MALTA PERMANENT RESIDENCE PROGRAMME

Become a Resident of The European Union (EU) In 6-8 Months*
ขอวีซ่าประชากรถาวรมอลต้า 
สิทธิ์พำนักถาวรในสหภาพยุโรป 

โปรแกรมนักลงทุนมอลต้า


Sep 2022 : รัฐมนตรีมหาดไทยมอลต้า
(Malta's Home Affairs Minister) แถลง
ผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากนโยบายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายพลังงาน (Energy Subsidies)
โปรแกรมขอ "สัญชาติมอลต้า"
(Malta Citizenship)
โดยตรงใน 12 เดือน ดูที่นี่! 

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Obtain Malta Permanent Residence (Commonly Known as "Malta Golden Visa") in 6-8 Months
ขอวีซ่าประชากรถาวรมอลต้า (หรือที่รู้จักในนาม "Malta Golden Visa / Maltese Investor Visa") ใน 6-8 เดือน
• ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป/พลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรป (Non-EU/EEA Citizens)
• March 2, 2022 : โปรแกรมหยุดรับผู้สมัครจากรัสเซียและเบลารุส (ไม่สามารถตรวจสอบ Due diligence ได้)

Certificate of Permanent Residence in Malta (EU) For Life
ได้รับประกาศนียบัตรประชากรถาวรประเทศมอลต้า (สหภาพยุโรป) ตลอดชีวิต
• ได้รับสถานะประชากรถาวร PR ทันที (บางประเทศเช่น โปรตุเกส หรืออังกฤษ รอ 5 ปีจึงขอ PR ได้)

Malta Residence Card Renewable Every 5 Years (Indefinitely) ; No Requirement for Minimum Stay
 บัตรพำนักถาวรมอลต้า ต่ออายุทุก 5 ปี (ไม่มีข้อจำกัด) และไม่มีข้อบังคับให้ต้องพำนักอยู่ในมอลต้าแต่อย่างใด

Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta ; No Taxation on Foreign Income 
พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียน-เกษียณอายุในมอลต้า ; รายได้จากต่างประเทศไม่ต้องยื่นเสียภาษี
• ผู้สมัครโปรแกรม MRVP ได้รับสิทธิ์เรียนฟรีโรงเรียนรัฐบาล / หรือรักษาฟรี
  (หากผู้สมัครหลักจ่ายค่าประกันสังคมหรือ Social security ในมอลต้า)

• โรงเรียนรัฐบาลในมอลต้าใช้ภาษามอลทีส (Maltese) เป็นหลักในการเรียน โรงเรียนเอกชนสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 

Become a Maltese Resident Permit Holder ; Travel Freely Throughout Schengen Area (including Norway, Switzerland and Iceland) 90 Days in Every 6 Months                        
 ผู้ถือบัตรพำนักถาวรมอลต้า เดินทางเสรีในกลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศ (รวมถึง นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์)
• พำนักในทุกประเทศเชงเก้นได้นาน 90 วันในทุก 6 เดือน

Legal Amendments :
Inclusion of Main Applicant, Spouse (or Life Partner / Same-sex), Unmarried Dependent Children (Minors and Adults-No Age Limit) & Dependent Parents and Grandparents Aged Over 55 Years Old  
กฏหมายปรับปรุงใหม่ :
รวมผู้สมัครหลัก คู่สมรส (รวมถึงคู่อยู่กินไม่จดทะเบียน / เพศเดียวกัน) บุตรยังไม่แต่งงาน (ผู้เยาว์และบุตรที่โตแล้ว ไม่จำกัดอายุ) รวมถึง บิดามารดา และปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 55 ปี (พึ่งพิงอยู่ในครอบครัว)  
• กรณีบุตรที่โตแล้วแต่งงานและมีบุตร รวมคู่สมรสและบุตรเข้ามาได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

Right To Apply for Maltese Citizenship After 5 Years of Residency, Upon Having Met All the Requirements
 มีสิทธิ์ขอสัญชาติมอลต้า หลังจากพำนักอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ด้านภาษา
• พำนักในมอลต้า 6 เดือนต่อปี (หรือมากกว่า) ต่อเนื่อง 5 ปี โดยรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการให้สัญชาติมอลต้า

Become an EU Citizenship ; Maltese Citizenship Can Be Passed On To Future Generations
เมื่อได้รับสัญชาติมอลต้า เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปโดยอัตโนมัติ สัญชาติมอลต้าสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต 


*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice


Investment Options : 
เงื่อนไขการลงทุน (โปรแกรมใหม่ 2021)
* ผู้สมัครลงทุนดังต่อไปนี้
• คุณสมบัติของผู้สมัครคือ มีทรัพย์สินรวมไม่ต่ำกว่า EUR 500,000
• อยู่ในรูปของเงินสด/หรือหน่วยลงทุนมูลค่าไม่ต่ำกว่า EUR 150,000  
 

 

(1) บริจาคเงินให้กับรัฐบาลมอลต้า (Contribution to the Government of Malta)     

