GREECE GOLDEN VISA

Become a Permanent Resident of The European Union (EU) In 10 Months*
วีซ่าพำนักถาวรกรีซ
สิทธิ์พำนักถาวรในสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน

 

March 31, 2024 :
วงเงินลงทุนขั้นต่ำปรับเพิ่มเป็น
€800,000 (ในกรุง Athens)
€400,000 (พื้นที่อื่นทั่วประเทศกรีซ)

หมายเหตุ: มัดจำ 10% ภายใน 30 Sep 2024
รับสิทธิลงทุนอัตราเดิมที่ €250,000 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Greece Residence Permit is Valid for 5 Years and Will be Renewed Every 5 Years

ใบอนุญาตพำนักถาวรกรีซ (หรือ "Golden Visa") มีอายุ 5 ปี และต่ออายุได้ทุก 5 ปี 
• บัตรพำนักถาวรกรีซ (Greece Residence Permit Card) ต่อบัตรใหม่ได้ทุก 5 ปี
• Nov 2023 : ระหว่าง 2018-2023 วีซ่าถาวรกรีซอนุมัติให้ 12,000+ ครอบครัว (เช่น จีน ตุรกี รัสเซีย เลบานอน)


With the Possibility of Citizenship Upon Having Met All the Requirements (New Rules Stipulated in 2018*)
ขอสัญชาติกรีซได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน (กฏหมายใหม่ปี 2018*)
• พำนักในกรีซอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี เป็นเวลา 7 ปี และมีความรู้ภาษากรีซ มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้
• บุตรขอสัญชาติกรีซได้ (ด้วยตนเอง) หากเรียนมหาวิทยาลัย / ไฮสกูล / หรือโรงเรียน ในกรีซ
• September, 2022: รัฐบาลกรีซอนุมัติ พาสปอร์ตกรีซรุ่นใหม่มีอายุ 10 ปี (เดิมมีอายุ 5 ปี)

• Greek Citizenship by Descents can be Passed On to Children and Grandchildren
• สัญชาติกรีกสืบทอดโดยทายาทต่อไปยังรุ่นลูกและหลาน

Live, Do Business, Study, Retire Permanently in Greece ; Plan B for all the Family
พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เกษียณในกรีซ เป็นแผนสำรองสำหรับทุกคนในครอบครัว
* ค่าครองชีพที่กรีซ ถูกกว่าประเทศยุโรปอื่นๆถึง 30%

Free Access To 26 Schengen Countries ; Free Entry to Greece 
เดินทางเสรีไม่มีข้อจำกัดในกลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศ เข้า-ออกกรีซได้ตามต้องการ

Greek Permanent Residency For Main Applicant, Spouse, Dependent Children Up To Age 24 and Parents of Both PA and Spouse             บัตรพำนักถาวรกรีซอนุมัติให้กับผู้สมัคร คู่สมรส บุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 24 ปี รวมถึงบิดามารดาของทั้งผู้สมัครและคู่สมรส
• กฏหมายเปลี่ยนแปลง May 2020 : กรณีบุตรอายุ 21 ปีขอบัตรพำนักถาวรใบใหม่ บัตรมีอายุ 3 ปีไปจนถึงอายุ 24 ปี

Commencing December, 2020 : Minors can apply for Greek Resident Permits through Real Estate Investment or Fixed Deposit Bank Accounts in Greece                   
ธันวาคม 2020 : บุตรผู้เยาว์ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรได้ด้วยตนเอง โดยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมผู้ปกครองในใบสมัครได้ 


Invest in New or Second Hand Real Estate Property, Residential or Commercial. Affordable Minimum Investment (Two or More Properties) and Attractive Returns on Holiday Rental Market
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ใหม่หรือเก่า สำหรับพักอาศัยหรือเพื่อการพาณิชย์
ลงทุนขั้นต่ำ € 250,000 (2-3 แปลงรวมกันได้) ผลตอบแทนสูง ปล่อยเช่าระยะสั้นนักท่องเที่ยว
• ปี 2022 นักลงทุนต่างชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถึง 80% ของธุรกรรมในกรีซ
• May 2022-May 2023 : มีผู้ยื่น 8,000+ ใบสมัครมาในโปรแกรมกรีซ
• May 2022-May 2023 : เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ €1.0+ พันล้าน  


