US EB-5 IMMIGRANT INVESTOR

Become a Permanent Resident of The US In 24-44 Months*
ขอวีซ่าประชากรถาวรอเมริกา
โปรแกรมนักลงทุน

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• The USA EB-5 Immigrant Investor Visa program is a pathway for foreign investors to obtain a green card by investing a certain amount of capital in a qualifying U.S. business. Learn more about "Approved EB-5 Immigrant Investor Regional Centers".
  โปรแกรมนักลงทุนอเมริกา EB-5 คือช่องทางสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการขอวีซ่าถาวรอเมริกาหรือกรีนการ์ด ผ่านการลงทุนในโครงการได้รับอนุมัติโดยหน่วยงาน USCIS ของรัฐบาลอเมริกา

Lawful Permanent Residence ("LPR"), commonly known as a Green Card Holder, is an immigration status in the United States that allows individuals to live and work permanently in the country.
  ประชากรถาวรอเมริกา (LPR) หรือผู้ถือกรีนการ์ด คือสถานะผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรในอเมริกา ซึ่งอนุญาตให้บุคคลพำนักอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

• Dependents include your spouse and unmarried children who are under the age of 21. 
  ผู้ติดตามรวมถึง คู่สมรสและบุตรธิดาอายุต่ำกว่า 21 ปี และยังไม่แต่งงาน 

Becoming a U.S. Citizen After 5 Years of Residency: individuals can apply for U.S. citizenship through a process known as naturalization. American citizens gain the right to vote, run for public office, and enjoy the benefits of citizenship.
  ขอเป็นพลเมืองอเมริกัน ภายใน 5 ปีหลังจากพำนักถาวรในอเมริกา ท่านยื่นขอสัญชาติอเมริกันผ่านกระบวนการขอสัญชาติ (Naturalization) พลเมืองอเมริกาได้รับสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมัครรับเลือกตั้ง และได้รับผลประโยชน์ต่างๆ 

American Citizenship Can Be Passed On To Future Generations
   สัญชาติอเมริกันสามารถสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต *Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

 

US EB-5 Investment Projects

We hold 100% EB5 Approval Rates from USCIS (United States Citizenship and Immigration Services)
  นักลงทุนเคสได้รับอนุมัติ 100%
  (เรามีทีมนักกฏหมายสองชุด)
• นักกฏหมายอิสระ (ชุดแรก) ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครอย่างละเอียดแม่นยำ
• นักกฏหมายโครงการลงทุน (ชุดที่สอง) วิเคราะห์อีกครั้งว่า เอกสารแข็งแรงมีโอกาสได้รับอนุมัติ จึงยื่นใบสมัครได้
  

Our team of developers guarantee the successful completion of the EB-5 investment projects.
  โครงการรับประกันงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
• โดยกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกา (มูลค่าทรัพย์สินมากกว่า US$7,500 Millions)
  

• One of America's largest real estate companies specializing in strong EB5 investment management and development.   
  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แข็งแกร่ง & ทีมบริหารมีผลงานตรวจสอบได้
• หนึ่งในบริษัทด้านอสังหาใหญ่ที่สุดในอเมริกา บริหารโครงการที่พักอาศัยและธุรกิจกว่า 160 แห่งใน 25 รัฐ

• EB-5 capital is carefully audited by a Certified Public Accountant to meet EB-5 visa requirements.
  เงินลงทุนในโครงการ EB-5 รับรองโดยทีมผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับใบอนุญาต CPA 

• Funded by US-based local developers and supported by state government support (available in selected EB-5 projects).

  เงินลงทุนจากกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาและสนับสนุนโดยรัฐบาล (ในบางโครงการ EB5)

• The EB5 investment in job-creating projects is typically secured through primary or secondary position loans.. 
  เงินลงทุน EB5 ได้รับสิทธิจำนองลำดับหนึ่งหรือสองในหลักทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับลงทุนโครงการใด) 

• EB-5 investments usually take 5-6 years for returns, depending on factors such as job creation, EB5 regional centers, and the economic climate.
  นักลงทุนได้เงินคืนใน 5-6 ปีโดยประมาณ ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจ การสร้างงาน และศูนย์การลงทุน EB5 

 

หมายเหตุ :

(i) Under the New Act, the DOS will Reserve a Total of 32% of the Annual EB-5 Visa Quota for Investors Having Invested in the Rural Targeted Employment Areas (20%), High-Unemployment Targeted Areas (10%), and Public Infrastructure Projects (2%). 
กฏหมายใหม่ วีซ่าสำรอง (Reserved visas) 32% ของโควต้าวีซ่า EB-5 แต่ละปี :
• นักลงทุนในโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท (Rural areas) 20%
• พื้นที่มีการว่างงานสูง (High-unemployment targeted areas) 10%
• โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ (Public infrastructure projects) 2%
• โครงการข้างต้นนี้ วงเงินลงทุน US$800,000
*เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กรณีมีวีซ่าเหลือ (Unused visas) ยกยอดรวมกับโควต้าวีซ่าปีต่อไป 

 
(ii) EB-5 Investors who Have Invested in Projects situated in Rural Areas or in the National Interest may be Entitled for Visa Set-Asides and Faster Processing.  For instance, in the Case of Disaster Recovery in Puerto Rico (a US Territory), EB-5 Vitally Helped Fund Projects related to Infrastructure, Telecommunication, Housing, and Renewable Energy (in 2017). 
นักลงทุนโปรแกรม EB-5 ในโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือโครงการที่ให้ผลประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกา อาจได้รับวีซ่ากันสำรองให้เป็นกรณีพิเศษ และได้รับอนุมัติวีซ่าเร็วขึ้น
*ตัวอย่างในปี 2017 กรณีการฟื้นฟูจากภัยพิบัติพายุเฮอริเคนพัดถล่มเปอโตริโก (ดินแดนของสหรัฐอเมริกา) โปรแกรม EB-5 ช่วยสนับสนุนด้านการเงินให้กับโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ โครงข่ายโทรคมนาคม บ้านพักอาศัย และพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น   


(iii) Essentially, EB-5 Investors need to Contemplate several Important Aspects of the EB-5 project to Choose namely a Credible Business Plan, Good Financial Performance, its Location, and Project's Sustainability.
นักลงทุนโปรแกรม EB-5 ต้องให้ความสำคัญพิจารณาปัจจัยหลายด้านของโครงการ EB-5 ที่จะลงทุน กล่าวคือ มีแผนธุรกิจน่าเชื่อถือ มีสถานะการเงินที่ดี ทำเลที่ตั้งเหมาะสม และโครงการมีความมั่นคงยั่งยืน  

 

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
 

Targeted Employment Areas (TEAs) / Infrastructure Projects :
โครงการในพื้นที่เป้าหมายสร้างงาน / หรือโครงการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

Minimum Investment Amount  
เงินลงทุน = US$800,000*ในทางสถิติ ผู้สมัคร 96% ลงทุนใน Regional Investment Centers

 

 

Otherwise (โครงการอื่นๆ) 
 
Minimum Investment Amount 
เงินลงทุน = US$1,050,000  

 

 

  

   

 

 

 