•  จำนวน €58,000 (หากเลือกแบบเช่าอสังหาริมทรัพย์)
•  จำนวน €28,000 (หากเลือกลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์)
* ผู้สมัครโอนเงินบริจาคต่อเมื่อใบสมัครได้รับอนุมัติเท่านั้น


(ร่วมกับ)
 

(2) ค่าธรรมเนียมรัฐบาลมอลต้า (Non-Refundable Administration Fee)          
•  จำนวน €40,000
•  จ่ายเพิ่ม €7,500 ต่อคนสำหรับผู้ติดตาม (Adult dependents) ที่เพิ่มเข้ามาเช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย  
 

(ร่วมกับ) 

(3) บริจาคเงินให้องค์กรการกุศล (Charitable Donation)          
•  จำนวน €2,000

 

(ร่วมกับ)

(4) ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Property Investment) ถือครอง 5 ปี   
• มูลค่า €350,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
• มูลค่า €300,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้า / เกาะโกโซ (Gozo)
* นำไปปล่อยให้เช่าไม่ได้ในช่วง 5 ปีนี้
** ถือครองอสังหาริมทรัพย์ครบ 5 ปี ขายได้ทันที   

หรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Property Rental) เป็นเวลา 5 ปี : 
⋅ ชำระค่าเช่าปีละ €12,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
⋅ ชำระค่าเช่าปีละ €10,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้าหรือ Gozo 

 

We Are Working In Collaboration With Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed By the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© A Eurozone Country, Member of the European Union (Since 2004) and Schengen Area (Since 2007) ; a Common-Wealth Nation
มอลต้า (หรือ "มอลตา") เป็นประเทศแถบยูโรโซน เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป-EU (ตั้งแต่ 2547) และเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก้น-Schengen Area (ตั้งแต่ 2550) ประกอบด้วย ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์
* มอลต้าเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ (เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษยาวนานกว่า 150 ปี มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักร) 
** มีชาวอังกฤษถึง 13,000 คนผู้โยกย้ายภูมิลำเนาไปอยู่มอลต้า โดยรัฐบาลมอลต้าได้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจาก Brexit

 

© The Malta Permanent Residence Programme (MPRP) 2021 Stipulated Under The Maltese Immigration Act : A Fast and Straightforward Residency By Investment Program Based on Investments in Real Property and Contributions to Maltese Government 
โปรแกรมขอวีซ่าประชากรถาวรมอลต้า (MPRP) ใหม่ล่าสุดปี 2021 เริ่มดำเนินการภายใต้กฏหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมอลต้า เป็นโปรแกรมการขอวีซ่าประชากรถาวรมอลต้าโดยตรง อนุมัติให้กับผู้สมัครทีมีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการบริจาคเงินให้กับรัฐบาลมอลต้า รวมถึงองค์กรการกุศล
* รัฐบาลมอลต้าตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มข้น ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม และพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้รับอย่างถูกต้องตามกฏหมาย!
 

© Maltese Permanent Residence Permit for You & Your Family
วีซ่าประชากรถาวรมอลต้า (Maltese PR Permit) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ให้สิทธิ์ประโยชน์มากมายเช่น : ลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + บริการทางการแพทย์คุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรในประเทศมอลต้า
 

© Republic of Malta ; An EU Nation With a Political Stability and Economic Success 
สาธารณรัฐมอลต้า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงและประสบผลสำเร็จสูงด้านเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางทะเลเมดิเตอเรเนียน เพียง 80 กิโลเมตรจากภาคใต้ของอิตาลี และห่างจากตูนีเซีย (อาฟริกาเหนือ) เพียง 284 กิโลเมตร ประชากร 514,564 (ปี 2019) เมืองหลวงคือ วาลเล็ตต้า (Valletta), พื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากประเทศอิตาลี มีภูมิอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปีแบบเมดิเตอเรเนียน มีชัยภูมิที่โดดเด่นเชื่อมโยงสามทวีปคือ อาฟริกา เอเชีย และยุโรป 


© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ
 

© World Bank Considered Malta as A High-Income Country With a Very High Human Development Index ; Booming Sectors Includes Financial Services, Marine, Aviation and Real Property ; 2nd Largest Banking Sector in the Eurozone
ธนาคารโลกพิจารณาให้มอลต้าเป็นประเทศรายได้สูง มีดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในระดับสูงมาก กลุ่มธุรกิจสำคัญที่เติบโตมากคือ ภาคการเงิน อุตสาหกรรมเดินเรือ การบิน และอสังหาริมทรัพย์ ภาคการเงินการธนาคารใหญ่เป็นลำดับสองในยูโรโซน

© International Monetary Fund ("IMF") Classified Malta as An Advanced and Highly Industrialized Economy
กองทุนไอเอ็มเอฟจัดอันดับให้มอลต้าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าและพัฒนาระดับสูงในด้านอุตสาหกรรม 

