MONTENEGRO CITIZENSHIP BY INVESTMENT (SUSPENDED)

Become a Citizen of Europe In 12 Months*
ขอสัญชาติมอนเตเนโกร
โปรแกรมนักลงทุน
(เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปใน 2025)

 

หมายเหตุ : Nov 2023
สัญชาติอนุมัติให้ 484 ใบสมัคร
(จาก 1,100+ ใบสมัคร)
***รวมครอบครัวคนไทยลูกค้าของเรา***

[Dec 2022 โปรแกรมปิดรับสมัคร]

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม (SUSPENDED)

Montenegro Citizenship (For Life)
สัญชาติมอนเตเนโกร (ตลอดชีพ)
* May 2022 : ข้อมูลจากรัฐบาลมอนเตเนโกร สัญชาติอนุมัติให้กับผู้สมัคร 108 ครอบครัว (ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครจากรัสเซียและจีน)
** พลเมืองอเมริกา (US citizens) ผู้ต้องการสละสัญชาติอเมริกัน เลือกยื่นขอสัญชาติมอนเตเนโกรเป็นการทดแทน 

Residency within 3 weeks and Approval of Citizenship within 6 Months
วีซ่าประชากรถาวรอนุมัติใน 3 สัปดาห์ และได้รับอนุมัติสัญชาติมอนเตเนโกรใน 6 เดือน
* ในปี 2022 มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ระยะเวลาดำเนินการอาจใช้เวลาถึง 8-12 เดือน

 

• Montenegro Passport Holders Can Travel Visa-Free through Schengen Zone and EU Countries
  ผู้ถือพาสปอร์ตมอนเตเนโกรเดินทางในเขตเชงเก้น 26 ประเทศ และสหภาพยุโรปไม่ต้องขอวีซ่า
 

Citizen of A European Country : Citizenship Can Be Passed On To Future Generations
ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองยุโรป (European citizens) สัญชาติมอนเตเนโกรสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูก-หลาน-เหลนในอนาคต

 Inclusion of Spouse (including Same-Sex Marriage), Dependent Child Aged Under 18 or Over 18 (If Financially Dependent on Main Applicant) 
รวมสามีภรรยาจดทะเบียน (รวมถึงคู่สมรสเพศเดียวกัน) บุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 18 ปี หรืออายุเกิน 18 ปี ก็ได้ (หากยังพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัครหลัก)
* July 2021 : มอนเตเนโกรยอมรับเรื่องการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลเพศเดียวกัน (Recognition of Same-Sex Union) เริ่มมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย

Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Montenegro
พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-ทำงาน-เรียนฟรี-รักษาฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในมอนเตเนโกร

Montenegro is expected to become a full member of the European Union (EU) in 2025 thus enabling freedom of movement within the EU for Montenegrin citizens!
มอนเตเนโกรคาดว่าจะได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของ The European Union (EU) ในปี 2025 ดังนั้น พลเมืองมอนเตเนโกร สามารถเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานและพำนักถาวรได้อย่างเสรีในสหภาพยุโรป เมื่อมอนเตเนโกรเข้าร่วมใน EU อย่างเต็มตัว!

With a Quota of 2,000 Families and Approx. EUR 1,000 Million in the Forms of Contributions and Real Estate Investments (Commencing 3 October 2019 onwards)

มีโควต้าเพียง 2,000 ครอบครัว และคาดว่าจะมีเงินเข้าประมาณ 1 พันล้านยูโร ในรูปของเงินบริจาคให้รัฐบาลและเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 Proof of Legitimate Source of Funds
ผู้สมัครมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต

 

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน
 

(A) Government Fund Donation
บริจาคเงินให้กับรัฐบาลมอนเตเนโกร (ไม่ได้คืน) €200,000
    

ร่วมกับการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ B.1 หรือ B.2 

(B) Real Estate Investment (15 Projects Currently Approved by Montenegro Government) 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ปัจจุบันมี 15 โครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมอนเตเนโกร) 
 
Projects : Hotels & Resorts
• โรงแรมและสถานตากอากาศต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตt
Investment Option: Freehold Ownership / Share Certificate Ownership
• ถือครองเอกสารสิทธิ์โฉนด / ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมในโครงการ (ขึ้นอยู่กับโครงการ)
Investment Period: 5 Years
• ระยะเวลาลงทุน 5 ปี บางโครงการมีรับประกันการซื้อคืน (Buy-back Guarantee)

