dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวและข้อมูลอิมมิเกรชั่น
Canada Visitor Visa, Canada Temporary Resident Visa article

 วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

CANADA VISITOR VISA

       

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ วีซ่าชั่วคราวแคนาดา (Temporary Resident Visa หรือ TRV) อนุมัติโดยหน่วยงานวีซ่า (Canada Visa Office) นอกประเทศแคนาดา ใช้ในการเดินทางเข้า (Enter) แคนาดา โดยทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับแสตมป์บนพาสปอร์ต ท่านอยู่ในแคนาดาได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ตรวจลงตรา อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถขอต่อสถานะในแคนาดาโดยไม่ต้องเดินทางออกไป 

หมายเหตุ:

 • พลเมืองไทยต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราวก่อนเข้าแคนาดา
 • สำหรับพลเมืองของประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าแคนาดา ภายใต้กฎใหม่ต้องยื่นขอเอกสาร Electronic Travel Authorization (eTA) ก่อนเดินทางมา (กรณีที่ไม่มีเอกสาร eTA เจ้าหน้าที่แคนาดาอนุโลมให้จนถึงวันที่ 29 September 2016) 

 

คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา:

 • มีเอกสารเดินทางสำหรับตนเองและผู้ติดตามเช่น พาสปอร์ต ฯ
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประวัติการหลบหนีเข้าเมือง
 • เจ้าหน้าที่วีซ่าพิจารณาเห็นว่า ท่านมีความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดเช่น มีงาน, มีบ้านพักอาศัย, มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี (ทรัพย์สิน/การเงิน) หรือมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง โดยสิ่งเหล่านี้จะดึงให้ท่านให้เดินทางกลับประเทศ
 • เจ้าหน้าที่วีซ่ามีความมั่นใจว่า เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในแคนาดา ท่านเดินทางออกจากแคนาดา
 • มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาพำนักในแคนาดา (จำนวนเงินที่ต้องแสดงขึ้นอยู่กับว่า ท่านมาแคนาดานานแค่ไหน พักโรงแรมหรือบ้านเพื่อน / ญาติ ฯลฯ)
 
เอกสารใช้ในการยื่นขอวีซ่าแคนาดา: 
 • แบบฟอร์ม Application for a Temporary Resident Visa (IMM5257)
 • แบบฟอร์ม Family Information (IMM5645) กรณีผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เฉพาะผู้สมัครไม่จดทะเบียนสมรส - แบบฟอร์ม Statutory Declaration of Common-law Union (IMM5409)
 • หนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ท่านจะเดินทางเข้าแคนาดา
 • รูปถ่ายพาสปอร์ตไม่เกิน 6 เดือนขนาด 35 ซม. x 45 ซม. จำนวน 2 ใบ (วัดระยะใบหน้าช่วงคางถึงปลายผมระหว่าง 31-36 ซม.) เขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดด้านหลัง
 • หลักฐานการเงินเช่น  จดหมายรับรองธนาคาร, สมุดบัญชีหรือสเตทเมนต์ย้อนหลัง 12 เดือน, หุ้น/พันธบัตร, หน่วยลงทุนต่างๆ ฯ
 • สลิปเงินเดือน, เอกสารโฉนด/หลักทรัพย์ถือครอง ฯ
 • หลักฐานอื่นที่เหมาะสม (ถ้ามี) เช่น สเตทเมนต์ผู้ปกครอง, จดหมายรับรองจากนายจ้าง (ระบุตำแหน่ง, อายุงาน, เงินเดือน, ระยะเวลาลางาน), หลักฐานด้านการงาน/การเงินคู่สมรส, หลักฐานการงาน/การเงินของผู้ที่เราจะเข้าไปเยี่ยมในแคนาดา ฯ
 • รายละเอียดการเดินทางเช่น เอกสารจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม, เอกสารลงทะเบียนประชุมสัมมนา, บัตรเชิญจากบุคคลหรือธุรกิจในแคนาดา ฯ
 • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ (บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, บุคคลธรรมดา) ให้นำเสนอเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจเช่น หนังสือรับรองบริษัท, ใบทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตต่างๆ, ใบจดทะเบียนภาษี, ใบจดทะเบียนประกันสังคม, สเตทเมนต์ธุรกิจอย่างน้อย 6 เดือน, เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 • ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ Citizenship and Immigration Canada  www.cic.gc.ca 
* กรณีนักธุรกิจมีความประสงค์ขอวีซ่าแคนาดาเพื่อเข้ามาในแคนาดาเพื่อหาโอกาสด้านธุรกิจการค้า, ช่องทางการลงทุน หรือพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ควรยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้:
 • จดหมายเชิญจากคู่ค้าทางธุรกิจในแคนาดา มีรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อในแคนาดา
 • หากมีความประสงค์อยู่ในแคนาดานานเกินกว่า 6 เดือนหรือต้องทำงานในแคนาดา ให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit
 
