ANTIGUA & BARBUDA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Become a Citizen of The Caribbean In 6-8 Months*
ขอสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา
ประเทศกลุ่มประชาคมแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

30 June 2024
หมายเหตุ
: วงเงินลงทุนขั้นต่ำ
จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น US$200,000 
(จากปัจจุบัน US$100,000)

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

•   The Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program (CIP) offers global investors and their families the opportunity to obtain Antigua citizenship through a direct contribution to the National Development Fund (NDF) or by investing in real estate or businesses in Antigua.
  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกพร้อมสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติแอนติกาโดยการบริจาครัฐบาลในกองทุน NDF หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนธุรกิจในแอนติกา
• December, 2023 : Mandatory interviews are now required for all applicants aged 16+
• รัฐบาลแอนติกากำหนดให้ผู้สมัครสาบานตน (Oath of Allegiance) โดยกรอกแบบฟอร์มพิเศษ


 The Antigua and Barbuda Passport by Investment Program offers a significant benefit of lifelong citizenship. Successful applicants can hold multiple, dual, or second citizenship and passports, enhancing their global mobility and personal freedom.
•  โปรแกรมลงทุนขอพาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดา อนุมัติสัญชาติแอนติกาตลอดชีพ ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จได้ถือครองหลายสัญชาติหรือพาสปอร์ตเล่มที่สอง ส่งเสริมอิสรภาพส่วนบุคคลและการเดินทางไปทั่วโลก 
• February 2024 : Applications have been growing steadily at over 14% annually from 2013 to 2023, leading to an expected rise in applicants for Antigua & Barbuda's Citizenship by Investment program in 2024.
• คาดการณ์ว่า มีผู้สมัครโปรแกรมลงทุนสัญชาติแอนติกัวมากขึ้นในปี 2567

 The best choice is to apply for Antigua & Barbuda citizenship : Antigua passport holds more power than St. Lucia and Dominica but requires the same investment amount in donations.
  ทางเลือกดีที่สุดคือขอสัญชาติ Antigua & Barbuda : 
Antigua passport ทรงพลังมากกว่า St. Lucia และ Dominica แต่ลงทุนบริจาคเท่ากัน !!!
 
ข้อสังเกตุ 
• พาสปอร์ต St. Kitts & Nevis (แพงที่สุด) และ Grenada (แพงเป็นลำดับที่สอง)  
• พาสปอร์ตโดมินิกาและพาสปอร์ตวานูอาตูเดินทางวีซ่าฟรีเข้า UK ไม่ได้ (ไม่แนะนำให้สมัคร) 
Vanuatu passport เดินทางวีซ่าฟรีเข้า Schengen countries ไม่ได้ (ไม่แนะนำให้สมัคร) 

  

•  As a citizen of Antigua and Barbuda, being a member of the British Commonwealth comes with privileges. These include diplomatic support, cultural exchanges, and economic cooperation opportunities, which enhance Antigua and Barbuda's international standing.
•  พลเมืองของแอนติกาและบาร์บูดาซึ่งเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพสหราชอาณาจักร ได้รับสิทธิพิเศษเช่น การสนับสนุนช่วยเหลือในทางการทูต แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมสถานะของแอนติกาและบาร์บูดาในเวทีโลก
• แอนติกาได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1981


•  Antigua and Barbuda passport visa free countries consist of 160 nations including the UK, Europe, Singapore, Russia, India,  Serbia, and the Schengen Area (as of January 2024).
  พาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดาเดินทางเสรีไปได้ 160 ประเทศประกอบด้วย สหราชอาณาจักร ยุโรป สิงคโปร์ รัสเซีย อินเดีย เซอร์เบีย และกลุ่มเชงเก้น (มกราคม 2567)

