GREECE GOLDEN VISA

Become a Permanent Resident of The European Union (EU) In 4 Months*
วีซ่าพำนักถาวรกรีซ
สิทธิ์พำนักถาวรในสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน

 

31 AUG 2024 :
วงเงินลงทุนขั้นต่ำปรับเพิ่ม
€800,000 (เมืองสำคัญ)
€400,000 (พื้นที่อื่นทั่วประเทศ)

หมายเหตุ
ซื้ออสังหาฯ ในอัตราเดิม
€250,000 - €500,000
มัดจำ 10% ภายใน 30 AUG 2024

(ชำระที่เหลือภายใน 31 Dec 2024) 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

 The Greece Residence Permit is valid for 5 years and can be renewed every 5 years, allowing holders to legally reside in Greece, provided they meet renewal requirements.

ใบอนุญาตพำนักถาวรกรีซ (หรือ "Greece Golden Visa") มีอายุ 5 ปี และต่ออายุได้ทุก 5 ปี 
• บัตรพำนักถาวรกรีซ (Greece Residence Permit Card) ต่อบัตรใหม่ได้ทุก 5 ปี
• Nov 2023 : ระหว่าง 2018-2023 วีซ่าถาวรกรีซอนุมัติให้ 12,000+ ครอบครัว (เช่น จีน ตุรกี รัสเซีย เลบานอน)


 Eligible for Greece citizenship by investment upon meeting all requirements (As per New 2018 Regulations*), including residency, language proficiency, and knowledge of national history.
ขอสัญชาติกรีซได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน (กฏหมายใหม่ปี 2018*)
• พำนักในกรีซอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี เป็นเวลา 7 ปี และมีความรู้ภาษากรีซ มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้
• บุตรขอสัญชาติกรีซได้ (ด้วยตนเอง) หากเรียนมหาวิทยาลัย / ไฮสกูล / หรือโรงเรียน ในกรีซ
• September, 2022: รัฐบาลกรีซอนุมัติ พาสปอร์ตกรีซรุ่นใหม่มีอายุ 10 ปี (เดิมมีอายุ 5 ปี)

 Greece Golden Visa Citizenship by descent can be passed on to children and grandchildren, allowing them to enjoy the rights and benefits of being Greek citizens.
• สัญชาติกรีกสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกและหลาน พลเมืองกรีซได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

 Live, do business, study, or retire permanently in Greece; it's the perfect Plan B for the entire family. Greece offers a high quality of life and many opportunities for both personal and professional growth.
พำนักถาวร ทำธุรกิจ เรียน เกษียณ แผนสำรองสำหรับทุกคนในครอบครัว กรีซให้คุณภาพชีวิตที่ดีและโอกาสในแง่ส่วนตัวและวิชาชีพ
* ค่าครองชีพที่กรีซ ถูกกว่าประเทศยุโรปอื่นๆถึง 30%

Golden visa Greece 2024 - Enjoy free access to 29 Schengen countries and easy entry to Greece. Explore Europe without the need for multiple visas and experience Greece's rich history and culture with ease. 
เดินทางเสรีไม่มีข้อจำกัดในกลุ่มเชงเก้น 29 ประเทศ เข้า-ออกกรีซได้ตามต้องการ

Greece Permanent Residency by Investment permits the main applicant, their spouse, dependent children up to age 24, and the parents of both the main applicant and the spouse to live in Greece.
บัตรพำนักถาวรกรีซอนุมัติให้กับผู้สมัคร คู่สมรส บุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 24 ปี รวมถึงบิดามารดาของทั้งผู้สมัครและคู่สมรส
• กฏหมายเปลี่ยนแปลง May 2020 : กรณีบุตรอายุ 21 ปีขอบัตรพำนักถาวรใบใหม่ บัตรมีอายุ 3 ปีไปจนถึงอายุ 24 ปี

Minors can apply for Greek Resident Permits through two main pathways: investing in real estate properties or opening fixed deposit bank accounts in Greece (Dec 2020).
บุตรผู้เยาว์ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรกรีซได้ด้วยตนเอง โดยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือฝากเงินในบัญชี โดยรวมผู้ปกครองเข้าในใบสมัครได้ (ธันวาคม 2020)


