Canada Visitor Visa : Canada Temporary Resident Visa

ขอวีซ่าแคนาดา 7 ขั้นตอน ข้อมูลครบ คำถาม-คำตอบ [เตรียมเอกสาร 2023]

แผนกวีซ่าสถานทูตแคนาดา (Visa Section, Embassy of Canada) ในกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าให้กับ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Canada Visitor Visa) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ วีซ่าแคนาดาแบบผู้พำนักอาศัยชั่วคราวหรือวีซ่าแคนาดาชั่วคราว (Canada Temporary Resident Visa : TRV) วีซ่าแคนาดาเป็นเอกสารทางการใช้สำหรับเดินทางเข้ามา (Enter) ในแคนาดา

โปรดทราบ: บจก.ไทย-แคนาดา กรุ๊ป ไม่ได้รับทำวีซ่าชั่วคราวแคนาดาหรือวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา เรารับทำวีซ่าถาวรแคนาดาประเภทนักลงทุน เท่านั้น!

 

 

วีซ่าถาวรนักลงทุนแคนาดา (Quebec)
    ทางด่วนขอ PR เป็นพลเมืองแคนาดา
  ถือสัญชาติแคนาดาใน 3 ปี คลิกด้านล่างนี้


 

 

ขอวีซ่าถาวรและสัญชาติทั่วโลก
โปรแกรมนักลงทุน
(Residence & Citizenship By Investment)
โปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่างนี้


วีซ่าแคนาดาชั่วคราวมีกี่ประเภท

วีซ่าแคนาดาชั่วคราว TRV แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในแคนาดาเป็นการชั่วคราวด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆเช่น ท่องเที่ยว (Tourism) ติดต่อธุรกิจ (Business) เรียนระยะสั้นในแคนาดา (Short-term studies) ทำงานบางประเภท (Work without a work permit) เยี่ยมญาติ (Family visit) เยี่ยมเยือน (Visit) ฯลฯ นักเรียนขอต่อวีซ่ากลับเข้าแคนาดา (Returnig students) และคนทำงานขอต่อวีซ่ากลับเข้าแคนาดา (Returning workers)

ประเภทที่สองคือ วีซ่าเดินทางผ่านแคนาดาหรือวีซ่าทรานสิท (Transit visa) สำหรับผู้ที่เดินทางผ่านแคนาดาไปยังประเทศอื่น และเครื่องบินแวะพักในแคนาดาเป็นเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่าเดินทางผ่านแคนาดา การขอวีซ่าทรานสิทมีขั้นตอนเหมือนกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

 

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) สำหรับท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ เรียนระยะสั้น ทำงานบางประเภท และเดินทางกลับเข้าแคนาดา

วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา

หลังวีซ่าได้รับอนุมัติ เมื่อเดินทางเข้ามาแคนาดา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (สนามบิน พรมแดนทางรถยนต์ หรือทางน้ำ) เจ้าหน้าที่พรมแดนแคนาดา (Border services officer) ประทับตราลงในพาสปอร์ต อนุญาตให้พำนักในแคนาดาได้นาน 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้พำนักในแคนาดา น้อยกว่าหรือมากกว่า 6 เดือนก็ได้

- หากอนุญาตน้อยกว่า ุ6 เดือน เจ้าหน้าที่จะระบุวันสุดท้ายที่ต้องเดินทางออกไปจากแคนาดา โดยเขียนลงในหน้าพาสปอร์ตอย่างชัดเจน
- หากมีความจำเป็นต้องพำนักในแคนาดานานกว่า 6 เดือน เมื่อมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในแคนาดา ให้ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ให้ออกเอกสาร Visitor record 
*Visitor Record คือ เอกสารแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิพำนักอยู่ (Remain) ในแคนาดา ได้จนถึงวันที่เอกสารหมดอายุ

กรณีเดินทางเข้าแคนาดาทางสนามบินที่ใช้เครื่องตรวจสแกนพาสปอร์ตอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่มีการลงตราประทับ หลังจากเดินผ่านเครื่องสแกนไปแล้ว ท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลงตราประทับให้ได้ 
*อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีตราประทับในพาสปอร์ต ท่านพำนักอยู่ในแคนาดาได้นานถึง 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้า (หรือไม่ถึง 6 เดือนหากพาสปอร์ตหมดอายุก่อน)

เมื่อเข้ามาพำนักอยู่ในแคนาดาแล้วและต้องการขยายเวลาในแคนาดาออกไป ให้ยื่นเรื่องขอ Visitor Record กับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา ผู้ลี้ภัยและสัญชาติแคนาดา : Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากแคนาดาแต่อย่างใด


วีซ่าเรียนแคนาดาโปรแกรมระยะสั้น

 การมาเรียนโปรแกรมระยะสั้น 6 เดือนหรือน้อยกว่า ให้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) ตามปรกติ 
*หากมาเรียนระยะสั้น แต่มีความเป็นไปได้สูงที่อาจสมัครเรียนต่อโปรแกรมอื่นอีก แนะนำให้ยื่นขอใบอนุญาตเรียน (Study permit) ไว้เลย เมื่อเรียนจบ สามารถสมัครเรียนโปรแกรมใหม่และทำเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตเรียนในแคนาดาได้ โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ
• การเรียนระยะสั้นโปรแกรม 6 เดือนหรือน้อยกว่า ไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกาย

• การมาเรียนโปรแกรมระยะยาวเกิน 6 เดือน ต้องยื่นขอ ใบอนุญาตเรียน (Study permit)
• ขั้นตอนคือ สถานทูตแคนาดาในกรุงเทพฯออกวีซ่านักเรียน (Student visa) พร้อมกับออกจดหมาย Approval letter ให้ 
• เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในแคนาดา เจ้าหน้าที่พรมแดนแคนาดาจะออกเอกสารให้อีกหนึ่งใบคือ ใบอนุญาตเรียน 
*ใบอนุญาตเรียนคือ เอกสารแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิพำนักอยู่ (Remain) ในแคนาดา เพื่อเรียนในแคนาดาจนถึงวันที่เอกสารหมดอายุ
• กรณีเรียนโปรแกรมระยะยาวเกิน 6 เดือน ต้องตรวจร่างกาย
• การตรวจร่างกายล่วงหน้า Up-front medical exam (แนะนำวิธีนี้) ทำให้การขอใบอนุญาตเรียนเร็วขึ้น ให้ส่งผลตรวจร่างกายไปพร้อมคำร้องขอใบอนุญาตเรียน
*อีกวิธีหนึ่งคือ ให้รอจนกว่าคำร้องฯได้รับการพิจารณาเบื้องต้น มีจดหมายแจ้งให้ไปตรวจร่างกาย เมื่อตรวจร่างกายเรียบร้อย คำร้องฯได้รับอนุมัติ

วีซ่าทำงานแคนาดาในบางประเภท

• งานบางประเภทไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work without a work permit) ให้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) ตามปรกติ 
*ผู้มาทำงานบางประเภทไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) เช่น นักกรีฑาหรือโค้ช ผู้มาติดต่อธุรกิจ พนักงานสายการบิน นักบวช กรรมการตัดสินกีฬา ผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศ ผู้จัดงานอีเวนต์ ศิลปินนักแสดง เป็นต้น ดูรายละเอียดที่นี่

• งานนอกเหนือจากข้างต้น ต้องยื่นขอ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) 
• ขั้นตอนคือ สถานทูตแคนาดาในกรุงเทพฯออกวีซ่าทำงาน (Worker visa) พร้อมกับออกจดหมาย Approval letter ให้ 
• เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในแคนาดา เจ้าหน้าที่พรมแดนแคนาดาจะออกเอกสารให้อีกหนึ่งใบคือ ใบอนุญาตทำงาน 
*ใบอนุญาตทำงานคือ เอกสารแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิพำนักอยู่ (Remain) ในแคนาดา เพื่อทำงานในแคนาดาจนถึงวันที่เอกสารหมดอายุ

 

 

 

 

ข่าวสารวีซ่าแคนาดาล่าสุด

 

November 2, 2023 :
• หน่วยงานอิมมิเกรชั่นแคนาดา (IRCC) ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเอกสารต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าชั่วคราว 

ดูรายละเอียดเอกสารใช้ยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัวและเพื่อน วีซ่าคนทำงานและวีซ่านักเรียน วีซ่าเข้ามาติดต่อธุรกิจ หรือวีซ่าทรานสิทผ่านแคนาดา วิธีการต่อขยายวีซ่า รวมถึงการยื่นทางออนไลน์เพื่อขอ Electronic Travel Authorization (eTA) เป็นต้น 

 

June 6, 2023 :
• หน่วยงานอิมมิเกรชั่นแคนาดา (IRCC) เพิ่มรายชื่อ 13 ประเทศ* (รวมประเทศไทย) ในโปรแกรม Electronic Travel Authorization (eTA) สำหรับผู้ที่ไม่ต้องขอวีซ่าชั่วคราวแคนาดา 

พลเมืองไทยผู้มีเอกสารดังต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อเดินทางเข้ามาในแคนาดา กล่าวคือ:
• ผู้เคยถือวีซ่าแคนาดา (Canadian visa) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือ
• ผู้ถือวีซ่าอเมริกา (US non-immigrant visa) ที่ยังไม่หมดอายุ
* ประกอบด้วยประเทศ Antigua and Barbuda, Argentina, Costa Rica, Morocco, Panama, Philippines, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Seychelles, ThailandTrinidad and Tobago และ Uruguay 

 

March 9, 2023 :
• หน่วยงานอิมมิเกรชั่นแคนาดา (IRCC) ยอมรับผลสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ (New English language test) สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าถาวร (Canadian immigration) 

ผลสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ "Pearson Tests of English" (PTE) ออกให้ทางคอมพิวเตอร์ (Computer format) อนุมัติภายใน 48 ชั่วโมง 

องค์กรทดสอบภาษาอังกฤษยอมรับโดย IRCC คือ :
• Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)
• International English Language Testing System (IELTS)
• Pearson's Test of English (PTE) – เริ่มใช้ได้ปลายปี 2023

องค์กรทดสอบภาษาฝรั่งเศสยอมรับโดย IRCC คือ :
• The Paris Chamber of Commerce and Industry administers the Test d'évaluation de français pour le Canada (TEF Canada)
• France Éducation International administers the Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada)

 

January 5, 2023 :
• ผู้เดินทางเข้าแคนาดาทุกคนอายุ 2 ปีขึ้นไป ที่มีตันทางมาจากหรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศจีน ฮ่องกง หรือมาเก๊า ต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 ที่เป็นลบ ในช่วงไม่เกิน 2 วันก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบิน 
ไม่ว่าผู้นั้นมีสัญชาติใด หรือได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างไร 
อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางผ่านจีน ฮ่องกง มาเก๊า และใช้เวลาที่สนามบิน 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า ได้รับการยกเว้น ดูข้อมูลที่นี่

