QUEBEC IMMIGRANT INVESTOR PROGRAM
(Reopening : JAN 2024)

Become a Permanent Resident of Canada in 24 Months*
ขอวีซ่าประชากรถาวรแคนาดา
โปรแกรมนักลงทุนควีเบค ("QIIP")  

 

January 1, 2024 : เปิดรับผู้สมัคร

 

เงื่อนไขเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
• มีทรัพย์สินรวมอย่างน้อย C$2 M.
• มีประสบการณ์บริหารจัดการ 2 ปี


เงื่อนไขใหม่เพิ่มเติม :
(1) พูดฝรั่งเศสปานกลาง (Spoken French) B2 Level
(ไม่ต้องได้รับ B2 Level - Reading & Writing)

(2) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล C$1 Million (คืนเงินใน 5 ปี)
หรือ ชำระเป็น
ดอกเบี้ย C$350,000 ให้สถาบันการเงิน (ไม่ได้คืน)
ร่วมกับ 
(3) บริจาครัฐบาลอีก C$200,000 (ไม่ได้คืน) 


• โควต้า 7,900 คน (เฉพาะผู้สมัครนักลงทุนในปี 2024) 

  • ขั้นแรก ได้รับ Temporary Residence/Work Permit มีอายุ 3 ปี
ในช่วง 2 ปีแรกต้องพำนักในควีเบค 12 ด.
(โดยผู้สมัครหลักพำนัก 6 ด. + ผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสพำนักอีก 6 ด.)
• ขั้นที่สอง ได้รับ Permanent Residence 

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Canadian Citizenship After 3 Years of Residency (Within 5 Years)
ขอสัญชาติแคนาดา เมื่อพำนักในแคนาดาครบ 3 ปี (ภายในกรอบเวลา 5 ปี)
* กฏหมายสัญชาติแคนาดา (The Canadian Citizenship Act) เปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี 2018 

Permanent Resident ("PR") Visas for Business People, Executives, and Enterpreneurs
วีซ่าถาวรแคนาดา สำหรับนักธุรกิจ / ผู้บริหารภาครัฐบาลหรือเอกชน / เจ้าของกิจการ
  บัตรประชากรถาวร (Permanent Resident Card) ได้รับหลังย้ายถิ่นฐานมาควีเบคครบ 2 ปี 
* Sep, 2022 : หน่วยงาน IRCC เริ่มใช้ระบบยื่นใบสมัครวีซ่าถาวรออนไลน์ (Digital permanent residence applications) 

No Restrictions on Age / Education (Minimum : High school) 
ไม่จำกัดอายุ / การศึกษา (ขั้นต่ำมัธยมปลาย)

• QIIP Applicants are not Required to Purchase / Establish a Company or Operate a Business in Quebec 
  ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องซื้อธุรกิจ/ก่อตั้งบริษัท หรือประกอบกิจการในควีเบคแต่อย่างใด

Direct Investment (non-refundable) with the Government of Quebec PLUS Contribution
ลงทุนผ่านสถาบันการเงินในควีเบค CDN$350,000 (ชำระเป็นดอกเบี้ย-ไม่ได้คืน)
  ร่วมกับ บริจาคเงินให้รัฐบาลอีก $200,000 


1st Step : Work Permit in 12 Months*
  ขั้นตอนแรก ได้รับใบอนุญาตทำงานแคนาดาภายใน 12 เดือน (ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี) 

 2nd Step : PR Visas in 24 Months*
   ขั้นตอนที่สอง ขอ PR แคนาดาใน 24 เดือน 

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

Our Financial Intermediaries & Lawyers 
Licensed by the Quebec Government

เราทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมาย
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลควีเบค 

 

 Collaboratively, we are working with teams of former Quebec Immigration Officers and experienced lawyers.
เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมงานอดีตเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นและนักกฏหมายในควีเบค 

Our Quebec immigration lawyer will assist you during the Quebec selection interview (if any). Our regulated Canadian immigration consultant (RCIC) will represent you when dealing with IRCC.  
เราจัดหานักกฏหมายควีเบคในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ (หากมี) และผู้เชี่ยวชาญด้านอิมมิเกรชั่นทำหน้าที่ตัวแทนติดต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติแคนาดา (IRCC) 

