TURKEY CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of Europe In 4 Months*
ขอสัญชาติตุรกี
เป็นพลเมืองทวีปยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Turkish Citizenship For Life, No Residency Or Language Requirements
• สัญชาติตุรกีตลอดชีพ โดยไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัย หรือมีความรู้ด้านภาษา

• Fast Processing Within 3-4 Months Towards Issuance of Turkish Citizenship and Passport (10-Year Validity)
• สัญชาติตุรกีและพาสปอร์ตตุรกี (มีอายุ 10 ปี) ได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว อนุมัติภายใน 3-4 เดือน
* ผู้สมัครหลักเดินทางเพียงคนเดียวไปตุรกีเพื่อยื่น Residence application (คู่สมรสและบุตรไม่จำเป็นต้องไปด้วย) พาสปอร์ตและบัตรประชาชนตุรกีถูกส่งมาให้ที่บ้านของผู้สมัครโดยทีมนักกฏหมายตุรกี

• Inclusion of Applicant, Spouse, Children Under 18 As Well As Dependent Parents 
• รวมผู้สมัคร คู่สมรส และบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 18 ปี รวมทั้งปู่ย่า-ตายายที่ยังพึ่งพิงอยู่ในครอบครัว 

• Reside, Do Business, Work, and Retire Permanently in Turkey 
• พำนักถาวร ทำธุรกิจ ทำงาน และใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศตุรกี


• Full Medical Right, Pension Programs Benefit, Free Education, and University Subsidy Plan 
• สิทธิ์รักษาพยาบาล รับเงินบำนาญ เรียนฟรีระดับไฮสกูล เรียนมหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุน

• Turkey Enjoys Privileges Granted Under Both the "USA E-1 / E-2 Treaty, And The "Ankara Agreement Treaty" (Duly Signed Between Turkey and the EU) Thus Enabling Turkish Citizens To Live in USA And The UK Doing Business or Working
• ตุรกีได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้สนธฺิสัญญา USA E-1 / E-2 ทำให้พลเมืองตุรกี ทำธุรกิจหรือประกอบกิจการในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้รับประโยชน์ภายใต้สนธิสัญญา Ankara Agreement Treaty อนุญาตให้พลเมืองตุรกี ทำธุรกิจหรือทำงานบริษัทสัญชาติอังกฤษใน UK

• Between Sep 2018-June 2020, Turkish Citizenship Have Been Issued To More Than 9,000+ Families (35,000 Applicants)
• ในระหว่างปี 2561-2563 สัญชาติตุรกีได้ถูกอนุมัติให้กับผู้สมัครมากกว่า 9,000+ ครอบครัว (หรือ 35,000 คน)
* มีเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในโปรแกรมนี้ สูงถึง US$ 3,000 Million (หรือ 93,000 ล้านบาท)
 

NO Donation Required, Only Property Investment Being Held For 3 Years
ไม่ต้อง บริจาคให้รัฐบาล เพียงลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ และถือครอง 3 ปีเท่านั้น

• Proof of Legitimate Source of Funds
• ผู้สมัครมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต

 

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Property Investment (Residential Or Commercial) Totaling US$ 250,000
     • ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อการพาณิชย์ ปล่อยให้เช่าได้  
     • ขายได้ หลังจากถือครองครบ 3 ปี
     • สามารถซื้อเป็นอสังหาเดี่ยว หรือหลายแห่งรวมกันได้ 
* เราเป็นตัวแทนโครงการอพาร์ตเมนต์ใจกลางกรุง Istanbul ที่สร้างรายได้จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและจากค่าเช่า โดยจะได้รับทุนคืนภายใน 13 ปี

    หรือ 

(B) Cash Investment Totaling US$ 500,000  
    • 
ลงทุนใน Fixed-Asset ที่รับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Ministry of Industry and Technology) 
    • ลงทุนฝากเงินจำนวน US$ 500,000 ในสถาบันการเงิน/ธนาคารในตุรกี เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
    • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และถือครองไว้เป็นเวลา 3 ปี
 

