MALTESE CITIZENSHIP FOR EXCEPTIONAL SERVICES

Become a Citizen of The EU In 12-18 Months*
ขอสัญชาติมอลต้าโดยตรง
(บริจาคเงินให้รัฐบาล)
พลเมืองสหภาพยุโรปใน 12-18 ด.


September, 2022 :
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมยุโรป
(European Court of Justice)

กดดันให้ยุติโปรแกรมขอสัญชาติ (MEIN)


อีกทางเลือกหนึ่ง :
ขอวีซ่าประชากรถาวรมอลต้า
โอกาสขอสัญชาติใน 5 ปี
(Malta Permanent Residence Program)

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Malta Citizenship in 12 Months (EUR 750,000 Contribution) Or in 36 Months (EUR 600,000 Contribution)
ขอสัญชาติมอลต้าใน 12 เดือน (ให้เงินสนับสนุนรัฐบาล EUR 750,000) หรือ ใน 36 เดือน (ให้เงินสนับสนุนรัฐบาล EUR 600,000)
* ผู้สมัครต้องพำนักอาศัยในมอลต้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ จึงจะได้รับอนุมัติสัญชาติ
** ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวได้รับ "ประกาศนียบัตรสัญชาติ" (Certificate of Naturalization) และถือครองพาสปอร์ตมอลต้า


Citizen of the EU For Life ; Maltese Citizenship Can Be Passed On to Future Generations (Children/Grandchildren)
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปตลอดชีวิต และสัญชาติมอลต้าสืบทอดต่อไปยังลูก/หรือหลานเหลน ต่อไปในอนาคต
** March 2, 2022 : โปรแกรมขอสัญชาติมอลต้าหยุดรับผู้สมัครจากรัสเซีย และเบลารุส 

Initially Get A Malta eResidence Card in Approx. 15 Working Days 
เบื้องต้น ได้รับอนุมัติบัตรผู้พำนักถาวรมอลต้า ในเวลาประมาณ 15 วันทำการ

Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta & the European Union including Switzerland
พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในมอลต้าและสหภาพยุโรป รวมสวิตเซอร์แลนด์

Inclusion of Spouse/Partner (including Same-Sex), Dependent Children Up To 28 Years Old and Parents Aged Over 55 of Main Applicant and Spouse
รวมคู่สมรสจดทะเบียน/ไม่ได้จดทะเบียน (รวมถึงเพศเดียวกัน) บุตรที่ยังพึ่งพิงในครอบครัวอายุไม่เกิน 28 ปี และบิดามารดาอายุมากกว่า 55 ปีของผู้สมัครและคู่สมรส
* บุตรต้องยังไม่แต่งงาน พึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับบิดามารดา และมีสถานะนักศึกษาเต็มเวลา 

Commencing November, 2020 : The New Malta Citizenship by Investment Program Stipulates The Quota of 1,500 Applications in Total (Maximum 400 Applications Per Year)
เดือนพฤศจิกายน 2563 โปรแกรมใหม่นักลงทุนขอสัญชาติมอลต้า เริ่มเปิดรับผู้สมัคร
* โปรแกรมเก่าปิดตัวลงในเดือน August 2020 เพราะรับผู้สมัครครบ 1,800 ครอบครัว  

Free Education or Low Tuition Fees for Your Children Studying at Top Universities in Europe 
โอกาสเรียนฟรี จ่ายค่าเทอมถูก สำหรับบุตรของท่านในการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป 

Upon Having Resided for 5 Years in Another EU Nation, Maltese Citizens Can Apply for a PR Card of That EU Country  
เมื่อพำนักในประเทศอื่นใน EU ครบ 5 ปี พลเมืองมอลต้ายื่นขอสถานะประชากรถาวรของประเทศยุโรปอื่นได้อีก
• ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติมอลต้า แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอบัตรประชากรถาวร PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติมอลต้า)

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน
  
 

(1) ให้เงินสนับสนุนรัฐบาล (Government Fund Contribution)

•  ผู้สมัครหลัก
ให้เงินอุดหนุนรัฐบาล €600,000 ขอสัญชาติมอลต้าได้ หลังจากถือสถานะผู้พำนักถาวรครบ 36 เดือน (แบบปรกติ : Standard Option) 
หรือ
ให้เงินอุดหนุนรัฐบาล €ึ750,000 ขอสัญชาติมอลต้าได้ หลังจากถือสถานะผู้พำนักถาวรครบ 12 เดือน (แบบเร่งรัด : Expedited Option)

•  ผู้ติดตาม (สามีภรรยา/บุตร/พ่อแม่/ปู่ย่าตายาย) ให้เงินสนับสนุนอีกคนละ €50,000
  

PLUS (ร่วมกับ)

(2) บริจาคเงิน €10,000 ให้กับองค์กรการกุศลอนุมัติโดยรัฐบาล

(Philanthropic Donation to a Registered Non-Governmental Organization or Society Approved by Community Malta Agency)
   

PLUS (ร่วมกับ)

(3) เช่าบ้านพำนักอาศัย (Residential Property Rental)
เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Property Rental) ค่าเช่าปีละ €16,000 เป็นเวลา 5 ปี

หรือ 

ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัย (Residential Property Investment)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ มูลค่า €700,000 และถือครอง 5 ปี

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

 ♦ ค่าธรรมเนียมรัฐบาล (Government Fees) 

•  Residence Permit Fee ผู้สมัครหลัก €5,000
• ผู้ติดตามคนละ €1,000  

•  Due Diligence Fee ผู้สมัครหลัก €15,000
• ผู้ติดตามอายุ 12+ ปีคนละ €10,000 

•  Eligibility Admin. Fee คนละ €1,000    

•  Citizenship Admin. Fee ผู้สมัครหลัก €5,000
• ผู้ติดตามคนละ €1,000     

 