 With a minimum investment in new or second-hand real estate whether residential or commercial (two or more properties), you can earn attractive returns in the holiday rental market.
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ใหม่หรือเก่า สำหรับพักอาศัยหรือเพื่อการพาณิชย์
ลงทุนขั้นต่ำ € 250,000 (2-3 แปลงรวมกันได้) ผลตอบแทนสูง ปล่อยเช่าระยะสั้นนักท่องเที่ยว
• ปี 2022 นักลงทุนต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ 80% ของธุรกรรมในกรีซ
• ใบสมัครมากกว่า 8,000+ มีเงินลงทุนอสังหาฯ มากกว่า EUR 1,000 ล้านยูโร
* From May 2022-May 2023, the Greece golden visa properties purchase option generated over a billion euro.  


 No minimum stay requirement in Greece each year, giving you the flexibility to come and go as you wish. No police clearance certificate needed.
ไม่มีข้อบังคับให้ต้องพำนักอาศัยในกรีซในแต่ละปี ไม่ต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ/ประวัติอาชญากรรม
• ตอนยื่นใบสมัคร ผู้สมัครเดินทางมาพำนักในกรีซอย่างน้อย 2 วันเพื่อทำไบโอเมตริคส์ (Biometrics) ภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังยื่นเอกสารการสมัคร


Note : Real estate ownership must be maintained for Greece residence permit renewals after 5 years. This ensures individuals meet residency criteria and show commitment to the local community.
หมายเหตุ : ในการต่อบัตรพำนักถาวรหลังจาก 5 ปี นักลงทุนต้องถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เพื่อยืนยันที่อยู่พำนักอาศัยในกรีซ รวมถึงแสดงความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น 

 

* Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน 
*ภายใน 30 AUG 2024 

(A) Real Estate Investment (One or More - New / Second Hand Property, Residential / Commercial)


ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หนึ่งยูนิต/มากกว่า : ใหม่/เก่า : ที่พักอาศัย/พาณิชยกรรม) 

มูลค่า €500,000 ยูโร
• เฉพาะ 4 เมืองสำคัญคือ Athens (Attica Region) / Thessaloniki / Mykonos / Santorini

มูลค่า €250,000 ยูโร  
• เมืองอื่นๆ วงเงินลงทุนเท่าเดิม €250,000 ยูโร
• อสังหาริมทรัพย์นำไปจำนอง/ให้เช่าได้ 

 (B) Investment in Construction and Maintenance of Infrastructure and Facilities

ลงทุนในโครงการก่อสร้างและบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ มูลค่าตั้งแต่
€5 - €100 ล้านยูโร

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area; Greece joined the EU in 1981, marking a significant step in its modern political history. In 2001, Greece adopted the Euro as its official currency, facilitating greater economic integration and stability within the Eurozone.
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และเป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้นยุโรป กรีซเข้าเป็นสมาชิกอียูในปี 2524 และเริ่มใช้เงินยูโรในปี 2545

© A developed country with a high standard of living usually has advanced infrastructure, strong healthcare and education systems, and a solid economy that offers its citizens plenty of opportunities for prosperity and well-being.
กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงมากประเทศหนึ่งในยุโรป มีพื้นที่ 131,952 ตารางกิโลเมตร) และมีประชากร 10.7 ล้านคน ภาษาราชการ - กรีก เศรษฐกิจของกรีซประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม (industry) เกษตรกรรม (agriculture) และภาคบริการ (service industry) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของกรีซ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการขนส่ง (shipping) เมืองหลวงคือ Athens เมืองสำคัญอื่นๆเช่น Thessaloniki, Petra, Crete, และ Kavala
• July 2021 : Ernst & Young (EY)'s Attractiveness Survey Greece 2021 กรีซได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ในปี 2021 เป็นประเทศน่าลงทุนลำดับ 23 ของทวีปยุโรป บริษัทใหญ่เข้ามาลงทุนในธุรกิจยา การขนส่ง โลจิสติคส์ พลังงานหมุนเวียน eBay, Volkswagen, PfiZer เปิดสำนักงานในกรีซ  
• ปี 2019 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากรีซ 34 ล้านคน
• ปี 2022 รายได้จากการท่องเที่ยวในกรุงเอเธนส์ เกินกว่า 18.2 พันล้านยูโรที่ได้รับในปี 2019  


