ANTIGUA & BARBUDA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Become a Citizen of The Caribbean In 3-6 Months*
ขอสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา
ประเทศกลุ่มประชาคมแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2013 ผู้ได้รับสัญชาติ 2,700+ ครอบครัว
มีรายได้เข้าประเทศมากกว่า US$1 billion
(ในปี 2021 มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น 36%) 

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

  Antigua and Barbuda Citizenship by Investment (Second Citizenship) 
  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา (สัญชาติที่สอง)
* เนื่องจาก Covid Travel Restrictions : รัฐบาลแอนติกาและบาร์บูดาอนุญาตให้ผู้สมัครสาบานตนรับสัญชาติ (Oath of Allegiance) โดยกรอกแบบฟอร์มพิเศษ


 Life-long Antigua and Barbuda Citizenship : Multiple Citizenship / Dual Citizenship is Allowed
•  สัญชาติแอนติกาติดตัวตลอดชีพ ถือหลายสัญชาติ/หรือสองสัญชาติอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

  Citizen of a British Commonwealth Country
•  เป็นพลเมืองประเทศในเครือจักรภพ

•  Antigua and Barbuda Citizenship Visa Free Countries to 165 Nations Including UK, Europe, Singapore, Russia, India, Hong Kong, and Schegen Area (January 2023)
  ผู้ถือพาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดาเดินทางเสรีไป 165 ประเทศ รวม UK ยุโรป สิงคโปร์ รัสเซีย อินเดีย ฮ่องกง และกลุ่มเชงเก้น (ปี 2566)

  Citizen of Antigua and Barbuda is Entitled to Privileges Offered under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองแอนติกัวและบาร์บูดาได้รับสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีในกลุ่มแคริบเบียน 20 ประเทศ (Caribbean Community : CARICOM) รวมทั้งตลาดเศรษฐกิจเดี่ยว CARICOM Single Market and Economy (CSME) 
* เขตเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเสรีของ สินค้าต่างๆ การทำงาน/บริการ บุคคลากร เงินทุนและเทคโนโลยี สุดท้ายคือสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศสมาชิก

  Minimum Age of Principal Applicant and Spouse is 18 Years 
  ผู้สมัครหลักและคู่สมรสอายุ 18 ปีขึ้นไป


  Antigua and Barbuda Citizenship and Passports for a Future Spouse
•  ขอสัญชาติแอนติกาและพาสปอร์ตให้กับ สามี/ภรรยา ในอนาคต
   * ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม USD 50,000

  Antigua Citizenship and Passports for Children Up To 30 Years of Age, Financially Dependent on PA  
  ขอสัญชาติและพาสปอร์ตแอนติกาให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี ผู้ยังพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัครหลัก
  

  Antigua Citizenship and Passports for Dependent Children's Future Spouse and Child 
  ขอสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับ สามี/ภรรยาและลูกในอนาคต ของบุตรผู้ติดตาม 
   * ชำระค่าธรรมเนียม USD 10,000 สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี / USD 20,000 เด็กอายุ 6-17 ปี
   ** สัญชาติแอนติกาสืบทอดต่อไปถึงยังรุ่นหลาน (Antigua citizenship can be passed on until Grandchildren)

  Inclusion of Parents / Grandparents Aged 55 Years Old or Older, Financially Dependent on PA
  รวมบิดามารดา / ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีหรือมากกว่า ยังพึ่งพิงด้านการเงินกับผู้สมัครหลัก


•  Inclusion of Siblings, Unmarried (No Age Limit)
•  รวมพี่ / น้อง ที่ยังไม่แต่งงาน (ไม่จำกัดอายุ)
* โปรแกรมขอสัญชาติแอนติกา ยืดหยุ่นเปิดกว้างให้สามารถรวมพี่น้องได้อย่างหลากหลาย

  5-day Residency Requirement for Initial 5-Year Period for Renewal of Passports [Main Applicants Only, Children are Exempt) 
•  ผู้สมัคร (ยกเว้นเด็กเยาวชน) ต้องเข้ามาพำนักในประเทศ 5 วันเฉ
พาะในช่วง 5 ปีแรก เพื่อขอต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่
* ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสัญชาติแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารราชการ !

