QUEBEC (CANADA) IMMIGRANT INVESTOR
(SUSPENDED!)

Become a Permanent Resident of Canada in 48 Months*
"Quebec Immigrant Investor Program"
ขอวีซ่าประชากรถาวรแคนาดา
โปรแกรมนักลงทุนควีเบค  

 

ปิดรับสมัคร!
November 1, 2019 - March 31, 2023
*รัฐบาลควีเบคประกาศขยายระยะเวลาปิดรับสมัครโปรแกรมนักลงทุนไปถึง 31 มีนาคม 2565 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Canadian Citizenship After 3 Years of Residency (Within 5 Years)
• ขอสัญชาติแคนาดาใน 3 ปี ภายในช่วงเวลา 5 ปี
* กฏหมายสัญชาติแคนาดา (The Canadian Citizenship Act) เปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี 2018 

• Permanent Resident ("PR") Visas for Business People, Executives, and Enterpreneurs
วีซ่าถาวรแคนาดา สำหรับนักธุรกิจ / ผู้บริหารภาครัฐบาลหรือเอกชน / เจ้าของกิจการ
* บัตรประชากรถาวร (Permanent Resident Card) ออกให้ภายใน 45 วัน เมื่อเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้ามาแคนาดา

• No Restrictions on Age-Education-Language
• ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา

• Direct Investment (non-refundable) with the Government of Quebec (Canada)
• ลงทุนกับรัฐบาลควีเบค-แคนาดา CDN$350,000 ไม่ได้คืน!

• PR Visas in 48 Months*
• ขอ PR แคนาดาใน 48 เดือน

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

We Are Working in Collaboration with Financial Intermediaries & Lawyers 
Duly Licensed by Canada & Quebec Governments.

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมาย
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาและควีเบค 

 

• We have been continually working in close collaboration with teams of former Quebec (Canada) Immigration Officers and experienced lawyers throughout the process from initial submission of stretegic immigration applications towards obtaining immigrant visas and thereafter permanent residence for our clients and their families.
• เราทำงานร่วมกับทีมงานอดีตเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นและนักกฏหมายแคนาดาและควีเบค ในการเตรียมเคสของท่านอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จนท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรและสถานะประชากรถาวรแคนาดา

• We provide a Quebec immigration lawyer to assist you during the Quebec selection interview (if any). On your behalf, our regulated Canadian immigration consultant (RCIC) will act as your authorized representative in dealing with Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC).  
• เราจัดหานักกฏหมายควีเบคที่มีประสบการณ์ ในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ (หากมี) ผู้เชี่ยวชาญด้านอิมมิเกรชั่นของเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฏหมายในการติดต่อกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติแคนาดา 

• Since 2006, we have been retained by a number of immigrant investor / high-net-worth clients specifically from Thailand. As of todate, 100% of those valued customers have successfully achieved their permanent residence and eventually citizenship in Canada.
• นับตั้งแต่ปี 2549 เราทำงานให้กับลูกค้านักลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน ลูกค้านักลงทุนไทยของเราทั้งหมด 100% ประสพความสำเร็จได้รับวีซ่าถาวร โยกย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศแคนาดา และได้รับสัญชาติแคนาดาในที่สุด
 

Quebec Immigrant Investor Program (Currently Suspended)
โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค (ปัจจุบันหยุดรับสมัคร)


Requirements
 : เงื่อนไขการสมัคร 

Net Worth
นักลงทุนต้องมีทรัพย์สินรวมไม่ต่ำกว่า CAD$2,000,000 (ประมาณ 45 ล้านบาท) ที่ได้มาโดยสุจริต ทรัพย์สินรวมหมายถึง เงินสด, บ้านและที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, หุ้น, พันธบัตร, มูลค่าทางบัญชีของธุรกิจ และอื่นๆ ฯลฯ (รวมถึงทรัพย์สินได้มาจากการยกให้ หรือจากการรับมรดก)

*โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบค เข้มงวดมากในการตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สิน ดังนั้น ผู้สมัครต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนแข็งแรง เพื่อพิสูจน์ถึงการได้มาของทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เคสการสมัครจึงจะได้รับการอนุมัติ!


