dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
HUNGARY PR IN 9 MONTHS

 

Become PR of The European Union (EU)

In 1 Months*

“Hungary”

Permanent Resident Permit

วีซ่าถาวรฮังการีใน 1 เดือน*
 

วีซ่าถาวรฮังการีและสัญชาติยุโรป

MARCH 31, 2017 : Issuance of the Hungarian Residency Bonds has been placed on moratorium !!!
 

ปัจจุบัน - โปรแกรมวีซ่าถาวรฮังการี หยุดรับผู้สมัครเป็นการชั่วคราว !!! 

 

  

  •  Hungarian Permanent Residence (Lifetime)

  •  วีซ่าถาวรฮังการี (ตลอดชีพ)

  •  Fast-track Citizenship in 5 Years (To be Implemented in 2016)

  •  ขอสัญชาติได้ใน 5 ปี (หากผ่านรัฐสภา อาจมีผลบังคับใช้ปี 2016)

  •  Citizen of the European Union

  •  ท่านเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Hungary & the EU.

  •  พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในฮังการีและสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) 

 • เมื่อได้รับสัญชาติฮังการี ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
 • โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้
 • ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
 • เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
 • ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติฮังการี แต่ไปพำนักในอังกฤษครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของอังกฤษได้ (โดยยังถือสัญชาติฮังการี)  

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

วีซ่าถาวรฮังการีPRVisa


  •  ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลฮังการี (Residency Bonds)

  •  5 ปีไม่มีดอกเบี้ย (5-Year Maturity, No Interest)

  •  รับประกันคืนเงินโดยรัฐบาลฮังการี (Guaranteed by the Hungarian Government)


 

วีซ่าถาวรฮังการีนักลงทุน


INVESTMENT OPTION :

  •  (a) Full Investment

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
€ 300,000 ยูโร
(เป็นเวลา 5 ปี)

  •  (b) Processing fee

(family of 4)
ค่าธรรมเนียมรัฐบาล 
€ 60,000 ยูโร

 

* Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

* เราเป็นทีมงานของตัวแทนด้านการลงทุน (Residency Bond Agents)
ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลฮังการี (Hungarian Government) 

REPUBLIC OF HUNGARY

© Member of the European Union and Schengen Area

            ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)

© Located in Central Europe

            อดีตประเทศมหาอำนาจจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับสโลวักและยูเครน ทิศใต้ติดกับเซอร์เบีย-มอนเตนิโกรและโครเอเทีย ทิศตะวันตกติดกับออสเตรียและสโลวีเนีย ทิศตะวันออกติดกับโรมาเนีย
 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family

            สัญชาติฮังกาเรียน (Hungarian Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองฮังการีและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศฮังการีหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)

© Modern Business Facilities: GDP (per capita): US$20,000

    GDP (purchasing power parity): US$198.8 billions (2012) 

            ฮังการีถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปตะวันออก (หรือยุโรปกลาง) ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ฮังการีถูกขนานนามว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ของยุโรป หากท่านตัดสินใจลงทุนในฮังการี ยังมีโอกาสทางธุรกิจมากมายในฮังการี โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งของประเทศฮังการีเหมาะเป็นศูนย์กลาง/ฐานในการทำธุรกิจกับประเทศยุโรปอื่น
 

© Population of 9.9 Million, Capital: Budapest

            ประชากรประมาณ 9.9 ล้านคน มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประมุขของประเทศ
 

© Official Language: Hungarian, Religion: Roman Catholic

            นอกจากภาษาฮังกาเรี่ยนที่เป็นภาษาประจำชาติแล้ว ภาษาที่ใช้ในทางธุรกิจคือ ภาษาอังกฤษและเยอรมัน

© Second Citizenship

 • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
 • เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในสหภาพยุโรป
 • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
   

© Visa-Free Travel for Citizens: 180 Countries (including Canada, USA, UK, and the EU)

 • ผู้ถือพาสปอร์ตฮังการีสามารถเดินทางไปได้ 180 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

HUNGARY

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

1. Become Citizen of Hungary in 5 Years  (in 2016)

*Every Hungarian Citizen is a Citizen of the European Union (EU) :

 • ลงทุนในฮังการี - ได้วีซ่าประชากรถาวรฮังการี (ตลอดชีพ) 
 • ขอสัญชาติฮังการีใน 5 ปี (ในปี 2016) 
 • หรือขอสัญชาติโดยเร็วโปรแกรม VIP Citizenship (มีผลบังคับใช้ปี 2016)
 • เมื่อได้สัญชาติฮังการี ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรปทันที โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในทุกประเทศสมาชิก EU ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-ทำงาน-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป!!!


2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Hungary, and Travel Visa-Free throughout the Schegen Area (26 European Countries) :

          ในระหว่างที่มีสถานะเป็นผู้ถือวีซ่าถาวรฮังการี ท่านสามารถพำนักอาศัย-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้าได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศฮังการี รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในสหภาพยุโรป
 

3. Special Exemption from Physical Residence 

          ท่านได้รับการยกเว้น ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักอาศัยในฮังการีแต่อย่างใด โดยสามารถรักษาสถานะ permanent residence ได้
 

4. Secured Investment :

          ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล มีความมั่นคงและปลอดภัย ได้รับเงินลงทุนคืนใน 5 ปี

5. Processing Time = 1 Month (fast track)

 • ได้สถานะประชากรถาวร (permanent residence) ใน 1 เดือน

6. No Requirement to Visit to Hungary Each Year :

 • ในแต่ละปี ไม่มีข้อบังคับให้ต้องเข้ามาท่องเที่ยว/พำนักในฮังการีแต่อย่างใด
 • ขอสัญชาติฮังกาเรี่ยนได้ภายใน 5 ปี (Hungarian Passport Holder)

7. Hungarian Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :

          เมื่อได้เป็นพลเมืองฮังการีและถือพาสปอร์ตฮังการี ท่านและครอบครัวโยกย้ายไปพำนักอาศัย-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ทำงาน ในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 

8. Free Trade Environment within EU :

          สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรฮังการี-นักลงทุน