Since 2006, we have been retained by a number of high-net-worth investor clients from Thailand. As of to date, 100% of those valued customers have successfully achieved their permanent residence in Canada.
นับตั้งแต่ปี 2549 เราทำงานให้กับลูกค้านักลงทุนจำนวนมากจากประเทศไทย ลูกค้าของเรา 100% ประสพผลสำเร็จได้รับวีซ่าถาวรแคนาดาและโยกย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศแคนาดา
 

 

 

Quebec Immigrant Investor 
วีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค 


Requirements
 : เงื่อนไขการสมัคร 

Net Worth
นักลงทุนต้องมีทรัพย์สินรวมไม่ต่ำกว่า CAD$2,000,000 (ประมาณ 51 ล้านบาท*) ได้มาโดยสุจริต ทรัพย์สินรวมหมายถึง เงินสด บ้านและที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น พันธบัตร มูลค่าทางบัญชีของธุรกิจ ฯลฯ (ทรัพย์สินอาจได้มาจากการยกให้ หรือรับมรดก)

โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค เข้มงวดมากในการตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อให้ประสบผลสำเร็จได้รับอนุมัติวีซ่าถาวร ผู้สมัครต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารให้ชัดเจนแข็งแรง เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์การได้มาอย่างถูกต้องตามกฏหมายของทรัพย์สินและเงินลงทุน
*อัตราแลกเปลี่ยน As of November, 2023


Management Experience
นักลงทุนมีประสพการณ์บริหารจัดการ (อาจเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นผู้บริหาร/พนักงานภาครัฐบาลหรือเอกชน) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
• ผู้สมัครต้องนำเสนอเอกสารที่แข็งแรง ยืนยันแสดงประสบการณ์บริหารจัดการดังกล่าว

Investment 
(i) นักลงทุนฝากเงินจำนวน CDN$1,000,000 (ประมาณ 26 ล้านบาท) กับรัฐบาลควีเบคเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย รัฐบาลควีเบคค้ำประกันคืนเงินดังกล่าวเต็มจำนวน (5-Year Governmental Guaranteed Investment) นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อเดินทางเข้าไปพำนักในควีเบค (สามารถเดินทางไปมาได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่อาศัยถาวร) หลังจาก 2 ปี ยื่นขอวีซ่าประชากรถาวร (PR) ได้

• หากผู้สมัครไม่ต้องการลงทุนเต็ม Cdn$1,000,000 สามารถเลือกใช้บริการสถาบันการเงินในควีเบค โดยสถาบันการเงินลงทุนเต็มจำนวนแทนท่าน แต่ผู้สมัครจ่ายทิ้ง C$350,000 เพื่อชำระเป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ลงทุนครั้งเดียวไม่ได้รับเงินคืน (One-Time Non Refundable Investment)  
• สถิติที่ผ่านมา ผู้สมัครโปรแกรมควีเบค 95% เลือกลงทุนแบบจ่ายทิ้งให้กับสถาบันการเงิน 


ร่วมกับ


(ii) นักลงทุนต้องบริจาคเงินอีก CDN$200,000 ให้กับรัฐบาลควีเบค
 


* ผู้สมัครต้องลงทุนทั้งสองเงื่อนไข (i) และ (ii)

 

 

 

 

 

Benefits : Canada Permanent Residence   
ประโยชน์ 7 ข้อผู้ถือสถานะประชากรถาวรแคนาดา

1. FREE EDUCATION At Public Primary & Secondary Schools – Best Future For Your Children
• บุตรเรียนฟรีในระดับประถม-มัธยมปลาย (หรือไฮสกูล) ประหยัดค่าเทอมได้หลายล้านบาท  
• เมื่อท่านและครอบครัวได้สถานะประชากรแคนาดา บุตรได้รับสิทธิเรียนฟรีทั้งหมด (รวมค่าเทอม, สมุดหนังสือ, ค่ารถโรงเรียน ฯ)


