PORTUGAL GOLDEN VISA 

Become a Resident of The European Union (EU) in 10 Months*
วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
สิทธิ์พำนักถาวรสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน
 
หมายเหตุ : รัฐบาลโปรตุเกสปรับแก้ไขกฏหมาย 1st January 2022
เพื่อดึงดูดการลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ลงทุนธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ห่างไกล 

ลงทุนใน Lisbon / Porto / เมืองชายทะเล ไม่ได้! 
  

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Portuguese Residence Permit (Commonly Known as "Golden Visa")
• วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส (หรือเรียกกันทั่วไปว่า "Golden Visa")

• Become a Portuguese Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout the Schengen Area
• เป็นผู้ถือใบอนุญาตพำนักถาวรโปรตุเกสทันที และเดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้นยุโรป 

• Portuguese Permanent Residence and/or Citizenship After 5 Years
• ขอสถานะประชากรถาวร PR และ/หรือ สัญชาติโปรตุเกส เมื่อครบ 5 ปี (กฏหมายเปลี่ยนแปลงล่าสุดปี 2018)
* ผู้ขอสัญชาติ ต้องมีความรู้ภาษาโปรตุเกสพื้นฐานในระดับ A2 Level เรียกว่า "CIPLE" (เป็นระดับที่ต่ำ เรียนออนไลน์ได้ และสอบผ่านไม่ยาก)

• Citizen of The European Union (EU) ; Poruguese Citizenship Can Be Passed On To Future Generations
• เมื่อได้รับสัญชาติโปรตุเกส เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที รวมถึง สัญชาติโปรตุเกสสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต

• Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Portugal & the European Union
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เกษียณอายุในโปรตุเกสและในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)
  * เมื่อได้รับสัญชาติโปรตุเกส ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizen) ทันที

• Freedom of Movement and of Residence (Established by the Treaty of Maastricht in 1992)
• ข้อตกลงเสรีภาพการเคลื่อนย้ายและพำนักอาศัย (ก่อตั้งโดยสนธิสัญญามาสทริชท์ ในปี 2535) พลเมืองสหภาพยุโรปได้รับสิทธิ์โยกย้ายถาวรไปพำนักประเทศสมาชิกอียูได้อย่างเสรี อาศัยตลอดชีพ-ทำธุรกิจทำงาน-เปิดบัญชีธนาคารโอนเงิน-นำเข้าส่งออกสินค้าในสหภาพยุโรป

• เมื่อพำนักในประเทศสมาชิกครบ 5 ปี ยื่นขอสถานะประชากรถาวร Permanent Residence (PR) ของประเทศสมาชิกนั้นได้อีก
  *ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติโปรตุเกส แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติโปรตุเกส)

• Include Dependent Children (No Age Limit) ; Adult Children Aged 18 Years or Over Must Be a Single and Full-time Student 
• รวมบุตรผู้ติดตาม (ไม่จำกัดอายุ) ; กรณีบุตรที่เป็นเด็กโตอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ต้องเป็นโสด และยังมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษา

• Inclusion of Parents of PA or Spouse Aged Over 65 (or Under 65 provided that They are Financially Dependent)
• รวมพ่อแม่ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป (หรืออายุตั้งแต่ 65 ปีลงมา หากยังคงพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัคร)

• Approval of 10,000 Families & Investment of EUR 6,000 Million (ฺAs of October 2021)
• วีซ่าพำนักถาวรอนุมัติให้กว่า 10,000 ครอบครัว มีเงินลงทุนไหลเข้าไปในโปรตุเกสมากกว่า 6,000 ล้านยูโร (จนถึง October 2021)
* รัฐบาลโปรตุเกสอนุมัติใบอนุญาตพำนักถาวรให้กับนักลงทุนและสมาชิกในครอบครัว เป็นจำนวนมากกว่า 22,000 Residence Permits  

