BULGARIA IMMIGRANT INVESTOR  

Become a Permanent Resident of Bulgaria (EU) in 8-10 Months*
วีซ่าประชากรถาวรบัลแกเรีย
โปรแกรมนักลงทุน 

 

หมายเหตุ : ปี 2022  
กฏหมายปรับปรุงใหม่บังคับใช้
วีซ่าถาวรบัลแกเรียอนุมัติเร็วขึ้น

 

 
Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Bulgarian Permanent Residence ("For Life") Officially Granted 
 วีซ่าถาวรบัลแกเรีย (มีอายุตลอดชีพ) อนุมัติโดยรัฐบาลบัลแกเรีย
• ประกาศนียบัตรประชากรถาวร (Certificate of Permanent Residence) ออกให้ใน 6 เดือน  
• ขอ Bulgaria PR Card ในบัลแกเรีย เมื่อเดินทางเข้าบัลกาเรีย แสดงประกาศนียบัตร PR (แทนบัตร PR ได้)
• โปรแกรมอื่นเช่น โปรตุเกส UK ให้เพียงสิทธิพำนักถาวร (Residence permit) ต้องถือครอง 5 ปี จึงขอ PR ได้  

Reside, Become Self-Employed, Run a Business, Study, Retire Permanently in Bulgaria 
พำนักถาวรตลอดชีวิต-ประกอบการค้า-ทำธุรกิจ-ทำงาน-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในบัลแกเรีย
• ประชากรถาวรที่ได้รับ (Permanent residence) เป็นระดับสูงสุดในบัลกาเรีย เหนือกว่าผู้ถือสิทธิพำนักระยะยาว (Long-term residency)
 
  Visa-Free Travels Througout Schegen Area for Bulgarian Permanent Residents Upon Bulgaria Becoming a Full Member of Schengen Countries (Tentatively in 2024) 
ผู้ถือวีซ่าถาวรบัลแกเรีย PRP เดินทางเข้าเขตเชงเก้นไม่ต้องขอวีซ่า หลังจากบัลแกเรียเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก้น (ประมาณว่าปี 2567) 
• Sep 2022 : นายกฯ เยอรมันนี Olaf Scholz สนับสนุนให้บัลแกเรีย โรมาเนีย และโครเอเชีย ได้เป็นสมาชิกเขตเชงเก้นยุโรป
• Dec 2022 : รัฐมนตรีบัลแกเรีย Kostadin Kodzhabashev แถลงว่า คาดว่าบัลแกเรียจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตเชงเก้น
• Nov 2022 : โครเอเชียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นยุโรป

Law Amendments Coming into Effect in March 2021 : กฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ มีนาคม 2564
- คู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ขอสถานะประชากรถาวร Permanent Residence Permit ("PRP") พร้อมกับผู้สมัครหลัก (ภายใน 3 เดือน)  
- บุตรผู้เยาว์ยื่นขอสัญชาติบัลกาเรียได้ทันที (หลังผู้สมัครหลักได้รับสัญชาติบัลแกเรีย)
- คู่สมรสยื่นขอสัญชาติบัลกาเรียได้ทันที เมื่อถือ PRP ครบ 3 ปี (หลังผู้สมัครหลักได้สัญชาติบัลแกเรีย)

• บุตรอายุมากกว่า 18 ปี ขอสัญชาติบัลแกเรียได้ตามหลักทายาท (Bulgarian citizenship by origin) กฏหมายสัญชาติแก้ไขใหม่ (Art. 12a of the Bulgarian Citizenship Act)

Bulgarian Citizenship in 5 Years Without Any Residency Obligation
ขอสัญชาติบัลแกเรียใน 5 ปี โดยไม่จำเป็นต้องพำนักถาวรในบัลแกเรีย
 
Becoming an European Union (EU) Citizen ; Bulgarian Citizenship Can Be Passed On To Future Generations
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป รวมถึงสัญชาติบัลแกเรียสามารถสืบทอดส่งต่อไปถึงลูกหลานในอนาคต

Enjoy Privileges under the EU's Freedom of Movement and of Residence 
สิทธิประโยชน์ข้อตกลงสหภาพยุโรปเรื่อง โยกย้ายเสรี-ทำธุรกิจ-ทำงาน-พำนักตลอดชีพในประเทศสมาชิก EU
 
