Canada Study Permit & Student Visa
ใบอนุญาตเรียนแคนาดา & วีซ่านักเรียนแคนาดา

 

หากท่านมีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ท่านต้องยื่นขอ ใบอนุญาตเรียน (Study Permit) และ วีซ่านักเรียนแคนาดา (Student Visa) ก่อนเดินทางเข้ามาเรียนต่อในแคนาดา วีซ่านักเรียนใช้สำหรับการเดินทางเข้ามา (Enter) แคนาดา ส่วนใบอนุญาตเรียนเป็นเอกสารสำคัญที่อนุญาตให้ท่านพำนัก (Remain) อยู่ในประเทศแคนาดาเพื่อศึกษาต่อในระดับต่างๆเช่น โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานรัฐบาลแคนาดา (Designated educational institutions)

 

โปรดทราบบจก.ไทย-แคนาดา กรุ๊ป ไม่ได้รับทำวีซ่านักเรียนแคนาดา เรารับทำวีซ่าถาวรนักลงทุนแคนาดา เท่านั้น!  

   

ผู้สนใจโปรแกรมวีซ่าถาวรแคนาดา (นักลงทุน Quebec) ช่องทางขอ PR แคนาดา เป็นพลเมืองแคนาดา ถือสัญชาติแคนาดา โปรดคลิกที่นี่ 

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านักเรียน มีประเด็นสำคัญต่างๆดังต่อไปนี้ 

    •  เบื้องต้น-ท่านต้องได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในแคนาดาเช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หรือวิทยาลัย ฯ หลังจากได้รับจดหมายตอบรับดังกล่าว ท่านสามารถนำไปยื่นขอวีซ่านักเรียนแคนาดาได้ 

    •  ในการเข้ามาเรียนหนังสือในแคนาดา ท่านในฐานะนักเรียนต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฏหมาย นอกเหนือจากการมีใบอนุญาติเรียน (Study Permit) เพื่อการเรียนและพำนักเป็นการชั่วคราวในแคนาดาแล้ว ท่านต้องมีวีซ่าชั่วคราว (Temporary Resident Visa) หรือเรียกว่าวีซ่านักเรียน (Student Visa) เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศแคนาดาด้วย 

    •  ใบอนุญาตเรียน (Study Permit) เป็นเอกสารที่แสดงว่าท่านได้รับการอนุญาติให้เข้ามาเรียนและพำนักอาศัยเป็นการชั่วคราวในแคนาดาจนถึงวันหมดอายุ (expiry date) เท่านั้น

    •  หลังจากเรียนจบหลักสูตรการศึกษาในแคนาดาแล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอวีซ่าถาวรต่อไป ท่านสามารถยื่นเรื่องต่อหน่วยงานอิมมิเกรชั่นในประเทศแคนาดา

    •  ในกรณีนักศึกษามีความประสงค์จะนำสามี/ภรรยาหรือบุตรให้ติดตามเข้ามาพำนักด้วยกันในแคนาดา ท่านสามารถยื่นเรื่องต่อหน่วยงานอิมมิเกรชั่นแคนาดา

 

การยื่นขอใบอนุญาติเรียน

คุณสมบัติทั่วไปผู้ขอวีซ่านักเรียนแคนาดา:

-       แสดงหลักฐานยืนยันว่าท่านมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าเทอม, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแคนาดาสำหรับตนเองและผู้ติดตาม, ค่าตั๋วเดินทางไปกลับสำหรับตนเองและผู้ติดตาม

-       แสดงหลักฐานว่า ท่านเป็นพลเมืองผู้ปฏิบัติตามกฏหมายและไม่มีประวัติอาชญากรรม (ท่านอาจต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ)

-       แสดงหลักฐานว่าท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ท่านอาจต้องยื่นผลตรวจร่างกาย

-       แสดงหลักฐานยืนยันต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าว่า ท่านจะเดินทางออกไปจากแคนาดาเมื่อเรียนจบหลักสูตรการศึกษา

 

หมายเหตุหากสถาบันการศึกษาในแคนาดากำหนดให้ท่านต้องลงเรียนวิชาในหลักสูตรพื้นฐานก่อนเข้าไปเรียนในโปรแกรมหลัก (Main program) สถานทูตแคนาดาจะอนุมัติวีซ่านักเรียนที่มีระยะเวลาเท่ากับหลักสูตรพื้นฐานเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อท่านได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในโปรแกรมหลัก ท่านสามารถยื่นขอขยายวีซ่านักเรียนของท่านในแคนาดา (extend your stay as student from within Canada)

 

รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนแคนาดา:

    •  แบบฟอร์ม Application for a Study Permit made outside of Canada : IMM1294 (June, 2019)

    •  แบบฟอร์ม Family Information Form : IMM5707 (June, 2019)

    •  หนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6-12 เดือนนับจากวันที่ท่านเดินทางเข้าแคนาดา  

