BULGARIA IMMIGRANT INVESTOR  

Become a Permanent Resident of Bulgaria (EU) in 6 Months*
วีซ่าประชากรถาวรบัลแกเรีย
โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุน 

 

March, 2021 :  เงื่อนไขลงทุนภายใต้กฏหมายใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้
(วีซ่าถาวรนักลงทุนบัลแกเรียอนุมัติเร็วขึ้น)

 

 
Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Bulgarian Permanent Residence ("For Life") Officially Granted 
วีซ่าประชากรถาวรบัลแกเรีย (มีอายุตลอดชีพ) อนุมัติโดยรัฐบาลบัลแกเรีย
* ในหลายประเทศ ต้องถือสิทธิ์พำนักถาวร (Residence permit) อย่างน้อย 5 ปี จึงจะขอ PR ได้ (เช่น โปรตุเกส สหราชอาณาจักร ฯ) 
** ประกาศนียบัตรประชากรถาวร (Certificate of Permanent Residence) ออกให้ใน 6 เดือน  
*** ขอ Bulgaria PR Card ในบัลแกเรีย ประชากรถาวรบัลกาเรียเดินทางเข้าบัลกาเรีย ให้แสดงประกาศนียบัตร PR (แทนบัตร PR ได้)

Reside, Become Self-Employed, Run a Business, Study, Retire Permanently in Bulgaria 
พำนักถาวรตลอดชีวิต-ประกอบการค้า-ทำธุรกิจ-ทำงาน-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในบัลแกเรีย
* สถานะประชากรถาวรที่ได้รับ (Permanent residence) เป็นระดับสูงสุดในบัลกาเรีย ซึ่งเหนือกว่าผู้ถือสิทธิ์พำนักระยะยาว (Long-term residency)
 
  Visa-Free Travels Througout Schegen Area for Bulgarian Permanent Residents Upon Bulgaria Becoming a Full Member of Schengen Countries (Supposedly in Late 2022) 
ผู้ถือบัตรประชากรถาวรบัลแกเรีย PRP เดินทางเข้าเขตยุโรปเชงเก้นไม่ต้องขอวีซ่า หลังจากบัลแกเรียได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของประเทศกลุ่มเชงเก้น (คาดการณ์ว่าในปลายปี 2022)
* Sep 29, 2002 : นายกรัฐมนตรีเยอรมันนี Hon. Olaf Scholz กล่าวถึงการสนับสนุนให้บัลแกเรีย โรมาเนีย และโครเอเชีย ได้รับสถานะสมาชิกของเขตเชงเก้นยุโรปเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหภาพยุโรป ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของรมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลกาเรีย Hon. Kostadin Kodzhabashev ที่แถลงว่า บัลแกเรียคาดว่าจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตเชงเก้น หลังการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปในเดือน Dec 2022

Law Amendments Coming into Effect in March 2021 : กฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ มีนาคม 2564
- คู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ขอสถานะประชากรถาวร Permanent Residence Permit ("PRP") พร้อมกับผู้สมัครหลัก (ภายใน 3 เดือน)  
- บุตรผู้เยาว์ยื่นขอสัญชาติบัลกาเรียได้ทันที (หลังผู้สมัครหลักได้รับสัญชาติบัลแกเรีย)
- คู่สมรสยื่นขอสัญชาติบัลกาเรียได้ทันที เมื่อถือ PRP ครบ 3 ปี (หลังผู้สมัครหลักได้สัญชาติบัลแกเรีย)

บุตรอายุมากกว่า 18 ปี ขอสัญชาติบัลแกเรียได้ตามหลักทายาท (Bulgarian citizenship by origin) กฏหมายสัญชาติแก้ไขใหม่ (Art. 12a of the Bulgarian Citizenship Act)

Bulgarian Citizenship in 5 Years (Or Fast-track Citizenship in 24 Months Via Doubled Investment)
ขอสัญชาติบัลแกเรียใน 5 ปี (หรือ ขอสัญชาติแบบเร่งรัดใน 24 เดือนโดยลงทุนเพิ่ม)
 
Becoming an European Union (EU) Citizen ; Bulgarian Citizenship Can Be Passed On To Future Generations
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป รวมถึงสัญชาติบัลแกเรียสามารถสืบทอดส่งต่อไปถึงลูกหลานในอนาคต

