dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
วีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรมนักลงทุนควีเบค article

 

INVEST IN CANADA

BEST CHOICE FOR YOUR CHILDREN

STUDYING ABROAD!

    

  

วีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรมนักลงทุนควีเบค 

Quebec (Canada) Immigrant Investor Program

ปิดรับสมัครชั่วคราว!

November 1, 2019 - July 1, 2020 

                      *เงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อโปรแกรมเปิดรับสมัคร                      

 

วีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค (แคนาดา) : 

  •  Canadian Citizenship After 3 Years of Residency

  •  ขอสัญชาติแคนาดาใน 3 ปี

  •  Permanent Resident Visas for Business People, Executives, and Enterpreneurs

  •  วีซ่าถาวรแคนาดา สำหรับนักธุรกิจ / ผู้บริหารภาครัฐบาลหรือเอกชน / เจ้าของกิจการ

  •  No Restrictions on Age-Education-Language  

  •  ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา 

  •  Direct Investment (non-refundable) with the Government of Quebec (Canada)

  •  ลงทุนกับรัฐบาลควีเบค-แคนาดา CDN$350,000 ไม่ได้คืน!

  •  PR  Visas in 40-48 Months*

  •  ขอ PR แคนาดาใน 40-48 เดือน* 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

 

 เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงิน
และนักกฏหมาย
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาและควีเบค
(We are working in close collaboration with Financial Intermediaries
Lawyers duly licensed by Canada & Quebec Governments) 

  


  •  On a continual basis, we have been professionally working in close collaboration with a team of former Canadian and Quebec Immigration Officers and experienced lawyers throughout the process right from initial submission of stretegic and well-prepared immigration submission towards obtaining a permanent resident visa(s) for our clients and their families.  

  •  เราทำงานร่วมกับทีมงานอดีตเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นและนักกฏหมายแคนาดาและควีเบค ในการเตรียมเคสของท่านอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จนท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรแคนาดา

  •  We provide a Quebec (Canada) immigration lawyer to assist you during the immigration interview (if case of being called for an interview).

  •  เราจัดหานักกฏหมายควีเบค (แคนาดา) ที่มีประสพการณ์สูง เพื่อซักซ้อมการเตรียมสัมภาษณ์ รวมทั้งเข้ารับสัมภาษณ์ร่วมกับท่าน (กรณีถูกเชิญตัว)

  •  Since 2006, we have been retained by a number of immigrant investor / high-net-worth clients specifically from Thailand, and as of todate, 100% of those valued customers have successfully achieved their permanent residence and citizenship in Canada.  

  •  นับตั้งแต่ปี 2549 เราทำงานให้กับลูกค้านักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน ลูกค้านักลงทุนไทยของเราทั้งหมด 100% ประสพความสำเร็จได้รับวีซ่าถาวร โยกย้ายถิ่นฐานสู่แคนาดาและได้รับสัญชาติแคนาดาในที่สุด 

   

 

 

 

 

 

Quebec Immigrant Investor Program 

โปรแกรมวีซ่าถาวร นักลงทุนควีเบค

 

วีซ่าถาวรแคนาดาQuebec 

 

Net Worth 

          นักลงทุนต้องมีทรัพย์สินรวมไม่ต่ำกว่า CAD$2,000,000 (ประมาณ 52 ล้านบาทที่ได้มาโดยสุจริต ทรัพย์สินรวมหมายถึง เงินสด, บ้านและที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, หุ้น, พันธบัตร, มูลค่าทางบัญชีของธุรกิจ และอื่นๆ ฯลฯ (รวมถึงทรัพย์สินได้มาจากการยกให้ หรือจากการรับมรดก)
*โปรแกรมนักลงทุนควีเบค เข้มงวดมากในการตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สิน ดังนั้น ผู้สมัครต้องมั่นใจว่า สามารถจัดหาเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อพิสูจน์การได้ของทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามกฏหมาย!


Management Experience 

          นักลงทุนต้องมีประสพการณ์บริหารจัดการ (โดยเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นพนักงานลูกจ้างภาครัฐบาล / เอกชน) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
*โปรแกรมนักลงทุนควีเบค เข้มงวดในเรื่องประสพการณ์บริหารจัดการของผู้สมัคร ดังนั้น ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้แข็งแรงที่สุด!