•  The Antigua and Barbuda citizenship benefits include the privileges granted under the CARICOM Freedom of Movement. This allows them to live, work, and study in any of the 20 member countries of the Caribbean Community.
•  ผลประโยชน์ได้รับจากสัญชาติแอนติกาคือ สิทธิเคลื่อนย้ายเสรีในประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community) ภายใต้ข้อตกลงตลาดเศรษฐกิจเดี่ยว CARICOM Single Market and Economy (CSME) พำนักอาศัย ทำงานและเรียนในกลุ่มสมาชิก
•  CARICOM มีสมาชิกหลัก 15 ประเทศ : แอนติกา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กายยานา เฮติ จาไมกา มอนต์เซอรัต เซนคิตส์ เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์ ซูรินัม ทรินิแดด (และสมาชิกสมทบอีก 5 ประเทศ)  
• CSME - เขตเศรษฐกิจไม่มีข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเสรี สินค้า ทำงาน/บริการ บุคคล เงินทุนและเทคโนโลยี พำนักถาวร
• นอกจากนี้ แอนติกายังเป็นสมาชิก OECS (Organisation of Eastern Caribbean States) เดินทางเสรีไม่ใช้พาสปอร์ต

  The Antigua and Barbuda Citizenship by Investment requirements apply to the principal applicant and their spouse, who must both be at least 18 years old. 
  เงื่อนไขโปรแกรมคือ ผู้สมัครหลักและคู่สมรสมีอายุอย่างน้อย 18 ปี 

•  If the principal applicant obtains Antigua and Barbuda citizenship, their future spouse is eligible to apply for citizenship as well. Upon approval, they will be granted the same rights, including an Antigua passport.
•  เมื่อผู้สมัครหลักได้รับสัญชาติแอนติกา สามี/ภรรยาในอนาคตมีสิทธิยื่นขอสัญชาติและได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน รวมถึงการถือครองพาสปอร์ตแอนติกา 
• ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม USD 50,000

•  Children up to 30 years of age can also obtain Antigua and Barbuda citizenship and passports.  
  บุตรอายุไม่เกิน 30 ปี พึ่งพิงด้านการเงินกับผู้สมัครหลัก ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตแอนติกา (ยื่นใบสมัครก่อนอายุครบ 31 ปี)
• Financial dependency on the PA is needed for adult children
• The Antigua citizenship by investment application must be submitted before the child turns 31 years old

  

•  If the dependent children of the main applicant get married and have children, their spouse and child would be eligible to apply for Antigua citizenship and an Antigua passport. 
  บุตรของผู้สมัครหลัก หากแต่งงานและมีบุตร สามี/ภรรยาและบุตรที่เกิดใหม่มีสิทธิยื่นขอสัญชาติและพาสปอร์ตแอนติกา 
• ค่าธรรมเนียม USD 10,000 เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี / USD 20,000 เด็กอายุ 6-17 ปี
• สัญชาติแอนติกาสืบทอดต่อไปถึงยังรุ่นหลาน
       

•  The Antigua and Barbuda Citizenship by Investment requirements also include parents or grandparents who are 55 years or older.
  บิดามารดา/ปู่ย่าตายายอายุ 55 ปีหรือมากกว่า (พึ่งพิงด้านการเงินกับผู้สมัครหลัก) รวมเข้าไปในใบสมัครได้
• Financial dependency on the PA is needed for parents / grandparents


•  The application for Antigua and Barbuda citizenship can include unmarried siblings (single, divorced, or widowed) of the principal applicant and his/her spouse, regardless of their age.
•  พี่น้องยังไม่แต่งงาน (โสด/หย่า/หม้าย) ไม่จำกัดอายุ ของผู้สมัครหลักและคู่สมรส รวมเข้าไปในใบสมัครได้   
• Siblings do NOT need to be financially dependent on the PA (พี่น้องไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงกับผู้สมัครหลัก)
• Siblings can be the Sponsor / Benefactor พี่น้องเป็นผู้สนับสนุน/อุปถัมภ์เงินลงทุนได้
• โปรแกรมขอสัญชาติแอนติกายืดหยุ่น รวมพี่น้องได้หลากหลาย
• หากมีพี่น้องหลายคนและอายุ 30+ ปี แนะนำให้ยื่นสมัครโปรแกรมแอนติกา!