Since 2008, Approx. 300+ Investors Successfully Obtained Citizenship & EU Passports
นับตั้งแต่ปี 2551 นักลงทุนมากกว่า 300+ ครอบครัว ได้รับสัญชาติบัลแกเรียและพาสปอร์ตสหภาพยุโรป

No Bulgarian Language Requirement, No Permenent Residence in Bulgaria

ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาบัลแกเรีย ไม่ต้องพำนักถาวรในบัลแกเรีย
• กรณีมีประวัติเคยต้องคดีและถูกพิพากษาลงโทษ ผู้สมัครอาจยื่นเรื่องได้ หากพิสูจน์ได้ว่า คดีถึงที่สุดและได้รับการแก้ไขฟื้นฟูแล้ว (Rehabilitation)!

Proof of Legal Acquisition of Funds

ผู้สมัครมีหน้าที่พิสูจน์ว่า เงินที่นำลงทุนได้มาโดยสุจริต
 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน

(A) Permanent Residence 
     (ขอสัญชาติใน 5 ปี)

A.1) ลงทุนในกองทุนหรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บัลกาเรีย €512,000 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นอีก €100,000) เป็นเวลา 6 ปี 
*Exchange Traded Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts or Stocks traded on the Bulgarian Stock Exchange 

หรือ
A.2) เลือกจ่ายทิ้งครั้งเดียว (Financing Option)
One-Time Payment = € 205,000 (ไม่ได้เงินคืน) อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว 
*Financing Option คือ ลงทุนแบบจ่ายทิ้งครั้งเดียวประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายคืนให้แก่สถาบันการเงิน (ผู้ออกเงินลงทุนเต็มจำนวนแทนผู้สมัคร) ค่าธรรมเนียมรัฐบาล ค่าธรรมเนียมบริษัทกฏหมายและอื่นๆ    

 

หรือ

(B) Fast Track Option (ขอสัญชาติเร่งรัดใน 24 เดือน) โปรแกรมยกเลิก !!!
*รัฐบาลบัลแกเรียยกเลิกโปรแกรมขอสัญชาติแบบเร่งรัด May 2023 
 
B.1) ลงทุนในกองทุน หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บัลแกเรีย จำนวน €1,024,000 Euro หรือ 
B.2) จ่ายทิ้งครั้งเดียว (Financing Option)
One-Time Payment € 355,000 Euro (ไม่ได้เงินคืน) อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว 
* โดยชำระตรงให้กับสถาบันการเงินในบัลแกเรีย

   


We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Bulgarian Government
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลบัลแกเรีย 

 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม
 

© Program Established and Approved by the Bulgarian Government
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับประชากรถาวรและสัญชาติ (Bulgaria Immigrant Investor Program) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 May 2009 โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลบัลแกเรีย ภายใต้การสนับสนุนโดย Invest Bulgaria Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด Ministry of Economy, Energy and Tourism และ Foreign Ministry เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจทั่วโลก

© Endorsed By the Bulgarian Government & In Line With The European Union (EU) Legislation
โปรแกรมลงทุนผ่านการเห็นชอบโดยกรรมาธิการรัฐสภาบัลแกเรีย (Bulgarian Parliament Commissions) รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรปและได้รับการรับรองโดยกรรมาธิการสหภาพยุโรป (The EU Commission) 

© Citizenship for Life 
สัญชาติบัลแกเรียน (Bulgarian Citizenship) ทำให้ท่านและครอบครัว ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมพลเมืองบัลแกเรีย สัญชาติติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Citizenship for Life) โอกาสลงทุนทำธุรกิจ + การเรียนมาตรฐานยุโรป (สำหรับบุตร) + รักษาฟรี + พำนักตลอดชีพในบัลแกเรีย โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศสมาชิก EU ใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป : European Union)

