PORTUGAL GOLDEN VISA 

Become a Resident of The European Union (EU) in 10 Months*
วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
สิทธิ์พำนักถาวรสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน

 
หมายเหตุ : 16 FEBRUARY 2023
รัฐบาลโปรตุเกสประกาศปิดโปรแกรม!!!
(รายละเอียด-ให้รอมติคณะรัฐมนตรี 16 March 2023) 
 
 
  

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Portuguese Residence Permit (Commonly Known as "Golden Visa")
 วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส (หรือเรียกกันทั่วไปว่า "Golden Visa")
* นับแต่ 24 Feb 2022 : โปรตุเกสปฏิเสธใบสมัครทั้งหมดของผู้สมัครสัญชาติรัสเซียจำนวน 10 ครอบครัว

Become a Portuguese Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout the Schengen Area (26 Countries)
 เป็นผู้ถือใบอนุญาตพำนักถาวรโปรตุเกส เดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศ เชงเก้นยุโรป (26 ประเทศ) 


Portuguese Permanent Residence and/or Citizenship After 5 Years
 ขอสถานะประชากรถาวร PR และ/หรือ สัญชาติโปรตุเกสหลังจาก 5 ปี 
* ผู้ยื่นขอสัญชาติต้องมีความรู้ภาษาโปรตุเกสขั้นพื้นฐานในระดับ A2 Level เรียกว่า "CIPLE" (เป็นระดับต่ำ เรียนทางออนไลน์ได้ สอบผ่านไม่ยาก)

Citizen of The European Union (EU) ; Portuguese Citizenship Can Be Passed On To Future Generations

เมื่อได้รับสัญชาติโปรตุเกส เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที รวมถึง สัญชาติโปรตุเกสสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต

Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Portugal & the European Union
พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เกษียณอายุในโปรตุเกสและในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ (27 ประเทศ)
* เมื่อได้รับสัญชาติโปรตุเกส ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizen) ทันที


Freedom of Movement and of Residence (Established by the Treaty of Maastricht in 1992)
ข้อตกลงการเคลื่อนย้ายและพำนักอาศัยอย่างเสรี (บัญญัติโดยสนธิสัญญามาสทริชท์ ในปี 2535) พลเมืองสหภาพยุโรปโยกย้ายถาวรไป พำนักประเทศสมาชิกอียูได้อย่างเสรี อาศัยตลอดชีพ-ทำธุรกิจทำงาน-เปิดบัญชีธนาคารโอนเงิน-นำเข้าส่งออกสินค้าในสหภาพยุโรป

 เมื่อพำนักในประเทศสมาชิกครบ 5 ปี ยื่นขอเป็นประชากรถาวร Permanent Residence (PR) ของประเทศนั้นได้อีก
  *ตัวอย่าง ผู้ถือสัญชาติโปรตุเกส ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ขอ PR ฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติโปรตุเกส)

Include Dependent Children (No Age Limit) ; Adult Children Aged 18 Years or Over Must Be a Single and Full-time Student 
  รวมบุตรผู้ติดตาม (ไม่จำกัดอายุ) ; กรณีบุตรที่เป็นเด็กโตอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ต้องเป็นโสด และยังมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษา

Inclusion of Parents of PA or Spouse Aged Over 65 (or Under 65 provided that They are Financially Dependent)
รวมพ่อแม่ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป (หรืออายุตั้งแต่ 65 ปีลงมา หากยังคงพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัคร)

Approval of 10,000 Families & Investment of EUR 6,000 Million (ฺAs of October 2021)
วีซ่าพำนักถาวรอนุมัติให้กว่า 10,000 ครอบครัว มีเงินลงทุนไหลเข้าไปในโปรตุเกสมากกว่า 6,000 ล้านยูโร (จนถึง October 2021)
• รัฐบาลโปรตุเกสอนุมัติใบอนุญาตพำนักถาวร (Residence Permits) ให้กับนักลงทุนและสมาชิกในครอบครัว เป็นจำนวนมากกว่า 22,000 ราย
• ตั้งแต่ปี 2012-2022 มีเงินลงทุน EUR 6,000 million
• วีซ่าพำนักถาวรอนุมัติให้ 11,060 ครอบครัว (50% เป็นชาวจีน)
* (ปี 2022 มีเงินลงทุน EUR 397.7 million วีซ่าอนุมัติให้ 806 ครอบครัว) 
  