  To renew the Antigua and Barbuda passport under the Citizenship by Investment Program, applicants must stay in the country for at least 5 days within the initial 5-year period. However, children are not required to meet this residency requirement.
•  การขอต่อพาสปอร์ตแอนติกา (ได้รับภายใต้โปรแกรมนักลงทุน) ผู้สมัครต้องพำนักในแอนติกาเป็นเวลา 5 วัน (ใน
ช่วง 5 ปีแรกหลังได้รับสัญชาติ โดยมาพำนักเพียงครั้งเดียว)
• บุตรผู้เยาว์ได้รับการยกเว้น
• ข้อบังคับ 5 วัน มีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ได้รับสัญชาติมีความผูกพันแท้จริง (Genuine ties) กับประเทศแอนติกา

• ผู้สมัครเมื่อได้รับอนุมัติสัญชาติแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารราชการได้!

  The Antigua passport requirements under the Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program state that the passport is initially valid for 5 years. It can be renewed for another 10 years, provided residency requirements are met.
  พาสปอร์ตแอนติกาประเภทนักลงทุนเล่มแรกมีอายุ 5 ปี ต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่มีอายุ 10 ปี (โดยนักลงทุนพำนักครบตามเงื่อนไข)
• แอนติกาอนุมัติพาสปอร์ตรุ่นใหม่แบบไบโอเมตริก (Biometric Antigua passport)
 

  The Antigua and Barbuda passport benefits are highly advantageous. It holds a high ranking as the second most influential passport among Caribbean citizens through investment programs.
   พาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดาทรงพลังเป็นอันดับ 2 มีประโยชน์มหาศาล เปรียบเทียบกับโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติแคริบเบียนอื่นๆ


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน

*ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ    

(A) Donation :
• Contribution to the National Development Fund (NDF)

บริจาครัฐบาล US$100,000 
• ครอบครัวผู้สมัครเดี่ยว/ครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือน้อยกว่า
• ผู้สมัครเดี่ยว-เพิ่มสามี/ภรรยาในอนาคต ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
US$50,000  

บริจาครัฐบาล US$125,000
• ครอบครัวสมาชิก 5 คนหรือมากกว่า

 

(B) Real Estate :
• Purchase of Real Property in Approved Development Projects

ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์อนุมัติโดยรัฐบาล US$200,000
ครอบครัวผู้สมัครเดี่ยว/ครอบครัวสมาชิก 4 คน
หรือมากกว่า


*Joint investment
• ผู้สมัครหลัก 2 ครอบครัวลงทุนร่วมกัน US$400,000
• ลงทุนครอบครัวละ US$200,000

  
 

(C) Business Establishment :

An approved business investment 
• ผู้สมัครหลักหนึ่งคนลงทุนธุรกิจ US$1,500,000  
  หรือ
A joint business investment 
• ผู้สมัครหลักอย่างน้อย 2 คนลงทุนร่วมในธุรกิจ US$5,000,000
• ผู้สมัครแต่ละคนบริจาค US$400,000 ในธุรกิจร่วม
 

(D) Contribution to The University of West Indies (UWI) Fund 

บริจาค US$150,000 (รวมค่าธรรมเนียม)
• ครอบครัวมีสมาชิก 6 คนหรือมากกว่า
• บริจาคเงินให้ UWI ช่องทางถูกที่สุดโปรแกรมขอสัญชาติแคริบเบียน
• รับสิทธิเรียนฟรีในปีแรกที่ UWI

บริจาค US$150,000 (รวมค่าธรรมเนียม) 
• ครอบครัวสมาชิก 7 คนหรือมากกว่า
• ค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก US$15,000 ต่อสมาชิกเพิ่มหนึ่งคน
 


We are Working in Collaboration with Approved Real Estate Projects & Lawyers Licensed by the Antigua & Barbuda Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานกับนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูดา 

 

 

 

APPROVED REAL ESTATE PROJECT
 
 

  

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© The Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Act, established in 2013, offers global investors and families the opportunity to obtain second citizenship in a vibrant and culturally diverse Caribbean nation.
กฎหมายลงทุนขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาบัญญัติในปี 2556 นำเสนอโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกและครอบครัว ให้ได้รับสัญชาติที่สองในประเทศแถบแคริบเบียนที่มีความหลากหลาย
• Please see "Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Official Website" 


