DOMINICA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Become a Citizen of The Caribbean In 4 months*
ขอสัญชาติโดมินิกา
ประเทศกลุ่มเขตเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

•  Second Citizenship
•  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง

•  Life-long Citizenship
•  สัญชาติติดตัวตลอดชีพ

•  Citizen of a British Commonwealth Country
•  เป็นพลเมืองประเทศในเครือจักรภพ
 

•  Dominica Citizen Receives the Privileges Granted under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองโดมินิกา ได้รับสิทธิ์ประโยชน์การโยกย้ายเสรีในกลุ่ม 20 ประเทศสมาชิกประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) 
* สิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรี 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการย้ายไปพำนักอาศัยในประเทศสมาชิก 


•  Dominica Passport Holders Can Travel Visa-free To 143 Countries including UK, and Schegen Area 
•  ผู้ถือพาสปอร์ตโดมินิกาสามารถเดินทางวีซ่าฟรีไปได้ 143 ประเทศ รวมสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศเชงเก้น
* พาสปอร์ตโดมินิกามีอายุ 10 ปี ต่อเล่มได้ตลอดชีวิต (พาสปอร์ตโดมินิกาอายุ 5 ปี สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี)
** ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่สถานทูตโดมินิกาทั่วโลก (เช่น ปักกิ่ง-ประเทศจีน / อาบูดาบี-UAE) หรือที่สำนักงานพาสปอร์ตในเมืองหลวง Roseau
*** June 2021 : โดมินิกาเริ่มอนุมัติใช้พาสปอร์ตไบโอเมตริคส์ (Biometric passport)

•  No Restrictions on Age, Education or Profession; Minimum Age of Principal Applicant and Spouse is 18 Years
•  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ; ผู้สมัครและคู่สมรสอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 

•  Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
•  สัญชาติและพาสปอร์ตอนุมัติให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี
* August 2021 : บุตรโตแล้ว (Adult child) ไม่จำเป็นต้องมีสถานะนักเรียน แสดงหลักฐานได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม - Substantial support จากผู้ปกครองพ่อ/แม่ (ไม่จำเป็นต้องเป็น Full support) 

•  Inclusion of Dependent Parents / Grandparents Aged Over 55 Years Old
•  รวมบิดามารดา / ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
* August 2021 : บิดามารดา/ปู่ย่าตายาย ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่กับผู้สมัครหลัก และได้รับการสนับสนุนอย่างมาก - Substantial support จากผู้สมัครหลัก (ไม่ใช่ Full support อีกต่อไป) 

•  Dependent Siblings (of Both PA and Spouse) Under Age 25 Can be Included
•  พี่น้องอายุไม่เกิน 25 ปี (ของผู้สมัครหลักและคู่สมรส) รวมเข้าไปในใบสมัครได้

•  No Residency Requirement
•  ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศ 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

(A) Donation :

• บริจาคเงินให้กับรัฐบาลโดมินิกา = US$100,000 ผู้สมัครเดี่ยว
•  บริจาคเงิน = US$175,000 ผู้สมัคร+คู่สมรส
•  บริจาคเงิน = US$175,000 ผู้สมัคร+ผู้ติดตาม 3 คน (ลดลงมาจาก US$200,000) 
  * บุตรอายุไม่เกิน 18 ปี และบุตรอายุ 18-30 ปีมีสถานะนักศึกษาเต็มเวลา
  ** บิดามารดาหรือปู่ย่าตายายอายุ 55 ปีขึ้นไป ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส
  *** พิเศษ พี่น้องอายุไม่เกิน 25 ปีที่ยังไม่มีบุตร สามารถรวมเข้าไปในใบสมัครได้ 

(B) Real Estate :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล มูลค่า US$200,000 (ถือครองอย่างน้อย 3 ปี)  


We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Dominica Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลโดมินิกา 

 

 


Cr. : discoverdominicaProgram Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Citizenship-by-Investment Program
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติก่อตั้งโดยรัฐบาลในเครือจักรภพแห่งโดมินิกา (Commonwealth of Dominica)

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ
สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ Dominica (หรือเป็นที่รู้จักในนาม The Nature Island) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport
* ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต

© Commonwealth of Dominica เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานชีวิตที่ดีในแถบหมู่เกาะแคริบเบียน
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง มีความผสมผสานของผู้คนและวัฒนธรรมระหว่างอังกฤษ, ฝรั่งเศส, และแคริบเบียน เมืองหลวงคือ Roseau ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, และโปรเตสแตนท์

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 140 Countries for Dominica Passport Holders (as of July 2020)
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตโดมินิกา เดินทางไปได้ 140 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
เพื่อเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ


© Dominica Passport
มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

Benefits : Dominica Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติโดมินิกา


1. Visa Free Travel or Visa on Arrival access to 143 Countries (as of May 2021) :
สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 143 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าประกอบด้วย United Kingdom (UK), Europe Schengen zone*
* 26 ประเทศในยุโรป

2. Fast Processing :
ซื้อสัญชาติโดมินิกา ได้รับอนุมัติ Citizenship certificate และพาสปอร์ตภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* ซื้อสัญชาติโดมินิกา เป็นหนึ่งในโปรแกรมซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด

3. Second Citizenship :
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต Dominica

4. Citizenship For Life :
เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. Citizenship & Passports for Children, Parents and Grandparents :
สัญชาติอนุมัติให้แก่บุตรอายุไม่เกิน 30 ปี รวมถึงพ่อแม่และปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 55 ปี

6. No Minimum Requirements :
ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ

7. No Residency Obligations :
ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัวต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ Dominica แต่อย่างใด

8. No Tax on Non Residents :
ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้ หากไม่ได้พำนักในโดมินิกา

 

 

Visitors: 413,881