Investment 

          นักลงทุนฝากเงินจำนวน CDN$1,200,000 (ประมาณ 31 ล้านบาทกับรัฐบาลมณฑลควีเบคเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย รัฐบาลมณฑลควีเบคค้ำประกันคืนเงินดังกล่าวเต็มจำนวนให้กับนักลงทุน (5-Year Governmental Guaranteed Investment) นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับวีซ่าประชากรถาวรเป็นการตอบแทน

          หากนักลงทุนไม่ต้องการลงทุนเต็มจำนวน Cdn$1,200,000 สามารถเลือกลงทุนเพียง C$350,000 (ประมาณ 8.5 ล้านบาท) โดยจ่ายครั้งเดียว แต่ไม่ได้รับเงินคืน (One-Time Non Refundable Investment)
*ในทางปฏิบัติ - ในปัจจุบัน ผู้สมัครมีทางเลือกเพียงช่องทางเดียวคือ จ่ายทิ้งครั้งเดียว (One-time Payment) !

 

 

 

 

  

สิทธิประโยชน์มากมายที่นักลงทุนได้รับ :

1. FREE EDUCATION At Public Primary & Secondary Schools – Best Future FOR Your Children

 • บุตรเรียนฟรีในระดับประถม-จนจบมัธยมปลาย (หรือไฮสกูล) ท่านประหยัดค่าเทอมได้หลายล้านบาท (ประมาณปีละ 450,000 บาท = CDN$15,000)

 • เมื่อท่านและครอบครัวได้รับสถานะประชากรแคนาดา บุตรหลานของท่านได้รับสิทธิเรียนฟรีทั้งหมด (รวมค่าเทอม, สมุดหนังสือ, ค่ารถโรงเรียน)
   

 

2. SAVE CDN$ 336,000 on World-Ranked Bachelor & Master Programs for Your Children (Family of 2 Children)

จ่ายค่าเทอมถูกมากในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประหยัดค่าเทอมได้อีกนับสิบล้านบาท !
 

นักเรียนต่างชาติ (1 คน) - มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดังนี้ :

 • โปรแกรม University Transfer 1 ปี (ปรกตินักเรียนลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในแคนาดา)

 • โปรแกรมปริญญาตรี 4 ปี: ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทหรือมากกว่าต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

 • โปรแกรมปริญญาโท 2 ปี: ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทหรือมากกว่าต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

 • นักเรียนต่างชาติจ่ายทั้งหมด (1 year University Transfer + 4 year Bachelor Program + 2 year Master Program) x 900,000  = 6,300,000 บาท

ท่านเป็นประชากรถาวรแคนาดา (1 คน) - มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดังนี้ :

 • ท่านจ่ายค่าเทอมเพียงแค่ 1 ใน 5 ของอัตรานักเรียนต่างชาติ ดังนั้นท่านจ่ายเฉลี่ยปีละ 150,000 - 180,000 บาทต่อปี

 • ท่านจ่ายทั้งหมด (1 year University Transfer + 4 year Bachelor Program + 2 year Master Program) = 1,260,000 บาท
   

(สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา เช่น University of Toronto, McGill University, University of British Columbia, University of Waterloo etc.)

 • ท่านประหยัดเงินต่อบุตร 1 คน = 6,300,000 - 1,260,000 = 5,040,000 บาท (CDN$168,000)

 • ท่านประหยัดเงินต่อบุตร 2 คน  =  10,080,000 (CDN$336,000)

 • บุตรของท่านในสถานะประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดา มีสิทธิ์ยื่นขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล Government Financial Aid ได้ถึง $5,000 หรือขอทุนการศึกษาได้ $4,000

 • ทำงานได้อย่างไม่มีเงื่อนไขในระหว่างเรียนหนังสือ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนทำงานเต็มเวลามีรายได้ประมาณปีละ $8,000

 • ดังนั้นบุตรของท่าน มีศักยภาพที่สามารถหารายได้ด้วยตนเองถึงปีละ $13,000 ซึ่งเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย-ค่าอาหารในแต่ละปี

 • เมื่อจบการศึกษา มีทางเลือกและมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต โอกาสทำงานรายได้สูงในบริษัท/องค์กรระดับโลกในแคนาดา-อเมริกา-ยุโรปหรือในประเทศไทย
   

 

3. FREE World-Class Health Insurance Program

          ประชากรแคนาดาทุกคน อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้มาตรฐานและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับโลก

 

4. Retirement Benefit of CDN$240,000 (For 10 Years)

 • ประชากรแคนาดาทุกคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุจำนวน 720,000 บาทต่อปี-หรือ 60,000 บาท (Cdn$2,000) ต่อเดือน

 • โดยท่านไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในแคนาดาตลอดเวลา รัฐบาลแคนาดาโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีของท่านทุกเดือน เพื่อดูแลด้านค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณของท่านตลอดชีวิต

