PORTUGAL GOLDEN VISA 

Become a Resident of The European Union (EU) in 10 Months*
วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
สิทธิ์พำนักถาวรสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน
 
หมายเหตุ : กฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ 1 July 2021 
ผู้สมัครไม่สามารถลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ใน Lisbon / Porto / เมืองชายฝั่งทะเล
(อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโปรตุเกสผ่อนปรน ขยายเวลาให้จนถึงสิ้นปี 2021)
 
  

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Portuguese Residence Permit (Commonly Known as "Golden Visa")
• วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส (หรือเรียกกันทั่วไปว่า "Golden Visa")

• Become a Portuguese Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout the Entire Schengen Area                  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตพำนักถาวรโปรตุเกสทันที และเดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น 

• Portuguese Permanent Residence and/or Citizenship After 5 Years
• ขอสถานะประชากรถาวร PR และ/หรือ สัญชาติโปรตุเกส เมื่อครบ 5 ปี (กฏหมายเปลี่ยนแปลงล่าสุดปี 2018)
* ผู้ขอสัญชาติ ต้องมีความรู้ภาษาโปรตุเกสพื้นฐานในระดับ A2 Level เรียกว่า "CIPLE" (เป็นระดับที่ต่ำ เรียนออนไลน์ได้ และสอบผ่านไม่ยาก)

• Citizen of The European Union (EU)
• ท่านเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

• Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Portugal & the European Union
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เกษียณอายุในโปรตุเกสและในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)
  * เมื่อได้รับสัญชาติโปรตุเกส ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizen) ทันที

• Freedom of Movement and of Residence (Established by the Treaty of Maastricht in 1992)
• ข้อตกลงเสรีภาพการเคลื่อนย้ายและพำนักอาศัย (ก่อตั้งโดยสนธิสัญญามาสทริชท์ ในปี 2535) พลเมืองสหภาพยุโรปได้รับสิทธิ์โยกย้ายถาวรไปพำนักประเทศสมาชิกอียูได้อย่างเสรี อาศัยตลอดชีพ-ทำธุรกิจทำงาน-เปิดบัญชีธนาคารโอนเงิน-นำเข้าส่งออกสินค้าในสหภาพยุโรป

• เมื่อพำนักในประเทศสมาชิกครบ 5 ปี ยื่นขอสถานะประชากรถาวร Permanent Residence (PR) ของประเทศสมาชิกนั้นได้อีก
  *ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติโปรตุเกส แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติโปรตุเกส)

• Include Dependent Children Who is a Single and Full-time Student
• รวมบุตรผู้ติดตาม ผู้ยังเป็นโสดไม่แต่งงาน และมีสถานะนักศึกษาเต็มเวลา

• Inclusion of Parents of PA or Spouse Aged Over 65 (or Under 65 provided that They are Financially Dependent)
• รวมพ่อแม่ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป (หรืออายุตั้งแต่ 65 ปีลงมา หากยังคงพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัคร)

• Approval of 9,625 Families & Investment of EUR 5,764 Million (ฺBetween Oct 2012 - Mar 2021)
• วีซ่าพำนักถาวรอนุมัติให้ 9,625 ครอบครัว (หรือจำนวน 16,382 คน) มีเงินลงทุนไหลเข้าไปในโปรตุเกส 5,764 ล้านยูโร นับตั้งแต่เริ่มต้นโปรแกรม (ปี 2555-2564)

Nationalities of Applicants : China = 4868, Brazil = 1007, Turkey = 461, South Africa = 397, Russia = 370, etc.
• สัญชาติของผู้สมัครหลัก : จีน 4868 คน / บราซิล 1007 คน / ตุรกี 461 คน / อาฟริกาใต้ 397 คน / รัสเซีย 370 คน เป็นต้น   

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

  

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

A. Property Investment (ถือครอง 6 ปี) :

(i) In Certain Urban Recovery Areas Or Properties With Construction More Than 30 Years Old (Which Need Refurbishing)
› ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เก่ามีอายุมากกว่า 30 ปี มูลค่า €350,000 ยูโร
⋅ ปัจจุบันยังสามารถลงทุนในเมืองลิสบอน / ปอร์โต ได้
⋅ เราเป็นตัวแทนโครงการโรงแรมขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (อยู่ระหว่างการปรับปรุงฟื้นฟู) 
⋅ ในอนาคตอันใกล้ กฏหมายอาจบังคับให้ลงทุนนอกเมืองใหญ่เท่านั้น สำหรับวงเงินลงทุนระดับนี้  

  หรือ 

› ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เก่า ในพื้นที่ประชากรน้อย มูลค่า €280,000 ยูโร 
⋅ เราเป็นตัวแทนโครงการโรงแรมขนาดเล็ก-กลาง (อยู่ระหว่างปรับปรุงฟื้นฟู) ในเมืองเล็กที่มีประชากรเบาบาง 
⋅ บางโครงการมีรับประกันซื้อคืน (Buy-back guarantee) / บางโครงการไม่รับประกันซื้อคืน / บางโครงการมีผลตอบแทน 3% ต่อปี (เงื่อนไขหลังเปิดดำเนินการ และขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วย)

