เหตุผล 12 ประการเปลี่ยนสัญชาติ ย้ายประเทศไปแคนาดา
Top 12  Reasons Why Immigrate to Canada

 

 

 

วีซ่าประชากรถาวรและสัญชาติ-โปรแกรมนักลงทุน
(Residence & Citizenship By Investment)
โปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่างนี้ !

 

เหตุผล 12 ประการ ทำไมอพยพย้ายถิ่นฐานไปแคนาดา?

1. วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada :

      •  วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada (Permanent Resident of Canada) หรือเรียกว่ากรีนการ์ดแคนาดา มีสถานะเท่าเทียมกับพลเมืองแคนาดาทุกประการ ยกเว้น ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง/ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีพันธะต้องพำนักในแคนาดาอย่างน้อย 730 วันในทุกๆ 5 ปี (Residency Obligations)

      •  ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada พำนักอาศัยอย่างเสรีได้ในพื้นที่ทุกแห่งในแคนาดา / ประกอบธุรกิจ การค้าได้ทุกประเภท / ทำงานรัฐบาลหรือเอกชน / เรียนหนังสือในทุกระดับ และได้รับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ เทียบเท่าพลเมืองแคนาดา

      •  อสัญชาติแคนาดาและพาสปอร์ต (Canadian Citizenship & Passport) เมื่อพำนักอยู่ในแคนาดาครบ 3 ปีในทุก 5 ปี (กฏหมายแก้ไขล่าสุด 2016) ยื่นขอสัญชาติแคนาดา (หนึ่งในสัญชาติดีที่สุด)

      •  สัญชาติแคนาดา (Canadian Citizenship) ที่ได้รับคือ สิทธิประโยชน์อันประเมินค่ามิได้ (ประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า $1 ล้านเหรียญ)

      •  พลเมืองแคนาดาผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดา เดินทางเข้า-ออก 186 ประเทศทั่วโลก (24 January 2023) ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa Free) หรือขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปถึง (Visa on arrival) 

      •  มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับพลเมืองที่เกิดในแคนาดา (Canadian-born citizens) ทุกประการ

      •  กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ (Dual / Multi Citizenship) มีสถานะเป็นพลเมืองแคนาดาและพลเมืองไทย ถือทั้งพาสปอร์ตแคนาดาและพาสปอร์ตไทย

ข้อสังเกต :  

         ♦ 90 กว่าประเทศทั่วโลกไม่อนุญาติให้พลเมืองของตนถือครองหลายสัญชาติเช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน, พม่า, จีน, เวียตนาม, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, เยอรมันนี, ออสเตรีย, ลัตเวีย ฯลฯ เป็นต้น   

             

2. กฎหมายอิมมิเกรชั่นฉบับใหม่ยืดหยุ่น 

      •  ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในแคนาดาตลอดเวลา

      •  กฏหมาย "Residency Obligations" .....กำหนดไว้ว่า ในทุกๆ 5 ปี ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา หรือประชากรถาวรแคนาดา PR Canada ต้องพำนักในแคนาดาอย่างน้อย 2 ปี (730 Days ) โดยสามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างเสรี ถือครองสถานะประชากรถาวรได้ตลอดไป 

      •  กฎหมายสัญชาติแคนาดา Canada's Citizenship Act .... มีเงื่อนไขดังนี้คือ   (1) ผู้ขอสัญชาติแคนาดาต้องมีสถานะ PR Canada และยื่นเสียภาษี-หากจำเป็น   (2) ผู้ขอสัญชาติแคนาดาที่มีอายุระหว่าง 18-54 ปีต้องสอบผ่าน Canadian citizenship test และแสดงหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส   (3) ผู้ขอสัญชาติต้องพำนักอยู่ในแคนาดาอย่างน้อย 3 ปีหรือ 1095 วัน ในทุกช่วงระยะเวลา 5 ปี-ยกเว้นเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็น 
         * หมายเหตุ - ผู้ถือสถานะชั่วคราว (Temporary residents) นักเรียน คนทำงาน ฯ หรือ ผู้ลี้ภัยได้รับการคุ้มครอง (Protected persons) นับรวมทุกวันที่พำนักอยู่ในแคนาดาได้ แต่คิดให้แค่ครึ่งวัน (นับรวมสูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน) เพื่อขอสัญชาติแคนาดา ในกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องถือสถานะ PR แต่ไม่จำเป็นต้องพำนักในแคนาดาก็ได้ 

