MALTESE CITIZENSHIP FOR EXCEPTIONAL SERVICES

Become a Citizen of The European Union (EU) In 12 Months*
ขอสัญชาติมอลต้า
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปใน 12 เดือน

โปรแกรมลงทุนโดยการให้เงินสนับสนุนรัฐบาล

November 2020 : โปรแกรมใหม่ "The Maltese Citizenship By Naturalization
For Exceptional Services By Direct Investment" เริ่มเปิดรับผู้สมัครแล้ว!

สำหรับผู้สนใจยื่นขอ "วีซ่าประชากรถาวรมอลต้า" 
(Malta Permanent Residence Permit) 
โปรดคลิกดูรายละเอียด ที่นี่

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Malta Citizenship in 12 Months (EUR 750,000 Contribution) Or in 36 Months (EUR 600,000 Contribution)
• ขอสัญชาติมอลต้าใน 12 เดือน (ให้เงินสนับสนุนรัฐบาล EUR 750,000) หรือ ใน 36 เดือน (ให้เงินสนับสนุนรัฐบาล EUR 600,000)

• Citizen of the EU For Life ; Maltese Citizenship Can Be Passed On to Future Generations (Children/Grandchildren)
• เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปตลอดชีวิต และสัญชาติมอลต้าสืบทอดต่อไปยังลูก/หรือหลานเหลน ต่อไปในอนาคต

• Initially Get A Malta eResidence Card in Approx. 15 Working Days 
• เบื้องต้น ได้รับอนุมัติวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า ในเวลาประมาณ 15 วันทำการ

• Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta & the European Union including Switzerland
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในมอลต้าและสหภาพยุโรป รวมสวิตเซอร์แลนด์

• Inclusion of Spouse/Partner, Dependent Children Up To 28 Years Old and Parents Aged Over 55 of Main Applicant and Spouse
• รวมคู่สมรสจดทะเบียน/ไม่ได้จดทะเบียน บุตรที่ยังพึ่งพิงในครอบครัวอายุไม่เกิน 28 ปี และบิดามารดาอายุมากกว่า 55 ปีของผู้สมัครและคู่สมรส

• Commencing November, 2020 : The New Malta Citizenship by Investment Program Stipulates The Quota of 1,500 Applications in Total (Maximum 400 Applications Per Year)
• เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 โปรแกรมใหม่นักลงทุนขอสัญชาติมอลต้า กำหนดโควต้ารับผู้สมัครทั้งหมดเพียง 1,500 ครอบครัว (รับสมัครเพียง 400 ครอบครัวต่อปี) 

• Free Education or Low Tuition Fees for Your Children Studying at Top Universities in Europe 
• โอกาสเรียนฟรี จ่ายค่าเทอมถูก สำหรับบุตรของท่านในการเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป 

• Upon Having Resided for 5 Years in Another EU Nation, Maltese Citizens Can Apply for a PR Card of That EU Country  
• เมื่อพำนักในประเทศอื่นใน EU ครบ 5 ปี พลเมืองมอลต้ายื่นขอสถานะประชากรถาวรของประเทศยุโรปอื่นได้อีก
• ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติมอลต้า แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอบัตรประชากรถาวร PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติมอลต้า)

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(1) ให้เงินสนับสนุนรัฐบาล (Government Fund Contribution)

•  ผู้สมัครหลัก
    • .ให้เงินอุดหนุนรัฐบาล €600,000 ขอสัญชาติมอลต้าได้ หลังจากถือสถานะผู้พำนักถาวรครบ 36 เดือน (แบบปรกติ : Standard Option) หรือ
    • ให้เงินอุดหนุนรัฐบาล €ึ750,000 ขอสัญชาติมอลต้าได้ หลังจากถือสถานะผู้พำนักถาวรครบ 12 เดือน (แบบเร่งรัด : Expedited Option)

•  ผู้ติดตาม (สามีภรรยา/บุตร/พ่อแม่/ปู่ย่าตายาย) ให้เงินสนับสนุนอีกคนละ €50,000
  

PLUS (ร่วมกับ)

(2) บริจาคเงิน €10,000 ให้กับองค์กรการกุศลอนุมัติโดยรัฐบาล

(Philanthropic Donation to a Registered Non-Governmental Organization or Society Approved by Community Malta Agency)
   

PLUS (ร่วมกับ)

(3) เช่าบ้านพำนักอาศัย (Residential Property Rental)
เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Property Rental) ค่าเช่าปีละ €16,000 เป็นเวลา 5 ปี

หรือ 

ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัย (Residential Property Investment)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ มูลค่า €700,000 และถือครอง 5 ปี

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

ผู้สมัครต้องลงทุนใน 3 ประเภททั้งหมด (1+2+3) ดังกล่าวข้างต้น 

We are Working in Close Collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union (Since 2004) and Schengen Area (Since 2007), a Common-wealth Nation
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2547 และเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้นตั้งแต่ปี 2550 (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
• ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ - และสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