    •  รูปถ่ายไม่เกิน เดือนขนาด 35 ซม. x 45 ซม. จำนวน ใบ 
       *วัดระยะใบหน้าช่วงคางถึงปลายผมระหว่าง 31-36 ซม. เขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดด้านหลัง 

    •  จดหมายตอบรับเข้าเรียน (Letter of acceptance) จากสถาบันการศึกษา  

     •  เอกสารอนุมัติจากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นควีเบค MIDI (กรณีเรียนต่อในมณฑลควีเบค) 

    •  หลักฐานเอกสารสนับสนุนด้านการเงิน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการไปเรียนในแคนาดา  

    •  ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC)


ค่าธรรมเนียมสถานทูตแคนาดาและ VFS Thailand 

ประเภทวีซ่า  $CDN  ฿THB 

ขอวีซ่านักเรียนและใบอนุญาตเรียนในแคนาดา
(ยื่นคำร้องในประเทศไทย)  
*วิธีชำระค่าธรรมเนียม ดูที่นี่

*ระยะเวลาดำเนินการ: 4 สัปดาห์ 
(As of June 2019)  

150 N/A

ค่าธรรมเนียมบริการ Canada Visa Application Center (VFS Global, Thailand) 

Fees Fees
ขอต่ออายุใบอนุญาตเรียนในแคนาดา
(Study Permit Extension)
*วิธียื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม ดูที่นี่ 
150  N/A
กรณีขอต่อวีซ่านักเรียน/วีซ่าชั่วคราวในแคนาดา 
(Temporary Resident Visa) 
*วิธียื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม ดูที่นี่ 
100 N/A

 

 

ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (Canada Visa Application Center)  

-ที่อยู่:  อาคารเดอะเทรนดี้  10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท  13  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110  

-โทรศัพท์: 02-118-7007       อีเมล์:  info.canbkk@vfshelpline.com  

-วันทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศล่วงหน้า) 

-เวลายื่นขอวีซ่า:  9:00 – 17:00 น.  

-เวลารับเล่มพาสปอร์ตคืน: 10:00 – 17:00 น.  

-เว็บไซต์     http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/Thai/contact_us.html


คำถาม-คำตอบ : วีซ่านักเรียนแคนาดา (Student visa) ใบอนุญาตเรียนแคนาดา (Study permit)

Q: นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องขอใบอนุญาตเรียน เพื่อเข้ามาเรียนในแคนาดาหรือไม่?
A: นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ต้องขอใบอนุญาตเรียน เพื่อเข้ามาเรียนในแคนาดา แต่มีนักเรียนบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตเรียน ดูรายละเอียดที่นี่

Q: โดยส่วนใหญ่ นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องขอใบอนุญาตเรียน ก่อนเข้าเดินทางมาในแคนาดาหรือไม่?
A: นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ต้องขอใบอนุญาตเรียนก่อนเข้ามาแคนาดา แต่มีนักเรียนบางคนสามารถยื่นขอใบอนุญาตเรียนภายในแคนาดาได้ โดยก่อนยื่น ต้องมีจดหมายตอบรับ (Letter of Acceptance) จากสถาบันการศึกษาในแคนาดาได้รับอนุญาต (Designated learning institution)

Q: จำเป็นต้องขอวีซ่าชั่วคราว ก่อนเข้ามาเรียนในแคนาดาหรือไม่?
A: นักเรียนจากประเทศไทยต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราว (Temporary resident visa) หรือเรียกอีกอย่างว่า วีซ่านักเรียน (Student visa) เพื่อใช้เดินทางเข้ามาแคนาดา
*ใบอนุญาตเรียน (Study permit) ไม่ใช่เอกสารใช้ในการเดินทาง (Travel document)

Q: ยื่นขอใบอนุญาตเรียนอย่างไร? 
A: วิธีการยื่นใบอนุญาตนอกแคนาดา (Outside Canada) ยื่นภายในแคนาดา (Inside Canada) หรือยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา (At the Port of Entry) ดูรายละเอียดที่นี่

Q: ควรยื่นขอใบอนุญาตเรียนเมื่อไหร่? 
A: ควรยื่นทันที หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา ระยะเวลาใช้ในการดำเนินการออกใบอนุญาตเรียน ดูที่นี่

Q: ชำระค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตเรียน ช่องทางไหน? 
A: สามารถชำระได้ทางออนไลน์ (ผ่านบัตรเครดิต) หรือชำระเป็นเงินสด ดูที่นี่ 

Q: หากคำขอใบอนุญาตเรียนถูกปฏิเสธ จะได้เงินค่าธรรมเนียมคืนไหม? 
A: ไม่ได้คืน ถึงแม้ถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน

Q: สมัครเรียนโปรแกรมระยะสั้นน้อยกว่า 6 เดือน ต้องขอใบอนุญาตเรียนไหม?
A: ไม่จำเป็น 
*อย่างไรก็ตาม ควรยื่นขอใบอนุญาตเรียนไว้เลย หากต้องการทำงานไปด้วยในระหว่างเรียน หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเรียนต่อในโปรแกรมที่มีระยะยาวนานขึ้น

Q: หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาหรือโปรแกรมเรียน จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนใบอนุญาตเรียนหรือไม่? 
A: ไม่จำเป็น สามารถใช้ใบอนุญาตเรียนใบเดิมได้

Q: หากเป็นนักเรียนไฮสกูล ต้องการเรียนต่อในระดับหลังไฮสกูล วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องการทำงานในระหว่างเรียนด้วย ต้องยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตเรียนหรือไม่? 
A: จำเป็น ต้องยื่นขอ ใบอนุญาตเรียนใบใหม่ โดยยื่นเรื่องในแคนาดา และต้องชำระค่าธรรมเนียม

Q: หากเป็นนักศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ต้องการเปลี่ยนย้ายสถานศึกษา ต้องขอเปลี่ยนใบอนุญาตเรียนหรือไม่? 
A: ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตเรียนใหม่ แต่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ดูรายละเอียด

Q: หากต้องการย้ายไปเรียนที่โรงเรียนในควีเบค (Quebec) โดยย้ายจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกมณฑลควีเบค ต้องยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตเรียนหรือไม่? 
A: ไม่จำเป็น สามารถใช้ใบอนุญาตเรียนใบเดิมได้ แต่ต้องยื่นขอเอกสาร Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) จากรัฐบาลควีเบค (ในทุกระดับการศึกษา) รวมทัั้ง ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ดูรายละเอียด  

Q: จดหมาย POE Letter คืออะไร? 
A: หลังจากคำขอใบอนุญาตเรียนแคนาดา (Study permit) คำขอใบอนุญาตทำงานแคนาดา (Work permit) ได้รับอนุมัติ หน่วยงานวีซ่าสถานทูตแคนาดา (IRCC) จะออกวีซ่านักเรียน (Student visa) ให้พร้อมกับเอกสาร POE Letter  โดยเอกสารนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ Port of Entry (POE) Letter of Introduction 
*ให้ยื่นแสดงจดหมาย POE นี้ต่อเจ้าหน้าที่พรมแดนแคนาดา เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในแคนาดา ซึ่งจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตเรียน หรือใบอนุญาตทำงาน และมอบให้กับท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
**จดหมาย POE มีวันหมดอายุ โดยระบุในช่อง “Permit validity” โดยปรกติ POE Letter มีอายุเท่ากับใบอนุญาตเรียน หรือใบอนุญาตทำงาน  

Q: นักเรียนต่างชาติเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือเดินทางออกนอกประเทศแคนาดาในระหว่างเรียนได้หรือไม่? 
A: ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องมีวีซ่านักเรียน (Student visa) ที่ยังไม่หมดอายุ และใช้เดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple entries) ดังนั้น ต้องมั่นใจว่า วีซ่าชั่วคราว (หรือเรียกว่า ‘วีซ่านักเรียน”) ยังไม่หมดอายุ เมื่อเดินทางกลับเข้ามาแคนาดา
*หากหมดอายุ หรือเป็นวีซ่าเดินทางครั้งเดียว (Single entry) ท่านต้องยื่นขอต่อวีซ่าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนเดินทางออกไปจากแคนาดา 

Q: ระหว่างเรียนอยู่ในแคนาดา ยื่นขอต่อวีซ่าชั่วคราวสำหรับคนงานหรือนักเรียนต่างชาติในแคนาดา (Visitor visas for workers and students) ได้ไหม? 
A: ได้ โดยยื่นเรื่อง ทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ 

 

Q: หลังเรียนจบในแคนาดา สามารถขอวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา Post-graduation Work Permit (PGWP) ได้ไหม? 
A: ได้ ให้ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดาได้ หลังเรียนจบการศึกษา
* January 2021 รัฐบาลแคนาดาประกาศนโยบายเรื่อง การต่ออายุวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา (Post-graduation work permit extension) กล่าวคือ ในช่วงการระบาดของโควิด ส่งผลกระทบทำให้นักเรียนต่างชาติในแคนาดา ผู้ถือวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา (PGWP) ไม่สามารถหางานทำได้ หรือไม่สามารถทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดา (Permanent residence) 
นักเรียนต่างชาติเหล่านี้ยื่นขอวีซ่าทำงานแบบไม่มีเงื่อนไข (Open work permit) มีอายุ 18 เดือนได้ 
** November, 2021 รัฐบาลแคนาดาประกาศข้อมูลล่าสุด รายชื่อโปรแกรมเรียนและสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาขอใบอนุญาตทำงานหลังจบการศึกษาได้ (Post-graduation Work Permit - PGWP)    

 

 

Visitors: 557,729