© The Antigua & Barbuda Citizenship by Investment cost is reasonably priced, encompassing a government contribution and an investment in the Antigua and Barbuda Citizenship by Investment real estate.
ค่าใช้จ่ายย่อมเยา ในการสมัครลงทุนขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา กล่าวคือบริจาคเงินให้รัฐบาล หรือลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้รับอนุญาต 
• ผู้สมัครผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินได้มาโดยสุจริต
• หากมีประวัติถูกจำคุกนานกว่า 6 เดือน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา ไม่สามารถยื่นขอสัญชาติได้
 

© Antigua and Barbuda is a central travel hub and high-end tourism destination in the Caribbean with direct flights to major global cities i.e. London, Miami, New York, Montreal, and Toronto.
ทำเลที่ตั้งของแอนติกาและบาร์บูดาเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคแคริบเบียน มีสายการบินตรงไปยังเมืองหลักในโลกเช่น ลอนดอนในอังกฤษ ไมอามี่และนิวยอร์คในสหรัฐอเมริกา มอนทรีออลและโตรอนโตในแคนาดา 

• แอนติกัวแหล่งท่องเที่ยว High-end ชายหาดสีขาวอมชมพู ทะเลสวยมรกต กิจกรรมปี 2024
• ธุรกิจท่องเที่ยวขับเคลื่อน GDP คิดเป็น 60% ของเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี 
• ชุมชนต่างชาติ (Expat community) คนดังมาพักผ่อนเช่น Paul McCartney / Mariah Carey / Will Smith / Lionel Messi 
• เมืองหลวง Saint John's ภาษาราชการ อังกฤษ-ฝรั่งเศส ศาสนาหลัก โรมันคาทอลิค แองกลิกันและโปรเตสแตนท์ 


© The Antigua and Barbuda passport benefits include access to high-quality schools, colleges, and universities in Antigua & Barbuda. This provides excellent educational opportunities for passport holders and their dependents.
ผู้ถือพาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดาได้รับประโยชน์ เข้าถึงโรงเรียนคุณภาพดี วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในแอนติกา โอกาสด้านการศึกษาสำหรับนักลงทุนและบุตรหลานผู้มีสถานะพลเมืองแอนติกาและบาร์บูดา  

 

© The Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Unit (CBI) is responsible for processing all applications for citizenship by investment. How to become a citizen of Antigua and Barbuda, investors are required to participate in the Citizenship by Investment Program (CIP).
หน่วยงานขอสัญชาติแอนติกาโปรแกรมลงทุน CBIU รับผิดชอบพิจารณาใบสมัครทั้งหมด ขอเป็นพลเมืองแอนติกาให้สมัครผ่านโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติ CIP

 
© Investors buy Antigua and Barbuda citizenship and passports as a reliable sanctuary from challenging circumstances such as political instability, civil conflicts, disasters, or terrorism risks.
นักธุรกิจและนักลงทุนซื้อสัญชาติแอนติกา เพื่อเป็นแหล่งหลบภัยจากสถานการณ์ท้าทายเช่น ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง, สงคราม, อุทกภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย 

 
© Antigua and Barbuda's Citizenship by Naturalization program is widely recognized and respected worldwide, making their Caribbean nation's passport highly esteemed and accepted across the globe.
โปรแกรมขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา มีความน่าเชื่อถือในระดับโลก ทำให้พาสปอร์ตแอนติกาได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

  

Benefits : Antigua and Barbuda Citizenship
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

1. Antigua and Barbuda is renowned as a retirement paradise, offering a tropical climate, stunning 365 beaches, and a laid-back lifestyle. It's a luxury tourism destination for those who desire tranquility and leisure during their golden years.
แอนติกาและบาร์บูดามีชื่อเสียงเป็นเกาะสวรรค์สำหรับเกษียณอายุ ภูมิอากาศอบอุ่นแบบเขตร้อน หาดทรายสวยงาม 365 แห่ง วิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการความสุขสงบและพักผ่อนช่วงวัยเกษียณ  


2. The Antigua and Barbuda passport by investment offers citizenship in an English-speaking democratic country with safety, stability, and quality infrastructure. It also provides a relatively affordable living cost.
พาสปอร์ตแอนติกานักลงทุนให้สัญชาติในประเทศประชาธิปไตยที่ใช้ภาษาอังกฤษ ปลอดภัย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ แอนติกาและบาร์บูดามีค่าครองชีพที่ไม่แพง   

