Canada Work Permit & Worker Visa
ใบอนุญาตทำงานแคนาดา & วีซ่าทำงานแคนาดา

 

หากท่านประสงค์จะเข้ามาทำงานในแคนาดา ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าคนงาน (Worker Visa) ก่อนเดินทางเข้ามาทำงานในแคนาดา จากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นของรัฐบาลแคนาดา : Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) วีซ่าคนงานใช้เพื่อเดินทางเข้ามา (Enter) ในแคนาดา ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารสำคัญที่อนุญาตให้ท่านพำนัก (Remain) ในประเทศแคนาดาและทำงานให้กับนายจ้างที่ได้รับอนุมัติ 
*อย่างไรก็ตาม งานในบางตำแหน่งหรือผู้ที่เข้ามาในแคนาดาเพื่อติดต่อธุรกิจ อาจไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาติทำงาน

โปรดทราบบจก.ไทย-แคนาดา กรุ๊ป ไม่ได้รับทำวีซ่าทำงานแคนาดา เรารับทำวีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรมนักลงทุน เท่านั้น!  

 

ผู้สนใจขอวีซ่าถาวรแคนาดา (โปรแกรมนักลงทุนควีเบค) ทางด่วนขอ PR แคนาดา เป็นพลเมืองแคนาดา ถือสัญชาติคาเนเดี้ยน โปรดคลิกที่นี่ 

             โปรแกรมแรงงานชั่วคราวต่างชาติ Temporary Foreign Worker Program (TFWP) เป็นช่องทางสำหรับนายจ้างในแคนาดาในการว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานในแคนาดา โดยโปรแกรม TFWP อนุญาตให้นายจ้างที่ไม่สามารถหาแรงงานชาวแคนาดาได้ สามารถว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้ามาชดเชยการขาดแคลนแรงงานทั่วไปและแรงงานนักวิชาชีพในแคนาดา 

             โดยทั่วไป นายจ้างในแคนาดาจะเป็นผู้ยื่นขอเอกสารที่ชื่อว่า Labour Market Impact Assessment (หรือ LMIA) เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติ เอกสาร LMIA อนุมัติโดยหน่วยงานด้านแรงงานของแคนาดา Employment and Social Development Canada (หรือเรียกย่อๆว่า Service Canada) 

              แรงงานชั่วคราวต่างชาติ (Temporary foreign workers) จะได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลแคนาดา หลังจากหน่วยงานแรงงานแคนาดา (Service Canada) อนุมัติเอกสาร LMIA ซึ่งลงความเห็นสรุปว่า นายจ้างไม่สามารถหาแรงงานชาวแคนาดาได้  

หมายเหตุ:

ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน โดยมีประเด็นสำคัญต่างๆดังต่อไปนี้ :

    •  เบื้องต้น-นายจ้างในแคนาดาต้องยื่นเรื่องต่อหน่วยงานด้านแรงงานของรัฐบาลแคนาดาหรือ Service Canada จากนั้นหน่วยงานดังกล่าวอนุมัติเอกสาร Labour Market Impact Assessment (LMIA) เพื่อยืนยันการอนุญาตให้นายจ้างสามารถว่าจ้างชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานในประเทศแคนาดาได้

   •  ขั้นตอนต่อมา-ท่านยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน (Application for a Work Permit) ไปยังหน่วยงานวีซ่าแคนาดา (Canada Visa Office) 

    •  การเข้ามาทำงานในแคนาดา ท่านในฐานะแรงงานต่างชาติต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฏหมาย นอกเหนือจากการมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อการทำงานและพำนักชั่วคราวในแคนาดาแล้ว ท่านต้องมีวีซ่าชั่วคราวแคนาดา (Canada Temporary Resident Visa) หรือเรียกว่าวีซ่าทำงาน/วีซ่าคนงานแคนาดา (Canada Worker Visa) อนุมัติโดยหน่วยงานวีซ่าแคนาดา เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศแคนาดาด้วย 

    •  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เป็นเอกสารที่แสดงว่าท่านได้รับการอนุญาติให้เข้ามาทำงานและพำนักอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแคนาดาเท่านั้น

    •  หลังจากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในแคนาดาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฏหมายอิมมิเกรชั่น ท่านอาจยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดาเพื่อขอรับสถานะประชากรถาวรแคนาดา (Permanent Residence) ได้ 

    •  กรณีท่านต้องการนำสามี/ภรรยาหรือบุตรให้ติดตามเข้ามาในแคนาดา ท่านสามารถยื่นแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น