© Bulgaria  
สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) - องค์การนาโต้ (NATO) และสภายุโรป (Council of Europe) ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ทิศเหนือติดกับ Romania, ทิศตะวันตกติดกับ Serbia และ Macedonia ทิศใต้เชื่อมต่อกับ Greece รวมถึง Turkey ทิศตะวันออกติดกับ ทะเลดำ (Black Sea) ประเทศบัลกาเรียมีพื้นที่เป็นอันดับ 14 ของยุโรป มีประชากรประมาณ 7.36 ล้านคน (ปี 2020) การปกครองแบบประชาธิปไตย ตั้งแต่ 1991

© Ranked 18th Among the World's Most Powerful Passports  
พาสปอร์ตบัลแกเรีย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 18 ของโลก

© Second Citizenship
• นักลงทุนขอสัญชาติบัลแกเรีย ได้สัญชาติที่สอง (พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในบัลแกเรียและสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ


© Visa-Free Travel for Citizens : 177 Countries (as of May 2023), Bulgarian Passport Ranked 18th 
• ผู้ถือพาสปอร์ตบัลแกเรีย เดินทางไปได้ 177 ประเทศ (Visa free or visa-on-arrival) ถูกจัดอยู่ในลำดับ 18 ของโลก

 

  

 


Cr : Jacob + Katie Schwarz

 

 

Benefits : Bulgaria Permanent Residence 
ประโยชน์ 9 ข้อผู้ถือวีซ่าถาวรบัลแกเรีย

1. Become A Permanent Resident of Bulgaria (EU) and Thereafter Secure Bulgarian Citizenship and An EU Passport 
  *Bulgarian Citizen is a Citizen of the EU
• ลงทุนในบัลแกเรีย ได้วีซ่าประชากรถาวรบัลแกเรีย (หรือ "บัลกาเรีย")
• โอกาสขอสัญชาติบัลแกเรียใน 2 ปี (แบบเร่งรัด) และ 5 ปี (แบบปรกติ) ได้ถือพาสปอร์ตเล่มที่สอง
• สัญชาติบัลแกเรีย นำท่านสู่สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป สิทธิภายใต้ข้อตกลงสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น:
• พำนักตลอดชีพ-ทำธุรกิจการค้า-เรียนการศึกษาระดับโลก-ระบบประกันสุขภาพ-ซื้ออสังหา-เกษียณอายุในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป !

2. Investment Approved By The Government : 
รัฐบาลบัลแกเรียอนุมัติ การลงทุนในพันธบัตร ลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างงาน


3. Fast and Straightforward Immigration Processes :
กระบวนการรวดเร็วและตรงไปตรงมา ได้รับอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรบัลแกเรียใน 6-9 เดือน


4. Exempted from Physical Residency in Bulgaria :
• ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในบัลแกเรียเพื่อรักษาสถานะประชากรถาวร
• โอกาสขอสัญชาติบัลแกเรียใน 5 ปี
  

5. Excellent Educational Standard & Great Healthcare Program :
• มาตรฐานการศึกษาสูงดีเยี่ยม 
• ระบบสาธารณสุขมีความก้าวหน้า

6. Superb Quality of Life :
พลเมืองบัลแกเรียมีคุณภาพชีวิตดีตามมาตรฐานยุโรป-ประเทศสวยงาม-มีประวัติศาสตร์นับพันปี

7. Great Benefits Upon Becoming A European Citizen
   *Freedom of Movement and of Residence (Reside-Do Business-Work Permanently in EU)

• เดินทางเสรีในสหภาพยุโรป ภายใต้สนธิสัญญาประชาคมสหภาพยุโรป
• พำนักตลอดชีพ-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป

8. Free Trade Agreements within EU :
สิทธิประโยชน์ในเขตการค้าเสรีสหภาพยุโรป

9. Utilize Benefits of Doing Business in Bulgaria / EU : Access to the EU Market
• อัตราภาษีธุรกิจและส่วนบุคคลต่ำเพียง 10% (Low Taxes : Both Corporate and Personal Income Tax)
• บัลแกเรียมีเงินลงทุนไหลเข้าจากต่างประเทศจำนวนมาก (Solid Foreign Investment)
• โอกาสเข้าถึงตลาดการค้าในอียู (Access to the EU Market)


10. Strategic Location :
ที่ตั้งดีเยี่ยม-เชื่อมยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และอาฟริกา

  

 

Visitors: 554,854