 
3. The Antigua and Barbuda passport ranking is powerful and highly regarded. It empowers entrepreneurs and investors with access to lucrative business opportunities, providing the freedom to enjoy a high-quality life in a serene Caribbean paradise.
พาสปอร์ตแอนติกาทรงพลังมากและเป็นที่ยอมรับ เพิ่มโอกาสด้านธุรกิจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน ได้รับเสรีภาพในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในเกาะสวรรค์แคริบเบียนอันสงบสุข


4. Antigua and Barbuda citizenship benefits include diversifying your portfolio and guaranteeing a secure and prosperous future for your family. It provides access to top-tier education, healthcare, and an unmatched lifestyle amidst political stability. 
กระจายสินทรัพย์ให้หลากหลายโดยลงทุนสัญชาติแอนติกา ค้ำประกันอนาคตที่ปลอดภัยและมั่งคั่งของครอบครัว เข้าถึงการศึกษาคุณภาพระดับ บริการทางการแพทย์ และวิถีชีวิตที่ดีเยี่ยมในประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมือง


5. The Antigua dual citizenship provides a comprehensive solution for families. Principal applicants, their spouse, dependent children, dependent parents or grandparents, and siblings enjoy the Antigua passport benefits. The Antigua and Barbuda Citizenship by Investment cost is minimal.
สมาชิกทั้งครอบครัวได้ถือสองสัญชาติแอนติกัว พาสปอร์ตแอนติกาออกให้กับผู้สมัคร คู่สมรส บุตร บิดามารดา/ปู่ย่าตายาย และพี่น้อง
• ยื่นขอสัญชาติให้กับลูกหลานในอนาคตได้ โดยตรวจสอบประวัติ (Due diligence) และชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

 
6. In 2024, Antigua and Barbuda has a high GDP per capita of US$19,068 which shows the nation's strong economic performance. This makes it one of the wealthiest countries in the Caribbean. 
แอนติกาเป็นหนึ่งในประเทศมั่งคั่งที่สุดในแคริบเบียน (ในปี 2567) พลเมืองแอนติกามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงกว่าพลเมืองไทยสองเท่า แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 


7. Offshore banking and businesses in Antigua and Barbuda provide significant benefits including enhanced privacy, asset protection, and potential tax advantages. This welcoming business environment promotes economic growth for investors and corporations.
ให้ผลประโยชน์การเปิดบัญชีและก่อตั้งธุรกิจระหว่างประเทศ รักษาข้อมูลส่วนบุคคล ปกป้องสินทรัพย์และประหยัดภาษี แอนติกาส่งเสริมด้านธุรกิจ ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่นักลงทุนและกลุ่มบริษัท


8. A strong education system with renowned institutions like the American University of Antigua and University of Health Sciences Antigua. These institutions are popular among medical students from the United States and Canada for their advanced hospitals and accredited medical universities.
แอนติกามีระบบการศึกษาที่แข็งแรง มหาวิทยาลัยอเมริกันแห่งแอนติกัวและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสร์การแพทย์แอนติกัว ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนื่องจากมีโรงพยาบาลทันสมัยและมหาวิทยาลัยแพทย์มีมาตรฐาน

  

  

 

ข่าวสัญชาติแอนติกาล่าสุด :  

 

♦ February 12, 2024 : Waiver of 5-day Residency Requirement (Exceptional Circumstances)  
ในการประชุม 6 Dec 2023 คณะรัฐมนตรีแอนติกาและบาร์บูดามีมติ ยกเว้นข้อบังคับการเข้ามาพำนัก 5 วันใน Antigua and Barbuda สำหรับผู้ได้รับสัญชาติแอนติกัวผ่านโปรแกรมนักลงทุน ในสถานการณ์พิเศษดังต่อไปนี้:
• Antigua passport renewal applications received between 30 Jun 2023 - 20 Jul 2023
  พลเมืองผู้ได้ยื่นขอต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่ เฉพาะในช่วงวันเวลาดังกล่าว