Benefits : US Permanent Residence (Green Card)
ประโยชน์ 12 ข้อผู้ถือวีซ่าถาวรอเมริกา (กรีนการ์ด)
 

(1) EB5 immigration is a practical method for relocating to the US for professionals, business people, foreign students, and individuals looking to retire in the United States.
    วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน ทางด่วนขอกรีนการ์ดอเมริกา (หรือ "ใบเขียวอเมริกา") ช่องทางเป็นพลเมืองอเมริกัน :
• เจ้าของธุรกิจ
• ข้าราชการ
• พนักงานบริษัท
• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• นักเรียนนักศึกษา
• ผู้เกษียณอายุ 

ผู้ต้องการไปพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกาด้วยวัตถุประสงค์
• เรียนหนังสือ
• ทำธุรกิจการค้า
• ทำงาน
• หรือพักผ่อนในวัยเกษียณในสหรัฐอเมริกา

(2) Lawful Permanent Residents (EB5 Green Card Holders) have the same rights as other U.S. Citizens.
    ผู้ถือวีซ่าถาวรอเมริกา / กรีนการ์ดอเมริกา ได้รับสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆเท่าเทียมกับพลเมืองอเมริกัน
*ข้อมูลในกูเกิ้ล "สัญชาติอเมริกา pantip" หรือ "สัญชาติอเมริกัน pantip" หรือ "ย้ายไปอยู่อเมริกา pantip"

(3) There is no need for day-to-day business management of your EB-5 investment, as you will assume the role of a general partner.
    ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนมาบริหารโครงการในอเมริกาแต่อย่างใด ท่านมีบทบาทในสถานะหุ้นส่วนทั่วไป

(4) Through a single EB-5 application, you can secure Permanent Residency (Green Cards) in the United States for yourself, your spouse, and dependent children under 21.
    วีซ่าถาวรอเมริกา (Immigrant Visas) หรือ กรีนการ์ด อนุมัติให้นักลงทุนและครอบครัวกล่าวคือ ผู้สมัครหลัก คู่สมรส บุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี โดยยื่นคำขอวีซ่าถาวร EB-5 เพียงใบสมัครเดียว

(5) The EB5 visa allows you to live anywhere in the US and save on taxes through owning a primary home.
    พำนักอาศัยในรัฐใดก็ได้ในสหรัฐอเมริกาตามความต้องการ ประหยัดภาษีสำหรับบ้านหลังแรก

(6) EB5 investor visas allow you to easily start businesses and participate in sole proprietorship or corporate ventures in the U.S.
    ประกอบกิจการธุรกิจ อย่างเสรีในทุกประเภท (บุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วน/หรือบริษัท)

(7) Study, work, live, and retire in the United States without restrictions. Enjoy unrestricted travel to and from the US with your EB5 green card. 
    เรียนหนังสือฟรี-ทำธุรกิจ-ทำงานไม่มีข้อจำกัด-พำนักอาศัย-หรือใช้ชีวิตวัยเกษียณ ในสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าออกอเมริกาอย่างเสรี 

(8) EB5 visa benefits include affordable housing, consumer goods, and a lower cost of living compared to other developed nations.
    บ้านราคาไม่แพง-สินค้าราคาไม่แพง-ค่าครองชีพที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆ

(9) To become a U.S. citizen, individuals generally must hold a green card for 5 years, meet residency rules, show good moral character, then apply for naturalization.
    ผู้ถือบัตรกรีนการ์ดครบ 5 ปี ยื่นขอสัญชาติอเมริกาได้ 
*พ่อแม่ยื่นขอสัญชาติอเมริกันให้ลูกในใบคำร้องเดียวกัน ได้รับสัญชาติอเมริกาพร้อมกัน
**กรณีไม่ต้องการขอสัญชาติอเมริกา ยื่นต่อบัตรกรีนการ์ดได้ทุก 10 ปี (ต.ย. ชาวญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียตนาม ฯ ไม่ถือสองสัญชาติ เพราะกฎหมายไม่อนุญาต) 


(10) The EB-5 processing time is currently backlog-free, under the new law legislation.
     วีซ่าถาวรนักลงทุน EB-5 อนุมัติอย่างรวดเร็ว (ภายใต้กฎหมายใหม่) 
*เปรียบเทียบกับ โปรแกรมวีซ่านักลงทุนแคนาดา ใช้เวลายาวนานมากกว่า 4+ ปี
**โปรแกรมวีซ่านักลงทุนยุโรป ใช้เวลา 12-24 เดือนหรือนานกว่านั้น

(11) Becoming American citizens through EB5 entitles individuals to various social benefits like education, healthcare, retirement security, and more.
     พลเมืองอเมริกันได้รับสวัสดิการมากมาย (ถือสัญชาติอเมริกาดีอย่างไร) เช่น   
• สิทธิ์ประโยชน์เช่น บุตรเรียนฟรี (ระดับไฮสกูล) จ่ายค่าเทอมถูกในมหาวิทยาลัยระดับโลก
• โอกาสทางธุรกิจ
• การทำงาน
• การรักษาพยาบาลและระบบประกันสุขภาพ
• สวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

(12) Visa-Free Travel for US Citizens allows people to visit certain countries without needing a visa.
     ผู้ถือพาสปอร์ตอเมริกาเดินทางไปได้ 188 ประเทศ (as of January 2024) 
• Visa Free or Visa on Arrival

 

 

 

We collaborate with financial professionals and American attorneys who are licensed by the US Government.
เราทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านการเงิน
และนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอเมริกัน 

 

 

 

USA EB-5 Immigrant Investor Visa 
วีซ่า EB-5 โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา 

♦ Established in 1990 through the U.S. Immigration Act, the EB-5 program provides a unique business immigrant visa opportunity for high-net-worth foreign investors.
  ก่อตั้งปี 1990 ภายใต้กฏหมายตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา - โปรแกรมวีซ่านักลงทุนอเมริกา (EB-5 Program) คือช่องทางขอกรีนการ์ดอเมริกาสำหรับผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่งทั่วโลก

The EB-5 program is categorized as one of the five (5) employment-based immigrant visa (green card) programs in the United States..
  วีซ่า EB-5 ถูกจัดประเภทเป็น
1 ใน 5 ของโปรแกรมวีซ่าถาวร (กรีนการ์ด) เพื่อการสร้างงานในอเมริกา

♦ The US Government allocates 10,000 immigrant investor visas annually through the EB-5 Immigrant Investor Program.
  รัฐบาลอเมริกาจัดสรรวีซ่าถาวรนักลงทุนให้กับผู้สมัครจากทั่วโลกปีละ 10,000 วีซ่า
• ตั้งแต่ปี 2013-2014 เป็นต้นมา วีซ่าถาวรอเมริกา (USA PR Visas) ถูกอนุมัติเต็มจำนวน 10,000 วีซ่า
• July 2021 - The Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ตัดสินว่า โควต้า EB-5 10,000 วีซ่าต่อปี ให้นับรวมผู้สมัครหลัก คู่สมรส และบุตรผู้ติดตาม เข้าไปในจำนวนดังกล่าว

