วีซ่าทำงานแคนาดา แรงงานฝีมือไปทำงานแคนาดา

 

สาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการในแคนาดา สำหรับผู้ขอวีซ่าถาวรแคนาดาภายใต้ระบบ Canada Express Entry
 

11 Feb 2020 นักวิชาชีพหรือแรงงานที่มีทักษะฝีมือในสาขาที่มีความต้องการมากที่สุดในแคนาดา 10 อันดับแรก และเป็นผู้ได้รับจดหมายเชิญ (Invitation to Apply) จากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา ให้ยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดาผ่านโปรแกรม Canada Express Entry

จากสถิติล่าสุดโดยรัฐบาลกลางแคนาดา ได้แสดงรายละเอียดผู้ทำงานอาชีพต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดาในประเภท Skilled workers โดยแรงงานในกลุ่มนักวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกมากที่สุดในปี 2019 ด้วยจำนวน 16,685 คน

งานอาชีพ 10 ลำดับแรกสำหรับ Canada Express Entry โดยนับจากจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกในกลุ่มอาชีพต่างๆดังนี้ คือ

(1)        Professional occupations in natural and applied sciences (16,685 คน)

(2)        Professional occupations in business and finance (6,825 คน)

(3)        Specialized middle management occupations (5,320 คน)

(4)        Administrative and financial supervisors and administrative occupations (5,260 คน)

(5)        Technical occupations related to natural and applied sciences (3,870 คน)

(6)        Professional occupations in education services (3,565 คน)

(7)        Service supervisors and specialized service occupations (2,825 คน)

(8)        Retail sales supervisors and specialized sales occupations (2,415 คน)

(9)        Professional occupations in law and social, community and government services (2,325 คน)

(10)     Middle management occupations in retail and wholesale trade and customer services (2,185 คน)

กลุ่มอาชีพแรกคือ นักวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการคัดเลือกมากที่สุดในปี 2019 ด้วยจำนวน 16,685 คน

กลุ่มที่สองคือ นักวิชาชีพด้านธุรกิจและการเงิน ได้รับการคัดเลือกรองลงมา จำนวน 6,825 คน คิดเป็น 6% ของผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด

นอกเหนือจากสิบอันดับข้างต้นแล้ว งานอาชีพในด้านอื่นเช่น  software developers, computer programmers, web designers, computer engineers, chemical engineers และอาชีพใกล้เคียง ก็มีสัดส่วนถึง 15% จากจำนวนทั้งหมด

*ในปี 2019 มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 109,595 คน ในปี 2018 มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 92,230 คน และในปี 2017 มีจำนวนเพียง 65,425 คน ตัวเลขดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของระบบ Canada Express Entry ซึ่งเป็นอีกช่องทางหลักสำหรับแรงงานฝีมือระดับสูง (High skilled workers) ที่ต้องการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานถาวรเข้ามาทำงานและตั้งรกรากในประเทศแคนาดา 

 

 

คลิกที่นี่! หากสนใจย้ายไปพำนักตลอดชีพในแคนาดา
ยื่นขอวีซ่าถาวรโปรแกรมนักลงทุน (Quebec Investor)
เป็นประชากรถาวร และถือสัญชาติแคนาดา

 

    

 คลิกที่นี่! หากสนใจย้ายไปพำนักตลอดชีพในสหรัฐฯ
ยื่นขอวีซ่าถาวรโปรแกรมนักลงทุนอเมริกา (US EB-5)
ได้รับกรีนการ์ดอเมริกา เป็นพลเมืองอเมริกัน ถือสัญชาติอเมริกา

 

 

 แคนาดาขาดแคลนแรงงานฝีมือ (Skilled workers) 

แคนาดากำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ (Skilled workers)เป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหานี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของแคนาดาในอนาคตได้ เแคนาดาต้องการแรงงานฝีมือ และขาดแคลนคนทำงานในทุกด้าน อีกทั้งปัญหาความขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นในทุกมณฑลทั่วประเทศแคนาดา ดังนั้นในแต่ละปี รัฐบาลแคนาดาอนุมัติวีซ่าทำงานแคนาดา (Work Permit) ให้กับแรงงานฝีมือจากทั่วโลกจำนวนถึงแสนกว่าคน เพื่อให้แรงงานต่างชาติเหล่านั้นป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ 

นอกเหนือจากนี้ ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา หน่วยงานอิมมิเกรชั่นแคนาดาได้สร้างสรรโปรแกรมใหม่ในการขอวีซ่าถาวรในแคนาดาชื่อว่า Canadian Experiene Class (CEC) เพื่อเป็นช่องทางพิเศษสำหรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสาขาอาชีพที่กำหนดไว้ในแคนาดาครบหนึ่ง (1) ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามกฏหมายเช่น มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับเหมาะสม ผ่านการตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม และอื่นๆ ผู้ถือวีซ่าทำงานแคนาดา (Work Permit Holder) เหล่านี้สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนสถานะตนเองจากชั่วคราวไปสู่ถาวร โดยการยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดาได้ในแคนาดา และไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศแคนาดาแต่อย่างใด (เวลาที่ใช้ในการดำเนินการเพียง 13 เดือน ก็ได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรแคนาดา)

ผลการศึกษาข้อมูลโดยสองมณฑลคือ Alberta และ British Columbia ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในแต่ละมณฑลอาจขาดแคลนแรงงานถึงหลายแสนตำแหน่งในช่วงหลายปีมานี้  หนทางหนึ่งที่อาจจะช่วยบรรเทาปํญหานี้ได้บ้างเช่น การหาทางดึงดูดแรงงานจากกลุ่มผู้เกษียณอายุ, ชนพื้นเมืองในแคนาดา, หรือแม้กระทั่งผู้พิการ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อัตราการว่างงานในแคนาดาปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ในขณะที่ความต้องการแรงงานฝีมือของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งบริษัทห้างร้านทั่วประเทศแคนาดา มีอัตราที่สูงมากในแต่ละปี
 

 

 

Visitors: 485,500