    หรือ 

 (C) A Company Setup  
     • 
ลงทุนก่อตั้งธุรกิจในตุรกี โดยมีการจ้างพนักงานไม่น้อยกว่า 50 คน  
    • การลงทุนได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานและประกันสังคม (Ministry of Labor and Social Security)


We Are Working with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Government of Turkey
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลตุรกี
 

 

Program Advantages : ข้อดีของโปรแกรม


© Program Launched by the Government of Turkey in 2018
โปรแกรมลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติตุรกี ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลตุรกี เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยอนุมัติสัญชาติตุรกีให้กับนักลงทุนเป็นการตอบแทน ผู้สมัครมากจากทั่วโลกเช่น อิรัก อิหร่าน รัสเซีย และประเทศอื่นๆ เป็นต้น
* หมายเหตุ :  ในกลางปี 2018 โปรแกรมได้ปรับลดเงื่อนไขวงเงินลงทุน ให้มีมูลค่าลดลงจากเดิมมาก ทำให้โปรแกรมนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้เป็นจำนวนนับแสนล้านบาท ภายในเวลาเพียงสองปี ไม่มีประเทศใดที่มีโปรแกรมซื้อขายสัญชาติในลักษณะเดียวกัน ทำได้ใกล้เคียงในระดับนี้มาก่อน 


©  Turkey : A Highly Dynamic Country With Unique Growth In Infrastructure, Rich Culture, and Vast Land Ranging Over The Euroasian Continent ; A Population of 78 Million People, and 50 Million Tourists in 2019 Alone
ตุรกีคือ ประเทศในสองทวีปยูโรเอเชียที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โครงสร้างสาธารณูปโภคที่พัฒนา วัฒนธรรมที่ลุ่มลึก และมีพื้นที่กว้างขวาง ครอบคลุมภูมิภาคทั้งทวีปยุโรปและเอเชีย ด้วยประชากร 78 ล้านคน เป็นหนึ่งในประเทศที่สวยงามที่สุด ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 50 ล้านคนในปี 2019 


©  Lifetime Citizenship For You, Your Family and Future Generations
สัญชาติตุรกี (Turkish Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ สืบทอดต่อไปยังลูกหลานในเจเนอเรชั่นต่อไป ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับสิทธิ์ประโยชน์เท่าเทียมพลเมืองตุรกีทุกประการ และติดตัวไปตลอดชีวิต (Lifetime citizenship) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ บุตรเรียนฟรีระดับไฮสกูล เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระบบประกันสุขภาพที่ก้าวหน้า พำนักถาวร เกษียณตลอดชีวิตในประเทศตุรกี เมื่อตุรกีเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเต็มตัว ท่านและครอบครัวสามารถอพยพโยกย้ายไปอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใดๆก็ได้ (ภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)


©  Turkey : A G20 Industrial Nations With the GDP 2 x Times Greater Than That of Portugal and Greece Combined
สมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G20 (มี GDP ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของโปรตุเกสและกรีซรวมกัน), สมาชิกองค์การสหประชาชาติ (United Nations), องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO), องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization), องค์การความร่วมมือประเทศอิสลามมิค (Organisation of Islamic Cooperation), สมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association : EFTA), ประเทศสมาชิกสภายุโรป (Council of Europe), สภาธุรกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศย่านทะเลดำ (Black Sea Economic Cooperation Business Council)
* สำคัญที่สุด ตุรกีอยู่ในขั้นตอนการเจรจา และรอการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) มาตั้งแต่ปี 2005

ตุรกีตั้งอยู่คร่อมทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย บริเวณคาบสมุทรอะนาโตลี (Anatolian Peninsula) ในเอเชีย และคาบสมุทรบอลข่าน (Balkan Peninsula) ในทวีปยุโรป ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ Greece และ Bulgaria ทิศเหนือจรดทะเลดำ (Black Sea) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ Georgia ทิศตะวันออกติดกับ Armenia, บางส่วนของ Azerbaijani และ Iran ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติด Iraq ทิศใต้จรด Syria และทะเลเมดิเตอเรเนียน (Mediteranian Sea) และทิศตะวันตกติดกับทะเลอีเจี้ยน (Aegean Sea) 
 

