UK INVESTOR VISA (TIER1)

Become a Resident of The United Kingdom In 4 Weeks*
ขอวีซ่าพำนักถาวรอังกฤษ (UK)
สิทธิ์พำนักถาวรและขอสัญชาติอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

โปรแกรมนักลงทุน

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• United Kingdom (UK) Residence Permit in 4 Weeks
• ได้รับวีซ่าพำนักถาวรอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ใน 4 สัปดาห์
* โปรแกรมวีซ่าพำนักถาวรที่ใช้เวลาน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับโปรแกรมในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G-8

• UK Tier 1 Investor Visas (Resident's Permits) For Applicant, Spouse, and Children under the Age of 18 
• ผู้ถือวีซ่านักลงทุนอังกฤษ / สิทธิ์พำนักในอังกฤษ สำหรับนักลงทุน คู่สมรส และลูก โดยบุตรผู้ติดตามมีอายุต่ำกว่า 18 ปี
* วีซ่านักลงทุน (Investor visa) ที่อนุมัติให้ เบื้องต้นมีอายุ 3 ปี 4 เดือน หลังจากนั้นขอต่ออายุได้อีก 2 ปี

• Receive Many Government Benefits, Enjoy a High Standard of Living, Work, Start a Business, Access to FREE World-Class Education System for Children, or Do Nothing and Retire Permanently in The United Kingdom
• ย้ายถิ่นฐานไปอังกฤษ รับสวัสดิการมากมายจากรัฐบาล มีความสุขในประเทศที่มีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีเยี่ยม ทำงาน โอกาสทำธุรกิจ โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาคุณภาพระดับโลกสำหรับบุตร หรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ เพียงต้องการเกษียณอายุพำนักตลอดชีพในอังกฤษ

• Applying for UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 2 - 5 Years 
• ขอสถานะประชากรถาวรสหราชอาณาจักรใน 2 - 5 ปี
 

• Access to World's Best Healthcare System via the FREE NHS (National Health System) of the UK
• โอกาสเข้าถึงระบบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ฟรีไม่เสียเงิน ผ่านหน่วยงานสุขภาพแห่งชาติ NHS แห่งสหราชอาณาจักร

• ฺPathway Towards British Citizenship After 5-6 Years
• ช่องทางได้รับสัญชาติอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ภายใน 5-6 ปี
* ระยะเวลามีสิทธิ์ขอ Citizenship ขึ้นกับวงเงินลงทุนว่าเท่าไหร่ £2 m / £5 m / £10 m (ดูตาราง Investment Options)

  ระยะเวลาอนุมัติ UK Investor Visa (Tier 1) ดูเว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักร www.gov.uk

  ผลกระทบจาก Brexit ดูเว็บไซต์สหภาพยุโรป Affected By Brexit?

  * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

   

 

UK Tier 1 Investor Visa Requirements :

• The applicant has funds amounting to at least £2,000,000 belonging to him/herself, his/her partner or in jointly-owned accounts and available to invest in an active and trading UK business.
ผู้สมัครมีเงินลงทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง ที่ฝากอยู่ในสถาบันการเงินจดทะเบียนตามกฏหมาย ถือครองบัญชีโดยผู้สมัคร คู่สมรส หรืออยู่ในบัญชีเจ้าของร่วม และพร้อมนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจจดทะเบียนได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร
* หากถือครองเงินลงทุนเป็นเวลาน้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครต้องพิสูจน์ที่มาที่ไปโดยสุจริตของทรัพย์สิน
** หากยื่นเรื่องขอวีซ่านักลงทุนจากนอกประเทศ ผู้สมัครต้องยื่นใบรับรองประวัติอาชญากรรมด้วย
*** นักลงทุนไม่สามารถเลือกลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ พัฒนา หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งไม่สามารถเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือบริษัทก่อตั้งในต่างประเทศ 

