CYPRUS PERMANENT RESIDENCE

Become a Permanent Resident of Cyprus In 2 Months*
ขอวีซ่าประชากรถาวรไซปรัส
พำนักในสหภาพยุโรปตลอดชีพ
วีซ่าถาวรนักลงทุนอนุมัติเร็วที่สุด

หมายเหตุ: October 2023
สิทธิพำนักถาวร (Residence Permit)
อนุมัติภายใน 6-9 เดือน

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Permanent Residence Permit For Life With No Donation 
 ใบอนุญาตตลอดชีพประชากรถาวรนักลงทุนไซปรัส โดยไม่ต้องบริจาคเงินให้รัฐบาล
* บัตรประชากรถาวรไซปรัส (Cyprus Permanent Resident Card) ต่ออายุทุก 10 ปี

Permanent Residence Permit (PRP) in 2 Months (Valid Forever) ; Only One (1) Visit to Cyprus To Finish the Property Deal ; and High Approval Rate       
ใบอนุญาตพำนักถาวร PRP อนุมัติใน 2 เดือน* (ไม่มีหมดอายุ) เดินทางเข้าไซปรัสครั้งเดียวเพื่อทำเรื่องโอนอสังหาริมทรัพย์ วีซ่าถาวรไซปรัส PRP มีอัตราอนุมัติสูงมาก 
* ผู้สมัครเดินทางมาไซปรัสหนึ่งครั้งเพื่อทำไบโอเมตริคซ์ แล้วรับบัตรประชากรถาวร (PR Card)
** บัตร PR Card ผู้ใหญ่มีอายุ 10 ปี บัตรสำหรับเด็กมีอายุ 5 ปี (ต่ออายุได้ตลอด)    
 

               
Become a Cypriot Permanent Resident and Travel Throughout Europe With Ease                         
 ได้รับสถานะประชากรถาวรไซปรัสทันทีเดินทางอย่างสะดวกในยุโรป
* วีซ่าฟรีเข้าบัลแกเรีย (Bulgaria) และโรมาเนีย (Romania)

Include Dependent Children Aged Below 18 and/or Adult Children Who are Unmarried and Full-time Students Aged Between 18-25     รวมบุตรธิดาอายุถึง 18 ปี และ/หรืออายุ 18-25 ปีผู้ยังไม่แต่งงานและมีสถานะนักศึกษาเต็มเวลา
  * May 2023 เงื่อนไขใหม่ : บิดามารดาผู้สมัครและคู่สมรส รวมในใบสมัครไม่ได้ (โดยลงทุนแยก)

                           

Live, Do Business, Study, Retire Permanently in Cyprus 
พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-เรียน-เกษียณอายุในไซปรัส
* ผู้สมัครและคู่สมรสต้องแถลงยืนยันว่า ไม่ต้องการเข้ามาทำงานในไซปรัส

Right To Apply for Citizenship After 5 Years of Stay in Cyprus (Equivalent to 1,825 Days) Within a 7-Year Period
ประชากรถาวรไซปรัสขอสัญชาติไซปรัสได้หลังจากพำนักในไซปรัสครบ 5 ปี (หรือเท่ากับ 1,825 วัน) ในช่วงเวลา 7 ปี  
* ในปีสุดท้าย ผู้ยื่นขอสัญชาติไซปรัสต้องพำนักอย่างต่อเนื่อง 12 เดือนในไซปรัส ก่อนยื่นขอสัญชาติ (ดูเว็บไซต์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง)
 

Upon Being Granted Cypriot Citizenship, You and Your Family Members Become an EU Citizen Holding Full EU Passport 
 เมื่อได้รับสัญชาติไซปรัส ท่านและครอบครัวเป็นพลเมืองสหภาพยุโรป ถือพาสปอร์ตไซปรัสซึ่งเทียบเท่าพาสปอร์ตสหภาพยุโรป

 Privileges Conferred Under "EU's Freedom of Movement and Residence"
สิทธิ์ย้ายประเทศเสรี-ทำงาน-ทำธุรกิจ-โอนย้ายเงินทุน-เรียน-พำนักวัยเกษียณในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (27 ประเทศ)