 
ค่าธรรมเนียม
 
ประเภทวีซ่า  $CDN   ฿THB 
วีซ่านักท่องเที่ยวแคนาดา (หนึ่งท่าน)  100 2,800
วีซ่านักท่องเที่ยวแคนาดา (กรณียื่นเป็นครอบครัว)   500  14,000
วีซ่าทรานสิท (Transit Visa) แวะแคนาดาต่ำกว่า 48 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาดำเนินการ:   3 - 4 สัปดาห์      
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแคนาดา (Canada Visa Application Center)
 • ที่อยู่:  อาคารเดอะเทรนดี้  10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท  13  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110
 • โทรศัพท์: 02-118-7007               อีเมล์:  info.canbkk@vfshelpline.com
 • วันทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศล่วงหน้า)
 • เวลายื่นขอวีซ่า:  9:00 – 17:00 น.
 • เวลารับเล่มพาสปอร์ตคืน: 10:00 – 17:00 น.
 • เว็บไซต์  http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/Thai/contact_us.html
 
 
คำถามพบบ่อย
 
นักท่องเที่ยวอยู่ในแคนาดาได้นานแค่ไหน?
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพรมแดนแคนาดา (Canada Border Services Officer) ณ จุดเดินทางเข้าประเทศแคนาดา (Port of entry) จะเป็นผู้พิจารณาว่า ท่านอยู่ในแคนาดาได้นานเท่าใด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้พำนักในแคนาดาได้ 6 เดือนเต็มนับจากวันที่เดินทางเข้ามา หากเจ้าหน้าที่ฯอนุญาตให้อยู่น้อยกว่า 6 เดือน จะระบุวันเดือนปีที่ท่านต้องเดินทางออกจากแคนาดาลงในพาสปอร์ตของท่าน 
 • หากต้องการอยู่ในแคนาดานานกว่าวันที่ได้รับอนุญาต ท่านต้องยื่นขอต่ออายุวันพำนักในแคนาดาออกไป โดยต้องยื่นเอกสารอย่างน้อย 30 วันก่อนวันหมดอายุดังกล่าวข้างต้น
 
หากมีวีซ่าเข้าอเมริกา จำเป็นต้องขอวีซ่าแคนาดาหรือไม่?
 • วีซ่าอเมริกาไม่สามารถใช้เดินทางเข้ามาในแคนาดาได้ ดังนั้นพลเมืองไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาเพื่อใช้เดินทางเข้าแคนาดา
 