2. SAVE CDN$ 336,000 on World-Ranked Bachelor & Master Programs for Your Children (Family of 2 Children)
• จ่ายค่าเทอมถูกมากในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประหยัดค่าเทอมได้อีกนับสิบล้านบาท 

♦ นักเรียนต่างชาติ (1 คน) มีค่าใช้จ่าย :
• University Transfer 1 ปี (ปรกติต้องเรียนปรับพื้นฐาน ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในแคนาดา)
• ปริญญาตรี 4 ปี ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)
• ปริญญาโท 2 ปี ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)
• นักเรียนต่างชาติจ่าย 6,300,000 บาท
*1-year University Transfer + 4-year Bachelor Program + 2-year Master Program X 900,000

♦ ประชากรแคนาดา (1 คน) มีค่าใช้จ่าย :
• จ่ายค่าเทอมเพียง 1 ใน 5 ของอัตรานักเรียนต่างชาติประมาณ 180,000 บาทต่อปี
• ประชากรแคนาดาจ่าย 1,260,000 บาท 
*1-year University Transfer + 4-year Bachelor Program + 2-year Master Program X 180,000
**เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น University. of Toronto, McGill University, University of British Columbia, University of Waterloo etc.
• ประหยัดเงินต่อบุตร 1 คน = 5,040,000 บาท (6,300,000 - 1,260,000)  
• ประหยัดเงินต่อบุตร 2 คน = 10,080,000 

• บุตรมีสิทธิ์ขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล (Government Financial Aid) ได้ $5,000 หรือขอทุนการศึกษาได้ $4,000
• ทำงานอย่างไม่มีเงื่อนไขระหว่างเรียน ปิดเทอมฤดูร้อนทำงานเต็มเวลามีรายได้ประมาณปีละ $8,000
• บุตรมีศักยภาพหารายได้ด้วยตนเองถึงปีละ $13,000 เพียงพอค่าใช้จ่ายค่าอาหารในแต่ละปี
• เมื่อจบการศึกษา มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต ทำงานรายได้สูงในบริษัท/องค์กรระดับโลกในแคนาดา อเมริกา ยุโรป หรือในประเทศไทย


3. FREE World-Class Health Insurance Program

• ประชากรและพลเมืองแคนาดาทุกคน อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยใช้มาตรฐานและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับโลก


4. Retirement Benefit of CDN$240,000 (For 10 Years)

• ประชากรแคนาดาทุกคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป คู่สามีภรรยามีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุ 600,000 บาทต่อปีหรือ 51,000 บาท (Cdn$2,000) ต่อเดือน หากพำนักในแคนาดาปีละ 6 เดือน รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือน เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายวัยเกษียณตลอดชีวิต

• สิทธิ์รับเงินบำนาญผู้สูงอายุ 6,000,000 บาท (คำนวน 10 ปี)
** หากมีอายุยืนยาว มีสิทธิ์รับเงินบำนาญ 12,000,000 บาท (คำนวน 20 ปี) 


5. The World Citizenship (Valued in excess of CDN$1,000,000)

• โปรแกรม Immigrant Investor Program เหมาะสำหรับนักธุรกิจผู้มีประสพการณ์ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประสงค์โยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา เพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกาเหนือ มีบ้านที่สองในต่างประเทศ พักผ่อนในวัยเกษียน โอกาสด้านธุรกิจการค้า หรือเพื่อการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีและโอกาสทำงานรายได้สูงของบุตร ฯลฯ

• ผู้สมัครและครอบครัวไม่จำเป็นต้องเข้ามาประกอบธุรกิจในแคนาดาแต่อย่างใด ไม่มีเงื่อนไขใดภายใต้โปรแกรมนี้

• หากมีความประสงค์ประกอบกิจการธุรกิจในแคนาดา เพิ่มโอกาสเจาะตลาดการค้าเสรีอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป ผ่านทาง NAFTA (North American Free Trade Agreement) และ Canada-EU Free Trade Agreement (Effective in 2018)