♦ EB5 visa $800,000 investors usually invest in projects through USCIS-designated "Regional Centers." These Centers gather funds from foreign investors and lend them to developers overseeing project development, acting as intermediaries among developers, investors, and projects.
  ในทางปฏิบัติ ผู้สมัครลงทุนเงิน 800,000 ดอลล่าร์เข้าไปในโครงการสนับสนุนโดย "ศูนย์ลงทุนภูมิภาค" (Regional Center) ศูนย์ลงทุนภูมิภาคที่แต่งตั้งโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลอเมริกา ระดมเงินจากนักลงทุนต่างประเทศ (Foreign investors) และนำเงินลงทุนไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทพัฒนาโครงการ (Developers) ที่เป็นผู้บริหารโครงการและงานก่อสร้าง (EB-5 Projects) ศูนย์ลงทุนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางระหว่าง บริษัทพัฒนาโครงการ นักลงทุน และโครงการลงทุน  


Between 2008 and 2015, approximately, EB-5 investment projects injected around US$37.2 billion into the U.S. economy and generated over 280,000 new jobs.
  ระหว่างปี 2551-2558 โครงการลงทุน EB-5 ได้อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาประมาณ US$37,200 พันล้านเหรียญและสร้างงาน 280,000+ ตำแหน่ง
  

♦ According to EB5 visa requirements, many EB-5 investors opt for TEA projects. This data backs the EB-5 program's potential to boost the US economy and revive local employment after the Covid-19 crisis.
  นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในพื้นที่เป้าหมายสร้างงาน (TEAs) ข้อมูลนี้สนับสนุนว่า โครงการ EB-5 Visa มีศักยภาพสนับสนุนเศรษฐกิจของสหรัฐ และนำการสร้างงานสู่คนท้องถิ่นหลังวิกฤติการณ์โคโรน่าไวรัส-19 


♦ The EB5 visa processing time typically takes around 44 month for applicants from Thailand.* 

  ผู้สมัครภายใต้กฎหมายเก่า (จากประเทศไทย) อนุมัติใน 44 เดือนขึ้นไป 
*Subject to change without prior notice♦ EB5 investors must be aware of the processing time estimates in the EB-5 program for effective planning (EB5 Processing Time 2023 & 2024)
  ผู้สมัครภายใต้กฎหมายเก่า (จากประเทศอื่น - ไม่รวมจีน) : อนุมัติใน 55 เดือน (November 2023)
• ผู้ยื่นใบสมัคร I-526 ภายใต้กฎหมายใหม่ (จากประเทศอื่น) อนุมัติใน 13 เดือน (November 2023) 

 
♦ For the EB5 visa program, proving a legitimate source and path of funds is crucial for an I-526 immigrant petitioner by alien entrepreneur to secure approval from USCIS.
   การพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้มาโดยสุจริต รวมถึงเส้นทางของเงินลงทุน สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้สมัคร Visa EB5 เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน USCIS
• ผู้สมัครต้องนำเสนอให้ชัดเจนถึงที่มาที่ไปอย่างถูกต้องตามกฏหมายของเงินลงทุน แสดงแหล่งที่มา เส้นทางเงินถูกโอนไปยังบัญชี EB-5 (Escrow account) ในอเมริกา โดยเส้นทางเงินลงทุนต้องต่อเนื่องไม่มีการขาดตอน (A full and unbroken path of the fund)
• ปี 2020 - นักลงทุน EB-5 ห้าอันดับแรกของโลกคือ จีน (47%) / อินเดีย (17%) / เวียตนาม (12.7%) / เกาหลีใต้ (4.2%) / บราซิล (2.6%)  สถิติจาก Department of States (DOS) 
*April, 2023 : ใบคำขอ I-526 ผู้สมัครจากเวียตนาม มีอัตราการปฏิเสธที่สูง (High denial rates) เนื่องมาจากเหตุผลหลักคือ เส้นทางโอนเงินออกนอกประเทศไม่เป็นที่ยอมรับโดย USCIS (Unacceptable path of funds) ภายใต้กฎหมายเวียตนาม รัฐบาลอนุญาตให้พลเมืองโอนเงินออกนอกประเทศในจำนวนจำกัดต่อปี นักลงทุนจำเป็นต้องใช้วิธีแลกเปลี่ยนเงินตราแบบข้ามประเทศ (Currency swap) แม้ถูกกฎหมาย แต่ USCIS มีความเข้มงวดและไม่ยอมรับธุรกรรมดังกล่าว 
   


 

 

 

 

 

Program Advantages
ข้อดีของโปรแกรม
 

English language proficiency is not required for the EB Visa application.
  ความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษไม่จำเป็นสำหรับใบสมัครวีซ่าลงทุน EB5

There are no age restrictions, allowing individuals of all ages to participate without limitations.
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ ผู้สมัครทุกวัยยื่นสมัครได้

The EB5 visa requirements state that no minimum education is needed.
  ผู้ขอวีซ่า EB5 ไม่มีข้อจำกัดด้านการศึกษา

You don't need any management or business experience to meet the EB5 visa rules.
  ผู้สมัครวีซ่าลงทุน EB5 ไม่ต้องมีประสบการณ์บริหารจัดการหรือทำธุรกิ

The US EB5 visa requirements do not mandate stringent proof of net worth.
  ไม่เข้มงวดเกินไปในการพิสูจน์ที่มาที่ไปทรัพย์สิน
*อย่างไรก็ตาม การนำเสนอเอกสารต้องจัดเตรียมด้วยความระมัดระวัง!


The US EB5 visa cost covers the investor, their spouse, and dependents who will receive permanent resident visas, commonly referred to as "Green Cards."
  นักลงทุน คู่สมรสและบุตรไม่เกิน 20 ปีได้รับวีซ่าถาวรอเมริกา (กรีนการ์ด)

• Thai citizens can have dual citizenship, enjoying benefits from two countries at the same time.
  พลเมืองไทยถือครองหลายสัญชาติถูกต้องตามกฎหมาย รับผลประโยชน์จากทั้งไทยและอเมริกา


The EB5 visa benefits encompass a pathway to US permanent residency along with economic opportunities worth over $1 million for investors and their families.
  สถานะผู้ถือกรีนคาร์ดหรือเป็นพลเมืองอเมริกัน ประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ พิจารณาจากโอกาสเรียนฟรี จ่ายค่าเทอมถูก ทำงานรายได้สูง ทำธุรกิจการค้าในอเมริกา ถือสัญชาติอเมริกาตลอดชีวิตและสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลาน 
*สิทธิ์เท่าเทียมคนเชื้อชาติอเมริกัน ผู้เกิดในอเมริกาทุกประการ

 

 

 

The EB-5 Reform Act
กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์วีซ่า EB-5 