•  Antigua and Barbuda Passports Expire in 5 Years [Renewed Passports Valid for 10 Years]
  พาสปอร์ตเล่มแรกมีอายุ 5 ปี [พาสปอร์ตเล่มใหม่ มีอายุเพิ่มเป็น 10 ปี]


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน * ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

(A) Donation :
บริจาคเงินให้กับ National Development Fund (NDF) ของรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูด้า
* Antigua and Barbuda Citizenship Cost 

ครอบครัวผู้สมัครเดี่ยว / หรือครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือน้อยกว่า
• บริจาค US$100,000 
*ผู้สมัครเดี่ยว เพิ่มสามี/ภรรยาในอนาคต เข้ามาได้ในภายหลัง ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
US$50,000    

ครอบครัวสมาชิก 5 คนหรือมากกว่า
• บริจาค US$125,000

[ค่าธรรมเนียม $73,000 - $110,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


หมายเหตุ (Oct 2020) : เงินบริจาคให้กับ National Development Fund (NDF) มีสัดส่วนถึง 81% ของผู้สมัครทั้งหมด ในขณะที่การลงทุนในอสังหาฯ (B) Real Estate คิดเป็นจำนวน 10%  

(B) Real Estate :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ โครงการอนุมัติโดยรัฐบาล มูลค่า US$200,000
* Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Real Estate

ครอบครัวผู้สมัครเดี่ยว / หรือครอบครัวสมาชิก 4 คน
หรือมากกว่า

[ค่าธรรมเนียม $68,000 - $104,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


หมายเหตุ: ผู้สมัครหลัก 2 ครอบครัวลงทุนร่วมกันได้ (Joint investment) มูลค่า US$400,000 (โดยลงทุนครอบครัวละ US$200,000)  
 

(C) Business Establishment :
• ผู้สมัครหลักหนึ่งคน ลงทุนก่อตั้งธุรกิจ (An approved business investment) จำนวน US$1,500,000  
  หรือ
• ผู้สมัครหลักสองคน ลงทุนร่วมในธุรกิจ (A joint business investment) จำนวน US$5,000,000 โดยผู้สมัครแต่ละคนลงทุน US$400,000 ในธุรกิจร่วม (กรณีมีผู้สมัครหลายคน)
 

(D) Contribution to The University of West Indies Fund 

ครอบครัวมีสมาชิก 6 คนหรือมากกว่า
• บริจาค US$150,000 (รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลแล้ว)
* การบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย UWI เป็นช่องทางถูกที่สุดในโปรแกรมขอสัญชาติแคริบเบียน 
 

ครอบครัวสมาชิก 7 คนหรือมากกว่า
• บริจาค US$150,000 (รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลแล้ว) 
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาลเพิ่มอีก US$15,000 ต่อสมาชิกเพิ่มหนึ่งคน
 


We are Working in Collaboration with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Antigua & Barbuda Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูดา 

 

 

APPROVED REAL ESTATE PROJECT
 
 

Program Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program (Established in 2013)  
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา ก่อตั้งในปี 2556 โดยรัฐบาลแอนติกา
* Please see "Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Official Website" 


© Antiguan Citizenship by Investment for Accredited Investors
นักลงทุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมลงทุนในแอนติกาและบาร์บูดา ประเทศในทะเลแคริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติแอนติกาและถือครองพาสปอร์ตผ่านการลงทุน (Antigua and Barbuda passport by Investment)
• ผู้สมัครผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
• หากเคยมีประวัติถูกจำคุกนานกว่า 6 เดือน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาชญากรรม ไม่สามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติได้

