dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
St. Kitts & Nevis Citizenship By Investment

 

GET CITIZENSHIP

IN 4-6 MONTHS*

St.Kitts & Nevis”

Citizenship-By- Investment Program

ท่านและครอบครัวได้สัญชาติใน 4-6 เดือน*
 

ขอสัญชาติSt.Kitts&Nevis
 

  •  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

  •  Life-long Citizenship

  •  Citizen of a British Commonwealth Country

  •  151 Visa Free Countries including UK, and Schegen Area
  

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

ขอสัญชาติSt.Kitts&Nevisนักลงทุน
 

  •  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

  •  สัญชาติ-พาสปอร์ตให้กับบุตรอายุไม่เกิน 25 ปี & ปู่ย่าตายาย 62 ปีขึ้นไป

  •  ไม่ต้องพำนักอยู่ในประเทศ (No Residency Requirement)

  •  ก่อตั้งบริษัท-ลงทุนธุรกิจ-เปิดบัญชีระหว่างประเทศ (Off-shore bank accounts, investments, and St. Kitts incorporated companies)
 

รับทำเรื่องขอสัญชาติSt.Kitts&Nevis
 

Two (2) Investment Options :

  •  Invest in Government-Approved Real Estate Development Project: นักลงทุนคนเดียว ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่าอย่างน้อย US$400,000 เป็นเวลา 5 ปี

 •  Invest in Government-Approved Real Estate Development Project: นักลงทุนสอง (2) คนลงทุนคนละ US$200,000 ซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่ง (1) ยูนิต มูลค่าอย่างน้อย US$400,000 โดยถือครองร่วมกันเป็นเวลา 7 ปี

  •  Contribute to the Sustainable Growth Funds: บริจาคเงินให้กับกองทุนพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาล ตามจำนวนสมาชิกในครอบครัวดังนี้ Principal applicant = US$150,000, Spouse = US$25,000, additional dependents = US$10,000 / each  

 

 

          *เราทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน-ทีมงานนักกฏหมาย-และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์คิส

(We are actively representing Approved Real Estate Projects & collaboratively working with Lawyers duly Licensed by the St. Kitts & Nevis Government)


 

APPROVED REAL ESTATE PROJECT

 

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

 

 

Federation Of St. Kitts & Nevis

© Citizenship-by-Investment Program (Since 1984)

          โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1984 ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสัญชาติ: The 1984 Citizenship Act (เป็นโปรแกรมที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลก)

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ

          สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ St Kitts & Nevis (หรือชื่อเดิม St. Christopher & Nevis) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

          * Federation of St Kitts & Nevis พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยใช้หลักกฎหมายและธรรมาภิบาล (ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินมาอย่างสุจริตและโดยชอบด้วยกฏหมาย)
 

© St Kitts & Nevis เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ

          ประมุขของรัฐคือ พระราชินีเอลิซาเบ็ทที่สอง (Queen Elizabeth II) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอังกฤษ St Kitts & Nevis ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 1983

© St. Kitts & Nevis Citizens

          เดินทางไป 151 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า visa free หรือ visa on arrival access -ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ-และปลอดภาษี (ไม่ว่ารายได้ของท่านจะมาจากแหล่งใดในโลก)
 

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

          เพื่อเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
 

© St. Kitts & Nevis Passport

          มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในแต่ละปี รัฐบาล St. Kitts & Nevis อนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนโปรแกรม Citizenship-By Investment ในจำนวนที่จำกัด !!!
 

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Visa Free Travel To 151 Countries (As of October 2018):

        สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 151 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าประกอบด้วย United Kingdom (UK), European Union (EU)    

2. Fast Processing :

        สัญชาติและพาสปอร์ตได้รับอนุมัติภายใน 4-6 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
 

3. Second Citizenship :

        นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต St. Kitts & Nevis
 

4. Citizenship For Life :

        เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. Citizenship & Passports for Children and Grandparents :

        สัญชาติอนุมัติให้แก่บุตรอายุต่ำกว่า 25 ปี รวมถึงปู่ย่าตายายอายุ 62 ปีขึ้นไป

6. NO Minimum Requirements :

         ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสพการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ

7. NO Residency Obligations :

         ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัวต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ St.Kitts & Nevis แต่อย่างใด
 

8. Tax FREE on Worldwide Income :

         ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีทรัพย์สิน

  

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


PART A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ CARIBBEAN: :
Questions & Comments :ขอสัญชาติ St. Kitts