• ในขณะเดียวกัน โอกาสเข้าถึงตลาดการค้าสำคัญอื่นเช่น จีน อินเดีย เอเชีย อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ฯ

• สถานะพลเมืองแคนาดาเพิ่มโอกาสในชีวิตและมีเกียรติในฐานะ พลเมืองระดับโลก (World Citizenship) ประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า CDN$1,000,000 (ต่อคน) จากสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น เมื่อได้เป็นพลเมืองแคนาดา


6. ONE-TIME Investment 

• เมื่อเคสการสมัครของท่านผ่านการพิจารณามาถึงขั้นตอนสุดท้าย หลังผ่านการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลควีเบค (หรือได้รับยกเว้นการสัมภาษณ์) ท่านได้รับการติดต่อจากรัฐบาลควีเบคให้ชำระเงินลงทุน โดยต้องกระทำการผ่านสถาบันการเงินที่รับรองโดยรัฐบาลควีเบค (Authorized Financial Intermediary)

• หลังจากรัฐบาลควีเบคได้รับเงินลงทุนเป็นที่เรียบร้อย รัฐบาลแคนาดาโดย IRCC อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มีอายุ 3 ปีให้กับท่าน ต่อมาอีก 2 ปีท่านและครอบครัวยื่นขอสถานะประชากรถาวร (Permanent Residence) เมื่อได้เป็น PR และพำนักในแคนาดาครบ 3 ปี ยื่นขอสัญชาติแคนาดา (Canadian Citizenship) ได้ทันที

• นักลงทุนส่วนใหญ่ เลือกจ่ายทิ้งครั้งเดียวเป็นค่าดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินในควีเบค (Financing Option) เพราะไม่ต้องการนำเงิน C$1,000,000 ไปลงทุน 5 ปีเต็มกับรัฐบาลควีเบค ไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ (โดยสถาบันการเงินเป็นผู้ออกเงินลงทุนแทนผู้สมัคร)

Alternatively Full Investment of CDN$1,000,000
• อีกทางเลือกหนึ่ง ลงทุนกับรัฐบาลควีเบคเต็มจำนวน C$1,000,000 
รัฐบาลควีเบครับประกันคืนเงินภายใน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย (0% Interest)

 

7. Private & Confidential
• Personal Information Provided Remains Private & Confidential 
ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายแคนาดา 

• Flexible Residency Obligation 
เมื่อย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ท่านยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและใช้ชีวิตส่วนตัวได้ตามปรกติ สามารถเดินทางเข้าออกแคนาดาได้อย่างเสรี โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขกล่าวคือ ในทุก 5 ปีต้องพำนักในแคนาดาอย่างน้อย 730 วัน (หรือ 2 ปี) ท่านรักษาสถานะ PR ได้ตลอดไป
*หากพำนักในแคนาดาครบ 3 ปี (ในกรอบเวลา 5 ปี) ยื่นขอสัญชาติแคนาดา (Canadian Citizenship) ได้ทันที 
**พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ ควรบริหารด้านเวลาและพำนักในแคนาดาให้ครบ 3 ปี เพื่อขอสัญชาติแคนาดา เมื่อเป็นพลเมืองแคนาดาและถือพาสปอร์ตแคนาดา ท่านมีอิสระเสรี พำนักอยู่ในประเทศใดก็ได้ ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดใดอีกต่อไป

*Visa-Free Travel for Canadian Citizens: 186 Countries (As of Aug 2023)
ผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดาเดินทางไปได้ 186 ประเทศทั่วโลก ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)  

 

 

 

 

 

 

ข่าววีซ่านักลงทุนแคนาดาล่าสุด 

 