• EB-5 Concurrent Filing : ยื่นคำขอ I-526 และขอเปลี่ยนสถานะ I-485 Adjustment of Status (AOS) ไปพร้อมกันได้ 
ผู้สมัครที่ยื่น I-526 ไปแล้ว ระหว่างพำนักอยู่ในอเมริกาด้วยสถานะชั่วคราวเช่น วีซ่านักเรียน (F-1 student visa) วีซ่าฝึกงานหลังจบการศึกษา (OPT) วีซ่าทำงาน (H-1B work visa) วีซ่าผู้บริหาร (L-1A managerial visa) วีซ่าผู้ประกอบการ (E-2 visa) และวีซ่าชั่วคราวอื่นๆ ยื่นขอใบอนุญาต (Permits) เพื่อรับสิทธิผู้ถือกรีนการ์ด (แม้ยังไม่ได้รับสถานะ PR)  
(i) ลงทะเบียนเป็น PR หรือยื่นปรับสถานะ (I-485 Application to Register Permanent Residence / Adjust Status) 
• วีซ่านักเรียน F-1 visa ได้สิทธิ "Pending adjustment status" เช่น หยุดพักเรียน ไม่มีผลต่อสถานะ
• สถานะนักเรียนเปลี่ยนจาก F-1 หรือ OTP เป็น "Pending" โดยไม่ต้องออกจาก USA

• ผู้ถือวีซ่าทำงาน H-1B หากถูกให้ออกจากงาน (Layoffs) ยื่นขอวีซ่า EB-5 เพื่อพำนักและทำงานต่อใน USA ได้
• USCIS ออกใบอนุญาตต่างๆ (Permits) ให้ภายใน 3-4 เดือน
  
(ii) ขอใบอนุญาตเดินทาง (I-131 Application for Travel Document) เพื่อเดินทางเข้าออก
• ใช้หลักฐาน AOS submission เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอ 
(iii) ขอใบอนุญาตทำงาน (I-131 Application for Employment Authorization) เพื่อสิทธิทำงาน
• ใช้ AOS submission เป็นเอกสารประกอบการยื่น  
• ใบ Employment Authorization Document (EAD) ใช้ทำงานประเภทใดก็ได้ (หรือไม่ทำงานก็ได้)

อนุมัติวีซ่าเร็วขึ้น (Timely Processing)
USCIS จัดเก็บค่าธรรมเนียมเหมาะสม พิจารณาเคส I-526 และ I-829 แล้วเสร็จใน 120 วันหากลงทุนใน TEA (หรือไม่เกิน 240 วันสำหรับการลงทุนอื่นๆ) 

 ยื่น I-829 (ขอปลดเงื่อนไข) :  นักลงทุนได้รับเวลาขยายเพิ่มอีก 1 ปี เพื่อพิสูจน์เรื่องการจ้างงานครบ 10 คน

• EB-5 Regional Center Program หากหมดอายุในอนาคต
บทบัญญัติการสืบทอดเงื่อนไขเดิม (Grandfathering provisions) รับประกันให้เคสของผู้สมัครเดิมที่อยู่ในระบบ (existing clients) ที่ยื่นเรื่องเข้ามาก่อน September 30, 2026 ได้รับพิจารณาโดย USCIS ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 


• กฎหมายใหม่คุ้มครองสิทธิผู้ติดตาม (Dependent children) 
กรณีผู้ติดตามมีอายุเกิน (Age out) เนื่องจากรอในกระบวนการเป็นเวลายาวนาน


• เงินลงทุนจากการให้โดยเสน่หา (Gifts) ยังคงได้รับอนุญาต
ไม่จำกัดว่า ต้องเป็นเงินให้เปล่าจากสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น


• แหล่งที่มาของเงิน (Source of funds restrictions)
ผู้สมัครแสดงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฏหมายของ เงินลงทุน (Capital investments) ค่าธรรมเนียมโครงการ (Administrative fees) และอื่นๆ (Any fees) 


• กรณีศูนย์ลงทุน (Regional center) หรือกิจการก่อตั้งใหม่ (New commercial enterprise - NCE) ปิดตัวลง 
นักลงทุนขอโยกย้ายเงินลงทุนไปโครงการอื่นได้ (ภายใน 180 วันนับแต่วันได้รับการติดต่อจาก USCIS แจ้งเรื่องยุติโครงการ) โดยยังคงรออยู่ในคิวเช่นเดิม

• ศูนย์ลงทุนต้องรายงานผลดำเนินการ (Reporting requirements) อย่างต่อเนื่อง
Regional centers ส่งรายงานการเงินประจำปี (Annual financial reports) ไปยัง USCIS รวมถึงนักลงทุน
• เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลว่า เงินลงทุนถูกนำไปใช้ในเรื่องใด เพื่อการสร้างงานในแต่ละปี ดังนั้นทีมผู้บริหารเงินลงทุน (Funds administrators) ต้องระมัดระวังและไม่รับโครงการ EB-5 ที่น่าสงสัย / มีความเสี่ยงสูง / หรือไม่ปฏิบัติตามกฏ นักลงทุนมั่นใจได้ว่า โครงการใช้เงินลงทุนอย่างรับผิดชอบและโปร่งใส


กองทุนด้านจริยธรรม (EB-5 Integrity Funds)
ใช้สนับสนุน USCIS ตรวจสอบศูนย์ลงทุนใน USA และต่างประเทศ โครงการ EB-5 ผู้บริหารเงินลงทุน (Fund administrators) ได้รับอนุญาต

• USCIS ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศูนย์ลงทุน (Regional centers) ตรวจบัญชีทุก 5 ปี หากบริหารผิดพลาด รายงานเท็จ ไม่ถูกต้อง ถูกปรับอย่างแรง (สูงถึง 10% ของเงินลงทุนทั้งโครงการ) หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
• Regional centers รายงาน USCIS และนักลงทุน หากเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ EB-5 ผู้บริหาร Regional centers และโครงการ EB-5 ต้องดำเนินตามแผนงาน
• Regional centers ยื่นแบบ Form I-956F ("Project request") ให้สอดคล้องกฏหมายการลงทุน (U.S. securities regulations) โดย USCIS จะตรวจสอบ หากผิดปรกติไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย
     

 

 

 

 

 

  

Program Qualifications
คุณสมบัติของผู้สมัคร

© The EB5 visa requirements specify an $800,000 investment in a USCIS-approved business located in a high-unemployment U.S. region. Expect the principal investment return in 5-6 years or more.
  ผู้สมัครลงทุน US$800,000 ในโครงการได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน US Citizenship and Immigration Services (USCIS) และเป็นโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่อัตราว่างงานสูง
• ค่าธรรมเนียมโครงการประมาณ US$80,000+ 
• ได้รับเงินลงทุนคืนใน 5-6 ปี (โดยประมาณ)
 

© The EB-5 $800k investment program requires investors to create 10 full-time jobs within a two-year timeframe to qualify for permanent residency in the United States.
  เงินลงทุน $800k ต้องสร้างงาน 10 คนในช่วง 2 ปี เพื่อต่อบัตรพลเมืองถาวรอเมริกา
 

© The EB5 investment cost can come from a gift, loan, property sale, business income, or any legal source.
  เงินลงทุน EB5 อาจได้มาจาก เงินให้โดยเสน่หา เงินกู้ยืม ขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจ หรือแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องตามกฏหมาย 

 

 

 

 

EB-5 Visa Timeline
ขั้นตอนขอวีซ่านักลงทุน EB-5

Step 1 : USCIS I-526
Firstly, a foreign national must file a Form I-526, Immigrant Petition by Alien Entrepreneur, with the USCIS. An EB-5 investor may include his or her spouse and dependent children.  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครยื่นแบบฟอร์มคำร้อง Form I-526 ต่อหน่วยงานสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา USCIS นักลงทุนรวมสามี/ภรรยาและบุตรผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 21 ปี
• โปรดระวัง : USCIS ตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินของผู้สมัครว่าได้มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (Source of Legitimate Funds) อย่างละเอียด หากเตรียมเอกสารไม่เรียบร้อยแข็งแรง คำร้องขอวีซ่าถาวรอาจถูกปฎิเสธ ผู้สมัครควรทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาและนักกฏหมายผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์

Step 2 : NVC Fee Bill
Upon approval of the I-526 petition, USCIS transfers the case to the National Visa Center ("NVC") which serves as a middleman between USCIS and the U.S. consulate or embassy where you will apply for an immigrant visa. The NVC collects filing fees, applications, and documents from the applicant residing abroad. 

