท-เอก)
 

 

* A์NALYSIS OF - Top 4 Public Universities In The US

 ตารางคำนวนค่าเทอมที่ประหยัดได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่ง (ระดับปริญญาตรี) กรณีบุตรของท่านมีสถานะประชากรถาวร/พลเมืองอเมริกา

ขอวีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา
 

Univeristy of North Carolina at Chapel Hill

Foreign Student Tuition  =  $33,184 / year X 4 years  =  $132,736

Resident Tuition  =  $15,296 / year X 4 years  =  $61,184  

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $71,552

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $214,656

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $214,656 (ปริญญาตรี)

 

ขอสัญชาติอเมริกา

Univeristy of Florida

Foreign Student Tuition  =  $33,184 / year X 4 years  =  $132,736

Resident Tuition  =  $12,863 / year X 4 years  =  $51,452  

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $81,284

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $243,852

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $243,852 (ปริญญาตรี)

 

รับทำวีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา

Univeristy of Virginia

Foreign Student Tuition  =  $41,312 / year X 4 years  =  $165,248

Resident Tuition  =  $19,312 / year X 4 years  =  $77,248 

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $88,000

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $264,000

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $264,000 (ปริญญาตรี)

 

วีซ่าถาวรอเมริกาPRVisa

College of William and Mary

Foreign Student Tuition  =  $40,358 / year X 4 years  =  $161,432

Resident Tuition  =  $20,566 / year X 4 years  =  $82,264 

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $79,168

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $237,504

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $237,504 (ปริญญาตรี)


 
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 
กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


Part A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ USA: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรอเมริกา-นักลงทุน