• The applicant has opened a bank account with a UK registered financial institution whereby the investment amount not less than £2,000,000 being held and disposable in the UK.
ผู้สมัครได้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร โดยมีเงินลงทุนจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 ปอนด์ถูกจัดเก็บในบัญชีนี้ ที่เป็นอิสระ โดยไม่อยู่ในรูปหลักทรัพย์ หุ้น หรืออื่นๆ และพร้อมถูกนำไปใช้ได้ทันทีในสหราชอาณาจักร

• For five (5) years, the applicant must invest in an active and trading business duly registered with Companies House in the UK and with HM Revenue and Customs as well as employing at least 2 employees. Besides, the registered company must not principally engage in property investment. UK Tier 1 Investors can no longer invest in government bonds (commencing 29 March 2019). 
เป็นเวลา 5 ปี ผู้สมัครต้องลงทุนในธุรกิจที่จดทะเบียนกับ สำนักงานทะเบียนการค้าและหน่วยงานสรรพากรและศุลกากร ในสหราชอาณาจักร ธุรกิจดำเนินกิจการอย่างมั่นคงและต่อเนื่องมีการจ้างงานอย่างน้อย 2 คน นอกจากนี้ต้องไม่ใช่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก เริ่มตั้งแต่ 29 มีนาคม 2019 เป็นต้นไป นักลงทุนอังกฤษ Tier 1 ไม่สามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้อีกต่อไป

 

Notes :

Investment Amount = £2,000,000
• Obtaining UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 5 Years
• ฺBritish Citizenship in 6 Years

Investment Amount = £5,000,000
• Obtaining UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 3 Years
• ฺBritish Citizenship in 5 Years

Investment Amount = £10,000,000
• Obtaining UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 2 Years
• ฺBritish Citizenship in 5 Years 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© UK Immigrant Investor Program :
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1994 เพื่อเชิญชวนนักลงทุนผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่งและครอบครัวให้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและดำเนินธุรกิจในอังกฤษ (สหราชอาณาจักร - ประกอบด้วย อังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ)


© United Kingdom :
ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth) - องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO) - และประชาคมยุโรป (Council of Europe)


© Requirements for Applying for Indefinite Leave To Remain (ILR) for Permanent Settlement :
• ใบอนุญาตตั้งถิ่นฐาน (ILR) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ประชากรถาวร (Permanent Residence) คือเอกสารอนุมัติให้กับชาวต่างชาติ เพื่ออนุญาตให้พำนักได้อย่างถาวร และประกอบกิจการงานต่างๆ ใน UK ได้ไม่มีข้อจำกัด
• การขอใบอนุญาต ILR ต้องมีคุณสมบัติคือ ผู้ขอมีความตั้งใจที่จะยึดเอาสหราชอาณาจักรเป็นที่พำนักอาศัยหลัก ไม่ออกไปอยู่นอกประเทศ UK เกินกว่า 180 วันต่อปี รักษาการลงทุนไว้โดยไม่ถอนเงินลงทุนออกมา ผู้สมัครรวมคู่สมรสและบุตรมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B1 หรือสูงกว่า รวมทั้งต้องสอบผ่าน The Life in the UK Test (เมื่อ ILR ได้รับอนุมัติ ท่านสามารถถอนเงินลงทุนออกมาได้)  
* ความแตกต่างระหว่าง ILR และกระบวนการโอนสัญชาติ (Naturalization) คือ สถานะ ILR อาจถูกเพิกถอนได้ หากท่านไปพำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักรเกินกว่า 2 ปี ในทางตรงกันข้าม หากท่านได้ถือสัญชาติอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) แล้ว สัญชาติอังกฤษติดตัวตลอดชีวิต เข้าออกสหราชอาณาจักรได้อย่างเสรี ไม่มีข้อจำกัดใดๆ


