ST. KITTS & NEVIS CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbeans In 4-6 months*
สัญชาติเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส
ประเทศกลุ่มเขตเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม 

•  The Most Popular and Longest Standing Program Established Since 1984
•  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่ได้รับความนิยมมาก ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี 1984
* รัฐบาลเซนต์คิตส์และเนวิส ได้ประกาศเวลาที่ใช้ในการดำเนินการอนุมัติสัญชาติ ในปัจจุบันลดเหลือเพียง 60 วัน

•  
Second Citizenship For Life
•  สัญชาติที่สอง ติดตัวตลอดชีพ

•  Citizen of a British Commonwealth Country
•  เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ

•  Enjoys the Benefits entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) ได้รับสิทธิ์การเคลื่อนย้ายเสรีในภูมิภาค
* ประกอบด้วยสิทธิ์ประโยชน์ 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการโยกย้ายไปพำนักอาศัยในประเทศสมาชิกอื่นๆ  

 

•  152 Visa Free Countries including UK, and Schengen Area
•  เดินทางไปได้ 152 ประเทศ รวมทั้ง สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศเชงเก้น

•  No Restrictions on Age, Education or Profession
•  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

•  Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
•  สัญชาติและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี

•  Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
•  รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้าไปในใบสมัครได้

•  No Residency Requirement
•  ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส

•  Off-shore bank accounts, investments, and St. Kitts incorporated companies
•  ก่อตั้งบริษัท-ลงทุนธุรกิจ-เปิดบัญชีระหว่างประเทศ

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  * ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Contribution (Sustainable Growth Fund - SGF) :
บริจาคเงินให้กับกองทุนพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส (SGF)

สำหรับผู้สมัครเดี่ยว
• จำนวน US$150,000 

สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน (เช่น คู่สมรสและบุตร 2 คน) 
• จำนวน US$195,000
หมายเหตุ : ลดลงเหลือเพียง US$150,000 (ครอบครัวไม่เกิน 4 คน) ถึง 31 December 2020 นี้เท่านั้น ! 
 

สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา ไม่จำกัดอายุ 
• เพิ่ม เงินบริจาคจำนวน US$10,000 ต่อหนึ่งคน

หรือ 

(B) Real Estate :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล

• Invest in a Pre-Approved Real Estate Project (including Hotel Shares, Villas, and Condominium Units) :
ผู้สมัครหลักลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ มูลค่าอย่างน้อย US$200,000 ขายได้ใน 7 ปี

• Invest in a Pre-Approved Real Estate Project (including Hotel Shares, Villas, and Condominium Units) : 
ผู้สมัครหลักลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ มูลค่าอย่างน้อย US$400,000 ขายได้ใน 5 ปี

ค่าธรรมเนียมรัฐบาล:
• ผู้สมัครหลัก = US$35,050
• คู่สมรสของผู้สมัครหลัก = US$20,050
• ผู้ติดตามของผู้สมัครหลัก ไม่จำกัดอายุ = US$10,050 

  


We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the St. Kitts & Nevis Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส 

 

 

APPROVED REAL ESTATE PROJECT

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Citizenship-by-Investment Program (Since 1984)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1984 ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสัญชาติ: The 1984 Citizenship Act (เป็นโปรแกรมที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลก)

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ
สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ St Kitts & Nevis (หรือชื่อเดิม St. Christopher & Nevis) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

* Federation of St Kitts & Nevis พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยใช้หลักกฎหมายและธรรมาภิบาล (ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินมาอย่างสุจริตและโดยชอบด้วยกฏหมาย)

© St Kitts & Nevis เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ
ประมุขของรัฐคือ พระราชินีเอลิซาเบ็ทที่สอง (Queen Elizabeth II) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอังกฤษ St Kitts & Nevis ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 1983

© St. Kitts & Nevis Citizens
มีสิทธิ์เดินทางไปหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การค้า และปลอดภาษี (ไม่ว่ารายได้ของท่านจะมาจากแหล่งใดในโลก)

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
ในสถานการณ์วิกฤตเช่น เกิดความวุ่นวายทางการเมือง สงครามกลางเมือง ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย ฯลฯ หากท่านถือสองสัญชาติ และถือครองพาสปอร์ตสองเล่ม ช่วยอำนวยความความสะดวกในยามคับขันได้เป็นอย่างดี

© St. Kitts & Nevis Passport
มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในแต่ละปี รัฐบาล St. Kitts & Nevis อนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนโปรแกรม Citizenship-By Investment ในจำนวนที่จำกัด !

 

 

Benefits : St. Kitts and Nevis Citizenship
สิทธิประโยชน์ ข้อผู้ถือสัญชาติเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส

1. Visa Free Travel To 152 Countries (As of July 2019):
สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 152 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ประกอบด้วย United Kingdom (UK), European Union (EU)    

2. Fast Processing :
ซื้อสัญชาติเซนต์คิสแอนด์เนวิส ได้รับอนุมัติ Citizenship certificate และพาสปอร์ตภายใน 4-6 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)

3. Second Citizenship :
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต St. Kitts & Nevis

4. Citizenship For Life :
เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. Citizenship & Passports for Children and Grandparents :
สัญชาติอนุมัติให้แก่บุตรอายุต่ำกว่า 25 ปี รวมถึงปู่ย่าตายายอายุ 62 ปีขึ้นไป

6. NO Minimum Requirements :
ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่จำกัดอายุ การศึกษา ภาษา หรือประสพการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ 

7. NO Residency Obligations :
ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัว ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ St.Kitts & Nevis แต่อย่างใด

8. Tax FREE on Worldwide Income :
ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีทรัพย์สิน  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 227,207