BULGARIA CITIZENSHIP BY INVESTMENT (FAST-TRACK) 

Become a Citizen of The European Union (EU) In 24 Months*
ขอสัญชาติบัลแกเรีย (แบบเร่งรัด) 
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปใน 2 ปี
ในปี 2021 บัลกาเรียเป็นเพียงประเทศเดียวใน EU
(โปรแกรมได้รับความเห็นชอบโดย The European Commission!)

 

March 2021 : มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุน Citizenship by Investment 
 
 

 
Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Bulgarian Citizenship (For Life) 
• ขอสัญชาติบัลแกเรีย (ตลอดชีพ)
 

• Bulgarian Fast-track Citizenship & EU Passport in 24 Months (Via Doubled Investment)
• ได้รับสัญชาติบัลแกเรียและพาสปอร์ตแบบเร่งรัดใน 24 เดือน (โดยลงทุนเพิ่มเป็นสองเท่า)
* ตั้งแต่เริ่มเปิดโปรแกรมในปี 2013 มีนักลงทุนจากทั่วโลกมากกว่า 300 ครอบครัว ได้รับอนุมัติสัญชาติบัลแกเรียผ่านการลงทุน
** โปรแกรม Bulgaria Fast-track Citizenship ไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางแพร่หลาย จึงอาจมีจำนวนผู้สมัครไม่มาก 

• Citizen of The European Union (EU)
• เมื่อได้รับสัญชาติบัลแกเรีย (หรือ "บัลกาเรีย") ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizen) ทันที
* เมื่อผู้สมัครหลักได้รับสัญชาติบัลแกเรียแล้ว สามี/ภรรยาสามารถยื่นขอสัญชาติบัลแกเรียได้ หลังจากถือสถานะ Permanent Residence ครบ 3 ปี
** บุตร (ไม่จำกัดอายุ-ไม่จำเป็นต้องมีสถานะนักเรียน) ยื่นขอสัญชาติบัลแกเรียได้ทันที หลังจากผู้สมัครหลักได้รับสัญชาติ

• The Right to Live, Work, Do Business, Retire Permanently in Bulgaria & the European Union
• สิทธิ์โยกย้ายไปพำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-ทำงาน-รักษาฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในบัลกาเรีย และในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ได้
* ภายใต้ข้อตกลง EU Freedom of Movement and of Residence

 
• World Class Education at Top-Tier Universities in the EU with Affordable Rates for Your Children
• โอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในสหภาพยุโรป ในอัตราที่ถูกสำหรับบุตรของท่าน
 
• 2-Step Program : Firstly, Apply For and Obtain Permanent Residence in 6 Months. Secondly, After 1 Year of Holding PR Status, Apply for Citizenship 
• โปรแกรม 2 ขั้นตอน : ขั้นตอนแรกยื่นขอและได้รับวีซ่าประชากรถาวรใน 6 เดือน / ขั้นตอนที่สอง หลังจากถือครองสถานะ PR ครบหนึ่งปี ขอสัญชาติบัลแกเรีย
* ขอ Bulgarian Passport : ใช้เวลา 30 วัน ยื่นที่ Ministry of Interior in Bulgaria / ใช้เวลา 90 วัน หากยื่นที่ Bulgarian Embassy or Consulate
 
• Invest in Bulgarian ETFs, AIFs, REITs or Stocks traded on the Bulgaria Stock Exchange 
• ลงทุนในกองทุนต่างๆ หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บัลกาเรีย
 
• Bulgarian Language and Residency in Bulgaria Are Not Required to Apply for Citizenship
• ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาบัลแกเรีย และไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยถาวรในบัลแกเรีย ในการขอสัญชาติบัลแกเรีย
 
• Proof of Legitimate Source of Funds
• ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่า เงินลงทุนและทรัพย์สินความมั่งคั่ง ได้มาโดยสุจริต
 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

Fast-Track Bulgarian Citizenship by Investment (ขอสัญชาติเร่งรัดใน 24 เดือน) เปิดรับผู้สมัครตามปรกติ!
* March 2021 - รัฐบาลบัลแกเรียได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุนโปรแกรมขอสัญชาติแบบเร่งรัด!
 
  A.1) ลงทุนในกองทุนหรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่า €1,024,000 Euro 
       * Exchange Traded Funds (ETFs), Alternative Investment Funds (AIFs), Real Estate Investment Trusts (REITs)

  A.2) ลงทุนในโครงการธุรกิจ Certified Priority Investment Project (CPIP) มูลค่า €1,500,000 Euro 
       * โครงการในธุรกิจท่องเที่ยว อุตสาหกรรม หรืออสังหาริมทรัพย์ 

  A.3) ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนธุรกิจ (Stocks or Corporate Bonds) มูลค่า €2,000,000 Euro             

 

หรือ 

  A.2) One-Time Payment (ไม่ได้เงินคืน) จ่ายทิ้งครั้งเดียว €355,000 Euro (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว) 
 

We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Bulgarian Government
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลบัลแกเรีย 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม
 

© Amended in 2013 and 2021, respectively, Program is Based on Provisions Stipulated in the Bulgaria Citizenship Act (BCA) and the Foreign Nationals in the Republic of Bulgaria Act (FNRBA)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติบัลแกเรียแบบเร่งรัด (Fast-track citizenship) ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฏหมายสัญชาติบัลแกเรีย และกฏหมายว่าด้วยชาวต่างชาติในสาธารณรัฐบัลแกเรีย โปรแกรมมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2013 และปี 2021 ตามลำดับ 