 

October 1, 2022 :
• รัฐบาลแคนาดายกเลิกมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (COVID-19 Emergency Border Measures)  

ข้อบังคับต่างๆ ในการเดินทางเข้ามาสู่แคนาดาสำหรับชาวต่างชาติและพลเมืองแคนาดาเช่น หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (Proof of COVID-19 vaccination) / การนำส่งข้อมูลผ่านแอป ArriveCan / หลักฐานการตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทาง (COVID-19 Pre-entry and arrival tests) / ผลตรวจโควิดก่อนเดินทางและการตรวจสุขภาพ (Pre-boarding tests and health checks) / และการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง (Quarantine after arrival) ถูกยกเลิกและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป รวมถึงไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากเมื่อเดินทางทางเครื่องบินหรือทางรถไฟ
* อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแคนาดายังคงแนะนำให้ใส่หน้ากากในระหว่างเดินทาง (แต่ไม่บังคับ)
 

 

April 25, 2022 :
• รัฐบาลแคนาดาเพิ่มรายชื่อวัคซีนที่ได้รับการยอมรับล่าสุดคือ Medicago Covifenz COVID-19 Vaccine เป็นวัคซีนผลิตจากพืช
วัคซีนจากพืชสมุนไพร (Plant base virus-like particle) ชื่อว่า "Medicago Covifenz® COVID-19 vaccine" เป็นวัคซีนได้รับการยอมรับล่าสุดในแคนาดา (Approved vaccines) จากวัคซีนทั้งหมด 9 ชนิด ดูรายละเอียดที่นี่

 

March 1, 2022 :
• รัฐบาลแคนาดา (Government of Canada) ได้ขยายเวลานโยบายสาธารณะออกไปถึง Feb 28, 2023 อนุญาตให้นักท่องเที่ยวยื่นเรื่องขอทำงานภายในประเทศแคนาดาได้ โดยผู้มีสถานะชั่วคราว (Temporary residents) สามารถขอใบอนุญาตทำงานที่ระบุนายจ้างหนึ่งแห่งและงานหนึ่งตำแหน่ง (Employment-specific work permit) โดยไม่จำกัดว่าได้เดินทางเข้ามาถึงในแคนาดาตั้งแต่เมื่อใด รวมถึงแรงงานต่างชาติทำงานได้ ในระหว่างรอการอนุมัติคำขอต่อใบอนุญาตทำงาน 

 

ผู้ขอวีซ่าแคนาดามีคุณสมบัติอย่างไร

ผู้ยื่นขอวีซ่าแคนาดาต้องนำเสนอต่อหน่วยงานวีซ่าแคนาดาให้เห็นว่า ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้กฏหมาย Immigration and Refugee Protection Act and Regulation โดยผู้ขอวีซ่าแคนาดามีวัตถุประสงค์เดินทางเข้ามาในแคนาดาเป็นการชั่วคราว:   

   • มีเอกสารเดินทางหรือพาสปอร์ตของตนเองและผู้ติดตาม
   • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจแพร่กระจายต่อสาธารณชน
   • 
ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือทำผิดกฏหมายตรวจคนเข้าเมือง

   • ไม่เคยมีประวัติการกระทำที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน หรือเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของแคนาดา
   • มีความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดเช่น มีหน้าที่การงาน, มีบ้านพักอาศัย, มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี (ทรัพย์สิน/การเงิน) หรือมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง โดยสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดให้ท่านให้เดินทางกลับประเทศไทย
   • เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจว่า ท่านจะไม่ลักลอบทำงานในแคนาดาหรือเรียนหนังสือในแคนาดาโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • เจ้าหน้าที่วีซ่าแคนาดามั่นใจว่า เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในแคนาดา ท่านจะเดินทางออกไปจากแคนาดา
   • มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ามาพำนักในแคนาดา (จำนวนเงินที่ต้องแสดงขึ้นอยู่กับว่า อยู่ในแคนาดานานแค่ไหน พักโรงแรม หรือพักบ้านเพื่อน ญาติ เป็นต้น)
   • หากมีคนรู้จักในแคนาดา อาจเตรียมจดหมายเชิญ Letter of invitation จากเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักที่พำนักในแคนาดา
   • พลเมืองไทยต้องยื่นขอวีซ่าแคนาดาก่อนเข้าแคนาดา
     *สำหรับพลเมืองประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ต้องยื่นขอ Electronic Travel Authorization (eTA) ก่อนเดินทางเข้าแคนาดา

ขั้นตอนการขอวีซ่าแคนาดา (สรุป)

(1) ภาพรวมกระบวนการขอวีซ่าแคนาดา

(2) แบบฟอร์มและเอกสารขอวีซ่าแคนาดา

    วิธีกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

(3) ยื่นคำขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์    

(4) ทำไบโอเมตริคส์

(5) ตรวจร่างกาย

(6) สถานทูตร้องขอพาสปอร์ต

(7) สถานทูตส่งคืนพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าแคนาดา

ยื่นคำขอวีซ่าแคนาดาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ CVAC (VFS Global, Thailand) 

วีดีโอแนะนำวีธียื่นใบสมัครโดยหน่วยงาน IRCC

คำถามพบบ่อย

 
 

 

 

(1) ภาพรวมกระบวนการขอวีซ่าแคนาดา


(i) ยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์ (Online application)
หรือ ยื่นแบบฟอร์มคำร้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (Paper application)

แนะนำให้ยื่นขอวีซ่าแคนาดาทางออนไลน์ มีความสะดวกมากกว่า เช่น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส่งเอกสารทางไปรษณ์หรือบริษัทขนส่งพัสดุ ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาจัดส่งเพราะเอกสารถูกส่งทางออนไลน์ทันที แบบฟอร์มที่กรอกไม่เรียบร้อยเมื่อถูกส่งไปทางออนไลน์ คำร้องขอวีซ่าจะถูกตีกลับทันทีเพราะกระบวนการออนไลน์มีระบบตรวจสอบได้ว่า แบบฟอร์มได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่ ลดความล่าช้าเสียเวลา หากถูกร้องขอเอกสารเพิ่มเติมท่านส่งเอกสารไปทางออนไลน์ได้ทันที ผู้ขอวีซ่าไม่จำเป็นต้องส่งพาสปอร์ตไปล่วงหน้า ทางหน่วยงานวีซ่าแคนาดาจะร้องขอต่อเมื่อวีซ่าแคนาดาผ่าน สุดท้ายคือ ผู้ขอวีซ่าแคนาดาตรวจสอบสถานะแบบคำร้องได้โดยตรงทางออนไลน์

อีกวิธีหนึ่งคือ ยื่นเอกสารใบคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง (หรือผู้รับมอบอำนาจ) หรือทางไปรษณีย์ ผ่านศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาในประเทศไทย Canada Visa Application Center - CVAC (หรือ VFS Global, Thailand) จากนั้VFS Global, Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานรับทำวีซ่าแคนาดา ทำการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น หากครบถ้วนเรียบร้อยจะส่งคำร้องขอวีซ่าไปยังแผนกวีซ่าสถานทูตแคนาดาในกรุงเทพฯ

 

การขอวีซ่าแคนาดาให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว

คำจำกัดความของสมาชิกครอบครัว

สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส (Spouse)

หมายถึงบุคคลสองคน (เพศตรงกันข้าม หรือเพศเดียวกัน) ที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

คู่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส (Common-law partner)
หมายถึงบุคคลสองคน (เพศตรงกันข้าม หรือเพศเดียวกัน) ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี มีระดับความผูกพัน ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญเช่น ผูกพันทางการเงิน ด้านอารมณ์จิตใจ อยู่กินในบ้านหลังเดียวกัน มีบุตรด้วยกัน และสังคมรับรู้ว่าเป็นคู่กัน

บุตร (Dependent children)
บุตรผู้ติดตามต้องมีอายุน้อยกว่า 22 ปีบริบูรณ์และยังไม่มีสามีหรือภรรยา หากอายุ 22 ปีหรือมากกว่า แต่เป็นผู้มีปัญหาด้านสติปัญญาหรือทางกาย รวมทั้งยังพึ่งพิงบิดามารดามาตั้งแต่ก่อนอายุ 22 ปี ยังถือว่ายังมีสถานะเป็นบุตรผู้ติดตาม
*ในวันยื่นใบสมัคร อายุของบุตรจะถูกล็อคไว้ (เรียกว่า lock-in date) ไม่เพิ่มขึ้น ตลอดกระบวนการพิจารณาวีซ่า แม้อาจใช้เวลานาน

บุตรของบุตร (Dependent child of a dependent child)
คือบุตรของบุตรผู้ติดตามของผู้สมัครหรือของสามีภรรยาผู้สมัคร

หมายเหตุ: การขอวีซ่าเป็นครอบครัว สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องยื่นใบสมัครของตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครหลักสามารถยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของตนเอง รวมทั้งใบคำร้องขอวีซ่าของสมาชิกในครอบครัวไปพร้อมกันทีเดียวทางออนไลน์ (หรือยื่นทางเอกสารที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา) โดยใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมรวมกันเป็นใบเดียว


(ii) หน่วยงานวีซ่าแคนาดาตรวจสอบใบคำร้องขอวีซ่าแคนาดา

หน่วยงานวีซ่าแคนาดาได้รับแบบฟอร์มขอวีซ่าแคนาดาและเอกสารประกอบ โดยทำการตรวจสอบเบื้องต้นว่า แบบฟอร์มกรอกเรียบร้อยสมบูรณ์หรือไม่ เอกสารประกอบที่ถูกร้องขอได้ยื่นมาครบถ้วนหรือไม่ ชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องหรือไม่

หากเอกสารการสมัครถูกต้องเรียบร้อย หน่วยงานวีซ่าแคนาดาส่งจดหมายตอบรับให้กับผู้ขอวีซ่า รวมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ผู้ขอวีซ่าไปทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลไบโอเมตริคส์

หากเอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง คำร้องขอวีซ่าถูกตีกลับทันที หน่วยงานวีซ่าแคนาดาไม่รับทำวีซ่าแคนาดาให้กับท่าน ไม่สร้างไฟล์หรือจัดเก็บข้อมูลใด จนกว่าผู้ขอวีซ่าได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ถูกต้องเรียบร้อยเท่านั้น

• หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยงานวีซ่าแคนาดาแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ (หรือทางไปรษณีย์ หากส่งทางอีเมล์ไม่ได้)


ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าชั่วคราว ดูได้ที่นี่

*วีซ่าแคนาดาใช้เวลา 24 วันทำการ (as of September 2021)