หลังจากคำร้อง I-526 ได้รับอนุมัติ USCIS ส่งต่อเคสไปยังศูนย์บริหารวีซ่า (National Visa Center) โดย NVC ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง USCIS และสถานทูตอเมริกาผู้อนุมัติวีซ่าถาวร (Immigrant visas) NVC จัดเก็บค่าธรรมเนียม รวบรวมใบคำขอวีซ่าถาวรและเอกสารประกอบต่างๆ จากผู้สมัครที่พำนักอยู่นอกประเทศอเมริกา

Step 3 : DS-260 Submission
Each applicant for an immigrant visa is required to electronically submit a DS-260, the Immigrant Visa and Alien Registration Application. 

ผู้ขอวีซ่าถาวรอเมริกายื่นแบบฟอร์ม DS-260 ทางออนไลน์

Step 4 : Civil Documents
After the DS-260 ("Immigrant visa electronic application") has been electronically submitted, civil documents for each individual are submitted to NVC.  
หลังจากแบบฟอร์ม DS-260 ถูกยื่นไปทางออนไลน์ ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นเอกสารประจำตัวไปยังศูนย์บริหารวีซ่า NVC
  

Step 5 : File Preparation for U.S. Consular Interview
NVC completes initial processing and makes an "interview ready" file available to the U.S. embassy or consulate in your country of birth or legal residence. An interview notice is sent by email to the applicant's attorney/representative.  
เมื่อตรวจสอบใบสมัครเรียบร้อยในเบื้องต้น ศูนย์บริหารวีซ่า NVC พร้อมทำวันนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Interview ready) ไปยังสถานฑูต/สถานกงสุลในประเทศบ้านเกิดหรือที่พำนักถาวรของผู้สมัคร จดหมายนัดสัมภาษณ์จัดทางอีเมล์ไปยังนักกฏหมาย/หรือตัวแทนของผู้สมัคร
  

Step 6 : Medical Exam and Biometrics
You and your dependents must schedule and get a medical examination before the interview date. Each U.S. consulate or embassy designates certain medical doctors to perform these medical examinations.  
ผู้สมัครและผู้ติดตามทุกคนติดต่อนัดวันไปพบแพทย์ที่ถูกแต่งตั้งโดยสถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย (ก่อนวันนัดสัมภาษณ์)
   

• Step 7 : Interview
You and your dependents will be required to attend an interview with the immigration officer at the U.S. consulate or embassy. If approved, the immigrant visa is issued with a validity period of up to 6 months from the date of the medical exam.   
ผู้สมัครและผู้ติดตามทุกคนเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นที่สถานฑูตหรือสถานกงสุลอเมริกา หากเคสได้รับอนุมัติ วีซ่าถาวรอเมริกา (Immigrant visas) ถูกออกให้กับทุกคน มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครเข้ารับการตรวจร่างกาย

• Step 8 : ELIS Fee
The applicant must create a USCIS Electronic Immigration System ("ELIS") once the passport with immigrant visa is returned to the applicant. The ELIS fee must be paid prior to or after landing to the U.S.   
ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียม ELIS ทางออนไลน์ หลังจากได้รับพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าถาวรอเมริกา (ควรชำระก่อนเดินทางไป landing ในอเมริกา) บัตรกรีนการ์ดจะไม่ออกให้หากผู้สมัครยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมนี้

• Step 9 : Admission to U.S. and I-551 Stamp
The applicant arrives in the U.S. through a Port of Entry. A green card (known as the "Lawful Permanent Resident Card") is sent to the attorney's address within a few months after arriving in the U.S.    
ผู้สมัครและผู้ติดตามเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้าสู่อเมริกาโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเช่นสนามบิน หรือจุดตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ ภายใน 2-3 เดือน บัตรกรีนการ์ดอนุมัติและถูกจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

 

 

 


 

 

 

 

Key Differences : EB-5 Vs. E-2
ความแตกต่าง : วีซ่านักลงทุน EB-5 และผู้ประกอบการ E-2  


(1) Permanent Residence (Green Card) Vs. Non-Immigrant Visa

วีซ่านักลงทุน EB-5 คือวีซ่าถาวร (Immigrant Visa) หรือกรีนการ์ด (Green card) ซึ่งนำไปสู่สัญชาติอเมริกา (US citizenship) ในทางตรงกันข้าม วีซ่านักลงทุน E-2 (หรืออาจเรียกว่า "วีซ่าผู้ประกอบการ") เป็นเพียงวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี (เรียกว่า Reciprocity period) ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอวีซ่ามาจากประเทศใด นักลงทุนเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงระยะเวลาที่วีซ่าได้รับอนุมัติ โดยทั่วไปวีซ่า E2 มีอายุ 5 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี
• E-2 Visa ใ้ช้เวลาอนุมัติ 3-6 เดือน ผู้ถือวีซ่า E-2 สามารถรับพนักงานชำนาญงาน (Specialized employees) เข้ามาช่วยทำงานในธุรกิจได้
• วงเงินลงทุน E-2 Visa investment แนะนำเริ่มต้นที่ US$150,000 (นักลงทุนอาจก่อตั้งธุรกิจใหม่ ซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้ว หรือธุรกิจแฟรนไชส์) 

• เวลาพำนักในอเมริกา (Period of stay) ถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เมื่อนักลงทุนเดินทางมาถึงพรมแดนอเมริกา โดยปรกติผู้ถือวีซ่า E2 พำนักได้คราวละ 2 ปี ถึงแม้อายุของวีซ่า (Validity period) อาจยาวกว่านั้น คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีรวมเข้าในใบสมัครได้ (คู่สมรสทำงานได้ บุตรเรียนค่าเทอมเท่าเด็กอเมริกัน)

วีซ่า E-2 เมื่อหมดอายุ (E-2 visa renewal) ต่ออายุได้คราวละ 2 ปี ไม่มีข้อจำกัด (Indefinitely) การขอต่อวีซ่า E2 ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน หากธุรกิจยังคงสร้างรายได้เพียงพอ เมื่อวีซ่า E2 หมดอายุ นักลงทุนเดินทางออกจากอเมริกาเพื่อยื่นขอต่อวีซ่าที่สถานกงสุลอเมริกันนอกประเทศ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง นักลงทุนพำนักต่อไปในอเมริกา โดยยื่นเรื่องต่อวีซ่าไปยัง USCIS
• นักลงทุน E-2 พำนักในอเมริกาได้ปีละ 122 วันโดยไม่เสียภาษีเงินได้จากทั่วโลก (Worldwide income taxation)