 

© Antigua and Barbuda : Strong Tourism Industry, Caribbean's Travel Hub with Direct Flights to London (UK), Miami & New York (USA), Montreal & Toronto (Canada)
แอนติกาและบาร์บูดาตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค (ได้รับขนานนามว่า "Land of 365 Beaches") ประกอบด้วยเกาะหลักๆคือ Antigua และ Barbuda มีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนจีดีพี คิดเป็น 60% ของเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจาก USA, Canada และ Europe 
ตั้งอยู่ทิศเหนือของประเทศตรินิแดดและโทบาโก (Trinindad and Tobago) เมืองหลวงคือ Saint John's ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, แองกลิกัน, และโปรเตสแตนท์
• แอนติกัวและบาร์บูดามีชายหาดสีขาวอมชมพู ทะเลสวยใสสีมรกต มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดปี 2022
• มีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่าหนึ่งล้านคนต่อปี พลเมืองแอนติกามีรายได้เฉลี่ยต่อหัว GDP per capita = US$16,500 
 

© Antigua & Barbuda, a British Commonwealth Nation with Parliamentary Democracy System
แอนติกาและบาร์บูดาเป็นประเทศในเครือจักรภพสหราชอาณาจักร ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประชากร 81,800 คน และได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก UK ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ระบบกฏหมาย ภาษา และวัฒนธรรม
• ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1981


© Antigua and Barbuda Citizenship Benefits : A Member of the UN, CARICOM, and Organization of American States (OAS)
ประเทศแอนติกา (หรือ "แอนติกัว") เป็นสมาชิกสหประชาชาติ กลุ่มการค้าเสรีประเทศแคริบเบียน และองค์การรัฐในทวีปอเมริกา

 
© Antiguan Citizenship & Second Passport
นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติแอนติกา เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายด้านการเมือง, เกิดสงครามกลางเมือง, ประสบภัยธรรมชาติ, ผู้การก่อการร้าย เป็นต้น

 
© Antigua and Barbuda Citizenship by Naturalization is Recognized Globally 
โปรแกรมแปลงสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

Benefits : Antigua and Barbuda Citizenship :
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

 1. Retirement Paradise, Unrestricted Travel & Freedom of Movement : 
เกาะสวรรค์สำหรับการพักผ่อนในทะเลแคริบเบียน ใช้ชีวิตเกษียณ รวมถึงการเคลื่อนย้ายเสรีในภูมิภาคทะเลแคริบเบียน เดินทางอย่างไม่มีข้อจำกัดทั่วโลก รวมถึงทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้ ละตินอเมริกา 


2. Antigua and Barbuda Citizenship Processing (Fast, Efficient, and Straightforward) : 
ซื้อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา ขั้นตอนรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้รับ Citizenship certificate และพาสปอร์ตใน 4 เดือน (นับจากยื่นใบสมัคร)

 
3. Antigua and Barbuda Passports Visa Free Countries : 
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวถือครองพาสปอร์ตและเดินทางอย่างเสรี


4. Antigua & Barbuda Citizenship by Investment Can Be Passed On to Future Generations :  
สัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาผ่านการลงทุน สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกและรุ่นหลาน
* ยื่นขอสัญชาติให้กับลูกหลานในอนาคต โดยตรวจสอบประวัติ (Due diligence) และชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม


5. Antigua Citizenship & Passports by Investment for Children, Parents and Grandparents : 
สัญชาติแอนติกาและพาสปอร์ตอนุมัติให้แก่บุตรอายุไม่เกิน 30 ปี รวมถึงบิดามารดา-ปู่ย่าตายายอายุ 55 ปีขึ้นไป

 
6. No Minimum Requirements : No Interview-Age-Education-Language-Work/Management Experience 
ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ
* ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษ ใบสมัครและเอกสารประกอบต้องแปล-รับรองเป็นภาษาอังกฤษ มีชาวจีนจำนวนมากพำนักอยู่บนเกาะ