      •  เมื่อได้รับสถานะพลเมืองแคนาดาแล้ว สัญชาติแคนาดาคงอยู่ติดตัวตลอดชีพและตกทอดไปถึงลูกหลาน 

 

 3. UN จัดอันดับให้แคนาดาเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 7 ปี (1993-2000) :

         แคนาดามีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องไปทั่วโลกว่า เป็นประเทศประชาธิปไตย ที่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก โดยUN พิจารณาดัชนีชี้วัดที่สำคัญได้แก่ รายได้เฉลี่ยของประชาชนสูง, ประชาชนมีอายุยืนยาว (อาชญากรรมต่ำ, สิ่งแวดล้อมที่ดี), ประชาชนมีการศึกษาที่ดี (คุณภาพ, โอกาสเข้าถึงการศึกษา)

      •  ไม่มีการเหยียดผิวและพลเมืองชั้นสองในแคนาดา (No discrimination)

      •  อดีตผู้แทนพระองค์ (Governor General) ซึ่งเป็นตัวแทนของ พระราชินีElizabeth ที่สองแห่งอังกฤษ (ประมุขของแคนาดา) เป็นสตรีเชื้อสายจีนฮ่องกง และสตรีอพยพมาจากจาไมกา

      •  แคนาดายึดถือ Canadian Charter of Rights and Freedoms (CCRF) ที่ชาวแคนาดาทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน

      •  เมือง Vancouver, Toronto, Calgary ของแคนาดา เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดอันดับต้นๆของโลก

      •  ข้อมูลปี 2020 : คนไทยอพยพไปแคนาดาค่อนข้างน้อย ในแคนาดามีคนไทยอาศัยอยู่เพียงประมาณ 23,000 กว่าคนเท่านั้น (เมื่อเทียบกับชาวเอเชียชาติอื่นๆเช่น ฮ่องกง, จีนแผ่นดินใหญ่, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, เวียตนาม, เขมร, ลาว, ฟิลิปปินส์ ซึ่งพำนักอยู่ในแคนาดานับล้านคน)

 

4. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) - โอกาสในงานอาชีพ, ช่องทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม :

         ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada รวมถึงพลเมืองแคนาดาจำนวน 37.7 ล้านคน (ข้อมูลปี 2020) ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดการค้าที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดในโลก (Richest markets) ภายใต้ข้อตกลง NAFTA (North American Free Trade Agreement) ประกอบด้วย : สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก ที่มีค่า GDP รวมถึง 23.5 ล้านล้านเหรียญอเมริกัน ประชากรรวม 454 ล้านคน (ข้อมูลปี 2018) ซึ่งมากกว่าสหภาพยุโรปรวมกัน 

      •  รวมถึงประเทศชิลี CCFTA (Canada-Chile Free Trade Agreement) และประเทศอื่นๆ ฯลฯ

      •  สำหรับนักธุรกิจ ลู่ทางที่น่าสนใจในด้านต่างๆเช่น ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources), การผลิต (Manufacturing), ก่อสร้าง (Construction), ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Import-export), การค้า (Commerce), เทคโนโลยี (Hi-tech), ธุรกิจบริการ (Service industries) เช่น ร้านอาหารไทย, นวดแผนไทย-สปา, การทำฟาร์ม (Farming) เป็นต้น

      •  ธุรกิจหลักของชาวไทยในแคนาดาคือ ร้านอาหารไทย มีมากกว่าหลายร้อยร้านทั่วประเทศแคนาดา (เทียบกับในสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยหลายพันร้าน) คนไทยที่อพยพเข้ามาที่นี่ ประสพความสำเร็จเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจร้านอาหารในเมืองต่างๆทั่วประเทศแคนาดา

      •  หน่วยงาน Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) ได้สรรสร้างโปรแกรมมากมาย ในการส่งเสริมชาวแคนาดาในทุกพื้นที่ ในด้านเศรษฐกิจการลงทุน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ยกระดับแคนาดาให้ขึ้นไปสู่ในระดับโลก รวมถึงรัฐบาลแคนาดาสนับสนุนให้ทุนแก่ผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ (Start-up companies) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานระดับมันสมอง เพื่อเร่งเร้ากระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรม

 

 5. คุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม :

      •  ชาวแคนาดามีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของโลก ประชาชนมีอายุยืนยาว มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไร้มลภาวะ ภูมิประเทศยิ่งใหญ่งดงาม(ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าอเมริกา) บ้านเมืองสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบ มีสังคมที่สร้างสรรค์และสงบสุข ปลอดสิ่งมอมเมาและอบายมุข มีความปลอดภัยสูงมาก

      •  ชาวแคนาดาต้อนรับผู้อพยพมาใหม่ (New Immigrants) รักการเสียสละ ชอบช่วยเหลือสังคมส่วนรวม มีความสุภาพน่ารักทั้งหญิงชาย มีจิตใจประชาธิปไตย รักความเป็นธรรมและเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก (แคนาดารับผู้ลี้ภัยจำนวนมากในแต่ละปี)
 

6. ตลาดแรงงานมีอัตราการเติบโตสูง :

         แคนาดามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น อันดับ 10 ของโลก - และมีประชากร 38 ล้านคน (เป็นลำดับที่ 37 ของโลกในปี 2021) 

         ข้อมูลล่าสุดต้นปี 2021 - รายได้ประชาชาติต่อคน (GDP per capita) เท่ากับ $46,260.71 เป็นลำดับ 20th ของโลก ในขณะที่แคนาดามีขนาด GDP เท่ากับ $1.84 trillion เทียบเท่ากับอันดับ 17th ของโลก  

         สำนักงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada) วิเคราะห์ว่าในระหว่างปี 2019 แคนาดามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 320,000 ตำแหน่ง 

         ในทุกปีมีงานใหม่หลายแสนตำแหน่งเพื่อรองรับแรงงานทุกระดับ รวมถึงการออกใบอนุญาตทำงานแคนาดาให้กับแรงงานต่างชาติ รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวแคนาดาเท่ากับ CAD$ 58,000 หรือประมาณ 1,530,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน CAD$1= 26 บาท (as of Nov  2021)

         ผู้ขอวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และโยกย้ายถิ่นฐาน ย้ายสัญชาติไปอยู่แคนาดา ต้องมีความอดทนในระยะปีแรกๆ เมื่อมีความพยายาม จะหางานที่ดีได้และตั้งตัวเป็นผลสำเร็จในที่สุด
* Dec 5, 2022 : หน่วยงานป้องกันประเทศ (Department of National Defence) ได้ขยายโอกาสให้ประชากรถาวร (PR) สมัครเข้าร่วมในกองทัพแคนาดา (Canadian Armed Forces) ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนด้านการทหารในต่างประเทศมาก่อน ปัจจุบันแคนาดาขาดแคลนบุคคลากรด้านทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ เกือบ 8,000 ตำแหน่ง 
** Feb 14, 2022 : หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) ได้เปิดเผยว่า ในปี 2022 มีแผนการรับ PR ใหม่ 431,465 คน / จำนวน 447,055 ในปี 2023 / และ 451,000 ในปี 2024 (สูงกว่าเป้าหมาย 1% ของจำนวนพลเมืองแคนาดา)
 

 

         หมายเหตุ : อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เติบโตเร็วที่สุดในแคนาดา โตรอนโตมีสาขาของธุรกิจระดับโลกเช่น Google, Shopify, Salesforce และ Facebook มอนทรีออลได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน AI และ Game Development ส่วนเมือง Vancouver และ Calgary เป็นที่ยอมรับในด้านนวัตกรรม Clean Technology

 

 7. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีการค้าลดลงทุกปี-อัตราเงินเฟ้อต่ำ :

         รัฐบาลแคนาดากำหนดให้การจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคลมีอัตราลดลงทุกปี (Five-year tax reduction plan) ซึ่งทำให้มีอัตราต่ำกว่าใน USA, ส่วนอัตราเงินเฟ้อต่ำมาก ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนได้ว่า ชาวแคนาดามีเงินเหลือเก็บเข้ากระเป๋ามากขึ้นทุกปี

         ธนาคารและสถาบันการเงินในแคนาดาได้รับการจัดอันดับว่า มีความมั่นคงที่สุดในโลก โดย World Economic Forum ชาวแคนาดามากกว่า 68% ใช้บริการการเงินผ่านทางออนไลน์หรือมือถือ 