Visa-Free Travel for Citizens : 179 Countries (as of July 2023), Cypriot Passport Ranked 13th In Term of Travel Freedom
ผู้ถือสัญชาติไซปรัส เดินทางไปได้ 179 ประเทศ (Visa free or visa-on-arrival)
* พาสปอร์ตไซปรัสถูกจัดอยู่ในลำดับ 15 ของโลก


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 


 

  Investment Option :
เงื่อนไขการลงทุน  

เงื่อนไขล่าสุด May 2023 :

♦ Investment of at least €300,000 In New Residential Property / New or Resale Commercial Property (Single or Two Properties)
• ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัย (ใหม่) / หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (ใหม่/หรือขายต่อ) มูลค่าอย่างน้อย €300,000 Euro (หนึ่งหรือสองหลังรวมกันได้)
* ลงทุนเพื่อปล่อยให้เช่าได้ ซื้อมา-ขายไปได้ตามปรกติ
** หากนักลงทุนไม่ได้พำนักถาวรในไซปรัส ต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ €300,000 ตลอดไป (เพื่อรักษาสถานะ PR)
*** เมื่อได้รับสัญชาติไซปรัส ไม่จำเป็นต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป ขายทิ้งได้เลย
  

♦ Investment of €300,000 in Shares of a Cyprus Company Hiring at least Five (5) Employess 
• ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในไซปรัสและมีการว่าจ้างพนักงานอย่างน้อย 5 คน
 

♦ Investment of €300,000 in Cypriot Investment Funds (AIFs, AIFLNP, RAIF)
• ลงทุนซื้อกองทุนทางเลือกประเภทต่างๆ ในไซปรัส 

 

Updates :
♦ PA must have a minimum annual income of €50,000 plus €15,000 for a spouse and €10,000 for each dependent child
• ผู้สมัครหลักต้องแสดงรายได้ขั้นต่ำต่อปี ตามตัวเลขข้างต้น
* รายได้มาจาก salaries / dividends / fixed deposits / rentals

 

Note : การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไซปรัส เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย !!!

 

    

 

 

 

We are Collaborating with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Government of Cyprus
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไซปรัส

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Member of the European Union and Schengen Area ; Easy Access to EU Markets and 40+ EU Trade Agreements
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
* โอกาสโดยง่ายในการเข้าถึงตลาดการค้าสหภาพยุโรปที่มีพลเมืองมากกว่า 500 ล้านคน
** มีข้อตกลงการค้าเสรี 40+ สัญญา กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 

© Life-Long Permanent Residency for You & Your Family
สถานะประชากรถาวรไซปรัส (Cyprioti Permanent Residence) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองไซปรัสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศไซปรัส

© Cyprus is a Member of the Commonwealth Nations ; World's 5th Safest Country
ประชากร 1.1 ล้าน, เมืองหลวง นิโคเชีย Nicosia, พื้นที่ 9,251 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) ไซปรัสมีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป
* ไซปรัสเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเครือจักรภพ ภายใต้กฏหมายสหราชอาณจักร (British law) พลเมืองประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth citizens) ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizens) เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรใน UK
**มีความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับ 5 ของโลก 


© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี รวมทั้งไซปรัสเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศเมดิเตอเรเนียน เป็นทางแยกไปสู่ยุโรป-ตะวันออกกลาง-และแอฟริกาเหนือ ทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ลงตัวสำหรับธุรกิจและการท่องเที่ยวของยุโรป

© Perfect Location for Business and Travelling ; Cyprus is a Major Headquarter for Many Tech Businesses Thus being Attractive for Talents, Foreign Employees and Companies including International Investors  
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในไซปรัส ภาคธุรกิจสำคัญของไซปรัสประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจพลังงานจากนำ้มันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลในไซปรัส
* ไซปรัสเป็นที่ตั้งของธุรกิจไฮเทคจำนวนมาก มีนักวิชาชีพระดับมันสมองจากทั่วโลก นักธุรกิจนักลงทุนระดับโลก หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ
** ธุรกิจที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเช่น การท่องเที่ยว ระบบสุขภาพการแพทย์ และการศึกษา
*** ๋June 2022 : นักท่องเที่ยวกว่า 534,040 คนเดินทางเข้ามาในไซปรัส อันดับหนึ่งคือชาว UK ชาวเยอรมัน อิสราเอล กรีซและโปแลนด์ เป็นต้น ฯ 


© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index 
ไซปรัสมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองไซปรัสมีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก
* รัฐบาลไซปรัสลงทุนด้านการศึกษาสูงสุดเป็นลำดับที 5 ของสหภาพยุโรป มีมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โรงเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 28 แห่ง
** 60% ของชาวไซปรัสวัย 25-34 ปี เรียนจบระดับมหาวิทยาลัย เป็นลำดับสามใน EU รองจากลักเซ็มเบิร์ค (62.6%) ไอร์แลนด์ (61.7%) ค่าเฉลี่ย EU คือ 41.2%  
*** ไซปรัสมีทรัพยากรแก๊ซธรรมชาติและน้ำมันจำนวนมาก เมื่ออุตสาหกรรมด้านนี้พัฒนาเต็มที่ในอีก 10-15 ปี ไซปรัสจะมั่งคั่ง ราคาอสังหาริมทรัพย์จะแพงขึ้น

© Golden Opportunity for Real Estate and Property Development ; High Demand for Residential Property and Large-scale Office Space
โอกาสทองในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความต้องการสูงมากในด้านอาคารบ้านเรือนเพื่อการพำนักอาศัย และสำนักงานธุรกิจที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
* ธุรกิจด้านนี้ที่กำลังเติบโตในไซปรัสเช่น Technology / Tech Park, Filming Studio Facilities, Education Facilities / Student Accommodation, Healthcare Medical / Healthcare Infrastructure, Tourism & Hospitality, and Office Space and Corporate Residences etc. 
** June 2021 : การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาคึกคัก สำนักงานที่ดินทั่วประเทศไซปรัส จดทะเบียนการซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวน 924 สัญญา ครอบคลุมทุกภาคส่วนคือ ที่พักอาศัย การพาณิชย์ และที่ดิน (เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปี 2020) 

© Foreign Investors Choose Cyprus Real Estate For 7 Reasons : Low Prices, Golden Visa, Tax Incentives, Top-Tier Tourist Destination, Great Infrastructure & Facilities, Rich Cultural Heritage, and Awesome Natural Beauty
นักลงทุนต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสด้วยเหตุผล 7 ข้อคือ ราคาย่อมเยา ได้สิทธิ์พำนักถาวรและมีโอกาสได้สัญชาติ ผลประโยชน์ทางภาษี แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สาธารณูปโภคพัฒนามาก ร่ำรวยด้านวัฒนธรรม และธรรมชาติที่งดงามยิ่งใหญ่
* ในปี 2022 ราคาอสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 30% 


© Official Languages are Greek, and Turkish (English, widely spoken)

ภาษาราชการคือ กรีก และตุรกี (ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว)

© Second Permanent Residency Or Citizenship
• นักลงทุนขอสถานะผู้พำนักถาวร / ประชากรถาวร / หรือสัญชาติที่สอง เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในประเทศยุโรป รวมถึงโอกาสด้านธุรกิจการค้า การลงทุนในสหภาพยุโรป
• สถานะที่สอง ใช้เป็นหลักประกันที่มั่นคงในยามวิกฤตเช่น หลีกหนีความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามความขัดแย้ง, ภัยธรรมชาติ, อันตรายจากการก่อการร้าย ฯลฯ

 

 

Vida Suites

 

 

 

Minthis Golf Resort

 

 

One Tower

 

 

Minthis Calisto Villa 

 

 

 

Benefits : Cyprus Permanent Residence 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสถานะประชากรถาวรไซปรัส


1. Fast-track Procedure Allowing for Direct Path to Permanent Residency within Two (2) Months :
• ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 2 เดือน ลงทุนในไซปรัสได้สถานะประชากรถาวรรวดเร็ว เป็นผู้พำนักถาวรของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• โปรแกรมลงทุนขอวีซ่าประชากรถาวร ตามมาตรา 6(2) ของ The Aliens and Immigration Regulations แก้ไขล่าสุดโดยกระทรวงมหาดไทย และอนุมัติโดยรัฐบาลไซปรัส
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในไซปรัส
• สิทธิประกันสุขภาพภายใต้ General Healthcare System
* รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (The Minister of Interior) เป็นผู้อนุมัติวีซ่าถาวร