อย่างไรก็ตาม วีซ่า E2 ไม่สามารถนำไปขอสถานะประชากรถาวร (Permanent residency) หรือกรีนการ์ด หรือสัญชาติอเมริกัน นี่คือจุดด้อยของวีซ่า E-2
• ตัวอย่างเช่น นักลงทุน E-2 อาจดำเนินธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี สร้างงานหรือจ่ายภาษีมากมาย แต่หากนักลงทุนขายธุรกิจทิ้งไป หรือหยุดดำเนินธุรกิจเพื่อเกษียณพักผ่อน นักลงทุน E-2 ถูกบังคับโดยกฏหมายให้ออกจากอเมริกาทันที

อีกกรณีเช่น หากธุรกิจมีผลประกอบการไม่ค่อยดี หรือเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าผู้ถือวีซ่า E-2 ไม่ได้ทุ่มเทให้กับธุรกิจ การขอต่อวีซ่าผู้ประกอบการ E-2 มักถูกปฏิเสธ เมื่อธุรกิจหยุดดำเนินกิจการ ผู้ถือวีซ่า E-2 ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันที!!! 

นักลงทุน E-2 ยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าชั่วคราวเป็นวีซ่าถาวรหรือกรีนการ์ด ผ่านช่องทาง :
• ลงทุนโปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุน (EB-5 Immigrant Investor Visa Program)
 

 

(2) Minimum Investment of US$ 800,000 in a Regional Center project (EB-5) Vs. Substantial Investment in a US Company (E-2)

วีซ่า EB-5 ลงทุนขั้นต่ำ $800,000 ในขณะที่วีซ่า E-2 ไม่มีวงเงินลงทุนขั้นต่ำ เพียงแต่กำหนดให้เงินลงทุนมีจำนวนมากพอเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น $100,000 - $400,000 หรือมากกว่านั้น
• ขึ้นอยู่กับประเภทและทำเลที่ตั้งของธุรกิจ รวมถึงมีการจ้างพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม 

  

(3) Business Ownership & Management

นักลงทุน EB-5 ไม่มีข้อบังคับเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นในธุรกิจที่ลงทุนในอเมริกาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม นักลงทุน E-2 ถือครองสัดส่วนหุ้นในธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 50%  

ในด้านการบริหารจัดการ นักลงทุน EB-5 ไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการโครงการที่ตนเองลงทุน อาจทำธุรกิจอื่นหรือทำงานอะไรก็ได้ หรือเกษียณอายุพักผ่อนในอเมริกาโดยไม่ต้องทำงานใดๆ ในทางตรงกันข้าม นักลงทุน E-2 มีข้อจำกัดต้องทำงานในธุรกิจที่ตนเองมาลงทุนเท่านั้น ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนในวีซ่านักลงทุน E-2 ที่ได้รับอนุมัติ 

 

(4) Travels :  EB5 Vs. E2 

นักลงทุน EB5 ได้รับสถานะประชากรถาวร (Lawful permanent residence) เดินทางเข้าออกอเมริกาได้เสรี ในทางปฎิบัติ แนะนำให้พำนักในอเมริกา 6 เดือนต่อปี เพื่อยื่นขอสัญชาติอเมริกาได้ใน 5 ปี
• ผู้ถือกรีนการ์ดหากพำนักในอเมริกาครบ 30 เดือนในช่วงกรอบเวลา 60 เดือน ยื่นขอขอสัญชาติอเมริกาได้

ในทางตรงกันข้าม นักลงทุน E2 อาจได้รับอนุมัติวีซ่าระยะสั้นหรือระยะยาว เข้า-ออกได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับว่ามาจากประเทศใดที่เป็นคู่ตกลงในสนธิสัญญากับอเมริกา (Treaty country)
• หากได้รับวีซ่าอายุสั้น เข้า-ออกได้เพียงครั้งเดียว ต้องยื่นขอวีซ่าทุกครั้งที่จะเดินทางกลับเข้ามาในอเมริกา
 

 

(5) Nationality of Investors :  EB5 Vs. E2
 

นักลงทุน EB-5 มาจากประเทศใดก็ได้ โดยใช้หลักว่านักลงทุนมีสัญชาติใด ให้ดูจากประเทศที่เกิด (Country of birth) 

ในขณะที่ นักลงทุน E2 ต้องเป็นพลเมืองที่มาจากประเทศที่มีข้อตกลงสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกา (Treaty Countries) โดยนักลงทุนถือครองพาสปอร์ตของประเทศนั้นๆ ตัวอย่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลงเช่น ไนจีเรีย จีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล ฯ 
โปรดสังเกตุ : ประเทศไทยเซ็นสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาในโปรแกรมวีซ่าผู้ประกอบการ E1 / E2

นักลงทุน E-2 อาจยื่นขอเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าชั่วคราวไปเป็นวีซ่าประชากรถาวรหรือกรีนการ์ด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ :
EB-5 Visa ลงทุนในโปรแกรมนักลงทุน EB-5 Immigrant Investor Visa เช่นเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจ E2 ของตนเอง / ลงทุนเพิ่มในธุรกิจใหม่ / ลงทุนในธุรกิจที่กำลังประกอบการอยู่ / หรือลงทุนในศูนย์การลงทุน (A Regional Center authorized by the USCIS)  

Employer Sponsorship หานายจ้างในอเมริกาที่ยินดีสปอนเซอร์นักลงทุน E2 เพื่อยื่นขอกรีนการ์ด กระบวนการอาจใช้เวลาหลายปี

Family Sponsorship การแต่งงานกับชาวอเมริกันเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ถือวีซ่าผู้ประกอบการ E2 หรือหากมีญาติสนิทผู้มีสถานะพลเมืองอเมริกันเช่น บุตร (Child) การขอกรีนการ์ดอาจใช้เวลาเพียง 12 เดือน แต่หากเป็นพี่น้อง (Sibling) อาจใช้เวลาถึง 10 ปี

Extrodinary Ability Sponsorship ผู้ถือวีซ่าประกอบการธุรกิจ E2 หากแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างยิ่งยวดในด้านธุรกิจ (Business) ศิลปวัฒนธรรม (Arts) วิทยาศาสตร์ (Science) การศึกษา (Education) และกีฬา (Athletics) ในระดับประเทศหรือในระดับโลก มีโอกาสยื่นขอกรีนการ์ดผ่าน EB-1 visa 

  


E-1 Trader Visa
วีซ่าผู้ทำกิจการค้า (E-1)
  


• Qualified business people, originally from treaty countries, who conduct a substantial volume of trade in goods and services with the U.S. can apply for E-1 visas.
 