[ไม่รวมเวลาไปดำเนินการให้ข้อมูลไบโอเมตริคซ์ ฺ(Biometrics)](iii) ทำไบโอเมตริคซ์

ผู้ขอวีซ่าแคนาดาหากมีอายุระหว่าง 14 – 79 ปี ต้องทำการจัดเก็บข้อมูลรูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ (ไบโอเมตริคส์) โดยเก็บข้อมูลทุก 10 ปี

ตอนยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา ควรชำระค่าธรรมเนียมทำไบโอเมตริคส์พร้อมกันทีเดียวกับค่าธรรมเนียมขอวีซ่าแคนาดา โดยชำระทางออนไลน์เป็นยอดเดียว ผ่านบัตรเครดิตของท่าน (หรืออาจใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นได้เช่นกัน)
*ราคา ค่าธรรมเนียมทำไบโอเมตริคคือ Cdn$ 85 ต่อคน หรือ Cdn$ 170 ต่อครอบครัว
เมื่อได้รับจดหมายแจ้งให้ไปทำไบโอเมตริคส์ (Biometrics instruction letter) ให้รีบไปทำทันทีภายใน 30 วัน
• ผู้ขอวีซ่าแคนาดาต้องไปทำไบโอเมตริคส์ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาหรือ VFS Global, Thailand
• ข้อมูลไบโอเมตริคส์หากอายุไม่เกิน 10 ปี ยังคงใช้ได้ ไม่ต้องทำใหม่
• หากทำไบโอเมตริคส์แล้ว ไม่จำเป็นต้องส่งรูปถ่ายไปพร้อมกับใบสมัคร
• หน่วยงานวีซ่าแคนาดา เริ่มดำเนินการพิจารณาใบสมัครทันที หลังได้รับข้อมูลไบโอเมตริคส์
• หากสมาชิกในครอบครัวยื่นขอวีซ่าพร้อมกัน ต้องไปทำไบโอเมตริคส์ด้วย
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 3rd December 2019: ผู้มีวีซ่าแคนาดาและถือสถานะนักท่องเที่ยวอยู่ในแคนาดา หากต้องการยื่นขอใบอนุญาตเรียน (Study permit) หรือใบอนุญาตทำงาน (Work permit) เป็นครั้งแรก ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตต้องทำไบโอเมตริคส์ในแคนาดา
หมายเหตุ: กรณีไปยื่นเอกสารขอวีซ่าแคนาดาด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาหรือ VFS Global, Thailand ในกรุงเทพฯ ผู้ขอวีซ่าสามารถจองนัดวันทำไบโอเมตริคซ์ล่วงหน้าได้ เพื่อว่าในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า จะได้ทำไบโอเมตริคซ์พร้อมกันทีเดียวไม่เสียเวลา (หรือ ท่านอาจเลือกไปทำไบโอเมตริคซ์ในภายหลังได้เช่นกัน)


(iv) หน่วยงานวีซ่าแคนาดาอนุมัติวีซ่าหรือปฏิเสธวีซ่า

เจ้าหน้าที่วีซ่าแคนาดาพิจารณาใบคำขอวีซ่าของท่านอย่างละเอียด โดยดูข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ท่านได้ส่งมา และใช้ดุลยพินิจว่าจำเป็นต้องสัมภาษณ์ท่านเพิ่มเติมหรือไม่ หากจำเป็น ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบวันและเวลานัดสัมภาษณ์และสถานที่
*โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ขอวีซ่าแคนาดาไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ยกเว้นหากเจ้าหน้าที่วีซ่ามีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลในบางประเด็น)

หากวีซ่าแคนาดาผ่าน หน่วยงานวีซ่าแคนาดาส่งจดหมายแจ้งอนุมัติวีซ่า (Approval letter) และให้ท่านจัดส่งพาสปอร์ตตัวจริงไปยัง VFS Global, Thailand เพื่อดำเนินการออกวีซ่าต่อไป
*โดยปรกติ สถานทูตแคนาดาในประเทศไทยอาจอนุมัติวีซ่าแคนาดาที่มีอายุเท่ากับวันหมดอายุในพาสปอร์ตของท่าน หรือน้อยกว่า
**หน่วยงานวีซ่าแคนาดามีอำนาจอนุมัติวีซ่าแคนาดา 10 ปี แบบ Multiple-entry visa

หากวีซ่าแคนาดาไม่ผ่าน หน่วยงานวีซ่าแคนาดาส่งจดหมายปฏิเสธ (Refusal letter) พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลให้ท่านทราบ กรณีวีซ่าแคนาดาถูกปฏิเสธ เอกสารตัวจริงที่ส่งมา จะถูกส่งคืนให้กับผู้ขอวีซ่า (หากตรวจพบว่า เอกสารที่ส่งมาเป็นเอกสารปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ จะไม่มีการส่งคืน)
*ถึงแม้เคยถูกปฏิเสธวีซ่าแคนาดา หากเวลาผ่านไป 1-2 เดือนหรือมากกว่า เงื่อนไขส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาได้อีก และมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าหากมีคุณสมบัติครบถ้วน


(v) เดินทางไปแคนาดา

ท่านเดินทางเข้าสู่แคนาดาโดยใช้วีซ่าแคนาดาที่ได้รับเช่น วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor visa) วีซ่านักเรียน (Student visa) หรือวีซ่าทำงาน (Worker visa) แล้วแต่ว่าท่านยื่นขอวีซ่าแคนาดาชั่วคราวในประเภทใด

หมายเหตุ: ในกรณีวีซ่านักเรียนแคนาดา หรือวีซ่าทำงานแคนาดา เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง (สนามบิน พรมแดนทางรถยนต์ หรือทางน้ำ) จะได้รับเอกสารอีกหนึ่งใบคือ ใบอนุญาตเรียน (Study permit) หรือ ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)


(vi) เจ้าหน้าที่แคนาดาตรวจพาสปอร์ตและวีซ่าแคนาดาของท่าน

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา เจ้าหน้าที่ตรวจดูว่าท่านคือบุคคลคนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่ โดยตรวจสอบจากข้อมูลไบโอเมตริคซ์ของท่าน

หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ เจ้าหน้าที่อาจกักตัวท่านไว้ และในที่สุดแล้ว หากพิจารณาว่าท่านไม่มีคุณสมบัติได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าแคนาดา ท่านอาจถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง

เมื่อเดินทางมาถึงแคนาดา วีซ่าแคนาดาที่ยังมีอายุไม่สามารถการันตีได้ว่าท่านเดินทางเข้าแคนาดาได้ทันที เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบิน จุดผ่านแดนทางบกหรือทางน้ำ เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งว่าท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ มีเงื่อนไขใดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก่อนจะอนุญาตให้ท่านเข้าสู่แคนาดา ในระหว่างนั้นหากคุณสมบัติมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบหลักฐานใดที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ตั้งแต่แรก ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าแคนาดา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าท่านอยู่ในแคนาดาได้นานเท่าใด


(vii) ท่านได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่แคนาดา

หากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประทับตราลงบนพาสปอร์ตของท่าน โดยปรกติ ท่านสามารถพำนักอยู่ในแคนาดาได้นานหกเดือน หากไม่อนุญาตให้อยู่ถึงหกเดือน เจ้าหน้าที่จะเขียนระบุวันที่สุดท้ายลงบนพาสปอร์ตของท่าน ตามกฏหมายท่านต้องเดินทางออกจากแคนาดาก่อนหรือในวันสุดท้ายที่ระบุในพาสปอร์ต อย่างไรก็ตามหากต้องการอยู่ต่อ ให้ยื่นเรื่องขอขยายเวลาพำนักในแคนาดา อย่างน้อย 30 วันก่อนวันหมดอายุ


หมายเหตุ: หากเดินทางเข้าแคนาดาผ่านทางสนามบินหลักในสิบเมืองคือ แวนคูเวอร์ คัลการี เอ็ดมอนตัน วินนิเป็ค โตรอนโต ออตตาว่า มอนทรีออล ควีเบคซิตี้ และ ฮาลิแฟกซ์ ท่านสามารถยื่นสแกนพาสปอร์ตผ่านทางเครื่องสแกน Primary Inspection Kiosk ซึ่งจะไม่ปรากฏตราประทับในหน้าพาสปอร์ต กรณีนี้ให้ใช้หลักว่า ท่านต้องออกจากแคนาดาภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้ามา
* ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆสำหรับคนไทย หาดูได้ใน Google โดยพิมพ์ "วีซ่าแคนาดา pantip" หรือ "ขอวีซ่าแคนาดา pantip"

 

 

(2) แบบฟอร์มขอวีซ่าแคนาดา

• แบบฟอร์มขอวีซ่าแคนาดาแบบผู้พำนักอาศัยชั่วคราว Applilcation for Temporary Resident Visa : IMM 5257 (June 2019)
• แบบฟอร์มข้อมูลสมาชิกในครอบครัว Family information : IMM 5645 (May 2018)
• แบบฟอร์มคำแถลงสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส Statutory Declaration of Common-law Partner : IMM 5409 (June 2019)
 *ส่งแบบฟอร์มนี้ เฉพาะสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
• แบบฟอร์มรายการเอกสาร Document checklist (IMM 5284) (Jan 2018)
 *ส่งแบบฟอร์มนี้ หากยื่นเอกสารทาง VFS Global, Thailand

 


เอกสารขอวีซ่าแคนาดา 

การทำวีซ่าแคนาดาใช้เอกสารดังต่อไปนี้: 

• หนังสือเดินทางมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ท่านจะเดินทางเข้าแคนาดา
 *หนังสือเดินทางควรมีอายุเหลือหลายปี เพราะหากเจ้าหน้าที่วีซ่าแคนาดามั่นใจเคสของท่าน อาจอนุมัติวีซ่าแคนาดาที่มีอายุ (validity) ยาวหลายปี จนถึงวันหมดอายุในพาสปอร์ต
• รูปถ่ายพาสปอร์ตไม่เกิน 6 เดือนขนาด 35 ซม. x 45 ซม. จำนวน 2 ใบ (วัดระยะใบหน้าช่วงคางถึงปลายผมระหว่าง 31-36 ซม.)
 *อย่าลืม เขียนชื่อและวันเดือนปีเกิด ด้านหลัง
• หลักฐานการเงินเช่น จดหมายรับรองธนาคาร, สมุดบัญชีธนาคารหรือสเตทเมนต์ย้อนหลัง 12 เดือน
*สเตทเมนต์ธนาคาร ควรมียอดเงินที่มากและมีการหมุนเวียนที่ดี จะเป็นประโยชน์
**ข้อสังเกตุ - ถึงแม้มียอดเงินในบัญชีไม่มาก แต่หากผู้ขอวีซ่าสามารถนำเสนอได้ว่า มีหน้าที่การงาน มีธุรกิจส่วนตัว มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงิน หรือ ผู้ขอวีซ่ามีความผูกพันที่แข็งแรงกับประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ในอันที่จะดึงดูดให้ท่านเดินทางกลับออกไปจากแคนาดาเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ วีซ่าอาจได้รับอนุมัติเช่นกัน
• จดหมายหรือเอกสารรับรองการถือครองหุ้น พันธบัตร หรือหน่วยลงทุนต่างๆ
*หากมีการถือครองทรัพย์สินแบบลงทุนฝากประจำ ให้นำเสนอไปด้วย
• สลิปเงินเดือน
*อย่างน้อย 6 เดือน (หากไม่มี ให้ส่งเอกสารอื่นทดแทนตามความเหมาะสม)
• เอกสารโฉนด อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง
*นำเสนอเป็นสำเนาโฉนด รูปถ่ายหลักทรัพย์ หากจำเป็นอาจแนบใบรับรองราคาประเมินที่ดินไปด้วย (ไปขอจากสำนักงานที่ดินท้องที่ เพียงพอแล้ว)
• หลักฐานอื่นที่เหมาะสม (ถ้ามี) เช่น สเตทเมนต์ผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนนักศึกษา), จดหมายรับรองจากนายจ้าง (ระบุตำแหน่ง, อายุงาน, เงินเดือน, ระยะเวลาลางาน), หลักฐานด้านการงาน/การเงินของคู่สมรส, หลักฐานการงาน/การเงินของผู้ที่เราจะเข้าไปเยี่ยมในแคนาดา ฯ
*เน้นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ขอวีซ่า (หรือผู้ปกครอง ผู้สนับสนุนด้านการเงิน) มีความพร้อมด้านการเงิน เพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างเข้าไปพำนักชั่วคราวในแคนาดา
• รายละเอียดการเดินทางเช่น เอกสารจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม, เอกสารลงทะเบียนประชุมสัมมนา, บัตรเชิญจากบุคคลหรือธุรกิจในแคนาดา ฯ
*เอกสารจองตั๋วเครื่องบิน หรือจองที่พักในแคนาดาทางออนไลน์ (ยังไม่ต้องชำระเงิน)
• กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ (บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, บุคคลธรรมดา) ให้นำเสนอเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจเช่น หนังสือรับรองบริษัท, ใบทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตต่างๆ,ใบจดทะเบียนภาษี, ใบจดทะเบียนประกันสังคม, สเตทเมนต์ธุรกิจอย่างน้อย 6 เดือน, เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
*อาจส่งเอกสารโบรชัวร์ แผ่นพับ รูปถ่าย หรือเว็บไซต์ของธุรกิจ แนบไปด้วย
• กรณีนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
*หากมีผลการเรียนที่ดี มีประวัติเรียนดี กิจกรรมดีเด่น หรือเคยได้รับทุนฝึกงานดูงาน ในประเทศต่างประเทศ ควรแนบเอกสารไปด้วย
• กรณีนักธุรกิจผู้มีความประสงค์ขอวีซ่าแคนาดาเพื่อเข้ามาในแคนาดาเพื่อหาโอกาสด้านธุรกิจการค้า, ช่องทางการลงทุน หรือพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
*ควรยื่นเอกสารเพิ่มเติมคือ จดหมายเชิญจากคู่ค้าทางธุรกิจในแคนาดา มีรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อในแคนาดา เว็บไซต์ เป็นต้น
• หากมีความประสงค์อยู่ในแคนาดานานเกินกว่า 6 เดือน หรือต้องการทำงานในแคนาดา ให้ยื่นขอ ใบอนุญาตทำงานแคนาดา (Canada Work Permit)
• ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เว็บไซต์ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติแคนาดา 

แคนาดา (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) www.cic.gc.ca

 

 

 

 

 

วิธีกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าแคนาดา
 

Applilcation for Temporary Resident Visa - IMM 5257E (June 2019)
*ผู้ขอวีซ่าชั่วคราวแคนาดาทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ 

• โปรดระวัง: ข้อมูลที่นำเสนอจะถูกตรวจสอบข้อเท็จจริง การให้ข้อมูลในแบบฟอร์มเป็นเท็จหรือบิดเบือน เป็นความผิดร้ายแรง
• ให้ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มในคอมพิวเตอร์ สะดวก ลดความผิดพลาด และเซฟข้อมูลไว้ได้ เพื่อกลับมาทำงานต่อในภายหลัง
• ตอบคำถามทุกข้อ ยกเว้นหากกำหนดเป็นอย่างอื่น ข้อใดไม่เกี่ยวข้องให้เขียน “Not Applicable” หรือ “NA”
• กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้เซ็นชื่อและลงวันที่
• แบบฟอร์มที่กรอกไม่เรียบร้อยจะถูกตีกลับ ทำให้เสียเวลา
• หากพื้นที่ตอบคำถามไม่พอ ให้เพิ่มหน้ากระดาษแทรกเข้ามาในแบบฟอร์มได้
*ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์ม วีซ่าแคนาดา โปรดดูด้านล่าง

 

  

Question 1
ระบุหมายเลข UCI - Universal Client Identification (ถ้ามี)
*ผู้ติดต่อหน่วยงานวีซ่าแคนาดาครั้งแรก ยังไม่มีหมายเลข UCI

Question 2
เลือกภาษา อังกฤษหรือฝรั่งเศส (แล้วแต่ความถนัด) 

Question 3
เลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการยื่นขอ:

• วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา Visitor visa: ใช้เดินทางเข้าแคนาดา
• วีซ่าทรานสิท Transit Visa: ใช้เดินทางผ่านแคนาดาต่อไปยังประเทศอื่น โดยแวะในแคนาดาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
*การขอวีซ่าทรานสิท ให้แนบตารางการเดินทางจากสายการบินหรือบริษัทท่องเที่ยวไปด้วย

 


PERSONAL DETAILS

Question 1
กรอกชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง ตรงตามชื่อที่ระบุในพาสปอร์ต

Question 2
หากเคยใช้ชื่อนามสกุลอื่น มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้กรอกทุกชื่อนามสกุลที่เคยใช้เช่น ชื่อนามสกุลตอนเกิด ชื่อนามสกุลก่อนแต่งงาน ชื่อนามสกุลหลังแต่งงาน ฯลฯ (หากไม่มี ให้ละไว้)

Question 3
ระบุเพศหญิง, ชาย (ตามที่ระบุในพาสปอร์ต)

Question 4
ระบุวันเดือนปีเกิด
กรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิด (เช่นของบิดามารดา) ให้กรอกโดยใส่เป็นเครื่องหมาย* เช่น วัน**_เดือน**_ปี ****

Question 5
กรอกชื่ออำเภอ จังหวัด สะกดให้ตรงกับพาสปอร์ต

Question 6
ระบุประเทศที่ถือสัญชาติอยู่คือ Thailand
*หากมีหลายสัญชาติ ให้เลือกประเทศที่จะใช้พาสปอร์ตในการเดินทาง

Question 7
ระบุ - Thailand เป็นประเทศพำนักอาศัย
ระบุสถานะ - Citizen (ไม่ต้องกรอกช่องด้านหลัง)
*หรือ ประชากรถาวร นักท่องเที่ยว คนทำงานต่างชาติ นักเรียนต่างชาติ และอื่นๆ ผู้ร้องขอการคุ้มครอง และผู้ลี้ภัย (แล้วแต่กรณี)

Question 8
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศไทย นานกว่า 6 เดือนหรือไม่?
หากเลือก "No" (ไม่ต้องกรอกช่องด้านล่าง)
หากเลือก “Yes” ให้ระบุ ชื่อประเทศ และสถานะของท่านในประเทศนั้นๆ 

•ตัวอย่าง ระบุชื่อประเทศ - England / Singapore (ตามลำดับ)
           ระบุสถานะ - Student / Student
• หรือ ประชากรถาวร นักท่องเที่ยว คนทำงานต่างชาติ นักเรียนต่างชาติ และอื่นๆ ผู้ร้องขอการคุ้มครอง และผู้ลี้ภัย (แล้วแต่กรณี)
• พำนักในประเทศนั้น ตั้งแต่วันเดือนปีใด - จนถึงเมื่อใด

Question 9
ประเทศที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าแคนาดา เป็นสถานที่เดียวกับประเทศที่พำนักอาศัยหรือไม่?
ให้ตอบ “Yes”

Question 10
a. ระบุสถานะภาพสมรสของท่าน (ตามความเป็นจริง) : 

Annulled Marriage - แต่งงานเป็นโมฆะ
Common-Law - สามีภรรยาอยู่กินกันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปีไม่ได้จดทะเบียนสมรส
Divorced - หย่า
Legally Separated - แยกทางกันไปแล้ว แต่ยังมีสถานะจดทะเบียนสมรส
Married - จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
Single - โสด (ไม่เคยแต่งงาน และไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ใด)
Widowed - หม้าย 

b. ระบุ วันเดือนปีแต่งงานจดทะเบียน หรืออยู่กินฉันสามี/ภรรยาไม่ได้จดทะเบียน กับสามี/ภรรยาปัจจุบัน
c. กรอกชื่อ-นามสกุล สามี/ภรรยาปัจจุบัน ที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน
*สามี/ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส (Common-law union) ให้กรอกแบบฟอร์ม Statutory Declaration of Common-law Union (IMM 5409) แนบไปด้วย
**สามี/ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส ให้ส่งทะเบียนสมรสแนบไปด้วย

  

Question 11
หากเคยแต่งงานจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ใด ให้กรอก “Yes” พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด มีความสัมพันธ์กันแบบใด แต่งงานจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินกันไม่จดทะเบียนสมรส

 


LANGUAGE(S) 

Question 1
a. ระบุภาษาถิ่น - Thai

o หากภาษาถิ่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ให้ระบุภาษาที่ท่านใช้มากที่สุดเช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือใช้ทั้งสองภาษา หรือไม่ได้ใช้ทั้งสองภาษา
b. ระบุภาษาที่ใช้สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือทั้งสองภาษา หรือไม่ได้ทั้งสองภาษา
c. ท่านเคยสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสหรือไม่ ระบุ “Yes” หรือ "No"

 

PASSPORT

Question 1
กรอกหมายเลขพาสปอร์ต (โดยไม่เว้นช่องว่าง)

Question 2
ระบุประเทศที่ออกพาสปอร์ต - Thailand

Question 3
กรอกวันที่ออกพาสปอร์ต

Question 4
กรอกวันที่พาสปอร์ตหมดอายุ

Question 5
หากใช้พาสปอร์ตประเทศไต้หวัน - ไม่ต้องกรอก

Question 6
หากใช้พาสปอร์ตประเทศอิสราเอล - ไม่ต้องกรอก

Venezuelan passport holders
สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตเวเนซูเอลา - ไม่ต้องกรอก

  

NATIONAL IDENTITY DOCUMENT

Question 1
มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ ให้ติ๊ก "Yes" หรือ "No" 