• 
B.1 Investment of €250,000 Euro in an Underdevelopeed Region (Northern Region of Montenegro)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กำลังพัฒนา (ภาคเหนือของมอนเตเนโกร)
มูลค่า €250,000  
 

หรือ

• B.2 Investment of €450,000 Euro in a Developeed Region (South of Montenegro)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่พัฒนาแล้ว (ชายฝั่งทะเลและเมืองหลวง) 
มูลค่า €450,000  
 

 

Projects Updates (September 2022) : โครงการก่อสร้างโรงแรมและสถานตากอากาศระดับสี่ดาวและห้าดาวในหลายทำเล ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากทั่วโลก งานก่อสร้างโครงการมีความคืบหน้าสอดคล้องตามแผนงาน หลายโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2022-2023   


We Are Working in Collaboration with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Government of Montenegro
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอนเตเนโกร
 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Program Approved by the Government of Montenegro
โปรแกรมพิเศษ การลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติมอนเตเนโกร Special Citizenship by Investment Program (SCIP) สำหรับผู้สมัครที่เป็นพลเมืองนอกสหภาพยุโรป (Non-EU citizens) มีผลบังคับใช้ระหว่าง 1 January 2019 จนถึง 31 December 2021 โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปัจจุบันได้รับต่ออายุไปจนถึง Dec 2022) โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลมอนเตเนโกร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเร่งรัดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวใหม่เข้าสู่ประเทศ สร้างความสามารถทางการผลิต ด้านเกษตรกรรมและประมง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในประเทศ

หมายเหตุ: เริ่มรับเคสของผู้สมัครครอบครัวแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 October 2019 นักลงทุนต้องแสดงว่า เงินลงทุนได้มาโดยสุจริตถูกต้องตามกฏหมาย ในการซื้อสัญชาติมอนเตเนโกร


©  Montenegro : The Pearl of the Balkans and One of the Fastest Growing Economies in the Region
มอนเตเนโกรคือ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรบอลข่าน เป็นอัญมณีที่งดงามของยุโรป ได้รับขนานนามว่าเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในกลุ่มประเทศบอลข่าน หรืออาจเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในยุโรปก็ว่าได้ มอนเตเนโกรเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ นักท่องเที่ยวมากกว่าล้านคนจากทั่วโลกมาเยือนมอนเตเนโกรในแต่ละปี ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ราคาถูกที่สุดในยุโรปและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว


©  Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติมอนเตเนโกร (Montenegrin Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ส่งผลให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับสิทธิ์ประโยชน์เท่าเทียมพลเมืองมอนเตเนโกรทุกประการ และติดตัวไปตลอดชีวิต (Lifetime citizenship) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอนเตเนโกร เมื่อมอนเตเนโกรเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเต็มตัว ท่านและครอบครัวสามารถอพยพโยกย้ายไปอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใดๆก็ได้ (ภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)


©  Montenegro :
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (United Nations) -องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)- องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) และเป็นประเทศสมาชิกในยูโรโซน (Eurozone)

มอนเตเนโกรตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เชื่อมโยงโดยตรงผ่านทะเลอะเดรียติก Adriatic Sea ทิศตะวันตกติดกับ Croatia ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ Bosnia and Herzegovina ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ Serbia ทิศตะวันออกติดกับ Kosovo และทิศใต้จรด Albania มอนเตเนโกรมีประชากรเพียง 620,000 คนโดยประมาณ (พื้นที่ 13,812 ตร.กม.)

มอนเตเนโกรมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 295 กิโลเมตร มีชายหาดที่งดงามถึง 117 แห่งตลอดแนวความยาวกว่า 75 กิโลเมตร ลัดเลาะเลียบไปกับท้องทะเลสีครามของทะเลอะเดรียติกอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงเมืองเก่าโบราณอายุนับพันปีและหมู่บ้านชาวประมงเรียงรายตลอดชายฝั่ง ส่วนทางภาคเหนือของประเทศเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงเสียดฟ้า มีโตรกหินผาและน้ำตกที่งดงาม มอนเตเนโกรมีอากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอเรเนียน โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีมีวันทีมีแสงแดดมากกว่า 240 วัน
 

©  Montenegrin Passport Ranks 47th Among the World's Most Powerful Passports
พาสปอร์ตมอนเตเนโกรถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลก


©  Second Citizenship
• สัญชาติมอนเตเนโกร เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากทั่วโลก เพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น
• นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง ผ่านช่องทางซื้อขายสัญชาติในยุโรป (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในทวีปยุโรปและคาบสมุทรบอลข่าน
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย 


©  Visa-Free or Visa on Arrival Access for Montenegrin Citizens : 124 Countries (as of 19 July 2022)
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอนเตเนโกรสามารถเดินทางไปได้ 124 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือ visa-on-arrival
• ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้นยุโรป (Schengen states) รวมถึงสหภาพยุโรปเช่น บัลกาเรีย โครเอเชีย ไซปรัส โรมาเนีย รัสเซีย ตุรกี และประเทศอื่นๆ 

 

 


Cr : Hike the World 

 

 

 

Benefits : Montenegro Citizenship
สิทธิประโยชน์ 10 ข้อผู้ถือสัญชาติมอนเตเนโกร

1. Become Citizen of A European Country (Eurozone)
* Every Montenegrin Citizen is also a Citizen of the Eurozone :
• ลงทุนในมอนเตเนโกร-ได้สัญชาติมอนเตเนโกรใน 6 เดือน
• ในปี 2025 เมื่อมอนเตเนโกรเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มรูปแบบ พลเมืองมอนเตเนโกรมีสถานะเทียบเท่าพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิ  ประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป EU !!!

2. Government Approved Investment :
บริจาคเงินโดยตรงให้กับรัฐบาล ร่วมกับ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูง-มีผลตอบแทน-ขายได้ใน 5 ปี
 

3. Fast Track Process :
ได้รับสถานะประชากรถาวรใน 3 สัปดาห์ และได้สัญชาติมอนเตเนโกรอย่างรวดเร็วใน 6 เดือนเท่านั้น
*นี่คือความโดดเด่นของโปรแกรมนักลงทุนมอนเตเนโกร !!!
 

4. Special Exemption from Physical Residency :
ไม่จำเป็น ต้องพำนักอาศัยอยู่ในมอนเตเนโกร (เข้า-ออกประเทศอย่างเสรี)


5. More Foreign Investment Per Capita Than Any Other Nation in Europe (as of 2008) :
• มีเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุดในยุโรป โดยเฉพาะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากพลเมืองรัสเซียและพลเมืองสหราชอาณาจักร
• ระบบเงินตราใช้เงิน Euro
• มอนเตเนโกรมีข้อตกลงด้านการประกันสุขภาพกับประเทศใน EU ดังนั้น บุคคลากรทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรมในมอนเตเนโกรได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

6. Good Quality of Life :
คุณภาพชีวิตมาตรฐานยุโรป-บ้านเมืองสวยงาม-ภูมิประเทศหลากหลายงดงาม-มีประวัติศาสตร์นับพันปี
 

7. Unique Benefits Towards European Citizenship (Once Becoming a Full Member of the EU) :
เดินทางเข้า-ออกสหภาพยุโรปอย่างเสรี (เมื่อเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มตัว - คาดว่าในปี 2025)
 

8. Free Trade Environment within EU (Once Becoming a Full Member of the EU) :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป (เมื่อเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มตัว - คาดว่าในปี 2025)

9. Low Costs of Doing Business : 
• ภาษีต่ำ (Low Taxes) ไม่เสียภาษีมรดก เงินให้โดยเสน่หา (No taxes on inheritance and gifts)
• ภาษีส่วนบุคคล (Personal Income Tax) 9% ภาษีนิติบุคคล (Corportate Income Tax) เพียง 9%
• เงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก (Strong Direct Foreign Investment)
• ต้นทุนดำเนินธุรกิจต่ำ (Low Operational Cost)

10. Strategic Geographic Location :
• เชื่อมโยงประเทศแถบคาบสมุทรบอลข่าน อยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตก
• มีชายฝั่งทะเลอยู่ตรงกันข้ามกับประเทศอิตาลี ระยะทางเพียง 270 km. (เรือเฟอร์รี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
 

 

 

Visitors: 554,860