 

© The First (1st) EU Approved Citizenship-By-Investment Programme Since February 2014
The Malta Citizenship by Investment Programme เป็นโปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุนประเทศแรกในยุโรปที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2557 

Republic of Malta เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมาก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในสหภาพยุโรปมีเพียงมอลต้าและเยอรมันนีเท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้ดี ธนาคารในมอลต้าถูกจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด 1 ใน 5 ของโลก

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติมอลต้า (Maltese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองมอลต้าและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอลต้าหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union) Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007

 

© "Republic of Malta" : Neutral, Safe and Stable Country With Friendly People
พลเมืองมอลต้าเป็นมิตร มีจำนวนประชากร 514,564 (ปี 2019) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) เท่ากับ US$ 48,246 ต่อปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก เมืองหลวง วาลเล็ตต้า (Valletta) พื้นที่รวมทั้งประเทศ 316 ตารางกิโลเมตร การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี เงินตราคือ Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่เป็นกลาง สงบปลอดภัย และมีเสถียรภาพมั่นคงเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป   


© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ใจกลางทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษยาวนานถึง 150 ปี (ตั้งแต่ปีค.ศ. 1813 - 1964) ทำเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปใต้และอาฟริกาเหนือ ระยะทางเดินเรือเพียง 80 กิโลเมตรจากภาคใต้ของอิตาลี และห่างจากตูนีเซีย เพียง 284 กิโลเมตร  

 

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ

 

© The 3rd Fastest Economy Growing in the EU in 2019 ; An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index ; Expected Economic Growth Rate Equals 3.5% in 2021 and 2022
มอลต้ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง ดัชนีการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ดีเยี่ยม คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับ 3.5% ในปี 2021 และ 2022

 

© Official Languages are Malteste, and English ; Italian and French are Widely Spoken
ภาษาราชการคือ Maltese และ English (ภาษาอังกฤษคือภาษาราชการ) รวมทั้งภาษาอิตาเลี่ยนและฝรั่งเศส ก็นิยมใช้ในการสื่อสาร

 

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 186 Countries for Maltese Passport Holders (as of April 2021)
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้าเดินทางไป 186 ประเทศทั่วโลก รวม สหรัฐอเมริกา แคนาดา UK EU โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

© Second Citizenship for Deserving and Respectable Investors Who Passed a 4-Tier Strict Due Diligence 
• นักลงทุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มข้น 4 ระดับ ได้รับสัญชาติมอลต้า ผ่านโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติ (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาแล้ว และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป

• เพื่อเป็นหลักประกันในยามสถานการณ์วิกฤตเช่น ปัญหาทางการเมือง, ภัยสงครามกลางเมือง, ภัยจากธรรมชาติ, หรือการก่อการร้าย ฯลฯ

 

 


Cr : Malta Direkt Reisen

 

 

Benefits : Malta Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติมอลต้า

1. Fast-track Procedure Towards Maltese Citizenship in 12 - 36 Months (Depending on Investment Options Opted) : Residence Cards Within 2 Weeks For Living Permanently in Malta and Travel Freely in Schengen Area
• 
ใช้เวลายื่นเรื่องขอสัญชาติมอลต้าใน 12 - 36 เดือน (ขึ้นอยู่กับเลือกลงทุนแบบใด)
• บัตรผู้พำนักถาวรมอลต้าภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อใช้อาศัยอยู่ในมอลต้า และเดินทางเสรีในกลุ่มเชงเก้น
• ลงทุนในมอลต้า ได้สัญชาติ EU เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป สิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• 
พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Malta and The European Union :
• 
พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในมอลต้าและสหภาพยุโรป เดินทางเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
* เมื่อเป็นพลเมือง EU มีโอกาสสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้น ด้วยคะแนนสอบเข้าที่ต่ำลง และจ่ายค่าเทอมถูก

 

3. Right to Own Property in Malta Being Stable and Yielding Excellent Return on Investment ; Right to Own Land in any EU Member Country :
 สิทธิ์ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสูงในมอลต้า รวมถึงสิทธิ์ถือครองที่ดินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ

 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities as well as First-Rate Healthcare :
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง รวมถึง ระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Cost of Living, Low Tax Rate and Free Trade within the EU including Great Business Opportunities :
ค่าครองชีพต่ำ 
อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป รวมทั้งโอกาสทางธรุกิจมากมายในหลายด้านเช่น Financial Services, Oil and Gas, Filming Industry, Aviation, Technology, Gaming, Pharmaceuticals, International Education, etc.

 

6. Legal System Based on English Common Law :
• 
กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

 

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years)
• 
ผู้ถือสัญชาติมอลต้า เดินทางเข้ามาในมอลต้าเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป

 

8. Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union (27 Countries) :
• 
พลเมืองมอลต้า / ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในสหภาพยุโรป 27 ประเทศ 

Visitors: 398,179