© Investment of Your Choice 
ผู้สมัครสามารถเลือกลงทุนในหลายรูปแบบดังนี้  
• ซื้อกองทุนประเภทต่างๆ ในบัลแกเรีย (Bulgarian ETFs, AIFs, and REITs)
• ซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บัลแกเรีย (Stocks/shares of a Company listed on the Bulgarian Stock Exchange)
• ลงทุนในโครงการเร่งด่วนอนุมัติโดยรัฐบาล (Certified Priority Investment Projects) เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ (โครงสร้างการลงทุนเหมือนกับโครงการนักลงทุน EB-5 Regional Center projects ในสหรัฐอเมริกา)

 © ฺBulgaria Has Become An EU Member State Since 2007; It is a Scientific and Technological Destination
บัลแกเรียเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) มาตั้งแต่ปี 2007 บัลกาเรียมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่น มีบริษัทเปิดใหม่ด้านเทคโนโลยีกว่า 3,000 แห่งที่ดำเนินธุรกิจในกรุงโซเฟีย แรงงานมากกว่า 5% จำนวน 100,000 คนทำงานอยู่ในสาขาเทคโนโลยี IT บัลแกเรียมีมหาวิทยาลัยกว่า 54 แห่ง

บัลกาเรียได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในกลุ่มสิบประเทศที่มีสัดส่วนจำนวนแพทย์สูงสุดต่อประชากร (แพทย์หนึ่งคนต่อจำนวนประชากร 1,000 คน) อุตสาหกรรมหลักคือ พลังงาน เหมืองแร่ โลหะวิทยา การสร้างเครื่องจักรกล การเกษตรและการท่องเที่ยว ฯ

 © Republic of Bulgaria : 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) - องค์กรนาโต้ (NATO) และสภาประชาคมยุโรป (Council of Europe) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ในทิศเหนือมีพรมแดนติดกับ Romania, ทิศตะวันตกติดกับประเทศ Serbia และ North Macedonia ทิศใต้จรดกับสองประเทศคือ Greece และ Turkey และมีทะเลดำ (Black Sea) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

บัลกาเรียมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของทวีปยุโรป มีประชากร 7.36 ล้านคน ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 1991 เมืองหลวงคือ Sofia และมีสกุลเงินบัลแกเรียเลป (Bulgaria Lev) ที่แข็งแกร่งและมั่นคง ชาวบัลแกเรียเคยได้รับตำแหน่งระดับโลก Head of the IMF / Head of UNESCO เป็นต้น  

© Bulgarian Passport Ranks 16th Among the World's Most Powerful Passports  
พาสปอร์ตบัลแกเรียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก

© Second Citizenship
• นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ


© Visa-Free or Visa on Arrival Access for Bulgarian Citizens : 173 Countries (as of April 2021)
• ผู้ถือพาสปอร์ตบัลแกเรียสามารถ เดินทางไปได้ 173 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa-on-arrival) รวมถึง แคนาดา

 

 


Cr : enurion


Benefits : Bulgaria (Fast-Track) Citizenship
ประโยชน์ 10 ข้อผู้ถือสัญชาติบัลแกเรีย (แบบเร่งรัด)

1. Become a Citizen of The European Union (EU)
  * Every Bulgarian Citizen is also a Citizen of the EU
• ลงทุนในบัลกาเรีย ขอสัญชาติบัลแกเรียใน 24 เดือน
• เมื่อได้สัญชาติบัลแกเรีย ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น:
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!

2. New Investment Options namely Exchange Traded Funds (ETFs), Alternative Investment Funds (AIFs), Real Estate Investment Trusts (REITs) and Registered Stocks :
ช่องทางลงทุนแบบใหม่ ในกองทุนประเภทต่างๆ EIFs / AIFs / REITs / หรือ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์

3. Fast Track Process in 24 Months Towards Obtaining Bulgarian Citizenship and EU Passports :
ได้สัญชาติบัลแกเรีย (EU) ถือพาสปอร์ตสหภาพยุโรป ใน 24 เดือน

4. Special Exemption from Physical Residency :
• ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในบัลแกเรีย (เดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเสรี)

5. Strong Education System & Excellent Healthcare Program :
• มาตรฐานการศึกษาสูงเป็นลำดับ 3 ของทวีปยุโรป
• ระบบประกันสุขภาพมีความทันสมัยก้าวหน้า

6. Good Quality of Life, Magnificent Architecture and Profound History :
คุณภาพชีวิตมาตรฐานยุโรป-บ้านเมืองสวยงาม-ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่

7. Unique Benefits Once Becoming an EU Citizen : Free Movement within the EU, Do Business, Work in Europe, Buy Land or Properties in Bulgaria and the EU Without any Restrictions, and Open Bank Accounts in any EU Countries
• สิทธิประโยชน์เมื่อได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป : เดินทางเสรีในสหภาพยุโรป-ทำธุรกิจการค้า-ทำงานในสหภาพยุโรป-ซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในบัลแกเรียและสหภาพยุโรปทุกประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดใด-เปิดบัญชีธนาคารใน EU ทุกประเทศ

8. Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

9. Low Costs of Doing Business :

• ภาษีส่วนบุคคลและภาษีธุรกิจ มีอัตราต่ำที่สุดในสหภาพยุโรปคือ 10% (Low Taxes in the EU)
• มีเงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก (Strong Direct Foreign Investment)
• ต้นทุนดำเนินธุรกิจต่ำ (Low Business Operating Costs) 
• ค่าครองชีพถูก (Low Cost of Living)
  * ใกล้เคียงหรือถูกกว่าค่าครองชีพในประเทศไทย

10. Dual and Multiple Citizenship is Allowed for Investors and Their Families :
นักลงทุนและครอบครัวถือครองสองสัญชาติ หรือหลายสัญชาติได้ 


 

Visitors: 398,179