Bulgaria

Fast-Track Citizenship Program 

Become a Citizen of The European Union (EU) In 24 Months*
ขอสัญชาติบัลกาเรีย (แบบเร่งรัด)
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน  

 
Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Bulgarian Citizenship (For Life) 
• ขอสัญชาติบัลกาเรีย (ตลอดชีพ)

• Bulgarian Fast-track Citizenship & EU Passport in 24 Months (Via Doubled Investment)
• ได้รับสัญชาติบัลกาเรียและพาสปอร์ตแบบเร่งรัดใน 24 เดือน (โดยลงทุนเพิ่ม)

• Citizen of The European Union (EU)
• เมื่อได้รับสัญชาติบัลกาเรีย ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizen) ทันที

• Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Bulgaria & the European Union
• โยกย้ายไปพำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-ทำงาน-เรียนฟรี-รักษาฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในบัลกาเรียและในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ได้
* ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement of Residence

 
• 2-Step Program : Firstly, Applying for Bulgaria Permanent Residence. Secondly, After 1 Year of Holding PR Status, Applying for Citizenship
• โปรแกรม 2 ขั้นตอน : ขั้นตอนแรกขอวีซ่าประชากรถาวร ขั้นตอนที่สอง หลังจากถือครองสถานะ PR ครบหนึ่งปี ขอสัญชาติบัลกาเรีย
 
• Invest in Government Bonds or Real Property
• ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรืออสังหาริมทรัพย์
 
• Governmental Guaranteed Investment
• รับประกันคืนเงินลงทุนโดยรัฐบาลบัลกาเรีย
 
• Proof of Legitimate Source of Funds
• ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่า เงินลงทุนและทรัพย์สิน ได้มาโดยสุจริต
 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

  Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Fast-Track Citizenship Option (ขอสัญชาติเร่งรัดใน 24 เดือน)
 
  A.1 ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล €1,024,000 Euro หรือ
 
  A.2 One-Time Payment (ไม่ได้เงินคืน) จ่ายทิ้งครั้งเดียว €355,000 Euro หรือ

  A.3 Real Estate Purchase Option (Condominium projects) 
* ซื้อคอนโดมิเนียมมูลค่า €606,000 Euro (บวกค่าธรรมเนียมอีก €118,000 Euro)
** ถือครองกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 9 ปี (โดยปล่อยเช่า แต่ไม่ได้รับค่าเช่า 9 ปี) 

©เงื่อนไข Investment Options อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2020 โปรดสอบถามรายละเอียด!

We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Bulgarian Government
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลบัลกาเรีย 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม
 

© Program Approved by the Bulgarian Government
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับประชากรถาวรและสัญชาติ ปรับปรุงและประกาศใช้ล่าสุดเมื่อ 15 May 2009 โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลบัลกาเรีย ภายใต้การสนับสนุนโดย Invest Bulgaria Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด Ministry of Economy, Energy and Tourism และ Foreign Ministry เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจทั่วโลก

© In Line With The European Union (EU) Legislation
โปรแกรมการลงทุนผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภาบัลกาเรีย (Bulgarian Parliament Commissions) รวมทั้งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (The EU Commission) ว่าสอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรป

 © Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติบัลกาเรียน (Bulgarian Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองบัลกาเรีย และติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศบัลกาเรีย หรืออพยพโยกย้ายถาวรไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป : European Union)

 © Repubic of Bulgaria : 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) - องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO) และสภาประชาคมยุโรป (Council of Europe) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ทิศเหนือติด Romania, ทิศตะวันตกติด Serbia และ Macedonia ทิศใต้ติดกับ Greece และ Turkey ส่วนทิศตะวันออกจรดทะเลดำ (Black Sea) บัลกาเรียมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของทวีปยุโรป มีประชากร 7.36 ล้านคน ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 1991

© Bulgarian Passport Ranks 18th Among the World's Most Powerful Passports  
พาสปอร์ตบัลกาเรียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก

© Second Citizenship
• นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ


© Visa-Free Travel for Citizens : 171 Countries (as of April 2020)
• ผู้ถือพาสปอร์ตบัลกาเรียสามารถเดินทางไปได้ 171 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa-on-arrival)

 

 


Cr : enurion


Benefits : Bulgaria (Fast-Track) Citizenship
ประโยชน์ 10 ข้อผู้ถือสัญชาติบัลกาเรีย (แบบเร่งรัด)

1. Become a Citizen of The European Union (EU)
  * Every Bulgarian Citizen is also a Citizen of the EU
• ลงทุนในบัลกาเรีย ขอสัญชาติบัลกาเรียใน 24 เดือน
• เมื่อได้สัญชาติบัลกาเรีย ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น:
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!

2. Government Approved Investment :
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล-มั่นคงและปลอดภัย-รับประกันคืนเงินลงทุนภายใน 5 ปี โดยรัฐบาลบัลกาเรีย

3. Fast Track Process :
ได้สัญชาติบัลกาเรีย (EU) ถือพาสปอร์ต EU ใน 24 เดือน

4. Special Exemption from Physical Residency :
• ไม่จำเป็น ต้องพำนักอาศัยอยู่ในบัลกาเรีย (เข้า-ออกประเทศอย่างเสรี)

5. Strong Education System & Excellent Healthcare Program :
• มาตรฐานการศึกษาสูงเป็นลำดับ 3 ของทวีปยุโรป
• ระบบประกันสุขภาพมีความทันสมัยก้าวหน้า

6. Good Quality of Life :
คุณภาพชีวิตมาตรฐานยุโรป-บ้านเมืองสวยงาม-ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่

7. Unique Benefits Towards European Citizenship
*Free Movement within the EU & Do Business, Work in Europe
• เดินทางเข้า-ออกในสหภาพยุโรปอย่างเสรีไม่มีขีดจำกัด
• ทำงาน/ทำธุรกิจการค้าในประชาคมสหภาพยุโรป

8. Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

9. Low Costs of Doing Business :

• ภาษีต่ำ (Low Taxes)
• มีเงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก (Strong Direct Foreign Investment)
• ต้นทุนดำเนินธุรกิจต่ำ (Low Operational Cost)

10. Strategic Geographic Location :
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีเยี่ยม-เชื่อมโยงยุโรป-เอเชีย-ตะวันออกกลาง-และอาฟริกา

 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 211,893