Nationalities of Applicants (as of 2021) : China = 4868, Brazil = 1007, Turkey = 461, South Africa = 397, Russia = 370, etc.
สัญชาติของผู้สมัครหลัก (ถึงปี 2564) : จีน 4868 คน / บราซิล 1007 คน / ตุรกี 461 คน / อาฟริกาใต้ 397 คน / รัสเซีย 370 คน เป็นต้น
* April, 2022 : นักลงทุนชาวอังกฤษได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมืองลิสบอน (Administrative Court of Lisbon) ในกรณีที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองโปรตุเกส (Portugal's Foreigners and Borders Service - SEF) ทำงานล่าช้า และต่อมาในเดือน July, 2022 ศาลฯตัดสินให้นักลงทุนรายนี้ชนะคดี และมีคำสั่งให้ SEF เร่งรัดกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ต้องออกจดหมายนัดทำไบโอเมตริคส์ให้ผู้สมัครภายใน 10 วัน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน
      

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

 

Investment Options (Most Popular) :
เงื่อนไขการลงทุน (นิยมที่สุด)  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

A. Property Investment (ถือครอง 6 ปี) :

(i) In Certain Urban Recovery Areas - Residential Properties Built Over 30 Years Ago (Which Need Refurbishing) in the Value Exceeding €350,000 Euro
› ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เก่าเพื่อพำนักอาศัย มีอายุมากกว่า 30 ปี (ต้องปรับปรุงฟื้นฟู) มูลค่า €350,000 ยูโร

หรือ

(ii) In Low-Density Areas - Properties Built Over 30 Years Ago (Which Need Refurbishing) in the Value Exceeding €280,000 Euro   
› ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เก่าในพื้นที่ประชากรน้อย มีอายุมากกว่า 30 ปี (ต้องปรับปรุงฟื้นฟู) มูลค่า €280,000 ยูโร
 

⋅ กฏหมายใหม่ 2022 : ผู้สมัครไม่สามารถลงทุนในเมือง ลิสบอน / ปอร์โต / และเขตพื้นที่ Algarve 
⋅ เราเป็นตัวแทนโครงการโรงแรมขนาดเล็ก-กลาง ตั้งในเขตพื้นที่ชั้นใน (อยู่ระหว่างก่อสร้างปรับปรุง)  
⋅ บางโครงการมีรับประกันซื้อคืน (Buy-back guarantee) 

หรือ

(iii) In Non-Residential Properties in the Value Exceeding €500,000 Euro 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช้สำหรับพำนักอาศัย มูลค่า €500,000 ยูโร


* นับตั้งแต่ปี 2012 ผู้สมัครจำนวน 92% เลือกการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส 
** ในปี 2021 การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนเท่ากับ 91% โดยประมาณ
   [ลงทุนใน A(iii) จำนวน 59% และลงทุนใน A(i) + A(ii) รวม 28%]


B. Capital Investment (ลงทุน 6-7 ปีหรือมากกว่า) :

(i) In Investment Funds or Venture Capital Funds
ลงทุนในกองทุนรวมหรือธุรกิจร่วมลงทุนจำนวน €500,000 ยูโร 


* การลงทุนใน Investment funds/Venture Capital มีความเสี่ยง ผู้สมัครควรศึกษาเงื่อนไขให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจลงทุน
** ในปี 2021 การลงทุนในกองทุนรวมหรือธุรกิจร่วมลงทุน มีสัดส่วนเท่ากับ 9% โดยประมาณ

 


We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Portuguese Government

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโปรตุเกส  

 

Program Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area ; Eurozone Since 2002
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์) เริ่มใช้สกุลเงินยูโรในปี 2545

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติโปรตุเกส (Portuguese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองโปรตุเกสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศโปรตุเกสหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)


© Located Between Spain and the Atlantic Ocean; Thriving Economy With High Growth of Real Estate Develoment
โปรตุเกสเป็นเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเลในอดีต ปัจจุบันมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจทางทะเลใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหภาพยุโรป (1,727,408 ตารางกิโลเมตร) และใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลก โปรตุเกสมีเศรษฐกิจที่กำลังเฟื่องฟูเติบโต มีการเติบโตด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สูงมาก
* โปรตุเกสสวยงามมีขนาดไม่ใหญ่มาก ขับรถจาก Porto ไปสเปนใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง หรือจากพื้นที่ภูเขาในตอนกลางไปยังเมืองหลวง Lisbon ในเวลา 2 ชั่วโมง
** การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองปอร์โตและลิสบอน (ภายใต้ Golden visa program) มีสัดส่วน 6% ของมูลค่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับหรูทั้งหมดในตลาด 


