BULGARIA CITIZENSHIP BY INVESTMENT (FAST-TRACK) 

Become a Citizen of The European Union (EU) In 24 Months*
ขอสัญชาติบัลแกเรีย (แบบเร่งรัด)
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน

หมายเหตุ : โปรแกรม Fast-track Citizenship อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2021
ผู้สนใจสามารถสมัครโปรแกรม Bulgaria Permanent Residence  แทนได้
 
 

 
Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Bulgarian Citizenship (For Life) 
• ขอสัญชาติบัลแกเรีย (ตลอดชีพ)

• Bulgarian Fast-track Citizenship & EU Passport in 24 Months (Via Doubled Investment)
• ได้รับสัญชาติบัลแกเรียและพาสปอร์ตแบบเร่งรัดใน 24 เดือน (โดยลงทุนเพิ่มเป็นสองเท่า)

• Citizen of The European Union (EU)
• เมื่อได้รับสัญชาติบัลแกเรีย (หรือ "บัลกาเรีย") ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizen) ทันที

• The Right to Live, Work, Do Business, Retire Permanently in Bulgaria & the European Union
• สิทธิ์โยกย้ายไปพำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-ทำงาน-รักษาฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในบัลกาเรีย และในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ได้
* ภายใต้ข้อตกลง EU Freedom of Movement and of Residence

 
• World Class Education at Top-Tier Universities in the EU with Affordable Rates for Your Children
• โอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในสหภาพยุโรป ในอัตราที่ถูกสำหรับบุตรของท่าน
 
• 2-Step Program : Firstly, Applying for Bulgaria Permanent Residence. Secondly, After 1 Year of Holding PR Status, Applying for Citizenship 
• โปรแกรม 2 ขั้นตอน : ขั้นตอนแรกขอวีซ่าประชากรถาวร ขั้นตอนที่สอง หลังจากถือครองสถานะ PR ครบหนึ่งปี ขอสัญชาติบัลแกเรีย
 
• Invest in Government Bonds, Stocks, or Real Property
• ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์
 
• Bulgarian Language and Residency in Bulgaria Are Not Required to Apply for Citizenship
• ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาบัลแกเรีย และไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยในบัลแกเรีย ในการขอสัญชาติบัลแกเรีย
 
• Proof of Legitimate Source of Funds
• ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่า เงินลงทุนและทรัพย์สิน ได้มาโดยสุจริต
 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Fast-Track Citizenship Option (ขอสัญชาติเร่งรัดใน 24 เดือน) ปัจจุบันหยุดรับผู้สมัคร - CLOSED!
* ในปี 2020 รัฐบาลบัลแกเรียอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุนโปรแกรมขอสัญชาติแบบเร่งรัด!
 
  A.1 ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล €1,024,000 Euro หรือ
 
  A.2 One-Time Payment (ไม่ได้เงินคืน) จ่ายทิ้งครั้งเดียว €355,000 Euro หรือ

  A.3 Real Estate Purchase Option (Condominium projects) 
* ซื้อคอนโดมิเนียมมูลค่า €606,000 Euro (บวกค่าธรรมเนียมอีก €118,000 Euro)
** ถือครองกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 9 ปี (โดยปล่อยเช่า แต่ไม่ได้รับค่าเช่า 9 ปี) 

©เงื่อนไข Investment Options อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2020 โปรดสอบถามรายละเอียด!

We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Bulgarian Government
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลบัลแกเรีย 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม
 

© Amended in 2013, Program is Based on Provisions Stipulated in the Bulgaria Citizenship Act (BCA) and the Foreign Nationals in the Republic of Bulgaria Act (FNRBA)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติบัลแกเรียแบบเร่งรัด (Fast-track citizenship) ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฏหมายสัญชาติบัลแกเรีย และกฏหมายว่าด้วยชาวต่างชาติในสาธารณรัฐบัลแกเรีย โปรแกรมมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2013 

© Investment of Your Choice 
ผู้สมัครสามารถเลือกลงทุนในหลายรูปแบบดังนี้  
• ซื้อพันธบัตรรัฐบาลบัลแกเรีย (Bulgarian Government bonds)
• ซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บัลแกเรีย (Stocks/shares of a company listed on the Sofia Stock Exchange, Bulgaria)
• ลงทุนในโครงการเร่งด่วนอนุมัติโดยรัฐบาล (Certified Priority Investment Projects) เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ (โครงสร้างการลงทุนเหมือนกับโครงการนักลงทุน EB-5 Regional Center projects ในสหรัฐอเมริกา)