© World Economic Forum ("WEF") Categorized Malta as an Innovation-Driven Economy 
สภาเศรษฐกิจโลกจัดกลุ่มมอลต้า ให้เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ 


© Official Language is English
ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ
* ภาษาที่นิยมใช้กันในมอลต้าคือ อังกฤษ มอลทิส (Maltese) อิตาเลี่ยน สแปนิช และฝรั่งเศส (บุตรมีโิอกาสเรียนรู้ภาษาทีสำคัญของโลกถึง 5 ภาษา)
 

© Second Residency in A Safe and Stable EU Country 
• นักลงทุนขอสิทธิ์เป็นประชากรถาวร (Permanent Residence) ในประเทศสหภาพยุโรปที่มั่นคงและปลอดภัย
• ใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาแล้ว โอกาสทางธุรกิจ โอกาสบุตรเรียนระดับโลกในสหภาพยุโรป
• เป็นแหล่งพักพิงในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความขัดแย้งทางการเมือง, ภัยสงคราม, หรือ การก่อการร้าย ฯลฯ

 

 

 

 

 

Cr : VisitMalta

 

 

Benefits :  Malta Residence Permit 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า

1. Relocating to a Country Fulfilled with Natural Beauty, Steady Economic Growth, Political Stability and High Standard of Living :
สิทธิประโยชน์โยกย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศที่มีธรรมชาติงดงาม มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ระบบการเมืองการปกครองที่มั่นคง และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนในระดับที่ดี
*เศรษฐีชาวอเมริกันและชาติอื่นทั่วโลกจำนวนมากยื่นขอสถานะในมอลต้า 

2. Indefinitely Reside, Settle, Do Business, Open Offshore Banking and Investment Accounts, Including Visa Free Travel To Schengen Area :
• 
พำนักอาศัย ตั้งรกรากตลอดชีวิต ทำธุรกิจ เปิดบัญชีธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงเดินทางวีซ่าฟรีในประเทศยุโรปเชงเก้น
*โปรแกรมผู้เกษียณอายุในมอลต้า (The Malta Retirement Program) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2012 ให้บริการแก่พลเมือง EU, EEA และ Switzerland
**กฏหมายปัจจุบัน (The Legal Notice of 2020) พลเมืองนอกยุโรป (Non-European citizens) ยื่นขอพำนักอาศัยในมอลต้าได้ โดยมีเงื่อนไขต้องจ่ายภาษีอย่างน้อย 7,500 ยูโรต่อปี รวมถึงจ่ายเพิ่มอีก 500 ยูโรต่อผู้ติดตามหนึ่งคน
 

3. Gateways To Global Markets ; Unlimited Access to the EU ; Right to Own Land in an EU Member State :
 สิทธิอันไม่มีขีดจำกัดในการเข้าถึงเขตเศรษฐกิจอียู สิทธิในการถือครองที่ดินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities, and First-Rate Healthcare (Top 5 in the World) 
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบประกันสุขภาพที่เป็นเลิศ (หนึ่งใน 5 ลำดับสูงสุดของโลก)
*ภายใต้กฏหมาย The Education Act (Cap 327) บุตรของผู้ถือ Residence Permit ได้รับสิทธิ์เรียนฟรีในโรงเรียนรัฐบาล รถรับส่งฟรี สมุดหนังสือฟรี และได้รับสวัสดิการอื่นๆ (เช่นเดียวกับพลเมืองสหภาพยุโรป EU citizens) ในระดับมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาล การเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ

5. Benefit from a Low Tax Rate on Both Personal and Business : Affordable Cost of Living :
ผลประโยชน์จาก
อัตราภาษีที่ต่ำ ทั้งภาษีส่วนบุคคลหรือธุรกิจ ค่าครองชีพไม่แพง
*เสียภาษีเฉพาะรายได้ในมอลต้า (หากพำนักถาวร) ไม่รวมรายได้ ความมั่งคั่งหรือมรดกนอกมอลต้า
**รายได้จากต่างประเทศ หากนำเข้ามาในมอลต้าเสียภาษีอัตรา 15% (Flat rate)

 

6. Affordable Real Estate Property ; Living in the Warm Mediterranean Lifestyle with Mild Winters :
อสังหาริมทรัพย์ราคาไม่แพง สามารถใช้ชีวิตในแบบทะเลเมดิเตอเรเนียนที่มีบรรยากาศอบอุ่น มีฤดูหนาวที่ไม่หนาวมาก
 

7. Residence Permit Granted Up To 4 Generations Per Application :
• ใบ
อนุญาตผู้ถือสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า อนุมัติให้กับผู้สมัคร-คู่สมรส-บุตร รวมทั้งบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย พร้อมกันในใบสมัครเดียว
 

8. Upon Becoming a Maltese Citizen : Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Throughout the European Union & Visa-Free or Visa on Arrival Access to 187 Countries (as of May 2023) :
• หลังจากได้รับสัญชาติ
มอลต้า : ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป เดินทางไปได้ 187 ประเทศทั่วโลก (as of May 2023)

 

Visitors: 557,714