No Requirement for a Minimum Stay in Greece Per Year ; No Need for a Police Clearance Certificate
ไม่มีข้อบังคับให้พำนักอาศัยอยู่ในกรีซในแต่ละปี และไม่จำเป็นต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ
• ตอนยื่นใบสมัคร ผู้สมัครต้องเดินทางมาพำนักในกรีซอย่างน้อย 2 วันเพื่อทำไบโอเมตริคส์ (Biometrics) ทั้งนี้ไม่เกิน 1 เดือนหลังยื่นเอกสารการสมัคร

Proof of Legitimate Source of Funds
ผู้สมัครพิสูจน์ว่า มีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต

Note : Real Estate Property Ownership Must be Maintained For Residence Permit Renewals After 5 Years
หมายเหตุ : หากต้องการต่อบัตรพำนักถาวรหลังจาก 5 ปี นักลงทุนต้องถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต่อไป 

 

* Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  

(A) Real Estate Investment (One or More - New Or Second Hand Property, Residential Or Commercial)


ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หนึ่งยูนิตหรือมากกว่า : ใหม่หรือเก่า) :

มูลค่า €500,000 ยูโร
• เฉพาะ 4 เมืองสำคัญคือ Athens (Attica Region) / Thessaloniki / Mykonos / Santorini

มูลค่า €250,000 ยูโร  
• เมืองอื่นๆ วงเงินลงทุนเท่าเดิม €250,000 ยูโร
• อสังหาริมทรัพย์นำไปจำนอง/ให้เช่าได้ 

 (B) Investment in Construction and Maintenance of Infrastructure and Facilities

ลงทุนในโครงการก่อสร้างและบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ มูลค่าตั้งแต่
€5 - €100 ล้านยูโร

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area ; Greece Joined the EU in 1981 and Adopted the Euro in 2001
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และเป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้นยุโรป กรีซเข้าเป็นสมาชิกอียูในปี 2524 และเริ่มใช้เงินยูโรในปี 2545

© Developed Country with a High Standard of Living
กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงมากประเทศหนึ่งในยุโรป มีพื้นที่ 131,952 ตารางกิโลเมตร) และมีประชากร 10.7 ล้านคน ภาษาราชการ - กรีก เศรษฐกิจของกรีซประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม (industry) เกษตรกรรม (agriculture) และภาคบริการ (service industry) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของกรีซ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการขนส่ง (shipping) เมืองหลวงคือ Athens เมืองสำคัญอื่นๆเช่น Thessaloniki, Petra, Crete, และ Kavala
• July 2021 : Ernst & Young (EY)'s Attractiveness Survey Greece 2021 กรีซได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ในปี 2021 เป็นประเทศน่าลงทุนลำดับ 23 ของทวีปยุโรป บริษัทใหญ่เข้ามาลงทุนในธุรกิจยา การขนส่ง โลจิสติคส์ พลังงานหมุนเวียน eBay, Volkswagen, PfiZer เปิดสำนักงานในกรีซ  
• ปี 2019 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากรีซ 34 ล้านคน
• ปี 2022 รายได้จากการท่องเที่ยวในกรุงเอเธนส์ เกินกว่า 18.2 พันล้านยูโรที่ได้รับในปี 2019  


© Rich history as the birthplace of democracy, Western philosophy, the Olympic Games, Western literature and drama, political science, etc.
กรีซเป็นประเทศต้นกำเนิดประชาธิปไตยของโลก เป็นบ่อเกิดแหล่งอารยธรรมตะวันตก เป็นประเทศผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิคส์ ประเทศต้นแบบวรรณกรรมและศิลปการละครตะวันตก / ปรัชญา / รัฐศาสตร์การเมืองและอื่นๆ

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events
กรีซได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 18 ของโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในลำดับใกล้ๆกับ Norway, Canada และ Australia

© Athens : The Most Visited Capital in the Region Connecting to Other European and MENA Countries
กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองหลวงที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในภูมิภาค เชื่อมต่อไปยังประเทศยุโรปอื่นๆ ประเทศกลุ่มตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือ
* July, 2021 : Time Magazine จัดอันดับให้ "กรุงเอเธนส์" เป็นหนึ่งในสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของปี 2021 จากสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเยี่ยมด้านการล่องเรือในมหาสมุทร (Cruise infrastructure) และความคุ้มค่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว (Tourism offerings)

© Population of 10.4 Million (2020)
ชาวกรีซมีคุณภาพชีวิตที่ดี / รายได้ประชาชาติ GDP per capita: US$23,600  / และมี GDP = US$267.1 billion

© Official Language is Greek
ชาวกรีซส่วนใหญ่ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Visa-free travel for citizens : 187 countries (as of May 2023), Ranking the Greek Passport 8th in Terms of Travel Freedom
ผู้ถือพาสปอร์ตกรีซสามารถเดินทางไปได้ 187 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)
 ถูกจัดอยู่ลำดับ 8 ของโลก