Nationalities of Applicants (as of 2021) : China = 4868, Brazil = 1007, Turkey = 461, South Africa = 397, Russia = 370, etc.
• สัญชาติของผู้สมัครหลัก (ถึงปี 2564) : จีน 4868 คน / บราซิล 1007 คน / ตุรกี 461 คน / อาฟริกาใต้ 397 คน / รัสเซีย 370 คน เป็นต้น   

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

  

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

A. Property Investment (ถือครอง 6 ปี) :

(i) In Certain Urban Recovery Areas - Properties Built Over 30 Years Ago (Which Need Refurbishing) in the Value Exceeding €350,000 Euro
› ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เก่ามีอายุมากกว่า 30 ปี (โดยทรัพย์สินจำเป็นต้องมีการก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟู) มูลค่า €350,000 ยูโร
⋅ ลงทุนในเมืองลิสบอน / ปอร์โต / เมืองชายทะเล ได้จนถึงวันที่ 31 December 2021 เท่านั้น!
⋅ เราเป็นตัวแทนโครงการโรงแรมขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) 
หรือ

(ii) In Low-Density Areas - Properties Built Over 30 Years Ago (Which Need Refurbishing) in the Value Exceeding €280,000 Euro   
› ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เก่าในพื้นที่ประชากรน้อย (ต้องปรับปรุงฟื้นฟู) มูลค่า €280,000 ยูโร
 
⋅ เราเป็นตัวแทนโครงการโรงแรม อพาร์ตเมนต์ ที่พัก ขนาดเล็ก-กลาง (โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างปรับปรุง-ภายใต้กฏหมาย)  
⋅ บางโครงการมีรับประกันซื้อคืน (Buy-back guarantee) / บางโครงการไม่มีรับประกันซื้อคืน / บางโครงการให้ผลตอบแทน 3% ต่อปี (แต่มีเงื่อนไข-จ่ายให้หลังจากเปิดดำเนินการแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 
หรือ

 
(iii) In Lisbon Or Other Urban Areas (With No Restrictions) in the Value Exceeding €500,000 Euro 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวงลิสบอน หรือเมืองใหญ่อื่นๆ (ไม่มีข้อจำกัดใด) มูลค่า €500,000 ยูโร


* ผู้สมัครถึง 92% เลือกการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส!


B. Capital Investment (ลงทุน 5 ปี) :

(i) In Reserch Activities Conducted by Public or Private Scientific Research Institions
ลงทุนในงานวิจัยมูลค่า € 350,000 ยูโร หรือ
 
(ii) Donation in Arts Projects or National Cultural Heritage Restoration Projects 
บริจาคเงินให้กับงานศิลปะ หรืองานปรับปรุงฟื้นฟูโครงการมรดกแห่งชาติ
มูลค่า € 250,000 ยูโร  หรือ

(iii) In Investment Funds or Venture Capital Funds
ลงทุนซื้อหุ้นในหน่วยลงทุนหรือกองทุน มูลค่า 
€ 350,000 ยูโร

* การลงทุนใน Investment funds มีความเสี่ยง ผู้สมัครต้องยอมรับเงื่อนไขการลงทุน!

 


We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Portuguese Government

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโปรตุเกส  

 

Program Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area ; Eurozone Since 2002
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์) เริ่มใช้สกุลเงินยูโรในปี 2545

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติโปรตุเกส (Portuguese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองโปรตุเกสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศโปรตุเกสหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)


© Located Between Spain and the Atlantic Ocean; Thriving Economy With High Growth of Real Estate Develoment
โปรตุเกสเป็นเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเลในอดีต ปัจจุบันมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจทางทะเลใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหภาพยุโรป (1,727,408 ตารางกิโลเมตร) และใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลก โปรตุเกสมีเศรษฐกิจที่กำลังเฟื่องฟูเติบโต มีการเติบโตด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สูงมาก


© Ranked As 3rd Safest Country in The World in 2020 (Global Peace Index); Excellent Country for Investment
โปรตุเกสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยเป็นอันดับสามของโลกในปี 2563 เป็นประเทศน่าเข้าไปลงทุน