2. Unrestricted Right to Entry, Live, Do Business, and Study in Cyprus : 
• เข้าออกเสรี-พำนักอาศัย-ทำธุรกิจ-เรียน อย่างไม่มีข้อจำกัดในไซปรัส เดินทางสะดวกในยุโรป
* บุตรเรียนฟรีโรงเรียนรัฐบาล (Public schools) มีเงื่อนไขพ่อแม่ต้องทำประกันสังคม หรือจ่ายค่าเทอมถูกในโรงเรียนเอกชน (ถูกกว่าในไทย 3-6 เท่า) ภาษาราชการคือ กรีก และหลายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3. Right to Own Land in Cyprus :
• สิทธิถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไซปรัส

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :
• ไซปรัสมีความปลอดภัย ระบบการศึกษาดีเยี่ยม โรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Cost of Doing Business, Low Tax Rate, and Free Trade within the EU :
• ค่าใช้จ่ายทำธุรกิจต่ำ อัตราภาษีธุรกิจเพียง 12.5% และสิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

6. Legal System Based on English Common Law :
• กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

7. Minimum Physical Residence Requirement (1 Day Every 2 Years) For All Family Members  
• ผู้ถือบัตรประชากรถาวรนักลงทุนไซปรัส [Holders of Cyprus Permanent Residence by Investment ("PRI") Card] มีเงื่อนไขต้องพำนักในไซปรัสเพียง 1 วันในทุก 2 ปี ถือสถานะประชากรถาวรนักลงทุนไซปรัสตลอดไป
* หากไม่ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น อาจถูกเพิกถอนสถานะ PR

8. Cypriot PR Cards Allow the Family to Travel Througout Europe With Ease, Live and Work Freely in Cyprus :
• บัตรประชากรถาวรไซปรัส อำนวยความสะดวกสำหรับท่านและครอบครัวในการเดินทางในยุโรป
• พำนักอาศัยถาวร-ทำธุรกิจการค้าอย่างเสรีในไซปรัส 

 

 
ข้อมูล Cyprus Citizenship By Investment
(ปัจจุบันปิดรับสมัคร!!!)

 

 

ข่าววีซ่านักลงทุนไซปรัสล่าสุด : 

 

♦ November, 2023 : นักลงทุนต่างชาติลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสมากขึ้น (เทียบกับปี 2022)  
• จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติทั้งจากในสหภาพยุโรป (EU citizens) และนอกสหภาพยุโรป (Non-EU citizens) มีจำนวนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (นับถึง October 2022) โดยยอดการซื้อสูงขึ้นในทุกเมือง (ยกเว้น Limassol) เมืองที่มียอดขายสูงสุดเรียงลำดับดังต่อไปนี้คือ Paphos (186 ยูนิต) / Limassol (164 ยูนิต) / Larnaca (121 ยูนิต) / Nicosia (44 ยูนิต) / และ Famagusta (35 ยูนิต) ดูรายละเอียด 


 

♦ October, 2023 : กฏหมายใหม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และบทบัญญัติ Fast-track Permenent Residency มีผลบังคับใช้ 
• กฏหมายใหม่กำหนดว่า อสังหาริมทรัพย์สร้างเสร็จแล้วและเวลาผ่านไปครบ 5 ปี (นับจากวันเชื่อมต่อไฟฟ้า-น้ำประปา) การขายทรัพย์สินนี้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Free)
• หากอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่เคยซื้อขายมาก่อนและมีราคาขั้นต่ำ 300,000 EUR นำไปยื่นขอ PR แบบเร่งรัด (Fast-track) ได้ โดยไม่คำนึงว่า ทรัพย์สินนี้ไม่เคยเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

♦ December 13, 2022 : ราคาอสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสยังคงมีทิศทางพุ่งสูงขึ้นในปี 2022 
จากรายงานราคาอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด Property Market Report ราคาอสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมือง Paphos เพราะมีราคาค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นมาก นอกเหนือจากนี้ ปริมาณผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในไซปรัสที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความต้องการที่ถูกกีดกันในช่วงโควิดระบาดเมื่อสองสามปีก่อน เป็นตัวผลักดันตลาดที่พักอาศัยให้มีการเติบโต 

 

 

 

Visitors: 557,718