© Requirements for Applying for British Citizenship (Nationality) and Passport : 
ท่านและสมาชิกในครอบครัวทุกคนสามารถขอโอนสัญชาติอังกฤษ (Naturalization) หรือจดทะเบียน (Registration) เป็นพลเมืองอังกฤษ (British Nationality) ได้ใน 12 เดือนหลังจากได้รับอนุมัติใบอนุญาตตั้งถิ่นฐาน ILR
* หรือภายใน 5 ปี นับจากวันแรกที่ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักถาวรใน UK ภายใต้ Investor visa 

ผู้ยื่นขอสัญชาติอังกฤษ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ :
• ใช้ชีวิตพำนักนอกสหราชอาณาจักรน้อยกว่า 450 วัน ในช่วง 5 ปีย้อนหลังไป นับจากวันที่ยื่นขอสัญชาติ (และต้องไม่เกิน 90 วันในช่วงหนึ่งปีก่อนหน้าวันยื่นขอสัญชาติอังกฤษ)
• ไม่เคยมีคดีอาชญากรรม หรือฝ่าฝืนกฏหมายตรวจคนเข้าเมือง
• มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการพูด (Speaking) และการฟัง (Listening) ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 หรือสูงกว่า
• สอบผ่าน Life in the UK Test   

© UK Passport Holders :
เดินทางไป 184 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า Visa-Free or Visa-on-Arrival (as of January 2020)


© Second Citizenship :
• นักลงทุนยื่นขอสัญชาติอังกฤษ ได้ถือสัญชาติที่สอง (ผู้ถือสัญชาติไทย ถือครองสัญชาติอื่นได้ โดยถูกต้องตามกฏหมาย)
• เพื่อชีวิตใหม่ในอังกฤษ / สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ) 
• เพื่อแสวงหาอนาคตที่ดี และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในทวีปยุโรป
 

 

Three (3) Other UK Business Immigration Options :
ทางเลือกอื่นอีก 3 ช่องทาง สำหรับการขอวีซ่านักธุรกิจอังกฤษ 
* บจก. ไทย-แคนาดา กรุ๊ป ไม่ได้รับทำวีซ่านักธุรกิจอังกฤษในสาม (3) ประเภทด้านล่างนี้ เรารับทำเฉพาะวีซ่านักลงทุน Tier 1 Investor Visa เท่านั้น !


(1) Overseas Business Representative Visa 
• เงื่อนไขของ "วีซ่านักธุรกิจประเภทตัวแทนสาขาในอังกฤษ" คือ ผู้สมัครมีธุรกิจอยู่นอกสหราชอาณาจักร และเตรียมจะเปิดสาขาขึ้นใน UK ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ อาชีพ หรือการศึกษา ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินลงทุนว่าต้องมีจำนวนเท่าใด
• เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่านักธุรกิจในประเภทนี้ ผู้สมัครและครอบครัวเบื้องต้นได้รับวีซ่าพำนักถาวรในอังกฤษ 3 ปี และขอต่ออายุได้อีก 2 ปี เมื่อพำนักครบ 5 ปี สามารถขอสถานะประชากรถาวร (UK Permanent Settlement) และขอสัญชาติอังกฤษ (UK Passport) 


(2) UK Innovator Visa : 
• รัฐบาลอังกฤษได้ยกเลิกประเภทวีซ่าผู้ประกอบการอังกฤษ (UK Tier 1 Entrepreneur Visa) ในเดือน March 2019 และได้แทนที่ด้วยโปรแกรมวีซ่านักธุรกิจผู้สร้างนวัตกรรม (Innovator Visa) 
• วีซ่านักธุรกิจอังกฤษประเภทนี้ถูกออกแบบมาสำหรับ นักธุรกิจผู้มีประสบการณ์และต้องการเข้ามาก่อตั้งธุรกิจ หรือเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่กำลังดำเนินกิจการอยู่ใน UK โดยมีเงื่อนไขให้นำเงินมาลงทุนเพียง £50,000 ปอนด์ (เป็นเงินทุนของตนเอง หรือมาจากบุคคลที่สามก็ได้) ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ อาชีพ หรือการศึกษา
• วีซ่านักธุรกิจผู้สร้างนวัตกรรม เป็นช่องทางที่เร็วกว่าและง่ายกว่า ที่จะทำให้ผู้สมัครและครอบครัวได้รับสถานะประชากรถาวรอังกฤษ (UK Permanent Settlement) หลังจากพำนักในอังกฤษเพียง 3 ปี และยื่นขอสัญชาติอังกฤษ (UK Citizenship) 