© Mediterranean Climate: Gorgeous Beaches Spanning 850 kms. Along the Atlantic Ocean
อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยคือ 12-28 องศา ชายหาดที่สวยงามทอดยาว 850 กม. ตลอดแนวฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค

© High Quality of Life, Modern Medical Facilities, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events
โปรตุเกสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 17 ของโลก (ปี 2019) มีระบบการสาธารณะสุขที่ดีเป็นลำดับ 12 ของโลก มหาวิทยาลัยในโปรตุเกสหลายแห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป มีธรรมชาติงดงาม เป็นเลิศด้านกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
* หากพำนักในโปรตุเกสอย่างน้อย 183 วันต่อปี ขอรับบริการประกันสุขภาพได้เช่นเดียวกับชาวโปรตุเกส


© Population of 11 Million; 20% Live in the Capital City of Lisbon; Life Expectancy is 81 Years 
ชาวโปรตุเกส 11 ล้านคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประมาณ 20% อาศัยในเมืองหลวงลิสบอน อายุเฉลี่ยของประชาชนคือ 81 ปี

© Low Cost of Living in Western Europe; Enjoy a Comfortable Lifestyle with Affordable Expenses
ค่าครองชีพในโปรตุเกสถูกมากในยุโรปตะวันตก ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง


© Official Language is Portuguese, but 80% of the Population also Speak English (Specially Younger Generations)
ชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ 80% พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่)

© Second Citizenship

  • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
  • เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
  • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
  • มีผู้สมัครจากทั่วโลกกว่า 7,900 ครอบครัว ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส นำเงินลงทุนเข้าประเทศมากกว่า 4,850 ล้านยูโร (ปี 2012-2019) 

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 188 Countries (as of April 2021)
ผู้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกสสามารถเดินทางไปได้ 188 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)

 

 

 

 


Cr : touropia

 

  

 

Benefits : Portugal Residency & Citizenship
สิทธิประโยชน์ 9 ข้อผู้พำนักถาวรและพลเมืองโปรตุเกส


1. Become a Citizen of Portugal in 5 Years :
• ลงทุนในโปรตุเกส - ได้วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
• ขอสัญชาติโปรตุเกสใน 5 ปี (กฏหมายใหม่ บังคับใช้เดือน July 2018)
* Every Portuguese Citizen is a Citizen of the European Union (EU) :
• เมื่อได้สัญชาติโปรตุเกส ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น

• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป!!!

2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Portugal, and Travel Visa-Free Throughout the Schegen Area (26 European Countries) :
ผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสสามารถพำนักอาศัย-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศโปรตุเกส
* รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในยุโรป


3. Children Can Attend Schools and Universities :
เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองโปรตุเกสในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป


4. Secured Investment :
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส มีความมั่นคงและปลอดภัย ได้รับเงินลงทุนคืนภายใน 6 ปี


5. No Tax on Worldwide Income :
ไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่มาจากประเทศอื่นทั่วโลก


6. 8 Months Processing Time :
ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสใน 8 เดือน


7. Visit Portugal for 14 Days Every Two Years :
• พำนักในโปรตุเกสเพียง 7 วัน ในปีแรก เพื่อต่อบัตร Residence Permit
• พำนักในโปรตุเกสเพียงปีละ 14 วัน ในทุกๆ 2 ปีต่อมา เพื่อต่อบัตร Residence Permit  

• ขอสัญชาติโปรตุเกสหลัง 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขกฏหมายใหม่ (Regulatory Decree No. 9/2018) 
• ได้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกส (Portugal Passport Holder)


8. Portuguese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :
เมื่อได้เป็นพลเมืองโปรตุเกสและถือพาสปอร์ตโปรตุเกส ท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยว-พำนักอาศัย-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป


9. Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

 

 

Visitors: 418,255