วีซ่าผู้ทำกิจการค้า (E-1 Trader Visa) ออกให้กับนักธุรกิจผู้ประกอบการค้าหรือการบริการ ที่มีปริมาณอย่างมีนัยสำคัญกับสหรัฐอเมริกา วีซ่า E-1 ยื่นคำขอได้ที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย วีซ่า E-1 จัดอยู่ในประเภท Nonimmigrant visa (คู่สมรสของผู้ถือวีซ่า E-1 ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ในอเมริกา)

ผู้ขอวีซ่าต้องดำเนินการดังต่อไปนี้คือ :
- ลงมือทำการค้า (นำเข้าหรือส่งออก) ระหว่างอเมริกากับประเทศบ้านเกิด อาจเป็นการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ
- มีปริมาณการค้าหรือบริการมากพอสมควรกับสหรัฐอเมริกา (อย่างน้อย 50% ของยอดรวม) และมีความสม่ำเสมอในช่วงเวลารายปี
- มีผู้ถือหุ้นในประเทศบ้านเกิดอย่างน้อย 50% (หรือผู้สมัครถือครองหุ้นอย่างน้อย 50% ในบริษัท)
- พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอวีซ่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเข้ามาร่วมบริหารจัดการธุรกิจในอเมริกา 

หมายเหตุ : ผู้ต้องการขอวีซ่า E-1 ให้เริ่มจากขอวีซ่าชั่วคราวธุรกิจ B-1 เดินทางเข้ามาในอเมริกา เพื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทในอเมริกาและเริ่มลงมือทำธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อให้มีธุรกรรมด้านการค้าก่อนยื่นใบสมัครขอวีซ่า E-1 โดยในระหว่างขั้นตอนการก่อตั้งบริษัทในอเมริกา ผู้ประกอบการค้าสามารถเจรจาด้านธุรกิจ ว่าจ้างพนักงาน เซ็นต์สัญญาต่างๆ ฯลฯ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลงมือทำงานในธุรกิจ ควบคุมลูกจ้างพนักงาน หรือรับเงินเดือนผลตอบแทนจากบริษัทในอเมริกา

 

 

 

Major Savings For Your Children's Higher Education
ประหยัดค่าเทอมบุตรใน 3 ระดับ


(i) FREE Education (Elementary - High School)
เรียนฟรี (ระดับประถม-จนจบมัธยมปลาย)

(ii) Save $260,000 of Tuition Fee (For 4-Year Bachelor Program)
ประหยัดค่าเทอม $260,000 (ปริญญาตรี 4 ปี)

(iii) PLUS Save More on Post-graduate Studies
ประหยัดค่าเทอมอีก (ในระดับปริญญาโท-เอก)

 

Analysis of Top 4 US Public Universities 
ประหยัดค่าเทอมในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่ง
(ผู้ถือกรีนการ์ด/พลเมืองอเมริกัน)

 


Univeristy of North Carolina at Chapel Hill
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $33,184 / year X 4 years = $132,736
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $15,296 / year X 4 years = $61,184
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $71,552
ประหยัดค่าเทอมบุตร 3 คน = $214,656 

 Univeristy of Florida
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $33,184 / year X 4 years = $132,736
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $12,863 / year X 4 years = $51,452
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $81,284
ประหยัดค่าเทอมบุตร 3 คน = $243,852 

 

 

Univeristy of Virginia
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $41,312 / year X 4 years = $165,248
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $19,312 / year X 4 years = $77,248
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $88,000
ประหยัดค่าเทอมบุตร 3 คน = $264,000

 

 

College of William and Mary
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $40,358 / year X 4 years = $161,432
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $20,566 / year X 4 years = $82,264
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $79,168
ประหยัดค่าเทอมบุตร 3 คน = $237,504

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

ข่าววีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา: 

 

♦ April 1, 2024 : New US Citizens Can Request for Social Security Updates via Online Form N-400
USCIS ได้ปรับปรุงกระบวนการใหม่ให้กระชับขึ้น ใบสมัครขอสัญชาติอเมริกา (Application for Naturalization) ที่ใช้แบบฟอร์มล่าสุด Updated Form N-400 สามารถขอหมายเลขประกันสังคม/หรือขอเปลี่ยนบัตรใหม่แทนใบเดิม โดยการกรอกในแบบฟอร์มทางออนไลน์ได้เลย ผู้สมัครเพียงสร้างบัญชีออนไลน์กับ USCIS ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานประกันสังคม (SSA)
* Starting April 1, 2024, new U.S. citizens applying for naturalization using the updated Form N-400 can request a Social Security number (SSN) or replacement card directly through the form, eliminating the need to visit a Social Security Administration (SSA) office. The updated form will be available for online filing, requiring applicants to create a USCIS online account. 
   

 

♦ January 31, 2024 : USCIS Has Announced Notable I-526 Filing Fee Increases for EB5 Cases  
Department of Homeland Security ประกาศว่าหน่วยงาน USCIS ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม EB5 Petitions (
I-526E Immigrant Petition by Alien Entrepreneur : Standalone/Regional Center) อย่างมีนัยสำคัญจาก $3,675 เป็น $12,160 
*อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ - New EB5 Visa Filing Fees มีผลบังคับใช้ April 1, 2024

 

♦ November 16, 2023 : ผู้สมัครลงทุนเพียง 2 ปี หากยื่นสมัครหลังกฏหมายใหม่บังคับใช้ (Post-RIA) 
ผู้สมัครภายใต้กฏหมายใหม่ Post-RIA คงการลงทุนไว้ในโครงการเพียง 2 ปีเท่านั้น (นับจากวันที่ลงทุน)   

กฏหมายเดิมกำหนดให้ นักลงทุน EB-5 คงการลงทุนแบบมีความเสี่ยง (At risk) ไว้ตลอดช่วงถือครอง Conditional permanent residency (CPR) / Conditional green cards ซึ่งกินเวลาหลายปี (เช่น 5-7 ปี) และขึ้นอยู่กับปัจจัยนอกเหนือการควบคุมของนักลงทุนเช่น จำนวนวีซ่าคงเหลือ (Visa availability) ฯ 

• หมายเหตุ - นักลงทุนเดิม (Pre-RIA investors) ไม่ได้ประโยชน์จากบทบัญญัติใหม่นี้
• 
ลูกค้านักลงทุน EB-5 ควรระมัดระวังและเลือกโครงการที่มั่นคง แม้อาจลงทุนนานกว่า 5 ปี แต่ขอให้มั่นใจว่า กรีนการ์ดชั่วคราวจะได้รับการต่ออายุ รวมถึงได้รับเงินลงทุน (Capital funds) คืนแน่นอน ย่อมปลอดภัยกว่าเลือกโครงการที่ไม่มั่นคง แม้ลงทุนระยะสั้นแค่ 2 ปี แต่มีความเสี่ยง กรีนการ์ดอาจต่ออายุไม่ได้หรือเงินลงทุนไม่ได้รับคืน 
ในทางปฏิบัติจริง
คือ โครงการ EB-5 ที่ปลอดภัย มีผลงานดีเป็นที่ยอมรับ อาจใช้เวลาก่อสร้างและดำเนินการนานถึง 7 ปีตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดโครงการ
    

 

♦ October 21, 2023 : โควต้าวีซ่า EB-5 ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2024
USCIS จัดเตรียมโควต้าสูงถึง 14,100 EB-5 visas ให้กับนักลงทุนในโครงการประเภททั่วไป (Unreserved category investors) 
* วีซ่าสำรอง (Reserved visas) เป็นโควต้าพิเศษสำหรับโครงการในพื้นที่ชนบท (Rural projects) โครงการในพื้นที่ว่างงานสูง (High-unemployment projects) โครงการลงทุนสาธารณูปโภค (Infrastructure projects) หรือโครงการที่มีองค์ประกอบทั้งสามอย่าง ในปี 2024 คาดว่ามีจำนวนประมาณ 8,113 วีซ่า
  