 

 

  

  

 

Cr : VisitGreece

 

 

Benefits : Greece Residence Permit
สิทธิประโยชน์ 7 ประการผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรกรีซ
 

1. Become a Greek Resident Holding a Residence Permit Valid for 5 Years and Renewable Every 5 Years :
• 
ลงทุนในกรีซ ได้วีซ่าพำนักถาวรประเทศกรีซ ถือบัตรพำนักถาวรกรีซมีอายุ 5 ปี และต่ออายุได้ในทุก 5 ปี 

2. Residents Can Do Their Own Business and Live Indefinitely in Greece, and Travel Visa-Free throughout the Schegen Zone (Up To 90 Days in Each 6 Months Period) :
• 
ผู้ถือวีซ่าถาวรกรีซสามารถทำธุรกิจการค้า-เรียน-พำนักอาศัยถาวร-เดินทางเข้าออกอย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศกรีซ
• รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในสหภาพยุโรป (พำนักได้นานถึง 90 วัน ในทุกช่วงหกเดือน)

3. Children Can Attend Schools and Universities, Many of Which offer Courses in English, French or German :
บุตรเข้า
เรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำ จบแล้วเรียนต่อในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยในยุโรป
• โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน


4. Residence Permit Holders Enjoy Full Access to Greece's Universal Healthcare System, just like any Greek National :
ผู้ถือบัตรพำนักถาวรได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพคุณภาพชั้นนำ เฉกเช่นเดียวกับพลเมืองชาวกรีก
*นักลงทุนผู้ถือ Golden visa และไม่ได้ทำงานในกรีซ จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพเอกชนราคาไม่แพงในกรีซ


5. Secured Investment ; No Capital Gain Tax on Disposal of Property :
• ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ / หรือโครงการอนุมัติโดยรัฐบาลกรีซ มีความมั่นคงและปลอดภัย ไม่เสียภาษีจากกำไรได้รับตอนขาย

6. Tax Incentives : 7% Tax Flat Rate on Foreign Pensions, 50% Tax Break for Freelancers and Entrepreneurs
• แรงจูงใจด้านภาษีเช่น อัตราภาษีคงที่ 7% สำหรับเงินบำนาญต่างประเทศ ลดหย่อนภาษี 50% สำหรับผู้ทำงานอิสระหรือผู้ประกอบการธุรกิจ
*หากพำนักในกรีซมากกว่า 183 วันต่อปี ถือว่าเป็น Tax resident 
 


7. Two (2) Months Processing Time With Almost 100% Approval Rates & One (1) Physical Visit Required :
• 
ท่านและครอบครัวได้รับใบอนุญาตพำนักถาวรกรีซในเวลาเพียง 2 เดือน ด้วยอัตราการอนุมัติสูงเกือบ 100% โดยผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางไปกรีซเพียงหนึ่ง (1) ครั้ง
*ในช่วงโควิด-19 ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางเข้ามากรีซ ไปเซ็นใบมอบอำนาจที่สถานทูตกรีซในประเทศไทยเท่านั้น
**ในบางพื้นที่ของกรีซ ใบอนุญาตพำนักถาวรได้รับอนุมัติภายในสองสัปดาห์เท่านั้น
***Nov 2023 ใบอนุญาตพำนักถาวรอนุมัติล่าช้า ใช้เวลาดำเนินการถึง 10 เดือน
  

 

ข่าววีซ่านักลงทุนกรีซล่าสุด

 

November, 2022 :
• รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศกรีซมีมากกว่า €18 Billion ในปีนี้  

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกรีซ (Greece's Minister of Tourism) Mr. Vassilis Kikilias เปิดเผยว่า รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศกรีซพุ่งสูงเกินกว่า 18,000 ล้านยูโรในปี 2022 นี้


October, 2022 :

• โปรแกรมวีซ่าถาวร/สิทธิ์พำนักในกรีซเป็นโปรแกรมนิยมอันดับหนึ่งในยุโรป  

ในช่วงครึ่งแรกของปี มีผู้ยื่นขอวีซ่าถาวรกรีซ (Greece's Golden Visa) เพิ่มขึ้นถึง 127% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปีก่อนหน้า โดยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจำนวนมากจากทั่วโลก ที่เป็นผู้มีฐานะและให้ความสนใจในโปรแกรมสิทธิพำนักถาวรของยุโรป 

  

 

Visitors: 554,854