©  Turkish Passport Ranked 53rd in Terms of Travel Freedom (In 2021)  
พาสปอร์ตตุรกีถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 53 ของโลกในปี 2564 


©  Second Citizenship
สัญชาติตุรกี เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากทั่วโลก ผู้สมัครจำนวนมากเช่น อิรัค อิหร่าน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย และประเทศอื่นๆ 
โอกาสถือสัญชาติที่สอง (พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
เพื่ออนาคตใหม่ โอกาสทางธุรกิจ ในประเทศเศรษฐกิจใหม่ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงครามกลางเมือง ปัญหาภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย 


©  Visa-Free or Visa on Arrival Access to 111 Countries for Turkish Passport Holders (as of July 2021)
ผู้ถือพาสปอร์ตตุรกีสามารถเดินทางไปได้ 111 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือ visa-on-arrival

 

 


 Cr : touropia

 

Benefits : Turkey Citizenship
สิทธิประโยชน์ 10 ข้อผู้ถือสัญชาติตุรกี

1. Become Citizen of A European Country (Eurozone)
* Every Turkish Citizen is also a Citizen of the Eurozone :
• ลงทุนในตุรกี ได้สัญชาติตุรกีใน 2 เดือน เป็นพลเมืองทวีปยุโรป
• เมื่อตุรกีเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มรูปแบบ พลเมืองตุรกีมีสถานะเทียบเท่าพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น
• โอกาสพำนักถาวร ทำธุรกิจ เรียนฟรี ประกันสุขภาพ ทำงาน ซื้อบ้าน ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป EU 

2. Real Property Investment Enables High Returns and Rental Benefits :
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูง มีผลตอบแทน จัดเก็บค่าเช่า ขายได้ใน 3 ปี
 

3. Dual Citizenship & A National ID Card :
ประเทศตุรกีอนุญาตให้พลเมืองตุรกี ถือครองได้หลายสัญชาติ รวมทั้งถือบัตรประชาชนตุรกี
 

4. Special Exemption from Physical Residency, Entitled To Voting Rights :
ไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศตุรกี, ได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 


5. One of the Most Successful and Desired Citizenship By Investment Program In The World Nowadays :
• โปรแกรมนักลงทุนเพื่อขอสัญชาติตุรกี เป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จและมีผู้คนต้องการสมัครมากที่สุดในโลกปัจจุบัน

6. Foreign Direct Investment of US$ 1.93 billions Make Turkey Top 20 Countries in Terms of Economic Growth :
เงินลงทุนต่างชาติสูงถึง 1.93 พันล้านดอลล่าร์ ทำให้ตุรกีเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลก
 

7. Visa-Free Deal under A Reciprocal Agreement with Europe Expectedly Coming into Effect Soon :
ข้อตกลงต่างตอบแทนเรื่องการเดินทางเสรี วีซ่าฟรี ระหว่างตุรกีกับหลายประเทศในยุโรปเช่น ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, สเปน, และสหราชอาณาจักร ใกล้บรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้!
* ก่อนหน้านี้ ตุรกีได้อนุญาตวีซ่าฟรี แบบ multiple-entry ให้กับพลเมืองประเทศ เยอรมันนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ฟินด์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, และสวีเดน ให้เดินทางเข้ามายังตุรกีเป็นเวลา 90 วันในทุกช่วง 6 เดือน  


8. Utmost Benefits Granted Upon Joining the European Union in the Near Future Thus Allowing Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์มากมายภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป เมื่อตุรกีเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ในอนาคตอันใกล้ 

9. Turkey Expected to Receive International Tourists of 75 Million by 2023 :
• คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกถึง 75 ล้านคน เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตุรกี ภายในปี 2023

10. GDP Growth of 5.7% & GDP Per Capita of US$ 10,597 :
• อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 5.7% และรายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ US$ 10,597 

 

Visitors: 413,881