 

♦ February 23, 2023 : ผู้สมัครจาก 20 ประเทศที่ยื่นขอวีซ่านักลงทุน EB-5 มากที่สุด ภายใต้กฏหมายใหม่ RIA 
มีดังต่อไปนี้ : Argentina / Brazil / Canada / Chile / China / Columbia / France / Germany / India / Korea / Nigeria / Pakistan / Peru / Russia / Singapore / South Africa / Switzerland / Taiwan / UK / Vietnam

* ข้อมูลจาก Signature Bank ผู้ให้บริการชั้นนำในสหรัฐอเมริกา มีบทบาทในตลาดการลงทุน EB-5 การจัดทำสัญญาเอสโครว์ (Escrow agreemts) และการเปิดบัญชีโอนเงินลงทุน EB-5 โดยทำงานร่วมกับโครงการ EB-5 จำนวนมาก เพื่อคุ้มครองเงินของนักลงทุน ทำให้กระบวนการโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  

• ใบคำขอปลดเงื่อนไขนักลงทุน (I-829) ได้รับการพิจารณาเพิ่ม ดูตัวเลขสถิติ USCIS
* ใบคำขอปลดเงื่อนไข (I-829) เมื่ออนุมัติ นักลงทุนได้รับ Permanent Green Card มีอายุ 10 ปีและต่อบัตรได้ (Renewable)

• Visa Bulletin ปฏิทินประจำ Feb 2023 จัดทำโดย US Department of State รายงาน Priority date ของ Green card applications ประเภทต่างๆ
* หากขึ้นมาว่า "Current" ไม่ต้องเสียเวลารอ (no wait times)
 
 

 

♦ December 7, 2022 : ผู้โยกย้ายถิ่นฐานกว่าหนึ่งล้านคนได้รับสัญชาติอเมริกาในปี 2022
ประชากรถาวร (Lawful Permanent Residents : LPRs) จำนวน 1,023,200 คนได้ปฏิญานตนเข้ารับสัญชาติอเมริกัน ตามรายงานในปีงบประมาณ 2565 (Fiscal Year 2022 Progress Report) นับเป็นตัวเลขสูงที่สุดเป็นลำดับสามจากสถิติย้อนหลังในรอบกว่า 25 ปี กล่าวคือ 1,040,991 คน (ปี 1996) และ 1,046,539 คน (ในปี 2008)
• LPRs ผู้ยื่นขอสัญชาติ 12 Dec 2022 หรือภายหลัง บัตรกรีนการ์ดต่ออายุโดยอัตโนมัติออกไป 24 เดือน ให้แสดงใบเสร็จ (Form N-400 receipt Notice) ร่วมกับบัตรกรีนการ์ดหมดอายุ (Expired green cards) เพื่อแสดงสถานะ
• Dec 14, 2022 :  ปธน. ไบเดน ลงนามในคำสั่งปรับปรุงวิธีสอบภาษาอังกฤษ (English test) และการสอบความรู้สำหรับพลเมืองสหรัฐฯ (Civic test) ในกระบวนการขอสัญชาติอเมริกา (Naturalization) เพื่อให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่าย โดยเริ่มทดลองเป็นโปรแกรมนำร่องในปี 2023
 

 

 

♦ Nov 8, 2022 : นโยบายสาธารณะ (Public Policy) โปรแกรม EB-5  

นักลงทุนยื่นฟอร์ม I-485 (ใบคำขอเปลี่ยนแปลงสถานะ) ไปพร้อมกับฟอร์ม I-526 (ใบคำขอสถานะถาวรแบบนักลงทุน) ได้
• เปลี่ยนชื่อฟอร์ม I-526 จากเดิม "Immigrant Petition by Alien Entrepreneur") เป็น "Immigrant Petition by Standalone Investor" อ้างอิงฟอร์ม I-526E (Immigrant Petion by a Regional Investor)


♦ May 5
, 2022 :
 USCIS ปรับปรุงช่องทางออนไลน์เช็คเวลาดำเนินการ (Processing times)   
เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อตรวจสอบระยะเวลาพิจารณาใบคำขอประเภทต่างๆ Check Case Processing Times
• Form - เลือก I-526 : Immigrant Petition by Alien Investor / Form Category - เลือก All other areas - For use by an investor who wishes to immigrate to the United States / Filed Office or Service Center - เลือก Immigrant Investor Program Office / คลิก Get Processing Time

 

♦ Mar 15, 2022 : The US Congress passed the EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 
รัฐสภาอเมริกันผ่าน "กฏหมายปฎิรูปโปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุน EB-5 2022" ต่ออายุโปรแกรมศูนย์การลงทุน (Reauthorization of EB-5 Regional Center Program) ไปอีก 5 ปีจนถึง September 30, 2027
• เงื่อนไขใหม่ไม่มีผลกระทบต่อใบคำขอ I-526 ที่รออยู่ในกระบวนการ
• มีผลบังคับใช้ May 14, 2022 (60 วัน) หน่วยงานรัฐบาลเริ่มพิจารณาใบคำขอ I-526 / คำขอเปลี่ยนสถานะ I-485 / ใบสมัครวีซ่าถาวรอเมริกา DS-260


♦ March 11, 2022 : วันสุดท้ายลงทุนโดยตรง $500,000 (EB-5 Direct Investment) 

การลงทุนโดยตรง (ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก) มีความเสี่ยงเช่น ผู้สมัครอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน หากกิจการไม่ประสบผลสำเร็จ ความเสี่ยงต่อมาคือ หากบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี ไม่สามารถจ้างแรงงานให้ครบตามที่กฏหมายบัญญัติ (จ้างงาน 10 คน เป็นเวลา 2 ปี) นั่นหมายถึง นักลงทุนไม่สามารถรักษาสถานะประชากรถาวร (Permanent residence) ไว้ได้ เมื่อยื่นคำร้องขอปลดเงื่อนไข (I-829 petition) เพื่อรับกรีนการ์ดใบใหม่แบบถาวร ใบคำขอ I-829 petition อาจถูกปฏิเสธ (เพราะสร้างงานไม่ครบตามเงื่อนไข) 

นักลงทุนอาจสูญเสียทั้งเงินลงทุนและสูญเสียสถานะผู้ถือกรีนการ์ด (Green Card Holders Status) ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล EB-5 Direct Investment อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
• ข้อได้เปรียบหลักลงทุนใน Regional Center Program คือ การจ้างงานทางอ้อม (Indirect job creation) เช่นแรงงานภายนอก (Offsite jobs) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ นับรวมเข้ามาได้ ทำให้ Regional Center Investment สร้างงานตามกฏหมายได้ง่ายกว่า (ในขณะที่ Direct Investment ต้องจ้างแรงงานทางตรงให้ครบ 10 คนต่อปี เป็นภาระที่กระทำได้ยากกว่า)
  

 

 

 

 

 
Visitors: 557,717