dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวและข้อมูลอิมมิเกรชั่น
Canada Study Permits

 ขอวีซ่านักเรียนแคนาดา

(Study Permits)
 

               หากท่านมีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาติเรียน (Study Permit) และวีซ่านักเรียนแคนาดา (Student Visa) ก่อนเดินทางเข้ามาเรียนต่อในแคนาดา ใบอนุญาติเรียนและวีซ่านักเรียนแคนาดา เป็นเอกสารสำคัญที่อนุญาตให้ท่านเดินทางเข้ามาและพำนักอยู่ในประเทศแคนาดาเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ได้รับการยอมรับฯ

 

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านักเรียน มีประเด็นสำคัญต่างๆดังต่อไปนี้

 

    •  เบื้องต้น-ท่านต้องได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในแคนาดาเช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หรือวิทยาลัย ฯ หลังจากได้รับจดหมายตอบรับดังกล่าว ท่านสามารถนำไปยื่นขอวีซ่านักเรียนแคนาดาได้ 

    •  ในการเข้ามาเรียนหนังสือในแคนาดา ท่านในฐานะนักเรียนต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฏหมาย นอกเหนือจากการมีใบอนุญาติเรียน (Study Permit) เพื่อการเรียนและพำนักเป็นการชั่วคราวในแคนาดาแล้ว ท่านต้องมีวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa) หรือเรียกว่าวีซ่านักเรียน (Student Visa) เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศแคนาดาด้วย 

    •  ใบอนุญาติเรียน (Study Permit) เป็นเอกสารที่แสดงว่าท่านได้รับการอนุญาติให้เข้ามาเรียนและพำนักอาศัยเป็นการชั่วคราวในแคนาดาเท่านั้น

    •  หลังจากเรียนจบหลักสูตรการศึกษาในแคนาดาแล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอวีซ่าถาวรต่อไป ท่านสามารถยื่นเรื่องต่อหน่วยงานอิมมิเกรชั่นในประเทศแคนาดา

    •  ในกรณีนักศึกษามีความประสงค์จะนำสามี/ภรรยาหรือบุตรให้ติดตามเข้ามาพำนักด้วยกันในแคนาดา ท่านสามารถยื่นเรื่องต่อหน่วยงานอิมมิเกรชั่นแคนาดา

 

การยื่นขอใบอนุญาติเรียน

คุณสมบัติทั่วไปผู้ขอวีซ่านักเรียนแคนาดา:

-       แสดงหลักฐานยืนยันว่าท่านมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าเทอม, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแคนาดาสำหรับตนเองและผู้ติดตาม, ค่าตั๋วเดินทางไปกลับสำหรับตนเองและผู้ติดตาม

-       แสดงหลักฐานว่า ท่านเป็นพลเมืองผู้ปฏิบัติตามกฏหมายและไม่มีประวัติอาชญากรรม (ท่านอาจต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ)

-       แสดงหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ท่านอาจต้องยื่นผลตรวจร่างกาย

-       แสดงหลักฐานยืนยันต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าว่า ท่านจะเดินทางออกไปจากแคนาดาเมื่อเรียนจบหลักสูตรการศึกษา

 

หมายเหตุหากสถาบันการศึกษาในแคนาดากำหนดให้ท่านต้องลงเรียนวิชาในหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าไปเรียนในโปรแกรมหลัก (Main program) สถานทูตแคนาดาจะอนุมัติวีซ่านักเรียนที่มีระยะเวลาเท่ากับหลักสูตรพื้นฐานเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในโปรแกรมหลัก ท่านสามารถยื่นขอขยายวีซ่านักเรียนของท่านในแคนาดา (extend your stay as student from within Canada)

 

รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนแคนาดา:

    •  แบบฟอร์ม Application for a Study Permit made outside of Canada IMM1294.PDF 

    •  แบบฟอร์ม Family Information Form (IMM5707) 

 

    •  หนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6-12 เดือนนับจากวันที่ท่านเดินทางเข้าแคนาดา 

 

    •  รูปถ่ายไม่เกิน เดือนขนาด 35 ซม. x 45 ซม. จำนวน ใบ (วัดระยะใบหน้าช่วงคางถึงปลายผมระหว่าง 31-36 ซม.) เขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดด้านหลัง 

    •  จดหมายตอบรับเข้าเรียน (Letter of acceptance) จากสถาบันการศึกษา 

 

     •  เอกสารอนุมัติจากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นควีเบค MIDI (กรณีเรียนต่อในมณฑลควีเบค) 

    •  หลักฐานเอกสารสนับสนุนด้านการเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการไปเรียนในแคนาดา  

    •  ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ Immigration, Refugees, and Citizenship Canada  www.cic.gc.ca

 

  

ค่าธรรมเนียม

 
ประเภทวีซ่า  $CDN   ฿THB 
วีซ่านักเรียนแคนาดา (ยื่นสมัครนอกแคนาดา)*   150 4,000
ขยายวีซ่านักเรียนในแคนาดา (Study Permit Extension)   150  N/A
กรณีต่อวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa)  100 N/A
*ระยะเวลาดำเนินการ: 3-4 สัปดาห์ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)      

 

 
 

ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (Canada Visa Application Center)  

- ที่อยู่:  อาคารเดอะเทรนดี้  10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท  13  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110  

- โทรศัพท์: 02-118-7007       อีเมล์:  info.canbkk@vfshelpline.com  

- วันทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศล่วงหน้า) 

- เวลายื่นขอวีซ่า:  9:00 – 17:00 น.  

- เวลารับเล่มพาสปอร์ตคืน: 10:00 – 17:00 น.  

- เว็บไซต์    http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/Thai/contact_us.html

   

 

 
BLOGS

US B-1/B-2 Visitor Visa, US Business/Tourist Visa article
Canada Visitor Visa, Canada Temporary Resident Visa article
Canada Work Permits