INVEST IN USA / CANADA  

Best Choice For Your Children Studying Abroad !

Securing Permanent Residence in North America Through either The:
US EB-5 Immigrant Investor (Permanent Residence) Program 
 OR
Canada Immigrant Investor (Permanent Residence) Program  

• ขอวีซ่าประชากรถาวรอเมริกา PR (กรีนการ์ด) โปรแกรมนักลงทุน 
  หรือ

• ขอวีซ่าประชากรถาวรแคนาดา PR โปรแกรมนักลงทุน 
 

*หมายเหตุ: เงินลงทุนในตารางด้านล่าง ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล, นักกฏหมาย, และบริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ  

 

Visitors: 557,720