Question 2
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

Question 3
เลือกประเทศที่ออกบัตรประจำตัวประชาชน - Thailand

Question 4
ระบุวันออกบัตรประจำตัวประชาชน

Question 5
ระบุวันหมดอายุบัตรประจำตัวประชาชน

  

US PR Card ไม่ต้องกรอก
*ยกเว้นมีสถานะประชากรถาวรสหรัฐอเมริกาผู้ถือกรีนคาร์ด

Question 1
ท่านเป็นประชากรถาวรสหรัฐอเมริกาผู้ถือกรีนคาร์ดหรือไม่

Question 2
ระบุหมายเลขบัตรประชากรถาวรสหรัฐอเมริกาหรือกรีนคาร์ด

Question 3
ระบุวันหมดอายุบัตรประชากรถาวรสหรัฐอเมริกาหรือกรีนคาร์ด

 
CONTACT INFORMATION

Question 1
กรอกที่อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง จดหมายทุกฉบับจะถูกส่งไปที่อยู่นี้
ยกเว้น หากท่านระบุอีเมล์แอดเดรสของท่าน จดหมายอิเลคโทรนิคส์จะถูกส่งไปที่อีเมล์นี้
หากให้ผู้อื่น ทำหน้าที่ตัวแทนยื่นเรื่องให้ ในหัวข้อนี้ ต้องระบุที่อยู่และอีเมล์แอดเดรสของตัวแทน กรอกแบบฟอร์ม Use of a Representative (IMM 5476) (August 2019)

Question 2
หากที่อยู่พำนักอาศัยจริงของท่าน เป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ติ๊ก Yes
กรณี ติ๊ก No ให้กรอกที่อยู่พำนักอาศัยจริงของท่าน ให้ถูกต้อง

Question 3
ให้ติ๊กในช่องนี้ เบอร์โทรในประเทศไทย รหัสประเทศไทย 66
กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ หรือที่ทำงาน โดยกรอกรหัสประเทศ รหัสจังหวัด

Question 4
ให้ติ๊กในช่องนี้ เบอร์โทรในประเทศไทย รหัสประเทศไทย 66
กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ หรือที่ทำงาน โดยกรอกรหัสประเทศ รหัสจังหวัด
หากมีหมายเลขต่อภายใน ให้ระบุในช่อง “Ext.”

Question 5
ให้ติ๊กในช่อง เบอร์โทรสารในประเทศไทย รหัสประเทศไทยคือ 66
กรอกข้อมูลหมายเลขโทรสาร โดยกรอกรหัสประเทศ รหัสจังหวัด

Question 6

พิมพ์อีเมล์แอดเดรสของท่านลงในช่องนี้ อีเมล์รวมทั้งจดหมาย ไฟล์ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ จะถูกส่งมาที่อีเมล์แอดเดรสนี้ ดังนั้นต้องหมั่นตรวจเช็คกล่องจดหมายของท่าน
อีเมล์ที่ส่งมาจากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นแคนาดา จะลงท้ายด้วย @cic.gc.ca @canada.ca หรือ @international.gc.ca
*ให้เพิ่มอีเมล์เหล่านี้ลงในรายการ “safe senders” และท่านต้องหมั่นคอยเช็คในกล่องเมล์ขยะ Junk mail folder
**หากอีเมล์ถูกตีกลับ อีเมล์ของท่านไม่ทำงานหรือหมดอายุไปแล้ว หน่วยงานวีซ่าจะส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์ปรกติแทน

 

 

 

 DETAILS OF VISIT TO CANADA

Question 1
a. ให้เลือกจากในลิสต์ โดยระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในแคนาดา :

o ติดต่อธุรกิจ (Business)
o ท่องเที่ยวพักผ่อน (Tourism)
o เรียนหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือนหรือน้อยกว่า (Short-term studies : course or program of six months or less)
o นักเรียนต่างชาติในแคนาดา ขอต่อวีซ่าชั่วคราว (Returning student)
o คนงานต่างชาติในแคนาดา ขอต่อวีซ่าชั่วคราว (Returning worker)
o ซุปเปอร์วีซ่า สำหรับปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองของประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดา (Super visa — Parents and grandparents)
o อื่นๆ Other เช่น ดูงานการแพทย์ เดินทางผ่านแดน รับบริการทางการแพทย์ ฯลฯ
o เยี่ยมญาติ (Family Visit)
o เยือนแคนาดา (Visit)

b. หากเลือก “other ให้กรอกรายละเอียดว่า วัตถุประสงค์คืออะไร

Question 2
ระบุวันที่วางแผนเดินทางเข้ามาแคนาดา ตั้งแต่เมื่อไร จนถึงเมื่อใด

Question 3
ระบุจำนวนเงินเป็น Canadian dollars ที่เตรียมไว้สำหรับการเข้ามาพำนักในแคนาดา
*ควรระบุยอดเงินรวมให้มากที่สุด ตรงตามจำนวนเงินที่มีในบัญชีธนาคารต่างๆ (รวมมูลค่าหลักทรัพย์อื่นเข้าไปได้เช่น หุ้น พันธบัตร)

Question 4
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล สถาบันใดๆ หรือโรงเรียน ที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมเยือน ระหว่างที่พักอยู่ในแคนาดา โดยระบุชื่อบุคคลหรือสถาบัน ความสัมพันธ์ (เช่น เพื่อน, ญาติ, เพื่อนร่วมงาน โรงเรียน/วิทยาลัยของลูก เป็นต้น) รวมทั้งที่อยู่ในแคนาดา

 

EDUCATION

ให้ติ๊กลงในช่องนี้ หากท่านจบการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมปลายขึ้นไป เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย อนุปริญญา หลักสูตรอาชีวะศึกษา หรือวิชาชีพด้านต่างๆ เป็นต้น

o หลักสูตรอาชีวะศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาต่างๆ เช่น ช่างยนต์ พาณิชยการ ฯ (Trade or Apprenticeship)
o หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญา (Non-university certificate or diploma)
o หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s degree)
o หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree)
o หลักสูตรปริญญาเอก (PhD)
หากติ๊ก “Yes” ให้กรอกรายละเอียด วันเดือนปีเข้าเรียนและจบการศึกษา ระบุสาขาวิชาที่เรียนเช่น บัญชีการเงิน ภาษา วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ 
ระบุชื่อสถานศึกษา เมือง จังหวัดและประเทศ

 

EMPLOYMENT
กรอกข้อมูลประวัติการทำงาน ย้อนหลัง 10 ปี (หากเกษียณอายุแล้ว ให้ระบุข้อมูลในช่วง 10 ปีก่อนเกษียณ)

Question 1
ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรอกรายละเอียด เดือนและปีที่ทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของงานที่ทำ ในกรณีไม่ได้ทำงาน ให้เขียนรายละเอียดว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ (เช่น เกษียณ เรียนต่อ ซ่อมแซมบ้าน ฯ) ชื่อบริษัท ชื่อนายจ้างหรือหน่วยงาน ระบุเมือง จังหวัดและประเทศ

Question 2
ตำแหน่งงานก่อนหน้า

กรอกรายละเอียด เดือนและปีที่ทำงานในตำแหน่งก่อนหน้า อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของงานที่ทำ ย้อนหลังไป 10 ปี หากเกษียณอายุให้กรอกรายละเอียดงานที่ทำในช่วง 10 ปีก่อนเกษียณ
*หากมีหลายตำแหน่งงาน ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้ครบหมด ให้พิมพ์หน้าใหม่เพิ่มขึ้นมา กรอกข้อมูลและแนบเอกสารหน้าใหม่นี้รวมไปในแบบฟอร์มด้วย

 

 

BACKGROUND INFORMATION
ตอบทุกคำถามให้ครบถ้วน หากกรอกไม่เรียบร้อยใบสมัครจะถูกตีกลับ

Question 1
ให้ติ๊กลงในช่องนี้ หากท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นวัณโรคหรือเคยติดต่อใกล้ชิดกับผู้เป็นวัณโรคในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือท่านเคยมีความผิดปรกติทางกายหรือทางจิตใจที่จำเป็นต้องได้รับบริการพิเศษทางสังคมหรือทางการแพทย์ นอกเหนือจากการรักษาทางยาปรกติ เมื่อเดินทางเข้ามาในแคนาดา
ให้ติ๊ก “No” (หากติ๊ก “Yes” ให้กรอกรายละเอียดและชื่อบุคคลที่เป็นโรค)

Question 2
ให้ติ๊กลงในช่องนี้ หากท่านเคยมีประวัติพำนักอยู่ในแคนาดาเกินกว่าเวลาที่ได้รับอนุญาต เรียนหนังสือหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือใบอนุญาต ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าแคนาดาหรือถูกคำสั่งให้ออกไปจากแคนาดา หรือเคยยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าแคนาดาหรือขอใบอนุญาตเพื่อพำนักในแคนาดา
ให้ติ๊ก “No” (หากติ๊ก “Yes” ให้กรอกรายละเอียดตามข้อเท็จจริง) 

Question 3
ให้ติ๊กลงในช่องนี้ หากท่านเคยกระทำผิดกฏหมาย ถูกจับกุม ถูกดำเนินคดีหรือถูกตัดสินลงโทษในคดีอาชญากรรมในประเทศใดก็ตาม

ให้ติ๊ก “No” (หากติ๊ก “Yes” ให้กรอกรายละเอียดตามข้อเท็จจริง)

Question 4
ให้ติ๊กลงในช่องนี้ หากท่านเคยรับราขการทหาร เคยเข้าร่วมกองกำลังติดอาวุธ กองกำลังป้องกันตนเอง เคยรับหน้าที่ในองค์กรรักษาความปลอดภัย หรือรับราชการตำรวจ รวมถึง กองกำลังอิสระ กำลังพลกองหนุน หรือกองกำลังอาสาสมัคร
ให้ติ๊ก “No” (หากติ๊ก “Yes” ให้กรอกรายละเอียดวันเดือนปีที่รับหน้าที่ใด ปฏิบัติงานในประเทศใด)

Question 5
ให้ติ๊กลงในช่องนี้ หากท่านเคยเป็นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมกับพรรคการเมือง กลุ่ม หรือองค์กรใด ที่ไปข้องเกี่ยวหรือสนับสนุนการก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซี่งวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือทางด้านศาสนา หรือไปข้องเกี่ยวกับอาชญากรรมใดๆ
ให้ติ๊ก “No” (หากติ๊ก “Yes” ให้กรอกรายละเอียดตามข้อเท็จจริง)

Question 6
ให้ติ๊กลงในช่องนี้ หากท่านเคยเข้าไปเป็นสักขีพยานหรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเลวร้ายต่อนักโทษหรือพลเรือนคนใด เคยปล้นสดมภ์หรือกระทำการดูหมิ่นศาสนสถานแห่งใดๆ
ให้ติ๊ก “No” (หากติ๊ก “Yes” ให้กรอกรายละเอียดตามข้อเท็จจริง)

