ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
bulletCanada Immigrant Investor
bulletUSA Immigrant Investor
bulletEurope Immigrant Investor
dot
dot
bulletCanada Immigration
dot
dot
bulletVisitor Visa
dot
dot
CANADA PR IN 24 MONTHS article

 

INVEST IN CANADA

BEST CHOICE FOR YOUR CHILDREN

STUDYING ABROAD!

      

  

โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค (Quebec Immigrant Investor Program)

เปิดรับผู้สมัครระหว่าง

September 10, 2018 - March 15, 2019 

   

เงื่อนไขใหม่:  

(1) เงินลงทุนเต็ม (Full Investment) จำนวน Cdn$1.2 Million 

*หากเลือกแบบจ่ายทิ้ง (Financing Option) ชำระ C$330,000 

(2) ทรัพย์สินรวมผู้สมัครไม่ต่ำกว่า Cdn$2.0 Million 

  

จำนวนรับ = 570 ครอบครัว (ไม่รวมโควต้าผู้สมัครจากประเทศจีน 1,330 ครอบครัว) 

 

วีซ่าถาวรแคนาดานักลงทุน

 
Canada Immigrant Investor Programs

วีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรมนักลงทุน 

  •  Canadian Citizenship After 3 Years of Residency

  •  ขอสัญชาติแคนาดาใน 3 ปี

  •  Permanent Resident Visas for Business People, Executives, and Enterpreneurs

  •  วีซ่าถาวรแคนาดาสำหรับนักธุรกิจ / ผู้บริหารภาครัฐบาลหรือเอกชน / เจ้าของกิจการ

  •  No Restrictions on Age-Education-Language  

  •  ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา 

  •  Direct Investment with the Government of Quebec (Canada)

  •  ลงทุนกับรัฐบาลควีเบค-แคนาดา CDN$330,000 

  •  PR  Visas in 36-48 Months*

  •  วีซ่าถาวรแคนาดาใน 36-48 เดือน*

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

วีซ่านักลงทุนแคนาดา


  •  On a continual basis, we have been professionally working in close collaboration with a team of former Canadian Immigration Officers and experienced lawyers throughout the process from initial submission of stretegic and well-prepared immigration applications toward issuance of permanent resident visa(s) for our clients and their families.  

  •  เราทำงานร่วมกับทีมงานอดีตเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นแคนาดา ในการเตรียมเคสของท่านอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

  •  We provide a Canadian immigration lawyer to assist you during the immigration interview (if any).

  •  เราจัดหานักกฏหมายควีเบค (แคนาดา) ที่มีประสพการณ์สูง ให้ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์และเข้ารับการสัมภาษณ์ร่วมกับท่าน (กรณีถูกเชิญ)

  •  Since 2006, we have been retained by a number of immigrant investor / high-net-worth clients specificallyt from Thailand, and as of todate, 100% of those have successfully achieved their permanent residence in Canada.  

  •  เราทำงานให้กับลูกค้านักลงทุนจำนวนมากจากประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน ลูกค้านักลงทุนของเราทั้งหมด 100% ได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรแคนาดา 

  

 

(1) Federal Immigrant Investor Program (CLOSED):

โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนรัฐบาลกลาง - ปิดรับสมัคร 

วีซ่าถาวรแคนาดาPRVisa 

 

 

 

 

(2) Quebec Immigrant Investor Program (Now OPEN!):

โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค - ปัจจุบัน เปิดรับสมัคร

 

วีซ่าถาวรแคนาดาQuebec 

Net Worth 

          นักลงทุนต้องมีทรัพย์สินรวมไม่ต่ำกว่า CAD$2,000,000 (ประมาณ 52 ล้านบาทที่ได้มาโดยสุจริต ทรัพย์สินรวมหมายถึง เงินสด, บ้านและที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, หุ้น, พันธบัตร, มูลค่าทางบัญชีของธุรกิจ และอื่นๆ ฯลฯ (รวมถึงทรัพย์สินได้มาจากการยกให้ หรือจากการรับมรดก)


Management Experience 

          นักลงทุนต้องมีประสพการณ์บริหารจัดการ (โดยเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นพนักงานลูกจ้างภาครัฐบาล / เอกชน) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา


Investment 

          นักลงทุนฝากเงินจำนวน CDN$1,200,000 (ประมาณ 31 ล้านบาทกับรัฐบาลมณฑลควีเบคเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย รัฐบาลมณฑลควีเบคค้ำประกันคืนเงินดังกล่าวเต็มจำนวนให้กับนักลงทุน (5-Year Governmental Guaranteed Investment) นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับวีซ่าประชากรถาวรเป็นการตอบแทน