 © ฺBulgaria Has Become An EU Member State Since 2007; It is a Scientific and Technological Destination
บัลแกเรียเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) มาตั้งแต่ปี 2007 บัลกาเรียมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น มีบริษัทเปิดใหม่ด้านเทคโนโลยีกว่า 3,000 แห่งที่ดำเนินธุรกิจในกรุงโซเฟีย แรงงานมากกว่า 5% ทำงานอยู่ในสาขาเทคโนโลยี บัลแกเรียมีมหาวิทยาลัยกว่า 54 แห่ง รวมทั้ง บัลกาเรียได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในกลุ่มสิบประเทศที่มีสัดส่วนจำนวนแพทย์สูงสุดต่อประชากร อุตสาหกรรมหลักคือ พลังงาน เหมืองแร่ โลหะวิทยา การสร้างเครื่องจักรกล การเกษตรและการท่องเที่ยว ฯ

 © Republic of Bulgaria : 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) - องค์กรนาโต้ (NATO) และสภาประชาคมยุโรป (Council of Europe) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ในทิศเหนือมีพรมแดนติดกับ Romania, ทิศตะวันตกติดกับประเทศ Serbia และ North Macedonia ทิศใต้จรดกับสองประเทศคือ Greece และ Turkey และมีทะเลดำ (Black Sea) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก บัลกาเรียมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของทวีปยุโรป มีประชากร 7.36 ล้านคน ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 1991 เมืองหลวงคือ Sofia และมีสกุลเงินบัลแกเรียเลป (Bulgaria Lev) ที่แข็งแกร่งและมั่นคง 

© Bulgarian Passport Ranks 18th Among the World's Most Powerful Passports  
พาสปอร์ตบัลแกเรียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก

© Second Citizenship
• นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ


© Visa-Free or Visa on Arrival Access for Bulgarian Citizens : 171 Countries (as of April 2020)
• ผู้ถือพาสปอร์ตบัลแกเรียสามารถเดินทางไปได้ 171 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa-on-arrival) รวมแคนาดา

 

 


Cr : enurion


Benefits : Bulgaria (Fast-Track) Citizenship
ประโยชน์ 10 ข้อผู้ถือสัญชาติบัลแกเรีย (แบบเร่งรัด)

1. Become a Citizen of The European Union (EU)
  * Every Bulgarian Citizen is also a Citizen of the EU
• ลงทุนในบัลกาเรีย ขอสัญชาติบัลแกเรียใน 24 เดือน
• เมื่อได้สัญชาติบัลแกเรีย ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น:
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!

2. Government Approved Investment :
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล-มั่นคงและปลอดภัย-รับประกันคืนเงินลงทุนภายใน 5 ปี โดยรัฐบาลบัลแกเรีย

3. Fast Track Process :
ได้สัญชาติบัลแกเรีย (EU) ถือพาสปอร์ต EU ใน 24 เดือน

4. Special Exemption from Physical Residency :
• ไม่จำเป็น ต้องพำนักอาศัยอยู่ในบัลแกเรีย (เข้า-ออกประเทศอย่างเสรี)

5. Strong Education System & Excellent Healthcare Program :
• มาตรฐานการศึกษาสูงเป็นลำดับ 3 ของทวีปยุโรป
• ระบบประกันสุขภาพมีความทันสมัยก้าวหน้า

6. Good Quality of Life :
คุณภาพชีวิตมาตรฐานยุโรป-บ้านเมืองสวยงาม-ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่

7. Unique Benefits Towards European Citizenship
*Free Movement within the EU & Do Business, Work in Europe
• เดินทางเข้า-ออกในสหภาพยุโรปอย่างเสรีไม่มีขีดจำกัด
• ทำงาน/ทำธุรกิจการค้าในประชาคมสหภาพยุโรป

8. Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

9. Low Costs of Doing Business :

• ภาษีส่วนบุคคลและภาษีธุรกิจ มีอัตราต่ำที่สุดในสหภาพยุโรป (Low Taxes in the EU)
• มีเงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก (Strong Direct Foreign Investment)
• ต้นทุนดำเนินธุรกิจต่ำ ภาษีธุรกิจเพียง 10% (Low Operational Cost)
• ค่าครองชีพถูก (Low Cost of Living)

10. Dual and Multiple Citizenship is Allowed for Investors and Their Families :
นักลงทุนและครอบครัวถือครองสองสัญชาติ หรือหลายสัญชาติได้ 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 264,820