Management Experience
นักลงทุนต้องมีประสพการณ์บริหารจัดการ (โดยเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นพนักงานลูกจ้างภาครัฐบาล / เอกชน) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

Investment
นักลงทุนฝากเงินจำนวน CDN$1,200,000 (ประมาณ 27 ล้านบาท) กับรัฐบาลมณฑลควีเบคเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย รัฐบาลมณฑลควีเบคค้ำประกันคืนเงินดังกล่าวเต็มจำนวนให้กับนักลงทุน (5-Year Governmental Guaranteed Investment) นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับวีซ่าประชากรถาวรเป็นการตอบแทน

หากนักลงทุนไม่ต้องการลงทุนเต็มจำนวน Cdn$1,200,000 สามารถเลือกลงทุนเพียง C$350,000 (ประมาณ 8 ล้านบาท) โดยจ่ายครั้งเดียว แต่ไม่ได้รับเงินคืน (One-Time Non Refundable Investment)
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

*ในทางปฏิบัติ - ในปัจจุบัน สถาบันการเงินส่วนใหญ่ในมณฑลควีเบค ไม่ประสงค์รับผู้สมัครที่ต้องการลงทุนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้สมัครมีทางเลือกเพียงหนึ่งช่องทางคือ จ่ายทิ้งครั้งเดียว (One-time Payment) !


 

 

 

Benefits : Canada Permanent Residence   
ประโยชน์ 7 ข้อผู้ถือสถานะประชากรถาวรแคนาดา

1. FREE EDUCATION At Public Primary & Secondary Schools – Best Future For Your Children
- บุตรเรียนฟรีในระดับประถม-จนจบมัธยมปลาย (หรือไฮสกูล) ท่านประหยัดค่าเทอมได้หลายล้านบาท (ประมาณปีละ 450,000 บาท = CDN$15,000) 
- เมื่อท่านและครอบครัวได้รับสถานะประชากรแคนาดา บุตรหลานของท่านได้รับสิทธิเรียนฟรีทั้งหมด (รวมค่าเทอม, สมุดหนังสือ, ค่ารถโรงเรียน)


2. SAVE CDN$ 336,000 on World-Ranked Bachelor & Master Programs for Your Children (Family of 2 Children)
จ่ายค่าเทอมถูกมากในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประหยัดค่าเทอมได้อีกนับสิบล้านบาท !

นักเรียนต่างชาติ (1 คน) - มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดังนี้ :
- โปรแกรม University Transfer 1 ปี (ปรกตินักเรียนลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในแคนาดา)
- โปรแกรมปริญญาตรี 4 ปี: ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทหรือมากกว่าต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)
- โปรแกรมปริญญาโท 2 ปี: ค่าเทอมเฉลี่ย 900,000 บาทหรือมากกว่าต่อปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)
นักเรียนต่างชาติจ่ายทั้งหมด (1 year University Transfer + 4 year Bachelor Program + 2 year Master Program) x 900,000 = 6,300,000 บาท

ท่านเป็นประชากรถาวรแคนาดา (1 คน) - มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาดังนี้ :
- ท่านจ่ายค่าเทอมเพียงแค่ 1 ใน 5 ของอัตรานักเรียนต่างชาติ ดังนั้นท่านจ่ายเฉลี่ยปีละ 150,000 - 180,000 บาทต่อปี
- ท่านจ่ายทั้งหมด (1 year University Transfer + 4 year Bachelor Program + 2 year Master Program) = 1,260,000 บาท
(สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา เช่น University of Toronto, McGill University, University of British Columbia, University of Waterloo etc.)
- ท่านประหยัดเงินต่อบุตร 1 คน = 6,300,000 - 1,260,000 = 5,040,000 บาท (CDN$168,000)
- ท่านประหยัดเงินต่อบุตร 2 คน = 10,080,000 (CDN$336,000)

- บุตรของท่านในสถานะประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดา มีสิทธิ์ยื่นขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล Government Financial Aid ได้ถึง $5,000 หรือขอทุนการศึกษาได้ $4,000
- ทำงานได้อย่างไม่มีเงื่อนไขในระหว่างเรียนหนังสือ ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนทำงานเต็มเวลามีรายได้ประมาณปีละ $8,000
- ดังนั้นบุตรของท่าน มีศักยภาพที่สามารถหารายได้ด้วยตนเองถึงปีละ $13,000 ซึ่งเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย-ค่าอาหารในแต่ละปี
- เมื่อจบการศึกษา มีทางเลือกและมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต โอกาสทำงานรายได้สูงในบริษัท/องค์กรระดับโลกในแคนาดา-อเมริกา-ยุโรปหรือในประเทศไทย


3. FREE World-Clas s Health Insurance Program

ประชากรแคนาดาทุกคน อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้มาตรฐานและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับโลก


4. Retirement Benefit of CDN$240,000 (For 10 Years)

ประชากรแคนาดาทุกคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุจำนวน 720,000 บาทต่อปี-หรือ 60,000 บาท (Cdn$2,000) ต่อเดือน โดยท่านไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในแคนาดาตลอดเวลา รัฐบาลแคนาดาโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีของท่านทุกเดือน เพื่อดูแลด้านค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณของท่านตลอดชีวิต

ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุถึง 7,200,000 บาท (ตัวเลขจากการคำนวนเพียงแค่ 10 ปี)
** หากท่านมีอายุยืนยาว ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญผู้สูงอายุถึง 14,400,000 บาท (ตัวเลขจากการคำนวน 20 ปี) เป็นต้น


5. The World Citizenship (Valued in excess of CDN$1,000,000)

โปรแกรม Immigrant Investor Program (หรือ Investor Category) เหมาะสำหรับนักธุรกิจผู้มีประสพการณ์ (เจ้าของธุรกิจ-หรือผู้บริหาร/ผู้จัดการที่เป็นพนักงานลูกจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน) ผู้ประสงค์โยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา เพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ในอเมริกาเหนือ-การมีบ้านที่สองในต่างประเทศ-พักผ่อนในวัยเกษียน-หรือเพื่อการศึกษา-การทำงานรายได้สูงและเพื่ออนาคตที่ดีของลูก ฯลฯ

ผู้สมัครและครอบครัวไม่จำเป็นต้องเข้ามาประกอบธุรกิจในแคนาดาแต่อย่างใด
เพราะไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดใดภายใต้โปรแกรมนี้ !

อย่างไรก็ตาม-หากท่านมีความประสงค์จะประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ท่านเพิ่มโอกาสเจาะตลาดการค้าเสรีอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป ผ่านทาง NAFTA (North American Free Trade Agreement) / Canada-EU Free Trade Agreement (2018)

ในขณะเดียวกันสามารถเข้าถึงตลาดการค้าสำคัญอื่นเช่น จีน, อินเดีย, เอเชีย, อเมริกากลางและอเมริกาใต้ การถือครองสถานะพลเมืองแคนาดามีโอกาสอย่างยิ่งและได้รับเกียรติในฐานะ พลเมืองระดับโลก (World Citizenship) ซึ่งมีการประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า CDN$1,000,000 (ต่อคน) จากสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองแคนาดา


6. ONE-TIME Investment of C$350,000

* นักลงทุน 95% เลือกช่องทางนี้ (Financing Option)

เมื่อเคสการขอวีซ่าถาวรประเภทนักลงทุนของท่านผ่านการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นมาจนถึงขั้นตอนสุดท้าย หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ (หรือท่านอาจได้รับการยกเว้นสัมภาษณ์) ท่านได้รับการติดต่อจากรัฐบาลแคนาดาให้ดำเนินการชำระเงินจำนวน Cdn$350,000 โดยผ่านสถาบันการเงินได้รับการรับรองจากรัฐบาลแคนาดาและมณฑลควีเบค (Authorized Financial Facilitator & Intermediary)

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณนี้ - โครงการนักลงทุนควีเบคเปิดรับผู้สมัครเพียง 1,900 ครอบครัวต่อปี (ผู้สมัครจากประเทศอื่นๆ 665 ครอบครัว และประเทศจีนอีก 1,235 ครอบครัว)

หลังจากรัฐบาลแคนาดาได้รับเงินลงทุนจากท่านเป็นที่เรียบร้อย จะดำเนินการอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรให้กับท่านและครอบครัว เพื่อให้ท่านเดินทางเข้ามาเป็นประชาชนแคนาดา และหลังจากท่านพำนักในแคนาดาครบ 3 ปี สามารถยื่นขอเป็นพลเมืองแคนาดา (Canadian Citizenship) ได้ทันที

Alternatively - Full Investment of CDN$1,200,000
อีกทางเลือกหนึ่งคือ การลงทุนกับรัฐบาลควีเบคแบบเต็มจำนวนเป็นเงิน 30,000,000 บาท (C$1,200,000) 
- โดยรัฐบาลควีเบครับประกันการคืนเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมด ภายใน 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย (0% Interest)
- ปัจจุบัน สถาบันการเงินฯในควีเบค รับทำวีซ่าถาวรนักลงทุนควีเบคให้กับผู้สมัครที่เลือกแบบจ่ายทิ้งเท่านั้น!


7. Private & Confidential

Personal Information Provided Remains Private & Confidential 
ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายแคนาดา 

Flexible Residency Obligation 
ท่านเดินทางเข้าออกแคนาดาได้อย่างเสรี เมื่อโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ท่านสามารถดำเนินชีวิตธุรกิจและส่วนตัวได้ตามปรกติ

*Visa-Free Travel for Canadian Citizens: 188 Countries (As of July 2021)
ผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดาเดินทางไปได้ 188 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)  

 

 

 

 

 

Visitors: 413,875