7. Five (5) Days of Residency Requirement (Within a 5 Years Period Upon Obtaining Antigua Citizenship) : 
นักลงทุน (ไม่รวมเด็กผู้ติดตาม) ต้องไปพำนักอยู่ใน Antigua and Barbuda เป็นเวลา 5 วัน (เฉพาะช่วง 5 ปีแรกหลังได้รับสัญชาติ)


8. Favorable Tax Free Policies on Worldwide Income, No Personal Income, Real Estate, Capital Gain or Inheritance Tax
นโยบายปลอดภาษีจากเงินได้ทั่วโลก ไม่มีภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีที่ดิน ภาษีกำไร ภาษีมรดก 

 

 

 

 

 

ข่าวสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาล่าสุด :  

 

♦ April 21, 2023 : เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางในช่วงโควิด (COVID Travel Restrictions) รัฐบาลแอนติกัวอนุญาตให้ผู้ขอสัญชาติกระทำการปฏิญาณตนผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Oath of Allegiance) 
โดยผู้ขอสมัครต้องกรอกแบบฟอร์มพิเศษ (Special form) สำหรับขอเข้าร่วมกระบวนการพิธีปฏิญาณตนทางออนไลน์

 

♦ January 10, 2023 : การยกเลิกพาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดาแบบเก่า (Machine Readable Passport) ต่ออายุไปได้ถึงสิ้นปี 2023
หน่วยงานด้านพาสปอร์ตและสัญชาติของแอนติกาและบาร์บูดา (The Passport and Citizenship Division of Antigua and Barbuda) ตั้งอยู่ที่เมือง St. John ประกาศเมื่อ 17 November 2022 ว่า คณะรัฐมนตรีของแอนติกาแอนด์บาร์บูดามีมติให้ ยืดกำหนดเส้นตายวันสุดท้าย (deadline) ของการใช้พาสปอร์ตรุ่นเก่าทุกเล่ม ไปจนถึงวันที่ 31 December 2023 (จากกำหนดเดิมคือ 31 December 2022)

พลเมืองแอนติกาและบาร์บูดาทุกคนที่ถือพาสปอร์ตรุ่นเก่า (Machine-Readable passport) ได้รับแจ้งให้ทราบว่า พาสปอร์ตรุ่นเก่าจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป (Becoming invalid) ในวันที่ 1 January 2024 

พาสปอร์ตอีเลคโทรนิคส์รุ่นใหม่ (ePassports) จะถูกนำมาใช้แทนที่ ตั้งแต่ 1 January 2024 เป็นต้นไป

ใบคำขอพาสปอร์ตอีเลคโทรนิคส์ (Application forms for the ePassports) ขอรับได้ที่ Passport Office - Queen Elizabeth Highway หรือขอได้ที่ สถานฑูต/สถานกงสุลแอนติกาและบาร์บูดาใน USA / Canada / UK หรือไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์รัฐบาล www.ab.gov.ag     

 

 

 

 

 

FAQs :  

 

♦ Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program 

Since 2013, the Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program ("CIP") has been continually offering the CIP's best and powerful passport by investment to qualified business people and investors. Antigua citizenship and passports ultimately enable those applicants toward acquiring freedom of movement, investment opportunity, and tax free availability. Antigua & Barbuda, commonly known as "the Gem of the Caribbean", is a well developed nation with its most technologically-advanced hospital and accredited medical universities. Antigua's main industries are financial services, tourism, agriculature and construction. Thus, it is considered the safest real estate investment market in the region. 