ความแตกต่างระหว่างวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว (Single entry visa) กับวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (Multiple entry visa)?
 • วีซ่าชั่วคราวแคนาดา (Temporary resident visa) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) มี 2 แบบคือ Single entry visa และ Multiple entry visa 
 • วีซ่าท่องเที่ยวแบบ multiple entry visa อนุญาตให้ท่านเข้าออกแคนาดาได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งพำนักได้นาน 6 เดือน เจ้าหน้าที่วีซ่าแคนาดาอาจอนุมัติให้วีซ่าท่องเที่ยวมีอายุถึง 10 ปีหากวันหมดอายุในพาสปอร์ตของท่านยาวเพียงพอ แต่เจ้าหน้าที่ฯอาจอนุมัติให้วีซ่าหมดอายุหนึ่งเดือนก่อนวันที่พาสปอร์ตจะหมดอายุ ในกรณีวันหมดอายุในพาสปอร์ตสั้น
 • วีซ่าท่องเที่ยวแบบ single entry visa เข้าออกแคนาดาได้เพียงครั้งเดียว (ยกเว้นการเดินทางโดยตรงเข้าสหรัฐอเมริกาและประเทศในอาณัติ ท่านสามารถใช้วีซ่าตัวเดิม เดินทางกลับเข้าแคนาดาได้โดยไม่ต้องขอใหม่) 
 • เริ่มตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2014 - เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติวีซ่าชั่วคราวแบบเดินทางเข้าออกหลายครั้ง multiple entry visa ให้กับผู้ขอวีซ่าทุกท่าน (แม้ท่านยื่นขอวีซ่าประเภท single entry visa) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่วีซ่าอาจอนุมัติวีซ่าแบบเดินทางเข้าออกครั้งเดียวได้เช่นกัน หากเห็นว่าวัตถุประสงค์การเดินทางชัดเจนว่า ต้องการเข้ามาในแคนาดาเพียงครั้งเดียวเช่น มาติดต่อราชการ, ร่วมงานกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันกีฬา ฯ เป็นต้น (รวมทั้งผู้ขอวีซ่าจากบางกลุ่มประเทศอาจได้รับอนุมัติวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว) 
 
จำเป็นต้องขอวีซ่าแคนาดาหรือไม่ หากเดินทางผ่านแคนาดาโดยไม่ได้หยุดพำนักหรือเข้ามาท่องเที่ยว?
 • กรณีท่านเดินทางผ่านแคนาดา (transit) โดยไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยว หรือในกรณีท่านหยุดรอเพื่อเปลี่ยนพาหนะในแคนาดาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ท่านยังคงต้องขอวีซ่าชั่วคราว (transit visa) ซึ่งวีซ่าแบบนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม โดยกรอกเอกสารขอวีซ่านักท่องเที่ยว (Temporary resident visa) ตามปรกติ แต่ให้เลือกประเภทวีซ่าเป็น transit visa
 • หากมีคุณสมบัติครบถ้วน ท่านอาจไม่จำเป็นต้องขอ transit visa ก็ได้ ในกรณีเดินทางต่อไปยังหรือเดินทางออกมาจากสหรัฐอเมริกา
 
มีวีซ่าชั่วคราวแคนาดาแล้ว สามารถเดินทางออกนอกแคนาดา-แล้วกลับเข้ามาได้ไหม?
 • หากมีวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว (Single-entry temporary resident  visa) โดยปรกติต้องขอวีซ่าแคนาดาใหม่เพื่อใช้เดินทางกลับเข้ามา 
 • [อย่างไรก็ตาม - ท่านสามารถร้องขอเดินทางกลับเข้ามาในแคนาดาโดยใช้วีซ่าแคนาดาตัวเดิมนี้ หากท่านเพียงแวะเข้าไปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในอาณัติและท่านกลับเข้ามาก่อนวันครบกำหนดที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในแคนาดา] 
 • หากมีวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง(Multiple-entry visa) ท่านสามารถเดินทางกลับเข้ามาในแคนาดาได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 
 • วีซ่าแคนาดาหมดอายุ - ท่านสามารถขอเดินทางกลับเข้ามาในแคนาดาได้ หากท่านเพียงแวะเข้าไปในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในอาณัติ และท่านกลับเข้ามาก่อนวันครบกำหนดที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในแคนาดา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพรมแดนแคนาดาจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ท่านกลับเข้ามาในแคนาดา แต่หากท่านเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ท่านต้องขอวีซ่าใหม่

 

ประชากรถาวรแคนาดา (Canadian Permanent Residents) หรือพลเมืองแคนาดา (Canadian Citizens) ช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาได้อย่างไร?

 • ประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดาสามารถออกจดหมายเชิญให้กับญาติหรือเพื่อน (Letter of invitation) เพื่อใช้สนับสนุนในการขอวีซ่านักท่องเที่ยวแคนาดา (temporary resident visa) โดยจดหมายเชิญควรอธิบายว่าท่านจะสนับสนุนช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนอย่างไร
 • โปรดสังเกตุ - การได้รับจดหมายเชิญดังกล่าวไม่ได้ประกันว่า การขอวีซ่าของท่านต้องได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่วีซ่าจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในท้ายที่สุดว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธการขอวีซ่าของท่าน
 
 
 กรณีเด็ก/ผู้เยาว์ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาและเดินทางคนเดียว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
 • สำเนาสูติบัตร 
 • หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Authorization) เป็นภาษาอังกฤษ/ฝรั่งเศส ลงนามโดยผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฏหมาย
 • หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Authorization) ควรมีข้อมูลชื่อ-ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ดูแลในแคนาดา ซึ่งต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในการรับผิดชอบดูแลเด็กขณะพำนักในแคนาดา 

 

ต้องตรวจร่างกาย (Medical examination) หรือไม่?

 • โดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกาย - หากระยะเวลาการเข้ามาพำนักในแคนาดาไม่เกิน 6 เดือน (หรือน้อยกว่า) 
 

 Business visitor / ผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจในแคนาดา คือใคร?

 • Business visitor คือผู้เข้ามาในแคนาดาเพื่อติดต่อธุรกิจ / หรือเพื่อทำกิจกรรมด้านธุรกิจในแคนาดา (โดยไม่ได้เข้ามาทำงานในตลาดแรงงานของแคนาดา)  
 • ตัวอย่างของ Business visitor เช่น ผู้เข้ามาพบปะกับบริษัทในแคนาดาที่มีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับบริษัทในประเทศบ้านเกิดของผู้เดินทางเข้ามา / เข้ามาดูงานในแคนาดา / หรือบริษัทในแคนาดาได้เชิญให้เข้ามาฝึกอบรมวิธีการใช้สินค้า, ฝึกอบรมด้านการขาย / หรือกิจกรรมธุรกิจด้านอื่นๆ 
 • ไม่จำเป็นต้องขอ work permit
 • Business visitor ต้องพิสูจน์เรื่องแหล่งรายได้หรือสถานที่ทำงาน ที่อยู่นอกประเทศแคนาดา
 • ท่านจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็น Business visitor และอาจจำเป็นต้องยื่นขอ work permit ในกรณีหากท่านต้องทำงานให้กับบริษัทในแคนาดา (Canadian companies)  
 • นักธุรกิจ (Business people) เป็นผู้มาทำงานในแคนาดาภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (Free trade agreement) ไม่ใช่เป็นผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจ (Business visitor)

 

Business visitor จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าชนิดพิเศษเพื่อเข้ามาแคนาดาหรือไม่?

 • ไม่จำเป็น - ผู้เข้ามาในแคนาดาเพื่อติดต่อธุรกิจ สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวปรกติ (สำหรับผู้มาจากประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้าแคนาดา) หรือยื่นขอ Electronic Travel Authorization - eTA (สำหรับผู้มาจากประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าแคนาดา)
 • วีซ่าท่องเที่ยวปรกติ / eTA ครอบคลุมสำหรับผู้เดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในแคนาดา

 

 
BLOGS

US B-1/B-2 Visitor Visa, US Business/Tourist Visa article
Canada Study Permits
Canada Work Permits