Financing Option:

          หากนักลงทุนไม่ต้องการลงทุนเต็มจำนวน Cdn$1,200,000 สามารถเลือกลงทุนเพียง C$330,000 (ประมาณ 8.5 ล้านบาท) โดยจ่ายครั้งเดียว แต่ไม่ได้รับเงินคืน (One-Time Non Refundable Investment)

 

 

 เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลควีเบค

(We are working in close collaboration with a Team of Financial Intermediaries and Lawyers duly Licensed by Canada & Quebec Governments) 

 

 

สิทธิประโยชน์มากมายที่นักลงทุนได้รับ :

1. FREE EDUCATION At Public Primary & Secondary Schools – Best Future FOR Your Children

 • บุตรเรียนฟรีในระดับประถม-จนจบมัธยมปลาย (หรือไฮสกูล) ท่านประหยัดค่าเทอมได้หลายล้านบาท (ประมาณปีละ 450,000 บาท = CDN$15,000)

 • เมื่อท่านและครอบครัวได้รับสถานะประชากรแคนาดา บุตรหลานของท่านได้รับสิทธิเรียนฟรีทั้งหมด (รวมค่าเทอม, สมุดหนังสือ, ค่ารถโรงเรียน)
   

2. SAVE CDN$ 336,000 on World-Ranked Bachelor & Master Programs for Your Children (Family of 2 Children)

จ่ายค่าเทอมถูกมากในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประหยัดค่าเทอมได้อีกนับสิบล้านบาท !
 

นักเรียนต่างชาติ (1 คน) - มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดังนี้ :

 • โปรแกรม University Transfer 1 ปี (ปรกตินักเรียนลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในแคนาดา)

 • โปรแกรมปริญญาตรี 4 ปี: ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทหรือมากกว่าต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

 • โปรแกรมปริญญาโท 2 ปี: ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทหรือมากกว่าต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

 • นักเรียนต่างชาติจ่ายทั้งหมด (1 year University Transfer + 4 year Bachelor Program + 2 year Master Program) x 900,000  = 6,300,000 บาท

ท่านเป็นประชากรถาวรแคนาดา (1 คน) - มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดังนี้ :

 • ท่านจ่ายค่าเทอมเพียงแค่ 1 ใน 5 ของอัตรานักเรียนต่างชาติ ดังนั้นท่านจ่ายเฉลี่ยปีละ 150,000 - 180,000 บาทต่อปี

 • ท่านจ่ายทั้งหมด (1 year University Transfer + 4 year Bachelor Program + 2 year Master Program) = 1,260,000 บาท
   

(สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา เช่น University of Toronto, McGill University, University of British Columbia, University of Waterloo etc.)

 • ท่านประหยัดเงินต่อบุตร 1 คน = 6,300,000 - 1,260,000 = 5,040,000 บาท (CDN$168,000)

 • ท่านประหยัดเงินต่อบุตร 2 คน  =  10,080,000 (CDN$336,000)

 • บุตรของท่านในสถานะประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดา มีสิทธิ์ยื่นขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล Government Financial Aid ได้ถึง $5,000 หรือขอทุนการศึกษาได้ $4,000

 • ทำงานได้อย่างไม่มีเงื่อนไขในระหว่างเรียนหนังสือ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนทำงานเต็มเวลามีรายได้ประมาณปีละ $8,000

 • ดังนั้นบุตรของท่าน มีศักยภาพที่สามารถหารายได้ด้วยตนเองถึงปีละ $13,000 ซึ่งเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย-ค่าอาหารในแต่ละปี

 • เมื่อจบการศึกษา มีทางเลือกและมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต โอกาสทำงานรายได้สูงในบริษัท/องค์กรระดับโลกในแคนาดา-อเมริกา-ยุโรปหรือในประเทศไทย
   

3. FREE World-Class Health Insurance Program

          ประชากรแคนาดาทุกคน อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้มาตรฐานและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับโลก

4. Retirement Benefit of CDN$240,000 (For 10 Years)

 • ประชากรแคนาดาทุกคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุจำนวน 720,000 บาทต่อปี-หรือ 60,000 บาท (Cdn$2,000) ต่อเดือน