  

 

 

 

การกรอกแบบฟอร์มในคอมพิวเตอร์ :
เมื่อเสร็จเรียบร้อย ให้คลิ๊กปุ่ม “Validate” ตรงบริเวณด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของแบบฟอร์ม หน้า barcode page จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (page 5 of 5 ดูตามตัวอย่างด้านล่าง) ให้พิมพ์หน้าบาร์โค๊ดนี้และวางเอาไว้บนสุดของแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแคนาดา

*หากยื่นพร้อมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่ม ให้วางหน้าบาร์โค๊ดไว้บนสุดของแบบฟอร์มของผู้ขอวีซ่าแคนาดาแต่ละคน 

 

 

 

 

การกรอกแบบฟอร์มด้วยมือ: 
เมื่อพิมพ์ออกมา กรอกด้วยลายมือให้เสร็จเรียบร้อย จะไม่มีหน้าบาร์โค๊ดนี้ (ดังนั้นไม่ต้องส่งหน้าบาร์โค๊ด)
 

โปรดระวัง: ไม่ว่ากรอกแบบฟอร์มด้วยคอมพิวเตอร์ หรือกรอกด้วยมือ สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าแคนาดาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องเซ็นชื่อและลงวันที่ ในช่องด้านล่างแบบฟอร์ม หากไม่เซ็นชื่อและลงวันที่ ใบสมัครจะถูกตีกลับ!
*หากอายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฏหมายเป็นผู้เซ็นแทน
โปรดสังเกตุ: หากเป็นการยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มแต่อย่างใด!

 

 

Family Information - IMM 5645 (May 2018)
*เฉพาะผู้ขอวีซ่าที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

ให้กรอกแบบฟอร์มนี้ เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวแคนาดา (Temporary Resident Visa) ใบอนุญาตเรียนแคนาดา (Study permit) หรือ ใบอนุญาตทำงานแคนาดา (Work permit) เพื่อยื่นไปยังหน่วยงานวีซ่านอกประเทศแคนาดา

 
ระบุวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว โดยติ๊กในช่อง "Visitor" ด้านบนของแบบฟอร์ม

Section A
กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยระบุชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ วันเดือนปีเกิด ประเทศที่เกิด สถานะภาพสมรส (เช่น จดทะเบียนสมรส โสด หม้าย อยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส หย่า แยกทาง การแต่งงานเป็นโมฆะ) ระบุที่อยู่และอาชีพปัจจุบัน และจะเดินทางมาแคนาดาพร้อมกับท่านหรือไม่ ให้ติ๊ก ‘‘Yes’’ หรือ ‘‘No’’ 

*หากเสียชีวิต ให้เขียน "Deceased" ภายใต้ช่องที่อยู่ Present address และให้ระบุเมืองและวันที่เสียชีวิต
**หากไม่ได้ทำงาน ให้ระบุดังนี้เช่น เกษียณอายุ เรียนหนังสือ ทำงานบ้าน ฯลฯ
***หากหัวข้อใดไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มี ให้เขียน "Not applicable หรือ N/A"

• กรอกข้อมูลทั้งผู้สมัครและสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียนสมรส
• กรอกข้อมูลมารดาและข้อมูลบิดา
• กรณีแต่งงานและปรากฏตัวในงานแต่งงานด้วย ให้เลือก “married – physically present” ในช่องสถานะภาพสมรส
• กรณีแต่งงานและไม่ปรากฏตัวในงานแต่งงานด้วย ให้เลือก “married – not physically present” ในช่องสถานะภาพสมรส
ข้อสังเกตุ 
: หากท่านไม่มีสามี/ภรรยา ให้อ่านรายละเอียดใน ‘‘Note 1’’ เซ็นชื่อและลงวันที่ ในด้านล่างของ Section A

 

Section B - Children
กรอกข้อมูลส่วนตัวของบุตร โดยกรอกข้อมูลของบุตรทุกคน แม้บุตรบางคนอาจมีสถานะประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดาทั้งนี้รวมถึง บุตรที่แต่งงานแล้ว บุตรบุญธรรมตามกฏหมาย ลูกเลี้ยงหรือลูกติดสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียน บุตรที่ถูกอุปการะโดยผู้อื่น บุตรในความดูแลของอดีตสามีภรรยาหรือผู้ปกครองอื่นๆ
กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยระบุชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ วันเดือนปีเกิด ประเทศที่เกิด สถานะภาพสมรส (เช่น จดทะเบียนสมรส โสด หม้าย อยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส หย่า แยกทาง การแต่งงานเป็นโมฆะ) ระบุที่อยู่และอาชีพปัจจุบัน และจะเดินทางมาแคนาดาพร้อมกับท่านหรือไม่ ให้ติ๊ก ‘‘Yes’’ หรือ ‘‘No’’

 *หากเสียชีวิต ให้เขียน "Deceased" ภายใต้ช่องที่อยู่ Present address และให้ระบุเมืองและวันที่เสียชีวิต
**หากไม่ได้ทำงาน ให้ระบุดังนี้เช่น เกษียณอายุ เรียนหนังสือ ทำงานบ้าน ฯลฯ
***หากหัวข้อใดไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มี ให้เขียน "Not applicable หรือ N/A"
ข้อสังเกตุ: หากท่านไม่มีบุตร ให้อ่านรายละเอียด ‘‘Note 2’’ เซ็นชื่อและลงวันที่ ในด้านล่างของ Section B


Section C - Brothers and Sisters
กรอกข้อมูลส่วนตัวของ พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว พี่น้องหญิงชายคนละบิดามารดา พี่น้องหญิงชายที่เป็นบุตรบุญธรรม พี่น้องหญิงชายที่เป็นลูกเลี้ยงของพ่อแม่

กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยระบุชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ วันเดือนปีเกิด ประเทศที่เกิด สถานะภาพสมรส (เช่น จดทะเบียนสมรส โสด หม้าย อยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส หย่า แยกทาง การแต่งงานเป็นโมฆะ) ระบุที่อยู่และอาชีพปัจจุบัน และจะเดินทางมาแคนาดาพร้อมกับท่านหรือไม่ ให้ติ๊ก ‘‘Yes’’ หรือ ‘‘No’’

*หากเสียชีวิต ให้เขียน "Deceased" ภายใต้ช่องที่อยู่ Present address และให้ระบุเมืองและวันที่เสียชีวิต
**หากไม่ได้ทำงาน ให้ระบุดังนี้เช่น เกษียณอายุ เรียนหนังสือ ทำงานบ้าน ฯลฯ
***หากหัวข้อใดไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มี ให้เขียน "Not applicable หรือ N/A


Section D - Certification
เซ็นชื่อ

เซ้นชื่อและลงวันที่ในช่องด้านล่างของหน้านี้ รับรองข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง
หากไม่เซ็นชื่อและลงวันที่ ใบสมัครจะถูกตีกลับ!
ข้อสังเกตุ : หากเป็นการยื่นคำขอวีซ่าทางออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มแต่อย่างใด

 

 

Statutory Declaration of Common-law Union : IMM 5409 (June 2019)
*เฉพาะสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส (Common-law partner)

ให้กรอกแบบฟอร์มนี้ เฉพาะคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กรอกเสร็จแล้วให้รับรองต่อหน้าทนายความผู้รับรองเอกสารในประเทศไทย (Notarial Services Attorney)

 

 

 

(3) ยื่นขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์ (ขั้นตอนโดยละเอียด)

Step 3.1 : ลงทะเบียนสร้างบัญชีกับรัฐบาลแคนาดา (Register a GC account)
ไปที่เว็บไซต์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา (Immigration and Citizenship Canada) www.cic.gc.ca


• คลิ๊ก "English"

 


ผู้ยังไม่เคยลงทะเบียนกับระบบมาก่อน
ให้เริ่มสร้างบัญชีออนไลน์
• คลิก "Sign in or create an account to apply online" เพื่อสร้างบัญชีออนไลน์

 

 

• ในช่อง "Don't have an account?" (สำหรับผู้ยังไม่มีบัญชีออนไลน์)
• คลิ๊ก "Register" 

• ในช่อง "Welcome to GC Key
• คลิก "Sign Up" (สำหรับผู้ยังไม่มีบัญชีออนไลน์)

 
• ในช่อง "Terms and Conditions of Use
• คลิ๊ก "I accept"

 

• ในหน้า "Create Your Password"
• ตั้งรหัสลับ "Create Your Password"

*ไม่เกิน 8-16 ตัว ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเขียนเล็ก ตัวเลข ห้ามใช้อักขระและสัญญลักษณ์ต้องห้าม ห้ามใช้ตัวอักษรสามตัวติดกันที่เอามาจาก username
• ยืนยันรหัสลับ "Confirm Your Password"
• คลิ๊ก "Continue"

 

• ในหน้า "Create Your Recovery Questions, Answers and Hints"
• เลือกคำถาม "Select a Recovery Question"
• สร้างคำตอบ "My Recovery Answer"
• คำถาม "My Memorable Person" (คำตอบเช่น อาจใส่ชื่อคุณแม่)
• คำถาม "My Memorable Person Hint" (คำตอบ เช่น "Mother")
• คำถาม "My Memorable Date" (คำตอบ อาจระบุวันเกิดตนเอง)
• คำถาม "My Memorable Date Hint" (คำตอบ เช่น "Birthday")
• คลิ๊ก "Continue"
 

• ในช่อง "GCKey Sign Up Complete
• คลิ๊ก "Continue"


Step 3.2 : สร้างบัญชีออนไลน์ (Create an account)
ขั้นตอนที่สอง สร้างบัญชีออนไลน์เพื่อยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแคนาดา ยื่นเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ที่เว็บไซต์ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา• ในหน้า "Create an Account"
• ใส่ชื่อจริง "Given name"
• ใส่นามสกุลจริง "Last name(s)"
• กรอกอีเมล์ติดต่อ "Email address"
• เลือกภาษา "English"
• คลิ๊ก "Continue"

• ในหน้า "Create your security questions
คำถาม ""Security Question 1" (ระบุคำตอบ Answer 1 "____" จดบันทึกไว้)

• คำถาม ""Security Question 2" (ระบุคำตอบ Answer 2 "____" จดบันทึกไว้)
• คำถาม ""Security Question 3" (ระบุคำตอบ Answer 3 "____" จดบันทึกไว้)
• คำถาม ""Security Question 4" (ระบุคำตอบ Answer 4 "____" จดบันทึกไว้)
• คลิ๊ก "Continue"
• มาที่หน้า "Account" บัญชีส่วนตัวที่ได้สร้างไว้
• ดูหัวข้อ "Start an application"
• คลิ๊ก "Apply to come to Canada" 