© Ranked As 3rd Safest Country in The World in 2020 (Global Peace Index); Excellent Country for Investment
โปรตุเกสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยเป็นอันดับสามของโลกในปี 2563 เป็นประเทศน่าเข้าไปลงทุน
* ในปี 2022 โปรตุเกสมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 22,000 ล้านยูโร (มากกว่าปี 2019 ถึง 20%)
* ในปี 2019 มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในโปรตุเกสถึง 27 ล้านคน


© Mediterranean Climate: Gorgeous Beaches Spanning 850 kms. Along the Atlantic Ocean
อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยคือ 12-28 องศา ชายหาดที่สวยงามทอดยาว 850 กม. ตลอดแนวฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค

© High Quality of Life, Modern Medical Facilities, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events
โปรตุเกสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 17 ของโลก (ปี 2019) มีระบบการสาธารณะสุขที่ดีเป็นลำดับ 12 ของโลก มหาวิทยาลัยในโปรตุเกสหลายแห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป มีธรรมชาติงดงาม เป็นเลิศด้านกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
* หากพำนักในโปรตุเกสอย่างน้อย 183 วันต่อปี ขอรับบริการประกันสุขภาพได้เช่นเดียวกับชาวโปรตุเกส


© Population of 11 Million; 20% Live in the Capital City of Lisbon; Life Expectancy is 81 Years 
ชาวโปรตุเกส 11 ล้านคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประมาณ 20% อาศัยในเมืองหลวงลิสบอน อายุเฉลี่ยของประชาชนคือ 81 ปี
* Feb 2022 - คนหนุ่มสาวในโปรตุเกส (อายุ 30-34 ปี) มีความรู้ระดับอุดมศึกษาถึง 44% (สูงกว่ามาตรฐานของ EU Strategy 2020)

© Low Cost of Living in Western Europe; Enjoy a Comfortable Lifestyle with Affordable Expenses
ค่าครองชีพในโปรตุเกสถูกมากในยุโรปตะวันตก ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง


© Official Language is Portuguese, but 80% of the Population also Speak English (Specially Younger Generations)
ชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ 80% พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่)

© Second Citizenship

  • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
  • เพื่อใช้ชีวิตในประเทศพัฒนา พำนักวัยเกษียณ และโอกาสทางธุรกิจในสหภาพยุโรป
  • หลักประกันในยามวิกฤตเช่น ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง, สงคราม, อุบัติภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
  • มีผู้สมัครจากทั่วโลกกว่า 7,900 ครอบครัว ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส นำเงินลงทุนเข้าประเทศมากกว่า 4,850 ล้านยูโร (ปี 2012-2019) 

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 188 Countries (as of Aug 2023)
ผู้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกสสามารถเดินทางไปได้ 188 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)

 

 

 

 


Cr : touropia

 

  

 

Benefits : Portugal Residency & Citizenship
สิทธิประโยชน์ 9 ข้อผู้พำนักถาวรและพลเมืองโปรตุเกส


1. Become a Citizen of Portugal After 5 Years :
• ลงทุนในโปรตุเกส - ได้วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
• ขอสัญชาติโปรตุเกสหลังจาก 5 ปี (กฏหมายใหม่ บังคับใช้เดือน July 2018)
* Every Portuguese Citizen is a Citizen of the European Union (EU) :
• เมื่อได้สัญชาติโปรตุเกส ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น

• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป!!!

2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Portugal, and Travel Visa-Free Throughout the Schegen Area (26 European Countries) :
ผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสสามารถพำนักอาศัย-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศโปรตุเกส เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในยุโรป
* วีซ่าผู้ประกอบการ (Portuguese D2 Visa) หรือที่รู้จักในนาม Entrepreneur หรือ Business Visa เหมาะสำหรับพลเมืองนอกสหภาพยุโรป (Non-EU citizens) ผู้มีเงินทุนและต้องการเข้ามาก่อตั้ง ประกอบธุรกิจ เสียภาษี รวมถึงพำนักในโปรตุเกสอย่างน้อย 183 วันต่อปี 


3. Children Can Attend Schools and Universities :
เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองโปรตุเกสในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป


4. Secured Investment :
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส มีความมั่นคงและปลอดภัย ได้รับเงินลงทุนคืนภายใน 6 ปี
* Jan 2022 ราคาบ้านในโปรตุเกสสูงขึ้นเฉลี่ย 13.8% (เปรียบเทียบกับ Jan 2021 ที่ราคาบ้านสูงขึ้นเฉลี่ย 5%) ส่วนในเขตปริมณฑลของเมืองปอร์โตและลิสบอน เช่น Palmela, Sintra และ Mafra ราคาพุ่งสูงขึ้นถึง 20% (เทียบกับช่วงก่อนโควิดระบาด)
** Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE) รายงานว่า ภาคการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2022 มีสภาพคล่อง (Liquidity) สูง มีอุปทานความต้องการซื้อสูงและมีอุปสงค์ต่ำ (Rise in demand and lack of supply)