 • ท่านได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุถึง 7,200,000 บาท (ตัวเลขจากการคำนวนเพียงแค่ 10 ปี) 

** หากท่านมีอายุยืนยาว ท่านได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุถึง 14,400,000 บาท (ตัวเลขจากการคำนวน 20 ปี) เป็นต้น

 

5. The World Citizenship (Valued in excess of CDN$1,000,000)

          โปรแกรม Immigrant Investor Program (หรือ Investor Category) เหมาะสำหรับนักธุรกิจผู้มีประสพการณ์ (เจ้าของธุรกิจ-หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการที่เป็นพนักงานลูกจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน) ผู้ประสงค์โยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา เพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกาเหนือ-การมีบ้านที่สองในต่างประเทศ-พักผ่อนในวัยเกษียน-หรือเพื่อการศึกษา-การทำงานรายได้สูงและเพื่ออนาคตที่ดีของลูก ฯลฯ

ผู้สมัครและครอบครัวไม่จำเป็นต้องเข้ามาประกอบธุรกิจในแคนาดาแต่อย่างใด
เพราะไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดใดภายใต้โปรแกรมนี้ !

          อย่างไรก็ตาม-หากท่านมีความประสงค์จะประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ท่านเพิ่มโอกาสเจาะตลาดการค้าเสรีอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป ผ่านทาง NAFTA (North American Free Trade Agreement) / Canada-EU Free Trade Agreement (2018)

          ในขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงตลาดการค้าสำคัญอื่นเช่น จีน, อินเดีย, เอเชีย, อเมริกากลางและอเมริกาใต้ การถือครองสถานะพลเมืองแคนาดามีโอกาสอย่างยิ่งและได้รับเกียรติในฐานะ .............................พลเมืองระดับโลก (World Citizenship) ซึ่งมีการประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า CDN$1,000,000 (ต่อคน) จากสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองแคนาดา

 

6. ONE-TIME Investment of C$350,000 

* นักลงทุน 95% เลือกช่องทางนี้ (Financing Option)

          เมื่อเคสการขอวีซ่าถาวรประเภทนักลงทุนของท่านผ่านการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นมาจนถึงขั้นตอนสุดท้าย หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ (หรือท่านอาจได้รับการยกเว้นสัมภาษณ์) ท่านได้รับการติดต่อจากรัฐบาลแคนาดาให้ดำเนินการชำระเงินจำนวน Cdn$350,000 โดยผ่านสถาบันการเงินได้รับการรับรองจากรัฐบาลแคนาดาและมณฑลควีเบค (Authorized Financial Facilitator & Intermediary)

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณนี้ - โครงการนักลงทุนควีเบคเปิดรับผู้สมัครเพียง 1,900 ครอบครัวต่อปี (ผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ 665 ครอบครัว และประเทศจีนอีก 1,235 ครอบครัว) 


          หลังจากรัฐบาลแคนาดาได้รับเงินลงทุนจากท่านเป็นที่เรียบร้อย จะดำเนินการอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรให้กับท่านและครอบครัว เพื่อให้ท่านเดินทางเข้ามาเป็นประชาชนแคนาดา และหลังจากท่านพำนักในแคนาดาครบ 3 ปี สามารถยื่นขอเป็นพลเมืองแคนาดา (Canadian Citizenship) ได้ทันที

 

Alternatively - Full Investment of CDN$1,200,000

อีกทางเลือกหนึ่งคือ การลงทุนกับรัฐบาลควีเบคแบบเต็มจำนวนเป็นเงิน 30,000,000 บาท (C$1,200,000)

 • โดยรัฐบาลควีเบครับประกันการคืนเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมด ภายใน 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย (0% Interest)
 • ปัจจุบัน สถาบันการเงินฯในควีเบค รับทำวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบคให้กับผู้สมัครที่เลือกแบบจ่ายทิ้งเท่านั้น!

 

7. Private & Confidential

 • Personal Information Provided Remains Private & Confidential
  ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายแคนาดา

 • Flexible Residency Obligation
  ท่านเดินทางเข้าออกแคนาดาได้อย่างเสรี เมื่อโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ท่านสามารถดำเนินชีวิตธุรกิจและส่วนตัวได้ตามปรกติ

  *Visa-Free Travel for Canadian Citizens: 184 Countries
  ผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดาเดินทางไปได้ 184 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival) [as of October 2019] 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


Part A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร / ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ CANADA: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรแคนาดา-นักลงทุน