Enjoy Privileges under the EU's Freedom of Movement and of Residence 
สิทธิประโยชน์ข้อตกลงสหภาพยุโรปเรื่อง โยกย้ายเสรี-ทำธุรกิจ-ทำงาน-พำนักตลอดชีพในประเทศสมาชิก EU
 
Since 2008, Approx. 300+ Investors Successfully Obtained Citizenship & EU Passports
นับตั้งแต่ปี 2551 นักลงทุนมากกว่า 300+ ครอบครัว ได้รับสัญชาติบัลแกเรียและพาสปอร์ตสหภาพยุโรป

No Bulgarian Language Requirement, No Permenent Residence in Bulgaria

ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาบัลแกเรีย ไม่ต้องพำนักถาวรในบัลแกเรีย
* กรณีมีประวัติเคยต้องคดีและถูกพิพากษาลงโทษ ผู้สมัครอาจยื่นเรื่องได้ หากพิสูจน์ได้ว่า คดีถึงที่สุดและได้รับการแก้ไขฟื้นฟูแล้ว (Rehabilitation)!

Proof of Legal Acquisition of Funds

ผู้สมัครมีหน้าที่พิสูจน์ว่า เงินที่นำลงทุน ได้มาโดยสุจริต
 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Permanent Residence (ขอสัญชาติใน 5 ปี)

A.1) ลงทุนกองทุน หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บัลกาเรีย €512,000 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นอีก €100,000) เป็นเวลา 6 ปี
* Exchange Traded Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts or Stocks traded on the Bulgarian Stock Exchange 

หรือ
A.2) เลือกจ่ายทิ้งครั้งเดียว (Financing Option)
     One-Time Payment = € 205,000 (ไม่ได้เงินคืน) อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว 
      *Financing Option คือการลงทุนแบบจ่ายทิ้งครั้งเดียวอันประกอบด้วย ดอกเบี้ยต้องจ่ายคืนให้แก่สถาบันการเงิน (ผู้ออกเงินลงทุนเต็มจำนวนแทนผู้สมัคร) ค่าธรรมเนียมรัฐบาล ค่าธรรมเนียมบริษัทกฏหมาย ค่าดำเนินการบริษัทตัวแทนในบัลกาเรียและในประเทศที่สาม ฯลฯ   

 

หรือ

(B) Fast Track Option (ขอสัญชาติแบบเร่งรัดใน 24 เดือน) อาจถูกยกเลิก!
* รัฐบาลบัลแกเรียเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติแบบเร่งรัด ในเดือน March 2021 
 
  B.1) ลงทุนในกองทุน หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บัลแกเรีย จำนวน €1,024,000 Euro หรือ 
  B.2) จ่ายทิ้งครั้งเดียว (Financing Option)
        One-Time Payment € 355,000 Euro (ไม่ได้เงินคืน) อัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆแล้ว 
        * โดยชำระตรงให้กับสถาบันการเงินในบัลแกเรีย  
 


We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Bulgarian Government
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลบัลแกเรีย 

 

 

11

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม
 

© Program Established and Approved by the Bulgarian Government
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับประชากรถาวรและสัญชาติ (Bulgaria Immigrant Investor Program) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 May 2009 โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลบัลแกเรีย ภายใต้การสนับสนุนโดย Invest Bulgaria Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด Ministry of Economy, Energy and Tourism และ Foreign Ministry เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจทั่วโลก

© Endorsed By the Bulgarian Government & In Line With The European Union (EU) Legislation
โปรแกรมลงทุนผ่านการเห็นชอบโดยกรรมาธิการรัฐสภาบัลแกเรีย (Bulgarian Parliament Commissions) รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายสหภาพยุโรปและได้รับการรับรองโดยกรรมาธิการสหภาพยุโรป (The EU Commission) 

© Citizenship for Life 
สัญชาติบัลแกเรียน (Bulgarian Citizenship) ทำให้ท่านและครอบครัว ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมพลเมืองบัลแกเรีย สัญชาติติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Citizenship for Life) โอกาสลงทุนทำธุรกิจ + การเรียนมาตรฐานยุโรป (สำหรับบุตร) + รักษาฟรี + พำนักตลอดชีพในบัลแกเรีย โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศสมาชิก EU ใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป : European Union)