5. No Tax on Worldwide Income :
ไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่มาจากประเทศอื่นทั่วโลก
* ผู้ได้รับสถานะ Resident permit holders ในโปรตุเกส ได้รับประโยชน์จาก ระบบภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักประจำ [(Non Habitual Resident (NHR) Regime] นั่นคือได้รับยกเว้นภาษีจำนวนมากใน 10 ปีแรกของการถือสถานะผู้พำนักถาวร แต่มีเงื่อนไขว่าไม่เคยมีสถานะผู้พำนักถาวรในโปรตุเกสในช่วง 5 ปีภาษีก่อนหน้า
** ผู้ย้ายถิ่นฐานจากสหราชอาณาจักรได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีทั้งใน UK และในโปรตุเกส สำหรับรายได้บางประเภท (Certain sources of income)6. 8 Months Processing Time :
ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสใน 8 เดือน


7. Visit Portugal for 14 Days Every Two Years :
• พำนักในโปรตุเกสเพียง 7 วัน ในปีแรก เพื่อต่อบัตร Residence Permit
• พำนักในโปรตุเกสเพียงปีละ 14 วัน ในทุกๆ 2 ปีต่อมา เพื่อต่อบัตร Residence Permit  

• ขอสัญชาติโปรตุเกสหลัง 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขกฏหมายใหม่ (Regulatory Decree No. 9/2018) 
• ได้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกส (Portugal Passport Holder)


8. Portuguese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :
เมื่อได้เป็นพลเมืองโปรตุเกสและถือพาสปอร์ตโปรตุเกส ท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยว-พำนักอาศัย-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป


9. Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

 

 

ข่าววีซ่าถาวรโปรตุเกสล่าสุด

 

February 16, 2023 :
• Portuguese Government ประกาศจะปิดโปรแกรม Portugal Golden Visa Program
โดยคณะรัฐมนตรีจัดให้มีการประชุมในวันที่ 16 Mar 2023 เพื่ออนุมัติรายละเอียดสุดท้ายของขั้นตอนและกระบวนการยุติโปรแกรมวีซ่าถาวรโปรตุเกส

 

February 2, 2023 :
• นักลงทุน Portugal's Residence Permit for Investment ("ARI") ยื่นฟ้องหน่วยงาน SEF ต่อศาล กรณีทำงานล่าช้า  

หนังสือพิมพ์ Portugal News รายงานข่าวเรื่อง นักลงทุนผู้ยื่นขอ Portugal Golden Visa จำนวนมากยื่นฟ้องศาล เนื่องจากรอคอยยาวนาน อยู่ในกระบวนการต่างๆเช่น นัดหมาย (Scheduling appointments) / การอนุมัติวีซ่า (Granting) / หรือการต่ออายุ (Renewal) ผู้สมัครบางคนรอนานถึงปีครึ่ง ปัจจุบันมีนักลงทุน 63 รายยื่นฟ้องต่อศาล ในจำนวนนี้ 18 รายชนะคดี (ข้อมูลจากหน่วยงาน SEF) 

 

October, 2022 :
• วีซ่าสิทธิ์พำนักถาวรโปรตุเกสมีผู้ยื่นขอมากขึ้นในไตรมาสที่สาม  

ความต้องการวีซ่าสิทธิพำนักถาวรโปรตุเกส (Portugal's Golden Visas)พิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่สามของปีนี้ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและพรมแดนของโปรตุเกส (Portugal’s Immigration and Border Service - SEF) เปิดเผยว่า วีซ่าถาวรโปรตุเกส (Residence permit) ได้ถูกอนุมัติให้กับผู้สมัครจำนวน 120 คนในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นพลเมืองจีน 26 คน ชาวอเมริกันจำนวน 17 คน ชาวอังกฤษ 16 คน และพลเมืองบราซิล 14 คน ตามลำดับ

 

October, 2022 :
• ราคาอสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกสมีราคาสูงขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา  

ข้อมูลล่าสุดโดยสถาบันสถิติแห่งชาติ (National Statistics Institute) เปิดเผยว่า ราคาบ้านเฉลี่ย (Median house price) ในโปรตุเกส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ Algrave ชายฝั่งทะเล รวมถึงเมือง Lisbon และ Porto มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 17.8% เมื่อเทียบกับราคาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา นั่นคือราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 1,494 Euro ต่อตารางเมตร ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าถาวรโปรตุเกสต้องลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่สูงขึ้น 

 

 

Visitors: 520,613