    •  แคนาดามีค่าครองชีพ (Cost of living) ต่ำที่สุด ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G-8

    •  ภาษีการค้า (Corporate tax) มีอัตราต่ำสุดเป็นอันดับสอง เมื่อเปรียบเทียบในบรรดากลุ่ม G-8

    •  ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในแคนาดา เท่ากับเพียงครึ่งหนึ่ง (57%) ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา

 

8. แคนาดาเป็นประเทศมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ :

         แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลก เศรษฐกิจของแคนาดาเติบโตและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เป็นสมาชิกกลุ่ม G-8 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่ง

         มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีภูมิประเทศหลากหลายสวยงามไล่ตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคในด้านตะวันตก ไปจรดมหาสมุทรแอตแลนติคในฝั่งตะวันออก แคนาดามีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในโลกถึง 200,000 กิโลเมตร  

         แคนาดามีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ (แคนาดามีปริมาณน้ำมันดิบสำรองเป็นอันดับสองของโลก รองจากซาอุดิอาระเบีย) แต่มีประชากรน้อยนิดเพียง 37 ล้านคน เท่านั้น จึงมีศักยภาพสูงมากในทุกด้าน และยังมีโอกาสอีกมากมายให้กับ ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา (PR Canada) และ ผู้อพยพย้ายสัญชาติมายังประเทศแคนาดาทุกๆคน 

 

 9. มาตรฐานการศึกษาระดับโลก (International Education in Canada) :

         ในบรรดากลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลก (OECD) แคนาดาใช้จ่ายงบประมาณลงทุนในเรื่องของการศึกษามากที่สุด ทุกปี รัฐบาลแคนาดาจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลให้กับการศึกษา มากกว่าประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ประเทศแคนาดาถูกขนานนามว่าเป็นประเทศที่ประชาชนมีการศึกษามากที่สุดในโลก กล่าวคือ มากกว่า 54% ของประชากรวัยทำงาน 25-64 ปี มีการศึกษาระดับ อาชีวะศึกษา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 

      •  การศึกษาในแคนาดา มีคุณภาพและมีชื่อเสียงจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลก

      •  การศึกษาภาคบังคับ-ประชาชนทุกคนเรียนฟรี ตั้งแต่ชั้นประถม-จนจบมัธยมปลาย (ไฮสกูล)

      •  แคนาดามีชื่อเสียงในงานค้นคว้าวิจัยด้านต่างๆเช่น เทคโนโลยีการแพทย์, ยารักษาโรค, การสื่อสารโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอวกาศ-การบิน, อุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, ธุรกิจการเงิน-การบริการ ฯลฯ

      •  นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้รับรางวัลโนเบลถึง 8 คน
      •  ชาวแคนาดามากกว่า 47% จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นของรัฐบาล)
      •  World Economic Forum จัดให้แคนาดาอยู่ลำดับที่ 4 ของโลก ในด้านระบบการศึกษาของรัฐที่พัฒนาอย่างยิ่ง (Well-developed public education system)
      •  ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada เมื่อเรียนต่อแคนาดาในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) หรือปริญญาโท-เอก (Post-graduate) ประหยัดค่าเทอมได้มากกว่าปีละ 700,000-800,000 บาท (เทียบกับนักเรียนต่างชาติที่ขอใบอนุญาตเรียนต่อแคนาดา) รวมทั้งขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล/ทุนการศึกษา/เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ 

 

10. สวัสดิการรักษาพยาบาลมาตรฐานโลกฟรี-และสวัสดิการสังคมมากมาย :

         แคนาดาภูมิใจกับมาตรฐานการแพทย์ (Health Agency of Canada) ที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของโลก ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และพลเมืองทุกคน อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ-รักษาพยาบาลฟรี ภายใต้เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก

         ในปี 2017 รัฐบาลแคนาดาจัดสรรงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน $6,323 ต่อหัวต่อคน แคนาดามีอัตราอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนที่ 82 ปี (อยู่ในลำดับ 18 ของโลก) แคนาดาเป็นประเทศที่มีนโยบายที่ก้าวหน้าในด้านการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน

         วงการสาธารณสุขในไทยและทั่วโลกให้การยอมรับว่า มาตรฐานการแพทย์แคนาดาและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Free public healthcare system) มีการพัฒนาอย่างยิ่งในระดับแนวหน้าของโลก

ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และผู้ย้ายสัญชาติเป็นพลเมืองแคนาดา ได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือ (Income Assistance) ในหลายรูปแบบเช่น :

         เงินช่วยเหลือบุตร (National Child Benefits), เงินบำนาญคนชรา (Old Age Security Pension), เงินเกษียณอายุ (Canada Pension Plan), เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (Guaranteed Income Supplement), เงินประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance) 

 

11. สังคมที่สงบสุข-ปลอดภัยและมั่นคง :

         ในปี 2018 : แคนาดาได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก (โดย Global Peace Indexอาชญากรรมมีน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆ รัฐบาลและตำรวจแคนาดาเอาจริงกับอาชญากรรมทุกรูปแบบ กฎหมายจราจรเคร่งครัด ด้านสังคมเน้นควบคุมอาวุธปืน, แอลกอฮอล์, อบายมุขทุกรูปแบบ กระบวนการยุติธรรมมีความเท่าเทียมให้กับทุกคน

         ในขณะเดียวกัน แคนาดาเป็นประเทศเสรี เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยโลก ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในทุกด้าน ชาวแคนาดาแสดงออกและมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมาก กระบวนการยุติธรรมในแคนาดาโปร่งใส รวดเร็วและเป็นธรรม ชาวแคนาดาเคารพสิทธิมนุษยชนและรักความเป็นธรรม 

 

12. วัฒนธรรมผสมผสานหลากหลาย (Multiculturalism) :

         แคนาดาต้อนรับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากทุกมุมโลก (มากกว่า 200 เชื้อชาติ) รัฐบาลแคนาดามีนโยบายเปิดกว้าง เคารพต่อวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย ผู้อพยพทุกเชื้อชาติทุกภาษา ได้รับการคุ้มครองในเสรีภาพการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงออก

         แคนาดาเป็นสังคมที่งดงาม มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ มีความผสมผสานด้านเชื้อชาติพันธ์-วัฒนธรรม-ศาสนา ฯ ทุกคนอยู่รวมกันอย่างสันติสุข, อดทนอดกลั้นและเคารพในความแตกต่าง นี่คือค่านิยมของชาวแคนาดา (Canadian values) ที่สังเกตุเห็นได้ทุกหนแห่งในแคนาดา ในปี 1970 นายกรัฐมนตรี Pierre Trudeau ได้เริ่มนโยบายอย่างเป็นทางการ ส่งเสริมให้แคนาดามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Multiculturalism and tolerance)  

        •  ในประเทศแคนาดามีชุมชนกลุ่มน้อยกระจัดกระจายมากกว่า 30 เผ่าพันธ์ โดยมีสมาชิกในแต่ละชุมชนมากกว่า 100,000+ คน นอกจากนี้ยังมีชุมชนเชื้อสายต่างๆ จำนวน 11 กลุ่ม ที่มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน

       •  ในระหว่างปี 2023-2026 : แคนาดาตั้งเป้าหมายในการรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานหรือประชากรถาวรใหม่ (Permanent residents) ให้ได้มากกว่า 1,450,000 คน ในช่วงสามปีข้างหน้า เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาความหลากหลายทางเผ่าพันธ์และวัฒนธรรม (Demography and culture)

       •  ในปี 2022 : ประชากรถาวรแคนาดา (Permanent residents) จำนวน 374,554 คน ได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองแคนาดา (Canadian citizens) สูงกว่าในปี 2021 เป็นจำนวนมาก โดยพลเมืองจากห้าประเทศที่อพยพเข้ามาเป็นประชากรถาวรและต่อมาขอสัญชาติเป็นพลเมืองแคนาดา เรียงตามลำดับดังนี้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ซีเรีย ปากีสถาน และจีน 

       •  April 1, 2020 : หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติแคนาดา (Immigration, Refugees, and Citizenship Canada - IRCC) เริ่มทดลองใช้ระบบพิธีการรับสัญชาติทางออนไลน์ (Virtual citizenship ceremonies)
        * July 2022 - ผู้ขอสัญชาติแคนาดากว่า 394,000 คน ทำพิธีปฏิญานตนรับสัญชาติ (Oath of Citizenship) ผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital platform)  

 

 

 Canada - No.1 in the World  

  

        

Visitors: 554,854