 • โดยท่านไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในแคนาดาตลอดเวลา รัฐบาลแคนาดาโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีของท่านทุกเดือน เพื่อดูแลด้านค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณของท่านตลอดชีวิต

 • ท่านได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุถึง 7,200,000 บาท (ตัวเลขจากการคำนวนเพียงแค่ 10 ปี) 

** หากท่านมีอายุยืนยาว ท่านได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุถึง 14,400,000 บาท (ตัวเลขจากการคำนวน 20 ปี) เป็นต้น

5. The World Citizenship (Valued in excess of CDN$1,000,000)

          โปรแกรม Immigrant Investor Program (หรือ Investor Category) เหมาะสำหรับนักธุรกิจผู้มีประสพการณ์ (เจ้าของธุรกิจ-หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการที่เป็นพนักงานลูกจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน) ผู้ประสงค์โยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา เพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกาเหนือ-การมีบ้านที่สองในต่างประเทศ-พักผ่อนในวัยเกษียน-หรือเพื่อการศึกษา-การทำงานรายได้สูงและเพื่ออนาคตที่ดีของลูก ฯลฯ

ผู้สมัครและครอบครัวไม่จำเป็นต้องเข้ามาประกอบธุรกิจในแคนาดาแต่อย่างใด
เพราะไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดใดภายใต้โปรแกรมนี้ !

          อย่างไรก็ตาม-หากท่านมีความประสงค์จะประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ท่านเพิ่มโอกาสเจาะตลาดการค้าเสรีอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป ผ่านทาง NAFTA (North American Free Trade Agreement) / Canada-EU Free Trade Agreement (2018)

          ในขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงตลาดการค้าสำคัญอื่นเช่น จีน, อินเดีย, เอเชีย, อเมริกากลางและอเมริกาใต้ การถือครองสถานะพลเมืองแคนาดามีโอกาสอย่างยิ่งและได้รับเกียรติในฐานะ .............................พลเมืองระดับโลก (World Citizenship) ซึ่งมีการประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า CDN$1,000,000 (ต่อคน) จากสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองแคนาดา

6. ONE-TIME Investment of C$330,000 

* นักลงทุน 95% เลือกช่องทางนี้ (Financing Option)

          เมื่อเคสการขอวีซ่าถาวรประเภทนักลงทุนของท่านผ่านการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นมาจนถึงขั้นตอนสุดท้าย หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ (หรือท่านอาจได้รับการยกเว้นสัมภาษณ์) ท่านได้รับการติดต่อจากรัฐบาลแคนาดาให้ดำเนินการชำระเงินจำนวน Cdn$330,000 โดยผ่านสถาบันการเงินได้รับการรับรองจากรัฐบาลแคนาดาและมณฑลควีเบค (Authorized Financial Facilitator & Intermediary)

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณที่ผ่านมา - โครงการนักลงทุนมณฑลควีเบครับผู้สมัครเพียง 1,900 ครอบครัวต่อปี (รวมโควต้าสำหรับประเทศจีนจำนวน 1,330 ครอบครัว) 


          หลังจากรัฐบาลแคนาดาได้รับเงินลงทุนจากท่านเป็นที่เรียบร้อย จะดำเนินการอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรให้กับท่านและครอบครัว เพื่อให้ท่านเดินทางเข้ามาเป็นประชาชนแคนาดา และหลังจากท่านพำนักในแคนาดาครบ 3 ปี สามารถยื่นขอเป็นพลเมืองแคนาดา (Canadian Citizenship) ได้ทันที

 

VS. Full Investment of CDN$1,200,000

อีกทางเลือกหนึ่งคือ การลงทุนกับรัฐบาลแคนาดาแบบเต็มจำนวนเป็นเงิน 30,000,000 บาท (C$1,200,000)

 • โดยรัฐบาลแคนาดารับประกันการคืนเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมด ภายใน 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย (0% Interest)

7. Private & Confidential

 • Personal Information Provided Remains Private & Confidential
  ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายแคนาดา

 • Flexible Residency Obligation
  ท่านเดินทางเข้าออกแคนาดาได้อย่างเสรี เมื่อโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ท่านสามารถดำเนินชีวิตธุรกิจและส่วนตัวได้ตามปรกติ


*Visa-Free Travel for Canadian Citizens: 185 Countries

ผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดาเดินทางไปได้ 185 ประเทศทั่วโลก (as of May 2018)

 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


Part A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร / ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ CANADA: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรแคนาดา-นักลงทุน