• ในช่อง "I do not have a Personal Reference Code
• คลิ๊ก "Visitor visa, study and/or work permit"

 

• ในช่อง "Find out if you're eligible to apply
• คำถาม ""What would you like to do in Canada?" (คำตอบ "Visit")

• คำถาม "How long are you planning to stay in Canada?" (คำตอบ "Temporarily - less than 6 months")
• คำถาม "Select the code that matches the one on your passport" (เลือก "Thailand")
• คำถาม "Who is your current country/territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada" (คำตอบ "Thailand")
• คำถาม "Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older?" (คำตอบ "No" หรือ "Yes" )
• คำถาม ""What is your date of birth?" (กรอก "วันเดือนปีเกิด")
• คลิ๊ก "Next"


• ในช่อง "Your results"
• คลิ๊ก "Continue"
 

• ในช่อง "Create your personal checklist
• คลิ๊ก "Continue"
• ในช่อง "Find out if you're eligible to apply"
• คำถาม ""What is the main purpose of your visit?" (เลือก "Tourism")
• คลิ๊ก "Next"

 
 

• ในช่อง "Find out if you're eligible to apply
• คำถาม ""What would you like to do in Canada?" (คำตอบ "Visit") 

• คำถาม "How long are you planning to stay in Canada?" (คำตอบ "Temporarily - less than 6 months") 
• คำถาม "Select the code that matches the one on your passport" (เลือก "Thailand") 
• คำถาม "Who is your current country/territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada" (คำตอบ "Thailand") 
• คลิ๊ก "Next"
• ในช่อง "Review your answers
• ตรวจสอบ คำถามและคำตอบทุกข้อ

*หากต้องการแก้ไขคำตอบ คลิ๊กที่ "กล่องรูปดินสอ"
• คลิ๊ก "Continue"

• ในหัวข้อ "Submitting your application"
• Step 1 เข้ามาในบัญชีออนไลน์ของท่าน
• Step 2 บันทึกข้อมูลออนไลน์ หากกรอกไม่เสร็จสามารถกลับมาทำงานต่อได้ภายใน 60 วัน
• Step 3 อัพโหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ
• Step 4 ชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์
• คลิ๊ก "Continue"

 


• ในหัวข้อ "Your documents checklist
• ข้อ 1 Application Form(s): อัพโหลด (upload) เแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแคนาดาและฟอร์มอื่นๆ (การยื่นออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มใด) 
• ข้อ 2 Supporting Documents: อัพโหลดเอกสารประกอบ (ต้องส่งให้ครบตามรายการในลิสต์ มิฉะนั้นไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้) 
• ข้อ 3 Optional Documents: อัพโหลดเอกสารอื่นๆ (ส่งก็ได้ ไม่ส่งก็ได้ ไม่บังคับ)
• ข้อ 4 Fees: ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาออนไลน์ 

*เมื่ออัพโหลดแบบฟอร์มและเอกสารเรียบร้อย ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าแคนาดาซึ่งมี 2 ชนิดคือ ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาและค่าธรรมเนียมทำไบโอเมตริคส์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาทางออนไลน์ โดยชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, Master Card, American Express (โปรดชำระให้ครบถ้วน มิฉะนั้นคำร้องขอวีซ่าจะถูกตีกลับ)
**ใบเสร็จรับเงิน (Official Receipt) จะถูกส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียน

• เมื่อชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาแล้ว ระบบจะนำไปยังหน้าเซ็นลายเซ็นดิจิตัล (Digital signature)
• ให้ยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริง
• คลิก "I agree"
• คลิกเซ็นชือทางอิเลคโทรนิคส์ "Sign
• เซ็นเอกสารแล้ว ระบบจะมาที่หน้าสำหรับยื่นเอกสารทางออนไลน์ (Online submission)
• คลิก "Submit"

 

โปรดสังเกตุ:
ผู้ที่ลงทะเบียนบัญชีออนไลน์แล้ว
ให้เข้าใช้งานทาง "Sign In"
(ให้กรอก Username และ Password)


• กลับเข้ามาสู่หน้าบัญชีของเรา
• กรณีได้กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์ไปบางส่วนแล้วแต่ยังไม่เสร็จ ระบบมีเวลาให้ 60 วัน 
• คลิก "Continue application(เพื่อทำงานต่อให้เสร็จ)
*คลิก "Delete application" (หากต้องการลบทิ้ง)

 

Step 3.3: จดหมายตอบรับ (Acknowledgement of Receipt Letter) 

หลังจากยื่นเรื่องไปแล้ว หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัยและสัญชาติแคนาดา - Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) ส่งจดหมายฉบับแรก แจ้งว่าได้รับคำร้องขอวีซ่าแคนาดาของท่าน(4) ทำไบโอเมตริคซ์ 

ได้รับจดหมายแจ้งให้พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปไบโอเมตริคซ์ (Biometric Instruction Letter)
ทาง IRCC แจ้งให้ไปทำไบโอเมตริคซ์ ภายใน 30 วัน ที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา CVAC หรือ VFS Global, Thailand

*ตัวอย่างจดหมาย โปรดดูด้านล่าง   

 

เมื่อทำไบโอเมตริคเรียบร้อยแล้ว ทาง IRCC ส่งจดหมายแจ้งว่า ข้อมูลไบโอเมตริคของท่านใช้ได้จนถึงวันไหน
*ไบโอเมตริคมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ไปพิมพ์ลายมือและถ่ายรูป

(5) ตรวจร่างกาย

ได้รับจดหมายแจ้งให้ไปตรวจร่างกายวีซ่าแคนาดา (Medical Examination Instructions)

*เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องตรวจร่างกาย (โดยปรกติ ผู้ขอวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจร่างกาย)

 

ท่านสามารถตรวจร่างกายวีซ่าแคนาดาโดย แพทย์ได้รับแต่งตั้ง (Panel Physician) ได้ใน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แม่สอด (ตาก) ภายใน 30 วัน(6) สถานทูตร้องขอพาสปอร์ต


ได้รับจดหมายร้องขอพาสปอร์ต (Passport Request Letter)
แผนกวีซ่าสถานทูตแคนาดาส่งจดหมายแจ้งว่า คำร้องขอวีซ่าได้รับการพิจารณาแล้ว และให้ส่งพาสปอร์ตไปติดผนึกวีซ่า ภายใน 30 วัน โดยส่งผ่าน CVAC หรือ VFS Global, Thailand

(7) สถานทูตส่งคืนพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าแคนาดา


แผนกวีซ่าสถานทูตแคนาดาส่งคืนพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าแคนาดา (Return of Passport affixed with Canada Visitor Visa)
สถานทูตแคนาดาส่งคืนพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าแคนาดาให้ท่าน ผ่านทาง CVAC หรือ VFS Global, Thailand (จัดส่งโดยบริการเมสเซนเจอร์ ที่ท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมไว้ล่วงหน้า) 

 

ยื่นคำขอวีซ่าแคนาดาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ CVAC (หรือ VFS Global, Thailand)


ดูขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดที่ เว็บไซต์ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาประจำประเทศไทย
• ที่อยู่: อาคารเดอะเทรนดี้ 10/198-201 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
• โทรศัพท์: 02-118-7007 อีเมล์: info.canbkk@vfshelpline.com
• วันทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดที่ประกาศล่วงหน้า)
• เวลายื่นขอวีซ่า: 9:00 – 17:00 น.
• เวลารับเล่มพาสปอร์ตคืน: 10:00 – 17:00
• ตารางค่าธรรมเนียมบริการ VFS Global, Thailand

 

 

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าชั่วคราวสถานทูตแคนาดา

ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า 

CDN$ 

ราคาค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (หนึ่งท่าน) Single หรือ Multiple

100

ราคาค่าทำวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (ยื่นเป็นครอบครัว 5 คนหรือมากกว่า พร้อมกันทีเดียว) Single หรือ Multiple

500

วีซ่าทรานสิท (Transit Visa) แวะแคนาดาต่ำกว่า 48 ชั่วโมง 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจัดทำไบโอเมตริคซ์

CDN$ 

ค่าธรรมเนียมทำไบโอเมตริคซ์ Biometrics (หนึ่งท่าน)

85

ค่าธรรมเนียมทำไบโอเมตริคซ์ Biometrics (ยื่นเป็นครอบครัว 2 คนหรือมากกว่า พร้อมกันทีเดียว)

170

 Save Time : Send a Complete Application


*วีดีโอแนะนำวิธียื่นใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง
โดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และพลเมืองแคนาดา (IRCC)

 

 

คำถามพบบ่อย
 

นักท่องเที่ยวอยู่ในแคนาดาได้นานแค่ไหน?

 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพรมแดนแคนาดา (Canada Border Services Officer) ณ จุดเดินทางเข้าประเทศแคนาดา (Port of entry) จะเป็นผู้พิจารณาว่า ท่านอยู่ในแคนาดาได้นานเท่าใด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้พำนักในแคนาดาได้ 6 เดือนเต็มนับจากวันที่เดินทางเข้ามา หากเจ้าหน้าที่ฯอนุญาตให้อยู่น้อยกว่า 6 เดือน จะระบุวันเดือนปีที่ท่านต้องเดินทางออกจากแคนาดาลงในพาสปอร์ตของท่าน 
 • หากต้องการอยู่ในแคนาดานานกว่าวันที่ได้รับอนุญาต ท่านต้องยื่นขอต่ออายุวันพำนักในแคนาดาออกไป โดยต้องยื่นเอกสารอย่างน้อย 30 วันก่อนวันหมดอายุดังกล่าวข้างต้น

 

หากมีวีซ่าเข้าอเมริกา จำเป็นต้องขอวีซ่าแคนาดาหรือไม่?

 • วีซ่าอเมริกาไม่สามารถใช้เดินทางเข้ามาในแคนาดาได้ ดังนั้นพลเมืองไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาเพื่อใช้เดินทางเข้าแคนาดา

 

ความแตกต่างระหว่างวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว (Single entry visa) กับวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (Multiple entry visa)?