หรือ
 

(ii) In Lisbon Or Other Urban Areas
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ใหม่หรือเก่า) ในเมืองหลวงลิสบอนหรือเมืองใหญ่อื่นๆ มูลค่า €500,000 ยูโร


* ผู้สมัครถึง 92% เลือกลงทุนในช่องทาง ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส!
** บจก.ไทย-แคนาดา กรุ๊ป เป็นตัวแทนเฉพาะโครงการโรงแรมดังกล่าวข้างต้น ไม่มีบริการจัดหาบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นในโปรตุเกสB. Capital Investment (ลงทุน 5 ปี) :

(i) In Reserch Activities
ลงทุนในงานวิจัยมูลค่า 
€ 350,000 ยูโร หรือ
 
(ii) In Arts Projects or National Cultural Heritage Restoration Projects 
ลงทุนในงานศิลปะ หรืองานปรับปรุงฟื้นฟูโครงการมรดกแห่งชาติ

มูลค่า € 250,000 ยูโร  หรือ

(iii) In Investment Funds or Venture Capital Funds
ลงทุนซื้อหุ้นในหน่วยลงทุนหรือกองทุน มูลค่า 
€ 350,000 ยูโร

* การลงทุนใน Investment funds ผู้สมัครต้องยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้!


We Are Working in Collaboration with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Portuguese Government

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและ
นักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโปรตุเกส


 

Program Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติโปรตุเกส (Portuguese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองโปรตุเกสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศโปรตุเกสหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)


© Located Between Spain and the Atlantic Ocean
โปรตุเกสเป็นเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเลในอดีต ปัจจุบันมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจทางทะเลใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหภาพยุโรป (1,727,408 ตารางกิโลเมตร) และใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลก


© Mediterranean Climate: One of the Warmest Countries in Europe
อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยคือ 12-18 องศา (ในฤดูร้อนสูงถึง 40 องศา)

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events
โปรตุเกสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 17 ของโลก (ปี 2019) มีระบบรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี มหาวิทยาลัยในโปรตุเกสหลายแห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
* หากพำนักในโปรตุเกสอย่างน้อย 183 วันต่อปี ขอรับบริการประกันสุขภาพได้เช่นเดียวกับชาวโปรตุเกส


© Population of 10.5 Million; 20% Live in the Capital City of Lisbon
ชาวโปรตุเกสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว โดยอายุเฉลี่ยของประชาชนคือ 79.5 ปี


© Official Language is Portuguese, but 80% of the Population also Speak English
ชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ (80%) พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Second Citizenship

  • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
  • เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
  • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
  • มีผู้สมัครจากทั่วโลกกว่า 7,900 ครอบครัว ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส นำเงินลงทุนเข้าประเทศมากกว่า 4,850 ล้านยูโร (ปี 2012-2019) 

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 188 Countries (as of April 2021)
ผู้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกสสามารถเดินทางไปได้ 188 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)

 

 

 


Cr : Queenie Zhu

 

  

Benefits : Portugal Residency & Citizenship
สิทธิประโยชน์ 9 ข้อผู้พำนักถาวรและพลเมืองโปรตุเกส


1. Become a Citizen of Portugal in 5 Years :
• ลงทุนในโปรตุเกส - ได้วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
• ขอสัญชาติโปรตุเกสใน 5 ปี (กฏหมายใหม่ บังคับใช้เดือน July 2018)
* Every Portuguese Citizen is a Citizen of the European Union (EU) :
• เมื่อได้สัญชาติโปรตุเกส ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น

• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป!!!

2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Portugal, and Travel Visa-Free Throughout the Schegen Area (26 European Countries) :
ผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสสามารถพำนักอาศัย-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศโปรตุเกส
* รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในยุโรป


3. Children Can Attend Schools and Universities :
เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองโปรตุเกสในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป


4. Secured Investment :
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส มีความมั่นคงและปลอดภัย ได้รับเงินลงทุนคืนภายใน 6 ปี


5. No Tax on Worldwide Income :
ไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่มาจากประเทศอื่นทั่วโลก


6. 8 Months Processing Time :
ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสใน 8 เดือน


7. Visit Portugal for 14 Days Every Two Years :
• พำนักในโปรตุเกสเพียง 7 วัน ในปีแรก เพื่อต่อบัตร Residence Permit
• พำนักในโปรตุเกสเพียงปีละ 14 วัน ในทุกๆ 2 ปีต่อมา เพื่อต่อบัตร Residence Permit  

• ขอสัญชาติโปรตุเกสหลัง 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขกฏหมายใหม่ (Regulatory Decree No. 9/2018) 
• ได้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกส (Portugal Passport Holder)


8. Portuguese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :
เมื่อได้เป็นพลเมืองโปรตุเกสและถือพาสปอร์ตโปรตุเกส ท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยว-พำนักอาศัย-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป


9. Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป
* ในปี 2020 เศรษฐกิจโปรตุเกสขยายตัวมากกว่า 13% ในภาคอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
** ในปี 2020 ราคาอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้นเฉลี่ย 5.9% ถึงแม้เป็นช่วงระบาดไวรัส COVID-19 (ใน Porto สูงขึ้น 11.6% Coimbra 11.3% เป็นต้น)

 

 

 

Visitors: 398,184