Antigua and Barbuda passport by investment provides visa access to 165 countries including UK, the EU, Barbados, Cuba, Hong Kong, India, Lichtenstein, Monaco, Montenegro, Singapore, Ukraine, and etc. (as of 2023)

นับแต่ปี 2013 โปรแกรมขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาผ่านการลงทุน ดำเนินการต่อเนื่องอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับนักธุรกิจและนักลงทุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม แอนติกาและบาร์บูดาเป็นประเทศเกาะที่พัฒนา อุตสาหกรรมสำคัญคือ บริการด้านการเงิน การท่องเที่ยว เกษตรและก่อสร้างฯ สัญชาติและพาสปอร์ตแอนติกาที่ได้รับ นำไปสู่อิสรภาพในการเดินทาง โอกาสการลงทุน และปลอดภาษี พาสปอร์ตแอนติกาใช้เดินทางวีซ่าฟรีไปได้ถึง 165 ประเทศ (ข้อมูลปี 2566) 

 

♦ Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Requirements 

Business people and investors who make a qualifying investment in Antigua and Barbuda will be able to obtain Antigua and Barbuda citizenship and passport by investment. The requirements are as follows : The principal applicant must be at least 18 years old ; make a qualifying investment ; undergo a medical exam, due diligence, and posses no criminal record ; Physically present themselves in Antigua and Barbuda for at leat 5 days in the 5-year period upon obtaining Antigua citizenship and passport.  
นักลงทุนขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดามีคุณสมบัติดังนี้คือ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ลงทุนบริจาคในกองทุนรัฐบาลหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์   ตรวจร่างกายผ่าน ตรวจประวัติบุคคลและไม่มีข้อมูลอาชญากรรม ปรากฏตัวในประเทศอย่างน้อย 5 วัน ภายในช่วงเวลา 5 ปีนับจากวันที่ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตแอนติกา  

 

♦ Antigua and Barbuda CIP Processing Time? 

As of 2023, the Antigua & Barbuda Citzenship by Investment Program would grant Antigua citizenship and passport within 6 months tentatively.  
นับถึงปี 2566 โปรแกรมขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาผ่านการลงทุน อนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตแอนติกาภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยประมาณ

  

♦ Antigua and Barbuda CIP Application Process

Step 1 ) Application Submission : Filing of a complete Antigua and Barbuda citizenship by investment application including forms and agreements, supporting documents, and initial deposit.
* [10% Government processing fee, 100% Due Diligence fee, Investment deposit (if applicable), Professional fees dues]

Step 2 ) Receipt of a Government-issued Letter of Approval from the Antigua & Barbuda Citizenship by Investment (CIP) Unit. 

Step 3 ) Upon approval, the applicant pays the remaining investment fund and fees.
* [90% Government processing fee, 100% Passport fee, the outstanding Investment fund, and Professional fee dues] 

Step 4 ) After the investment is completed, Antigua & Barbuda Citizenship Certificate and Passport are issued, originals will be sent to applicant and his/her family members via courier.  

ขั้นตอนที่ 1 ) ยื่นใบสมัครขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาที่ครบถ้วน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม สัญญา เอกสารต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมรัฐบาล 10% ค่าธรรมเนียมตรวจประวัติอาชญากรรม 100% เงินลงทุนก้อนแรก (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมบริษัทตัวแทนรัฐบาล
ขั้นตอนที่ 2 ) ผู้สมัครได้รับจดหมายอนุมัติในเบื้องต้นจากหน่วยงานด้านสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาผ่านการลงทุน (CIP Unit)
ขั้นตอนที่ 3 ) หลังจากได้รับอนุมัติ ผู้สมัครชำระเงิน ค่าธรรมเนียมรัฐบาลที่เหลือ 90% ค่าธรรมเนียมขอพาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดา 100% เงินลงทุนส่วนที่เหลือ และค่าธรรมเนียมบริษัทที่ปรึกษาคงค้าง
ขั้นตอนที่ 4 ) หลังจากผู้สมัครได้โอนเงินลงทุน ประกาศนียบัตรสัญชาติแอนติกาและพาสปอร์ตแอนติกาถูกอนุมัติ และส่งให้กับผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวทางไปรษณีย์อากาศ (Via courier) 

    

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 520,617