(3) UK Startup Business Visa : 
• ในวันที่ 7th March 2019 - รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศเปิดรับสมัคร "วีซ่านักธุรกิจประเภทผู้ริเริ่มธุรกิจ (Start Up Visa)"
• วีซ่านักธุรกิจอังกฤษในประเภทนี้ออกแบบมาสำหรับ นักธุรกิจที่ไม่ใช่ชาวยุโรป (Non-European migrants) ผู้ต้องการอพยพย้ายถิ่นฐานมาพำนักในอังกฤษ เพื่อลงทุนในภาคเศรษฐกิจของอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) โดยการก่อตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมา วีซ่านักธุรกิจประเภทนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (Early-stage entrepreneurs) ที่ต้องการสร้างธุรกิจเริ่มแรกของตนเอง ไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินลงทุนสำหรับก่อตั้งธุรกิจใหม่ใน UK นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถทำงานไปด้วยในระหว่างเตรียมการก่อตั้งธุรกิจตนเอง วีซ่านักธุรกิจประเภทนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ อาชีพ หรือการศึกษา
• วีซ่านักธุรกิจผู้ริเริ่มธุรกิจ เป็นช่องทางที่ไม่ยุ่งยาก โดยเบื้องต้น หากได้รับอนุมัติ ผู้สมัครและครอบครัวจะได้รับสิทธิ์พำนัก (Resident's Permit) เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจะได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยได้อย่างไม่มีข้อจำกัด (Indefinite Leave To Remain : ILR) เป็นเวลาอีก 3 ปี หลังจากพำนักในอังกฤษครบ 5 ปี สามารถยื่นขอตั้งรกรากถาวรในสหราชอาณาจักร (UK Permanent Settlement) จากนั้นยื่นขอสัญชาติอังกฤษ และพาสปอร์ตอังกฤษ (UK Passport) ต่อไป

 

• Difference between UK ILR and PR : Either of which has the same effect and is a permanent status therefore enabling you to enter and remain in the UK for as long as you wish without the requirement to apply for a travel, work, or study visa.

๊UK ILR และ PR แตกต่างกันอย่างไร กล่าวคือ ทั้งสองอย่างให้สิทธิ์ในการพำนักถาวรในสหราชอาณาจักรแก่ผู้ถือสถานะดังกล่าว โดยสามารถทำงาน ประกอบธุรกิจ เกษียณ หรือเรียนในอังกฤษ ได้ตามความปรารถนา
· PR เป็นสถานะประชากรถาวร (Permanent Residence) ที่มอบให้โดยอัติโนมัติแก่พลเมืองประเทศสมาชิก European Economic Area ("EEA nationals") ภายใต้กฏหมายของผู้ที่ได้พำนักอาศัยอยู่ในอังกฤษ UK อย่างน้อย 5 ปี โดยได้ทำกิจกรรมที่ทำให้คุณสมบัติครบถ้วน และไม่ออกไปพำนักนอก UK เกินกว่า 6 เดือน
· UK ILR คือสถานะประชากรถาวร (Permanent Residence) ที่ให้แก่พลเมืองประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก European Economic Area ("Non-EEA nationals) ที่ต้องการตั้งรกรากในอังกฤษอย่างไม่มีข้อจำกัด ผู้ที่ได้พำนักอาศัยอยู่ในอังกฤษ UK อย่างน้อย 5 ปี ภายใต้วีซ่าพำนักถาวร (Residence Permit) และไม่ออกไปใช้ชีวิตนอกประเทศอังกฤษ UK เกินกว่า 180 วันต่อปี รวมทั้งต้องผ่านการสอบ Life in the UK Test และมีผลคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 