 • วีซ่าชั่วคราวแคนาดา (Temporary resident visa) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) มี 2 แบบคือ Single entry visa และ Multiple entry visa 
 • วีซ่าท่องเที่ยวแบบ multiple entry visa อนุญาตให้ท่านเข้าออกแคนาดาได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งพำนักได้นาน 6 เดือน สถานทูตแคนาดาอาจอนุมัติวีซ่าแคนาดาอายุ 10 ปี หากวันหมดอายุในพาสปอร์ตของท่านยาวเพียงพอ หรือ สถานทูตแคนาดาอาจออกวีซ่ามีอายุสั้นกว่านั้นเช่น วีซ่าแคนาดา 5 ปี วีซ่าแคนาดา 1 ปี หรือวีซ่าอายุไม่กี่เดือน เป็นต้น โดยปรกติ จะให้วีซ่าหมดอายุหนึ่งเดือนก่อนวันหมดอายุพาสปอร์ต 
 • วีซ่าท่องเที่ยวแบบ single entry visa เข้าออกแคนาดาได้เพียงครั้งเดียว (ยกเว้นการเดินทางโดยตรงเข้าสหรัฐอเมริกาและประเทศในอาณัติ ท่านสามารถใช้วีซ่าตัวเดิม เดินทางกลับเข้าแคนาดาได้โดยไม่ต้องขอใหม่) 
 • เริ่มตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2014 - เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติวีซ่าชั่วคราวแบบเดินทางเข้าออกหลายครั้ง multiple entry visa ให้กับผู้ขอวีซ่าทุกท่าน (แม้ท่านยื่นขอวีซ่าประเภท single entry visa) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่วีซ่าอาจอนุมัติวีซ่าแบบเดินทางเข้าออกครั้งเดียวได้เช่นกัน หากเห็นว่าวัตถุประสงค์การเดินทางชัดเจนว่า ต้องการเข้ามาในแคนาดาเพียงครั้งเดียวเช่น มาติดต่อราชการ, ร่วมงานกิจกรรมหรือร่วมแข่งขันกีฬา ฯ เป็นต้น (รวมทั้งผู้ขอวีซ่าจากบางกลุ่มประเทศอาจได้รับอนุมัติวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว) 

 

จำเป็นต้องขอวีซ่าแคนาดาหรือไม่ หากเดินทางผ่านแคนาดาโดยไม่ได้หยุดพำนักหรือเข้ามาท่องเที่ยว?

 • กรณีท่านเดินทางผ่านแคนาดา (transit) โดยไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยว หรือในกรณีท่านหยุดรอเพื่อเปลี่ยนพาหนะในแคนาดาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ท่านยังคงต้องขอวีซ่าชั่วคราว (transit visa) ซึ่งวีซ่าแบบนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม โดยกรอกเอกสารขอวีซ่านักท่องเที่ยว (Temporary resident visa) ตามปรกติ แต่ให้เลือกประเภทวีซ่าเป็น transit visa
 • หากมีคุณสมบัติครบถ้วน ท่านอาจไม่จำเป็นต้องขอ transit visa ก็ได้ ในกรณีเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกา หรือเดินทางออกมาจากสหรัฐอเมริกา

 

มีวีซ่าชั่วคราวแคนาดาแล้ว สามารถเดินทางออกนอกแคนาดา แล้วกลับเข้ามาได้ไหม?

 • หากมีวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว (Single-entry temporary resident  visa) โดยปรกติต้องขอวีซ่าแคนาดาใหม่เพื่อใช้เดินทางกลับเข้ามา
  *ท่านสามารถเดินทางกลับเข้าแคนาดาโดยใช้วีซ่าแคนาดาตัวเดิมนี้ หากท่านแวะเข้าไปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในอาณัติปกครอง และได้กลับมาก่อนวันครบกำหนดที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในแคนาดา 
 • หากมีวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง(Multiple-entry visa) ท่านสามารถเดินทางกลับเข้ามาในแคนาดาได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ 
 • หากวีซ่าแคนาดาหมดอายุ - ท่านสามารถเดินทางกลับเข้ามาในแคนาดาได้ หากท่านแวะเข้าไปในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในอาณัติ และได้กลับเข้ามาก่อนวันครบกำหนดที่ท่านได้รับอนุญาตให้อยู่ในแคนาดา 
  *เจ้าหน้าที่พรมแดนแคนาดาเป็นผู้พิจารณาว่า จะอนุญาตให้ท่านกลับเข้ามาในแคนาดาหรือไม่ แต่หากท่านเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ท่านต้องขอวีซ่าใหม่

 

มีวีซ่าถาวรแคนาดา (Canada Immigrant Visa) สามารถเดินทางเข้า-ออกแคนาดา ได้อย่างไร?

 • เมื่อได้รับวีซ่าถาวรแคนาดา ท่านเดินทางเข้ามาในแคนาดาเพื่อรับสถานะประชากรถาวร (Permanent resident of Canada) วีซ่าถาวรที่ถืออยู่ถูกขีดคร่อมยกเลิก ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
 • ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (สนามบิน พรมแดนทางบก หรือทางน้ำ) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทำบัตรประชากรถาวร (Perment Resident Card) ให้กับท่าน โดยบัตรจะถูกส่งตามไปภายหลังทางไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ของท่านในแคนาดา 
 • Perment Resident Card คือ เอกสารราชการใช้เดินทางเข้า-ออกแคนาดาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด สำหรับผู้ถือสถานะประชากรถาวรแคนาดา มีอายุ 5 ปี 

 

เมื่อได้รับสถานะ ประชากรถาวรแคนาดา (Canadian Permanent Residence) สามารถเดินทางเข้า-ออกอเมริกาได้หรือไม่?

 • ผู้มีสถานะ Canada PR และถือบัตรประชากรถาวรแคนาดา (Canada PR Card) ยังต้องขอ วีซ่าชั่วคราวอเมริกา เพื่อใช้เดินทางเข้า-ออกสหรัฐอเมริกา
  *เมื่อได้รับสัญชาติแคนาดาและถือพาสปอร์ตแคนาดา ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าอเมริกาอีกต่อไป! 
 • ในทางตรงกันข้าม ผู้มีสถานะ ประชากรถาวรอเมริกา (US Lawful Permanent Residence) หรือผู้ถือใบเขียวอเมริกา (US Green Card Holder) สามารถเดินทางเข้า-ออกแคนาดา โดยไม่ต้องขอวีซ่าชั่วคราวแคนาดาแต่อย่างใด

 

ประชากรถาวรแคนาดา (Canadian Permanent Residents) หรือพลเมืองแคนาดา (Canadian Citizens) ช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาได้อย่างไร?

 • ประชากรถาวรหรือพลเมืองแคนาดาสามารถออกจดหมายเชิญให้กับญาติหรือเพื่อน (Letter of invitation) เพื่อใช้สนับสนุนในการขอวีซ่านักท่องเที่ยวแคนาดา (temporary resident visa) โดยจดหมายเชิญควรอธิบายว่าท่านจะสนับสนุนช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนอย่างไร
 • โปรดสังเกตุ - การได้รับจดหมายเชิญดังกล่าวไม่ได้ประกันว่า การขอวีซ่าของท่านต้องได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่วีซ่าจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในท้ายที่สุดว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธการขอวีซ่าของท่าน

  

 กรณีเด็ก/ผู้เยาว์ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาและเดินทางคนเดียว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • สำเนาสูติบัตร 
 • หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Authorization) เป็นภาษาอังกฤษ/ฝรั่งเศส ลงนามโดยผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฏหมาย
 • หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Authorization) ควรมีข้อมูลชื่อ-ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ดูแลในแคนาดา ซึ่งต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในการรับผิดชอบดูแลเด็กขณะพำนักในแคนาดา 

 

ต้องตรวจร่างกาย (Medical examination) หรือไม่?

 • โดยทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกาย - หากระยะเวลาการเข้ามาพำนักในแคนาดาไม่เกิน 6 เดือน (หรือน้อยกว่า) 

 

 Business visitor / ผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจในแคนาดา คือใคร?

 • Business visitor คือผู้เข้ามาในแคนาดาเพื่อติดต่อธุรกิจ / หรือเพื่อทำกิจกรรมด้านธุรกิจในแคนาดา (โดยไม่ได้เข้ามาทำงานในตลาดแรงงานของแคนาดา)  
 • ตัวอย่างของ Business visitor เช่น ผู้เข้ามาพบปะกับบริษัทในแคนาดาที่มีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับบริษัทในประเทศบ้านเกิดของผู้เดินทางเข้ามา / เข้ามาดูงานในแคนาดา / หรือบริษัทในแคนาดาได้เชิญให้เข้ามาฝึกอบรมวิธีการใช้สินค้า, ฝึกอบรมด้านการขาย / หรือกิจกรรมธุรกิจด้านอื่นๆ 
 • ไม่จำเป็นต้องขอ work permit
 • Business visitor ต้องพิสูจน์เรื่องแหล่งรายได้หรือสถานที่ทำงาน ที่อยู่นอกประเทศแคนาดา
 • ท่านจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็น Business visitor และอาจจำเป็นต้องยื่นขอ work permit ในกรณีหากท่านต้องทำงานให้กับบริษัทในแคนาดา (Canadian companies)  
 • นักธุรกิจ (Business people) คือผู้มาทำงานในแคนาดาภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (Free trade agreement) ไม่ใช่เป็นผู้เดินทางมาแคนาดาเพื่อติดต่อธุรกิจ (Business visitor)

 

Business visitor จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าชนิดพิเศษเพื่อเข้ามาแคนาดาหรือไม่?

 • ไม่จำเป็น - ผู้เข้ามาในแคนาดาเพื่อติดต่อธุรกิจ สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวปรกติ (สำหรับผู้มาจากประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้าแคนาดา) หรือยื่นขอ Electronic Travel Authorization - eTA (สำหรับผู้มาจากประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าแคนาดา)
 • วีซ่าท่องเที่ยวปรกติ / eTA ครอบคลุมสำหรับผู้เดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในแคนาดา 

 

หากคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work permit extension) ถูกปฏิเสธ (หลังจากได้รับอนุมัติเอกสาร LMIA แล้ว) ในขณะที่คนงานต่างชาติยังพำนักอยู่ในประเทศแคนาดา กรณีนี้ควรทำอย่างไรดี ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19?

 • นโยบายของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติแคนาดา ที่เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด (ICCRC's COVID-19 policy) ได้ขยายเวลาผ่อนปรนออกไปถึง August 31, 2021
 • นั่นคือ คนงานต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอต่อสถานะคนงาน (Application to Restore Their Status as a Worker) ได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏหมาย โดยคนงานต่างชาติได้รับอนุญาตในช่วงหยุดพักหรือช่วงรอยต่อนี้ ให้กลับไปทำงานได้ (Interim authorization to return to work) ในระหว่างรอฟังผลว่า คำร้องขอต่อสถานะได้รับอนุมัติหรือไม่
 • หมายเหตุ : ในกรณีดังกล่าว หากคนงานต่างชาติได้ยื่นขอเปลี่ยนสถานะไปเป็นนักท่องเที่ยว (Switch their status to visitors) และอยู่ระหว่างรอฟังผล ตามนโยบาย ICCRC's COVID-19 policy ดังกล่าว นักกฏหมายแคนาดาแนะนำให้คนงานต่างชาติควรยื่นขอถอน (Withdraw) ใบคำร้องขอต่อสถานะเป็นนักท่องเที่ยว (Application to restore their status as a visitor) ออกไป และให้ยื่นใบคำร้องขอต่อสถานะแบบคนงานต่างชาติแทน  

 

Visitors: 553,191