© Greece, where democracy, Western philosophy, and the Olympic Games began, has greatly impacted Western civilization with its contributions to art, science, and politics.
กรีซเป็นประเทศต้นกำเนิดประชาธิปไตยของโลก เป็นบ่อเกิดแหล่งอารยธรรมตะวันตก เป็นประเทศผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิคส์ ประเทศต้นแบบวรรณกรรมและศิลปการละครตะวันตก / ปรัชญา / รัฐศาสตร์การเมืองและอื่นๆ

© High quality of life, with modern business and medical facilities, diverse shopping options, prestigious universities, stunning natural beauty, exciting sports activities, and vibrant cultural events.
กรีซได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 18 ของโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในลำดับใกล้ๆกับ Norway, Canada และ Australia

© Athens, Greece's lively capital, attracts millions annually with its rich history and vibrant culture. As a key transportation hub, it offers easy connections to destinations across Europe and the MENA region.
กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองหลวงที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในภูมิภาค เชื่อมต่อไปยังประเทศยุโรปอื่นๆ ประเทศกลุ่มตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือ
* July, 2021 : Time Magazine จัดอันดับให้ "กรุงเอเธนส์" เป็นหนึ่งในสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของปี 2021 จากสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเยี่ยมด้านการล่องเรือในมหาสมุทร (Cruise infrastructure) และความคุ้มค่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว (Tourism offerings)

© Greece has a population of 10.3 million (as of 2024)
ชาวกรีซมีคุณภาพชีวิตที่ดี / รายได้ประชาชาติ GDP per capita: US$23,600  / และมี GDP = US$267.1 billion

© The officicial language is Greek, and English is also widely spoken
ภาษาราชการคือ กรีก และชาวกรีซส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Greek citizens can travel visa-free to 191 countries (as of 2024), ranking the Greek passport 4th in terms of travel freedom
ผู้ถือพาสปอร์ตกรีซสามารถเดินทางไปได้ 187 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)
 ถูกจัดอยู่ลำดับ 8 ของโลก

 

 

  

  

 

Cr : VisitGreece

 

 

Benefits : Greece Residence Permit
สิทธิประโยชน์ 7 ประการผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรกรีซ
 

1. Get a renewable 5-year Greece permanent residency permit by investment to enjoy Greece's beauty, culture, and climate, and to ease travel within the EU Schengen Zone :
• 
ลงทุนในกรีซ ได้วีซ่าถาวรประเทศกรีซ บัตรพำนักถาวรกรีซต่ออายุได้ในทุก 5 ปี 

2. The Greece Golden Visa Benefits enable permanent residents to reside in Greece indefinitely, run their businesses, and travel visa-free within the Schengen Zone for up to 90 days per 6-month period :
• 
ผู้ถือวีซ่าถาวรกรีซสามารถทำธุรกิจการค้า-เรียน-พำนักอาศัยถาวร-เดินทางเข้าออกอย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศกรีซ
• รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 29 ชาติในสหภาพยุโรป (พำนักได้นานถึง 90 วัน ในทุกช่วงหกเดือน)

3. Children in Greece can attend schools and universities that offer courses in English, French, or German, providing a diverse and multicultural educational environment for local and international students :
บุตรเข้า
เรียนโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนอินเตอร์ในกรีซ จบแล้วเรียนต่อในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในยุโรป
• โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน


4. Greece residence permit card holders have full access to the country's universal healthcare system, enjoying comprehensive medical services like hospital care, doctor visits, prescriptions, and preventive programs :
ผู้ถือบัตรพำนักถาวรได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพคุณภาพชั้นนำ เฉกเช่นเดียวกับพลเมืองชาวกรีก
*นักลงทุนผู้ถือ Greece Golden Visa ไม่ได้ทำงานในกรีซ จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพเอกชนราคาไม่แพงในกรีซ


5. Secured Investment: Enjoy the benefits of no capital gain tax on the disposal of property, provided you hold the investment for more than 5 years :
• ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ไม่เสียภาษีจากกำไรที่ได้รับจากการขาย (หากถือครองทรัพย์สินเกิน 5 ปี)

6. Tax Incentives: Benefit from a 7% flat tax rate on foreign pensions, offering substantial savings for retirees. Furthermore, freelancers and entrepreneurs are eligible for a 50% tax reduction :
• แรงจูงใจด้านภาษีเช่น อัตราภาษีคงที่ 7% สำหรับเงินบำนาญต่างประเทศ ลดหย่อนภาษี 50% สำหรับผู้ทำงานอิสระหรือผู้ประกอบการธุรกิจ
*หากพำนักในกรีซมากกว่า 183 วันต่อปี ถือว่าเป็น Tax resident 
 


7. The Greece residence by investment program offers a streamlined process with nearly 100% approval, a 2-month processing time, and just one (1) physical visit for verification :
• 
ท่านและครอบครัวได้รับใบอนุญาตพำนักถาวรกรีซในเวลาเพียง 2 เดือน ด้วยอัตราการอนุมัติสูงเกือบ 100% โดยผู้สมัครเดินทางไปกรีซเพียงหนึ่ง (1) ครั้ง 
* ขั้นตอนแรก - ผู้สมัครนำเอกสารส่วนตัวและใบมอบอำนาจ (Power of Attorney) ไปรับรองที่สถานทูตกรีซในประเทศไทย
**ขั้นตอนที่สอง - ผู้สมัครและครอบครัวเดินทางไปกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เพื่อทำ Biometrics และถ่ายรูป

 

ข่าววีซ่านักลงทุนกรีซล่าสุด

 

June, 2024 : The Greek Finance Minister announced that changes to the Greece Residency by Investment Program will take effect on August 31, 2024.
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรีซประกาศว่า การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายใต้โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนกรีซ เริ่มมีผลบังคับใช้ 31 สิงหาคม 2567
ระบบใหม่มีให้เลือก 2 ช่องทาง กล่าวคือ :
• Tier 1 ลงทุน 800,000 EUR ในพื้นที่มีความต้องการซื้อสูง
• Tier 2 ลงทุน 400,000 EUR ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศกรีซ
• ทั้ง Tier 1 และ 2 กำหนดให้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เดี่ยวเท่านั้น มีเนื้อที่อย่างน้อย 120 ตรม. ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศกรีซ
* The Greece Residence by Investment Update 2024: Two (2) investment tiers - Tier 1 requires an 800,000 EUR investment in high-demand areas, while Tier 2 requires a 400,000 EUR investment in other regions. Both tiers mandate a single property of at least 120 square meters, promoting broader investment across Greece.

 

November, 2022 :
• รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศกรีซมีมากกว่า €18 Billion ในปีนี้  

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกรีซ (Greece's Minister of Tourism) Mr. Vassilis Kikilias เปิดเผยว่า รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศกรีซพุ่งสูงเกินกว่า 18,000 ล้านยูโรในปี 2022 นี้


October, 2022 :

• โปรแกรมวีซ่าถาวร/สิทธิ์พำนักในกรีซเป็นโปรแกรมนิยมอันดับหนึ่งในยุโรป  

ในช่วงครึ่งแรกของปี มีผู้ยื่นขอวีซ่าถาวรกรีซ (Greece's Golden Visa) เพิ่มขึ้นถึง 127% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปีก่อนหน้า โดยได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติจำนวนมากจากทั่วโลก ที่เป็นผู้มีฐานะและให้ความสนใจในโปรแกรมสิทธิพำนักถาวรของยุโรป 

  

 

Visitors: 557,731