 

การยื่นขอใบอนุญาติทำงาน

คุณสมบัติทั่วไปผู้ขอวีซ่าทำงานแคนาดา:

- สามารถยืนยันต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าได้ว่าท่านจะเดินทางออกไปจากแคนาดาเมื่อใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

- แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ว่า ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแคนาดา

- ปฏิบัติตามกฏหมายและไม่มีประวัติอาชญากรรม (ท่านต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ)

- ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศแคนาดา

- มีสุขภาพแข็งแรงและมีผลตรวจร่างกาย (หากจำเป็น) 

- เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 December 2016 : หากแรงงานต่างชาติมีความประสงค์จะทำงานต่อไปในแคนาดา หลังจากได้ทำงานในแคนาดามาครบ 4 ปีแล้ว แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ (Application to Change Conditions or Extend Your Stay in Canada) หากมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนภายใต้กฏหมาย
*ในกรณีที่แรงงานต่างชาติได้ออกจากแคนาดาไปแล้วเนื่องจากทำงานครบ 4 ปี สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานใบใหม่ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เวลาผ่านไปอีก 4 ปี ตามกฏ 4-Year Rule ที่เป็นกติกาเดิม    

 

รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า: 

- แบบฟอร์ม Application for Work Permit Made Outside of Cadnada IMM1295 (June 2019)

- แบบฟอร์ม Family Information (IMM5645) (May 2018)
  *สำหรับผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป

- หนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ท่านจะเดินทางเข้าแคนาดา

- รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนขนาด 35 ซม. x 45 ซม. จำนวน 2 ใบ (วัดระยะใบหน้าช่วงคางถึงปลายผมระหว่าง 31-36 ซม.) เขียนชื่อและวันเดือนปีเกิดด้านหลัง

- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

- หลักฐานแสดงว่าท่านมีคุณสมบัติ หรือประวัติการทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ได้รับในแคนาดา (Job Offer) 

- สำเนาเอกสาร Labour Market Impact Assessment (LMIA) พร้อมกับเอกสารการจ้างงานจากนายจ้าง (Job Offer) หรือเอกสารอื่นยืนยันการจ้างงานจากนายจ้าง (กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอเอกสาร LMIA)
-กรณีทำงานในมณฑลควีเบค (Temporary workers) : ให้ยื่นสำเนาเอกสาร Certificate d'acceptation du Quebec (CAQ)
-กรณีทำงานในมณฑลอื่นผ่านโปรแกรม Provincial Nominee: ให้ยื่นสำเนาเอกสาร Nomination Letter และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) www.cic.gc.ca

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูตแคนาดาและ VFS Thailand    

ประเภทวีซ่าทำงาน (ยื่นคำร้องในประเทศไทย)  $CDN  ฿THB 
วีซ่าทำงานแคนาดา (หนึ่งท่าน) 

155 N/A
วีซ่าทำงานแคนาดาเป็นกลุ่ม (Performing artists - 3 ท่านหรือมากกว่า)
 
465  N/A
วีซ่าทำงานแบบไม่มีเงื่อนไข (Open Work Permit) 

100  N/A

วิธีชำระค่าธรรมเนียม ดูที่นี่

ระยะเวลาดำเนินการ :   3 สัปดาห์  (As of June 2020)

   

ค่าธรรมเนียมบริการ Canada Visa Application Center (VFS Global, Thailand) 

Fees Fees

  

ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดา (Canada Visa Application Center)  

- ที่อยู่:  อาคารเดอะเทรนดี้  10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท  13  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110 
- โทรศัพท์: 02-118-7007       อีเมล์:  info.canbkk@vfshelpline.com 
- วันทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศล่วงหน้า) 
- เวลายื่นขอวีซ่า:  9:00 – 17:00 น. 
- เวลารับเล่มพาสปอร์ตคืน: 10:00 – 17:00 น. 
- เว็บไซต์    http://www.vfsglobal.ca/Canada/Thailand/Thai/contact_us.html

   

คำถามพบบ่อย

ท่านสามารถหางานในแคนาดาได้อย่างไร?
   • 
ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในแคนาดาได้จากช่องทางต่อไปนี้คือ:
   • Working in Canada tool
   • Labour market information
   • Job banks

หากได้รับอนุมัติใบอนุญาตทำงาน (Work permit) มีเงื่อนไขใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม?
   • เงื่อนไขต่างๆจะระบุชัดเจนในเอกสาร work permit ที่ได้รับ
   • รายละเอียดประกอบด้วย : ชนิดของงาน, นายจ้างคือใคร, สถานที่ทำงานที่ไหน, ระยะเวลาทำงานนานเพียงใด
   • โดยปรกติ: เงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปจะถูกระบุลงใน work permit (กรณีไม่มีเงื่อนไขเฉพาะ)
   • รายละเอียดอื่นๆดูได้จากที่นี่


ขอต่อ Work permit ในแคนาดาได้ไหม?

