MALTA RESIDENCE & VISA PROGRAM

Become a Resident of The European Union (EU) In 10 Months*
ขอวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า (หรือ "มอลตา")
สิทธิ์พำนักถาวรในสหภาพยุโรป 

โปรแกรมนักลงทุน


Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Obtain Malta Permanent Residence (Commonly Known as "Malta Golden Visa") in 6 Months
• ขอวีซ่าสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "Malta Golden Visa") ใน 6 เดือน

• Permanent Residence in Malta (EU) for Life
• ได้รับสถานะผู้พำนักถาวรในประเทศมอลต้า (สหภาพยุโรป) ตลอดชีวิต

• Malta Residence Card Renewable Indefinitely ; No Requirement for Minimum Stay
 บัตรพำนักถาวรมอลต้า (หรือ "มอลตา") ขอต่ออายุได้ตลอดไป และไม่มีข้อบังคับให้ต้องพำนักอยู่ในมอลต้า

• Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta ; No Taxation on Foreign Income 
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในมอลต้า ; รายได้จากต่างประเทศไม่ต้องยื่นเสียภาษี

• Become a Maltese Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout Schengen Area (including Norway, Switzerland and Iceland)                         
• เป็นผู้ถือบัตรพำนักถาวรมอลต้าทันที และเดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น (รวม นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์)

• Inclusion of Main Applicant, Spouse, Children (Both Minors and Adult Dependants) & Dependent Parents and Grandparents 
• รวมผู้สมัครหลัก คู่สมรส บุตรผู้ติดตาม (ทั้งบุตรผู้เยาว์และบุตรผู้โตเป็นผู้ใหญ่) บิดามารดา และปู่ย่าตายายผู้ที่ยังพึ่งพิงอยู่ในครอบครัว

• Right To Apply for Maltese Citizenship After 5 Years of Residency, Upon Having Met All the Requirements
• มีสิทธิ์ขอสัญชาติมอลต้า หลังจากพำนักอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน
* ต้องพำนักในมอลต้าอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี (หรือมากกว่า) ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้

• Become an EU Citizenship Once Having Been Granted Maltese Citizenship.
• ได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU Citizen โดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับสัญชาติมอลต้า 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice


Investment Options : 
เงื่อนไขการลงทุน
* ผู้สมัครต้องลงทุนทั้ง 3 รายการต่อไปนี้
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย EUR 100,000 หรือมีทรัพย์สินรวม (หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ หรืออื่นๆ) ไม่ต่ำกว่า EUR 500,000  

 

(1) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลมอลต้า (Maltese Government Bonds) มูลค่า €250,000 ถือครอง 5 ปี 
   *อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล และค่าธรรมเนียมในข้อ (2) + ข้อ (3) อีก €100,000 


หรือ เลือกจ่ายทิ้งครั้งเดียวไม่ได้คืน (Financing Option) จำนวน €70,000
      *อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล และค่าธรรมเนียมในข้อ (2) + ข้อ (3) อีก €100,000 

* Financing Option ทางเลือกลงทุนแบบไม่ได้คืน โดยชำระเป็นดอกเบี้ยครั้งเดียว (Non-refundable One-Time Payment) ให้กับสถาบันการเงินในมอลต้าผู้ลงทุนซื้อพันธบัตรให้กับผู้สมัคร โดยสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี (จากต้นเงิน €250,000)
♦ หากเลือกลงทุนช่องทางนี้ ผู้สมัครต้องแสดงเงินฝากหรือหุ้นพันธบัตรมูลค่า EUR 250,000 

 

(ร่วมกับ-เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

(2) ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Investment) ถือครอง 5 ปี : 
• มูลค่า €320,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
• มูลค่า €270,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้า หรือ Gozo 
      
หรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Rent a Property) เป็นเวลา 5 ปี : 
ชำระค่าเช่าปีละ €12,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
ชำระค่าเช่าปีละ €10,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้าหรือ Gozo  

 

(ร่วมกับ) 

(3) บริจาคเงิน €30,000 ให้กับกองทุนรัฐบาลมอลต้า (ไม่ได้คืน)         
(Contribution to National Development and Social Fund)
•  จำนวน €30,000 (ครอบคลุมผู้สมัครหลัก+คู่สมรส+บุตร)
•  ผู้ติดตามคนละ €5,000 (บิดามารดาหรือปู่ย่าตายาย ของผู้สมัครหรือคู่สมรส)

 