© Bulgaria  
สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) - องค์การนาโต้ (NATO) และสภายุโรป (Council of Europe) ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ทิศเหนือติดกับ Romania, ทิศตะวันตกติดกับ Serbia และ Macedonia ทิศใต้เชื่อมต่อกับ Greece รวมถึง Turkey ทิศตะวันออกติดกับ ทะเลดำ (Black Sea) ประเทศบัลกาเรียมีพื้นที่เป็นอันดับ 14 ของยุโรป มีประชากรประมาณ 7.36 ล้านคน (ปี 2020) การปกครองแบบประชาธิปไตย ตั้งแต่ 1991

© Ranked 18th Among the World's Most Powerful Passports  
พาสปอร์ตบัลแกเรีย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 18 ของโลก

© Second Citizenship
• นักลงทุนขอสัญชาติบัลแกเรีย ได้สัญชาติที่สอง (พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในบัลแกเรียและสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ


© Visa-Free Travel for Citizens : 177 Countries (as of May 2023), Bulgarian Passport Ranked 18th 
• ผู้ถือพาสปอร์ตบัลแกเรีย เดินทางไปได้ 177 ประเทศ (Visa free or visa-on-arrival) ถูกจัดอยู่ในลำดับ 18 ของโลก

 

  

 


Cr : Jacob + Katie Schwarz

 

 

Benefits : Bulgaria Permanent Residence 
ประโยชน์ 9 ข้อผู้ถือวีซ่าถาวรบัลแกเรีย

1. Become A Permanent Resident of Bulgaria (EU) and Thereafter Secure Bulgarian Citizenship and An EU Passport 
  Bulgarian Citizen is a Citizen of the EU
• ลงทุนในบัลแกเรีย ได้วีซ่าประชากรถาวรบัลแกเรีย (หรือ "บัลกาเรีย")
• โอกาสขอสัญชาติบัลแกเรียใน 2 ปี (แบบเร่งรัด) และ 5 ปี (แบบปรกติ) ได้ถือพาสปอร์ตเล่มที่สอง
• สัญชาติบัลแกเรีย นำท่านสู่สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป สิทธิภายใต้ข้อตกลงสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น:
• พำนักตลอดชีพ-ทำธุรกิจการค้า-เรียนการศึกษาระดับโลก-ระบบประกันสุขภาพ-ซื้ออสังหา-เกษียณอายุในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป !

2. Investment Approved By The Government : 
รัฐบาลบัลแกเรียอนุมัติ การลงทุนในพันธบัตร ลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างงาน

3. Fast and Straightforward Immigration Processes :
กระบวนการรวดเร็วและตรงไปตรงมา ได้รับอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรบัลแกเรียใน 6-9 เดือน

4. Exempted from Physical Residency in Bulgaria :
• ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในบัลแกเรียเพื่อรักษาสถานะประชากรถาวร
• โอกาสขอสัญชาติบัลแกเรียใน 5 ปี 
• โอกาสขอสัญชาติบัลแกเรียแบบเร่งรัดใน 24 เดือน (โดยลงทุนเพิ่ม)  

5. Excellent Educational Standard & Great Healthcare Program :
• มาตรฐานการศึกษาสูงดีเยี่ยม 
• ระบบสาธารณสุขมีความก้าวหน้า

6. Superb Quality of Life :
พลเมืองบัลแกเรียมีคุณภาพชีวิตดีตามมาตรฐานยุโรป-ประเทศสวยงาม-มีประวัติศาสตร์นับพันปี

7. Great Benefits Upon Becoming A European Citizen
   *Freedom of Movement and of Residence (Reside-Do Business-Work Permanently in EU)

• เดินทางเสรีในสหภาพยุโรป ภายใต้สนธิสัญญาประชาคมสหภาพยุโรป
• พำนักตลอดชีพ-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป

8. Free Trade Agreements within EU :
สิทธิประโยชน์ในเขตการค้าเสรีสหภาพยุโรป

9. Utilize Benefits of Doing Business in Bulgaria / EU : Access to the EU Market

• อัตราภาษีธุรกิจและส่วนบุคคลต่ำเพียง 10% (Low Taxes : Both Corporate and Personal Income Tax)
• บัลแกเรียมีเงินลงทุนไหลเข้าจากต่างประเทศจำนวนมาก (Solid Foreign Investment)
• โอกาสเข้าถึงตลาดการค้าในอียู (Access to the EU Market)

10. Strategic Location :
ที่ตั้งดีเยี่ยม-เชื่อมยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และอาฟริกา

 

ดูข้อมูล "Bulgaria Fast-track Citizenship By Investment" 

 

Visitors: 520,618