♦ November 8, 2023 : รัฐบาลควีเบคประกาศเงื่อนไขกฏหมายล่าสุดสำหรับโปรแกรมนักลงทุนควีเบค 
The Government of Quebec ได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดของกฏระเบียบโปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค (Quebec Immigrant Investor Program : QIIP) โดยกฏหมายปรับปรุงใหม่ (Updated immigration regulations) มีผลบังคับใช้ในวันที่ January 1, 2024 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นเปิดรับผู้สมัครในประเภทนักลงทุนควีเบคอีกครั้ง (หลังจากที่โปรแกรมปิดมาตั้งแต่ปี 2019)
* โปรแกรมนักลงทุนควีเบค (QIIP) เป็นช่องทางขอวีซ่าถาวรแคนาดาในสายธุรกิจ ที่ไม่มีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้สมัครต้องก่อตั้งธุรกิจ / ซื้อกิจการ / จ้างงานชาวแคนาดา / หรือลงทุนโดยมีความเสี่ยง โปรแกรมนี้เป็นช่องทางการลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงใด (Passive investment) 


♦ January 1, 2023 : กฏหมายใหม่แคนาดา-ห้ามชาวต่างชาติซื้อบ้านพักอาศัยเป็นเวลา 2 ปีในเขตเมืองใหญ่ 
รัฐบาลแคนาดาควบคุมปัญหาบ้านมีราคาแพง ได้ประกาศกฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ 2 ปี (New 2-year legislation) ห้ามชาวต่างชาติ (Non-Canadians) ซื้ออสังหาริมทรัพย์พำนักอาศัย (Residential properties) ในเขตพื้นที่เมืองใหญ่ (Large metropolitan areas) 
* ชาวต่างชาติถือใบอนุญาตทำงาน (Work permit holders) สามารถซื้อที่พักอาศัยในแคนาดาได้หนึ่งแห่ง หากใบอนุญาตมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 183 วัน

  

♦ November 14, 2022 : แคนาดาต้อนรับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Permanent residents) จำนวน 405,999 คน (ในปี 2021) 
"The 2022 Annual Report to Parliament" รัฐบาลแคนาดาบรรลุเป้าหมายรับประชากรใหม่เพิ่มมากขึ้น รับได้ 405,999 คน (2021) เทียบกับ 184,606 คน (2020) โดยประชากรใหม่เป็นผู้สมัครในสายเศรษฐกิจ (Economic Class) ถึง 62% ในโปรแกรม Skilled worker / Provincial nominee / Start-up visa / Quebec immigrant investor เป็นต้น
* ในปี 2021 ผู้สมัครสายนักธุรกิจ/นักลงทุนจำนวน 565 คน ได้รับวีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรม Federal Business Class / Start-up Visa / Self-employed Persons [รัฐบาลวางแผนว่าปี 2022 เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คน และปี 2025 เพิ่มเป็น 6,000 คน เพิ่มขึ้นถึง 500%] 
** โปรแกรมวีซ่าถาวรนักธุรกิจของรัฐบาลกลาง (Federal Business Class) มีแผนเพิ่มประชากรใหม่สายนักธุรกิจนักลงทุนประกอบด้วย โปรแกรมวีซ่าสตาร์ทอัพ (Start-up visa program) และวีซ่าผู้ประกอบการ (Self-employed visa program) โดย IRCC ตั้งเป้าเพิ่มมากขึ้น 50% ในปี 2022-2024 จำนวนวีซ่าถาวรประเภทธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2015 

 

 

♦ September 1, 2022 : หน่วยงาน IRCC เริ่มใช้ระบบยื่นใบสมัครออนไลน์ (Online applications) สำหรับผู้ขอวีซ่าถาวรแคนาดา  
รัฐบาลแคนาดาพัฒนากระบวนการรับผู้สมัครขอวีซ่าถาวรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใบสมัครแบบกระดาษดั้งเดิม (Paper applications) ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป โดยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบออนไลน์ 100% อย่างเต็มรูปแบบ ตามกำหนดการดังนี้
Sep 2022 : Provincial nominee program (non-Express Entry) / Quebec-selected skilled worker / Family sponsorships Etc.
Oct 2022 : Quebec-selected investors / Quebec-selected entrepreneurs / Quebec self employed persons / Start-up visa / Federal self-employed persons / Atlantic immigration program Etc.

 

 

 

 

Visitors: 557,715