We Are Working In Collaboration With Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed By the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© A Eurozone Country, Member of the European Union and Schengen Area ; a Common-Wealth Nation
ประเทศมอลต้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) และยูโรโซน เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Area) ประกอบด้วย ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์
* มอลต้าเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ (เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษยาวนานกว่า 150 ปี มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักร) 

 

© The Malta Residence and Visa Programme (MRVP) : 2017 Legal Amendments To the MRVP Hence Facilitating the Immigration Process ! 
โปรแกรมขอวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า มีการปรับปรุงแก้ไขใน 2017 โดยลดความยุ่งยากในเงื่อนไขการขอ Residence Permit ทำให้ขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า สะดวกมากขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครและครอบครัวได้รับประโยชน์จากโปรแกรมอย่างสูงสุด
 

© Maltese Residence Permit for You & Your Family
สิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า (Maltese Residence Permit) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เช่น : ลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรในประเทศมอลต้า
* Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007
 

© Republic of Malta
ประเทศยุโรปใต้ในทะเลเมดิเตอเรเนียน เพียง 80 กิโลเมตรจากภาคใต้ของอิตาลี และห่างจากตูนีเซีย (อาฟริกาเหนือ) เพียง 284 กิโลเมตร ประชากร 514,564 (ปี 2019) เมืองหลวงคือ วาลเล็ตต้า (Valletta), พื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ
 

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ
 

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index ; Booming Sectors Includes Financial Services, Marine, Aviation and Real Property
มอลต้ามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก ธุรกิจสำคัญคือ ภาคการเงิน อุตสาหกรรมเดินเรือ การบิน และอสังหาริมทรัพย์
 

© Official Language is English
ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ
 

© Second Residency in A Safe and Stable Country 
• นักลงทุนขอสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศที่มั่นคงและปลอดภัย
• เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ปัญหาทางการเมือง, ภัยสงครามกลางเมือง, หรือ การก่อการร้าย เป็นต้น

 

 


Cr : Malta Direkt Reisen

 

Benefits :  Malta Residence Permit 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า

1. Previliges on Relocating to a Country Fulfilled with Natural Beauty, Steady Economic Growth, Political Stability and High Standard of Living :
สิทธิประโยชน์ในการโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่ประเทศที่มีธรรมชาติงดงาม มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ระบบการเมืองการปกครองที่มั่นคง และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนในระดับที่ดี
 

2. Indefinitely Reside, Settle, Work, Do Business and Study in Malta Including Visa Free Travel To Schengen Area :
• 
พำนักอาศัยตลอดไป-ทำงาน-ทำธุรกิจ-บุตรเรียนหนังสือระดับโลกในมอลต้า รวมถึงเดินทางวีซ่าฟรีในประเทศยุโรปเชงเก้น
 

3. Unlimited Access to the EU ; Right to Own Land in an EU Member State :
 สิทธิอันไม่มีขีดจำกัดในการเข้าถึงเขตเศรษฐกิจอียู สิทธิในการถือครองที่ดินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities, and First-Rate Healthcare (Top 5 in the World) 
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบประกันสุขภาพที่เป็นเลิศ (หนึ่งใน 5 ลำดับสูงสุดของโลก)

5. Benefit from a Low Tax Rate on Both Personal and Business : Affordable Cost of Living :
ผลประโยชน์จาก
อัตราภาษีที่ต่ำ ทั้งภาษีส่วนบุคคลหรือธุรกิจ ค่าครองชีพไม่แพง
 

6. Affordable Real Estate Property ; Living in the Warm Mediterranean Lifestyle with Mild Winters :
อสังหาริมทรัพย์ราคาไม่แพง สามารถใช้ชีวิตในแบบทะเลเมดิเตอเรเนียนที่มีบรรยากาศอบอุ่น มีฤดูหนาวที่ไม่หนาวมาก
 

7. Residence Permit Granted Up To 4 Generations Per Application :
• ใบ
อนุญาตผู้ถือสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า อนุมัติให้กับผู้สมัคร-คู่สมรส-บุตร รวมทั้งบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย พร้อมกันในใบสมัครเดียว
 

8. Upon Becoming a Maltese Citizen : Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Throughout the European Union & Visa-Free or Visa on Arrival Access to 184 Countries (April 2020) :
• หลังจากได้รับสัญชาติ
มอลต้า : ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป เดินทางไปได้ 184 ประเทศทั่วโลก (April 2020)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 264,823