 • ทำได้ - หากใบอนุญาตทำงานของท่านยัง valid (ไม่หมดอายุ)
 • ท่านและนายจ้างเซ็นสัญญาฉบับใหม่ employer-employee contract 
 • หากงานของท่าน ต้องขอ LMIA: นายจ้างยื่นขอเอกสารดังกล่าวจาก Employment and Social Development Canada (ESDC)
 • หากงานของท่าน ไม่ต้องขอ LMIA: นายจ้างชำระค่าธรรมเนียมและยื่นคำขอทาง Employer portal 
 • คนงานต่างชาติส่วนใหญ่ ต้องยื่นคำขอทางออนไลน์ Apply Online 
 • ยกเว้น ผู้มีปัญหาทางร่างกาย หรือมีปัญหากับการยื่นทางออนไลน์ อาจยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ Application to Change Conditions or Extend Your Stay in Canada as a Worker ไปที่ Case Processing Centre ในเมือง Vegrevill, Alberta 
 • เมื่อยื่นเอกสารแล้ว - ท่านสามารถทำงานตามเงื่อนไขเดิมตามปรกติจนกระทั่งได้รับจดหมายติดต่อจาก ESDC แจ้งว่าอนุมัติ/ไม่อนุมัติ คำร้องขอต่อ work permit ของท่าน


Work permit หมดอายุไปแล้ว ยังสามารถยื่นขอใบใหม่ได้ไหม?

 • ได้ - ในกรณีใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว
 • เบื้องต้น - ท่านต้องขอฟื้นฟูสถานะ (Restore your temporary resient status) ก่อน จากนั้นจึงทำเรื่องขอต่อใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ใบอนุญาตเดิมต้องหมดอายุไม่เกิน 90 วัน 
 • เนื่องจากใบอนุญาตทำงานหมดอายุแล้ว ท่านจึงไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ในระหว่างรอฟังผลการยื่นขอต่อใบอนุญาต
 • เอกสารที่ต้องใช้  
   

ยื่นขอ Work permit ในขณะกำลังเดินทางเข้าแคนาดาได้ไหม?

 • ทำได้ - หากท่านเป็นพลเมืองของประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อเดินทางเข้ามาในแคนาดา
 • ท่านได้เตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการยื่นเรื่องที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา 
 • ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับงานที่จะเข้ามาทำในแคนาดา
 • เอกสารที่ต้องใช้ 

  
Open work permit คืออะไร?

 • Open work permit คือใบอนุญาตทำงานที่ไม่ระบุรายละเอียดเรื่องงาน
 • ดังนั้น การขอ work permit ประเภทนี้ ไม่จำเป็น-ต้องยื่นเอกสาร LMIA หรือหลักฐานว่านายจ้างได้ยื่นเอกสาร job offer ไปยัง Employment and Social Development Canada

 

ผู้ใดสามารถยื่นขอ Open work permit ได้?

 • ผู้กำลังยื่นเรื่องขอ Permanent Residence ไปยังหน่วยงานรัฐบาลในแคนาดา
 • ผู้ติดตาม (Dependent family members) ของผู้ที่ยื่นขอ PR ในบางประเภท
 • สามี/ภรรยาของผู้ที่กำลังทำงานในแคนาดา (foreign workers) หรือนักเรียนต่างชาติในแคนาดา (international students) 
 • ผู้ลี้ภัย / ผู้กำลังร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยและผู้ติดตามในครอบครัว (Refugees, refugee claimants, protected persons and their family members)
 • ผู้ถือใบอนุญาตสถานะประชากรชั่วคราว (Temporary resident permit holders)
 • เยาวชนต่างชาติที่กำลังเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษต่างๆ (Young workers participating in special programs) 

 
เงื่อนไขพื้นฐานทั่วไปที่บังคับใช้ในใบอนุญาตทำงานคือ:

 • ไม่อนุญาตให้ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศ ฯ
 • ท่านต้องเดินทางกลับออกไปจากแคนาดาเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ

 

Visitors: 557,713