ผู้สมัครต้องลงทุนครบทั้งข้อ 1+2+3  
 

We are Working in Collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union (Since 2004) and Schengen Area (Since 2007), a Common-wealth Nation
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2547 และเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้นตั้งแต่ปี 2550 (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
• ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ - และสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

 

© The First (1st) EU Approved Citizenship-By-Investment Programme Since February 2014
The Malta Citizenship by Investment Programme เป็นโปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุนประเทศแรกในยุโรปที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2557 

Republic of Malta เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมาก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในสหภาพยุโรปมีเพียงมอลต้าและเยอรมันนีเท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้ดี ธนาคารในมอลต้าถูกจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด 1 ใน 5 ของโลก

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติมอลต้า (Maltese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองมอลต้าและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอลต้าหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union) Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007

 

© "Republic of Malta" : Neutral, Safe and Stable Country With Friendly People
พลเมืองมอลต้าเป็นมิตร มีจำนวนประชากร 514,564 (ปี 2019) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) เท่ากับ US$ 48,246 ต่อปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก เมืองหลวง วาลเล็ตต้า (Valletta) พื้นที่รวมทั้งประเทศ 316 ตารางกิโลเมตร การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี เงินตราคือ Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่เป็นกลาง สงบปลอดภัย และมีเสถียรภาพมั่นคงเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป   


© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ใจกลางทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษยาวนานถึง 150 ปี (ตั้งแต่ปีค.ศ. 1813 - 1964) ทำเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปใต้และอาฟริกาเหนือ ระยะทางเดินเรือเพียง 80 กิโลเมตรจากภาคใต้ของอิตาลี และห่างจากตูนีเซีย เพียง 284 กิโลเมตร  

 

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ

 

© The 3rd Fastest Economy Growing in the EU in 2019 ; An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index ; Expected Economic Growth Rate Equals 3.5% in 2021 and 2022
มอลต้ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง ดัชนีการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ดีเยี่ยม คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับ 3.5% ในปี 2021 และ 2022

 

© Official Languages are Maltese, and English ; Italian and French are Widely Spoken
ภาษาราชการคือ Maltese และ English (ภาษาอังกฤษคือภาษาราชการ) รวมทั้งภาษาอิตาเลี่ยนและฝรั่งเศส ก็นิยมใช้ในการสื่อสาร

 

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 185 Countries for Maltese Passport Holders (as of 19 July 2022)
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้าเดินทางไป 185 ประเทศทั่วโลก รวม สหรัฐอเมริกา แคนาดา UK EU โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

© Second Citizenship for Deserving and Respectable Investors Who Passed a 4-Tier Strict Due Diligence 
• นักลงทุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มข้น 4 ระดับ ได้รับสัญชาติมอลต้า ผ่านโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติ (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาแล้ว และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป

• เพื่อเป็นหลักประกันในยามสถานการณ์วิกฤตเช่น ปัญหาทางการเมือง, ภัยสงครามกลางเมือง, ภัยจากธรรมชาติ, หรือการก่อการร้าย ฯลฯ

 

 


Cr : Malta Direkt Reisen

 

 

Benefits : Malta Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติมอลต้า

1. Fast-track Procedure Towards Maltese Citizenship in 12 - 36 Months (Depending on Investment Options Opted) ; Residence Cards Within 2 Weeks For Living Permanently in Malta and Travel Freely in Schengen Area :
• 
ใช้เวลายื่นเรื่องขอสัญชาติมอลต้าใน 12 - 36 เดือน (ขึ้นอยู่กับเลือกลงทุนแบบใด)
• บัตรผู้พำนักถาวรมอลต้าภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อใช้อาศัยอยู่ในมอลต้า และเดินทางเสรีในกลุ่มเชงเก้น
• ลงทุนในมอลต้า ได้สัญชาติ EU เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป
• ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงการโยกย้ายเสรีในสหภาพยุโรป (EU Freedom of Movement)
• 
พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Malta and The European Union :
• 
พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในมอลต้าและสหภาพยุโรป เดินทางเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
• เมื่อเป็นพลเมือง EU มีโอกาสสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้น ด้วยคะแนนสอบเข้าที่ต่ำลง และจ่ายค่าเทอมถูก

 

3. Right to Own Property in Malta Being Stable and Yielding Excellent Return on Investment ; Right to Own Land in any EU Member Country :
 สิทธิ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสูงในมอลต้า รวมถึงสิทธิ์ถือครองที่ดินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ

 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities as well as First-Rate Healthcare :
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง รวมถึง ระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Cost of Living, Low Tax Rate and Free Trade within the EU : Financial Hub with Access To Trade and Markets in Europe, Africa, and the Middle East
ค่าครองชีพต่ำ 
อัตราภาษีต่ำ และสิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีสหภาพยุโรป โอกาสทางธุรกิจมากมายในด้าน Financial Services, Oil and Gas, Filming Industry, Aviation, Technology, Gaming, Pharmaceuticals, International Education, etc. รวมถึง มอลต้าเป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาค เข้าถึงตลาดการค้าในยุโรป อาฟริกา และตะวันออกกลาง

 

6. Legal System - English Common Law :
• 
กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

 

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years)
• 
ผู้ถือสัญชาติมอลต้า เดินทางเข้ามาในมอลต้าเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป

 

8. Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union (27 Countries) :
• 
พลเมืองมอลต้า / ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในสหภาพยุโรป 27 ประเทศ 

Visitors: 554,854