หมายเหตุ: เมื่อได้รับ PR หรือ LPR นั่นคือสถานะที่ถาวร สามารถเข้าออก (Enter) หรือพำนักอยู่ (Remain) ในสหราชอาณาจักร ตราบเท่าที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ วีซ่าทำงานอังกฤษ หรือวีซ่านักเรียนอังกฤษ โดยสถานะไม่ถูกยกเลิกเพิกถอน ยกเว้นสองเรื่องคือ ท่านเดินทางออกไปนอกประเทศ UK นานเกินกว่า 2 ปี หรือ มีคดีอาชญากรรมร้ายแรง 


 

NOTES :    

• Due to Brexit, There are Major Changes and a Points-Based Immigration System is Introduced in 2020
เนื่องจากผลของ Brexit กระบวนการอนุมัติวีซ่าถาวรถูกเปลี่ยนแปลงในปี 2020 ระบบการให้คะแนนตามคุณสมบัติของผู้สมัครถูกนำมาใช้ 

• Applicants and Their Families Can Immigrate to the UK in Approximately 90 Days
ผู้สมัครวีซ่านักธุรกิจอังกฤษและครอบครัว สามารถอพยพย้ายถิ่นฐานมาพำนักถาวรในสหราชอาณาจักรภายใน 90 วัน

 

 

  Cr : Visa and Immigration Updates

 

Benefits : UK Investor Visa Holders 
สิทธิประโยชน์ 9 ข้อผู้ถือวีซ่าถาวรอังกฤษ UK

1. Become a Resident's Permit Holder / Permanent Resident / Citizen of The UK : 
● เป็นผู้ถือบัตรพำนักอาศัยใน UK / ประชากรถาวรอังกฤษ / พลเมืองอังกฤษ ถือสัญชาติอังกฤษและพาสปอร์ตอังกฤษ
● UK เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G-8)
● พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)

หมายเหตุ - โปรดดูผลกระทบจาก Brexit

2. Government Approved Investment :
ลงทุนในโครงการธุรกิจที่อนุมัติโดยรัฐบาล มั่นคงและปลอดภัย ได้รับเงินลงทุนคืนภายใน 2, 3 หรือ 5 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุน)

3. Fast Track Process :
ได้รับสถานะผู้ถือวีซ่านักลงทุนอังกฤษ / สิทธิ์พำนักอาศัย (UK Investor Visa / Residence Permit) ภายใน 4 สัปดาห์

4. UK Citizenship In 6 Years :
ขอสัญชาติอังกฤษ (British Citizenship) ได้ใน 6 ปี เป็นพลเมืองอังกฤษ (UK Nationality) ถือพาสปอร์ตอังกฤษ (British Passport)
* ดูข้อมูลเพิ่มเติมในกูเกิ้ล โดยพิมพ์ "ขอสัญชาติอังกฤษ pantip" 

5. World's Best Education System & Internationally-Recognised Universities :
เรียนฟรีถึงระดับไฮสกูล มาตรฐานการศึกษาสูงที่สุดในโลก ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า 150 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงอีกมากมาย โอกาสทางการศึกษาในอังกฤษ (UK) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน

6. World's Best Free Medical Care Services :
ฟรี ระบบประกันสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลก

7. High Standard of Living & Equal Human Rights :
เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก มีสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียม

8. Great Place To Do Business with GDP 1.1 % in 2019 :
ทำเลที่ตั้งคือประตูสู่ยุโรป โดยมีลอนดอน (London) เป็นหัวใจและศูนย์กลางธุรกิจและการเงินที่สำคัญของโลก UK มี GDP 1.1 % ในปี 2019

9. The UK is One of the Largest Economy in the World :
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับต้นๆของโลก 
● โปรดดู ข้อมูลในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) ของ Brexit

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 227,213