• Successful applicants who turned 80 when being granted Antigua citizenship or during the initial five years afterwards
  พลเมืองผู้มีอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ในเวลาที่ได้รับอนุมัติสัญชาติแอนติกัว / หรือมีอายุครบในช่วง 5 ปีหลังจากนั้น
• Dependent minors who have not made a visit to Antigua & Barbuda due to physical limitations or acute disabilities, provided that all adult applicants have already complied with the 5-day residency requirement and their Antigua passports will be expired in 6 months or less
  ผู้เยาว์ที่ไม่สามารถเดินทางมาพำนัก 5 วันในแอนติกัว เนื่องจากข้อจำกัดด้านร่างกายหรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ให้ยื่นหลักฐานหรือรายงานการแพทย์ยืนยัน โดยมีข้อแม้ว่า บิดามารดาผู้สมัครหลัก-Adult applicants เข้ามาพำนักในแอนติกาครบ 5 วัน (รวมถึงพาสปอร์ตแอนติกัวมีอายุคงเหลือไม่เกิน 6 เดือน)
• Registered citizens unable to travel to Antigua & Barbuda due to infirmity or acute disability must provide evidence of their condition. This includes a sworn affidavit and supporting documentation, such as a medical report from a licensed physician.
  พลเมืองผู้ไม่สามารถเข้ามาพำนัก 5 วันในแอนติกาและบาร์บูดา เนื่องจากร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วย  ให้ยื่นหนังสือรับรองและหลักฐานรายงานการแพทย์

 

♦ June 6, 2023 : พลเมืองแอนติกาไม่ต้องขอวีซ่าเข้าแคนาดา โดยยื่น Electronic Travel Authorization (eTA)
พลเมืองแอนติกาและบาร์บูดาไม่ต้องขอวีซ่าชั่วคราวเข้าแคนาดา หากมีเอกสารดังนี้:
• เคยถือวีซ่าแคนาดา (Canada temporary resident visa) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือ
• ปัจจุบันถือวีซ่าอเมริกา (US non-immigrant visa) ยังไม่หมดอายุ

♦ April 21, 2023 : เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางในช่วงโควิด (COVID Travel Restrictions) รัฐบาลแอนติกัวอนุญาตให้ผู้ขอสัญชาติกระทำการปฏิญาณตนผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Oath of Allegiance) 
โดยผู้ขอสมัครต้องกรอกแบบฟอร์มพิเศษ (Special form) สำหรับขอเข้าร่วมกระบวนการพิธีปฏิญาณตนทางออนไลน์

 

♦ January 10, 2023 : ยกเลิกพาสปอร์ตแอนติกาแบบเก่า (Machine Readable Passport) ต่ออายุได้ถึงสิ้นปี 2023
หน่วยงานด้านพาสปอร์ตและสัญชาติของแอนติกาและบาร์บูดา (The Passport and Citizenship Division of Antigua and Barbuda) ตั้งอยู่ที่เมือง St. John ประกาศเมื่อ 17 November 2022 ว่า คณะรัฐมนตรีของแอนติกาแอนด์บาร์บูดามีมติให้ ยืดกำหนดเส้นตายวันสุดท้าย (deadline) ของการใช้พาสปอร์ตรุ่นเก่าทุกเล่ม ไปจนถึงวันที่ 31 December 2023 (จากกำหนดเดิมคือ 31 December 2022)

พลเมืองแอนติกาและบาร์บูดาทุกคนที่ถือพาสปอร์ตรุ่นเก่า (Machine-Readable passport) ได้รับแจ้งให้ทราบว่า พาสปอร์ตรุ่นเก่าจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป (Becoming invalid) ในวันที่ 1 January 2024 

• พาสปอร์ตอีเลคโทรนิคส์รุ่นใหม่ (ePassports) จะถูกนำมาใช้แทนที่ ตั้งแต่ 1 January 2024 เป็นต้นไป
• ใบคำขอพาสปอร์ตอีเลคโทรนิคส์ (Application forms for the ePassports) รับได้ที่ Passport Office - Queen Elizabeth Highway
• หรือขอได้ที่ สถานฑูต/สถานกงสุลแอนติกาและบาร์บูดาใน USA / Canada / UK หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์รัฐบาล www.ab.gov.ag     

 

  

 

Visitors: 553,163